Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

150. Sklep o uvedbi samoprispevka za vaško skupnost Kobdilj in Gornjo Branico, stran 157.

Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 in 48/86) je svet krajevne skupnosti na svoji seji sveta krajevne skupnosti in na podlagi odločitve delovnih ljudi in občanov na referendumu dne 2. 6. 1991 sprejel
SKLEP
o uvedbi samoprispevka za vaško skupnost Kobdilj in Gornjo Branico
1
Za vaško skupnost Kobdilj se uvede samoprispevek v denarju za dokončanje vaškega doma, ureditev kanalizacije v celotni vasi, asfaltiranje vseh poti v vasi, ureditev javne razsvetljave, podpornih zidov, eventualno gradnjo mrliške vežice in ureditve otroškega igrišča na Kalu.
Za vaško skupnost Gornja Branica se uvede samoprispevek v denarju za ureditev komunalne infrastrukture.
2
Samoprispevek se uvede za dobo štirih let od 1. 7. 1991 do 30. 6. 1995 v VS Gornja Branica ter za dobo petih let od 1. 7. 1991 do 30. 6. 1996 v vaški skupnosti Kobdilj.
3
Zavezanci za samoprispevek so delovni ljudje in občani, ki imajo stalno prebivališče v VS Kobdilj, Gornja Branica in obrtniki, ki imajo sedež svoje obrtne dejavnosti v VS Kobdilj, Gornja Branica, ne glede na kraj njihovega stanovanja.
Stopnje samoprispevka znašajo:
– delavci od osebnih dohodkov, zmanjšanih za davke in prispevke iz osebnih dohodkov oziroma nadomestil osebnih dohodkov ter od plačil po pogodbah o delu – po stopnji 2 odstotka,
– upokojenci od pokojnin – po stopnji 2 odstotka,
– delovni ljudje in občani, lastniki zemljišč v vaški skupnosti, ki imajo stalno bivališče v vaški skupnosti od katastrskega dohodka – po stopnji 2 odstotka,
– delovni ljudje, ki samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost od ostanka čistega dohodka -po stopnji 2 odstotka,
– delovni ljudje in občani, ki opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost in se jim davek iz te dejavnosti odmerja v pavšalnem znesku plačajo od pavšalno odmerjenega letnega zneska davka po stopnji 2 odstotka,
– delovni ljudje in občani – od vsakega posameznega dohodka od avtorskih pravic, patentov in tehničnih izboljšav zmanjšanega za priznane stroške in za davek od avtorskih pravic – po stopnji 2 odstotka.
Samoprispevek se ne plačuje od prejemkov iz socialno varstvenih pomoči, od priznavalnin, od invalidnine in od drugih prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne, od denarnega nadomestila za telesno okvaro, od dodatka za pomoč in postrežbo, od pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine, ki ne presega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, od starostne pokojnine priznane po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, od štipendij učencev in študentov ter od nagrad, ki jih prejemajo študenti in učenci na proizvodnem delu oziroma na delovni praksi.
Samoprispevek se ne plačuje od osebnega dohodka delavcev in drugih občanov, ki ne presega zneska osebnega dohodka, ki zagotavlja materialno in socialno varnost delavca, določenega z zakonom.
4
Samoprispevek se plačuje na žiro račun vaške skupnosti Kobdilj št. 51420-842-047-82203 in vaške skupnosti Gornja Branica št. 51420-842-047-82196.
5
Od zavezancev, ki samoprispevka ne plačujejo v roku, se obveznosti izterjajo po predpisih, ki veljajo za izterjavo davkov.
6
Za izvršitev del, določenih v 1. točki tega sklepa, je odgovoren odbor vaške skupnosti Kobdilj, Gornja Branica, ki izvaja tudi nadzor nad pobiranjem in uporabo sredstev, zbranih s samoprispevkom.
7
O uporabi sredstev samoprispevka se sestavi zaključni račun. Zaključni račun sprejme organ, ki je uvedel samoprispevek.
8
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 7. 1991.
Štanjel, dne 2. junija 1991.
Predsednik
sveta krajevne skupnosti
Vido Sorta l. r.

AAA Zlata odličnost