Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

147. Odlok o priznanjih občine Radovljica, stran 155.

Na podlagi 5. člena odloka o organizaciji in delu občinske skupščine (Uradni vestniki Grosuplje, št. 15/89) je Skupščina občine Radovljica na 9. skupnem zasedanju zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 25. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o priznanjih občine Radovljica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo vrste, pogoji, postopek in način podeljevanja priznanj občine Radovljica, ter njihova oblika in način vodenja evidence podeljenih priznanj.
Priznanja občine Radovljica se podeljujejo posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim ter društvom za posebne uspehe na vseh področjih družbenega življenja v občini.
2. člen
Priznanja občine Radovljica so:
– Naziv častni občan občine Radovljica
– Velika plaketa občine Radovljica
– Plaketa občine Radovljica
– Plaketa Antona Tomaža Linharta
– Medalja občine Radovljica.
3. člen
Priznanja občine Radovljica se lahko podeljujejo tudi posameznikom, podjetjem, organizacija in skupnostim, ki ne živijo oziroma nimajo sedeža na območju občine Radovljica, vendar je njihov prispevek za razvoj in ugled občine izjemnega pomena.
II. NAZIV ČASTNI OBČAN
4. člen
Naziv častni občan občine Radovljica se podeljuje posameznikom, ki so z izjemnim delovanjem in stvaritvami na posameznih področjih družbenega življenja in dela pomembno prispevali k ugledu in napredku občine oziroma širše skupnosti.
Sklep o podelitvi naziva častni občan sprejmejo vsi zbori skupščine občine na predlog komisije za kadrovske zadeve, odlikovanja in priznanja po predhodnem mnenju predsedstva skupščine občine.
Častnemu občanu občine Radovljica se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki vsebuje besedilo sklepa in ki jo podpiše predsednik skupščine občine.
III. VELIKA PLAKETA IN PLAKETA OBČINE RADOVLJICA
5. člen
Velika plaketa občine Radovljica je najvišje priznanje, ki se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim ter društvom za njihove izjemne uspehe na posameznih področjih življenja in dela, s katerim so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine.
To priznanje se podeljuje tudi posameznikom za njihovo celotno življenjsko delo oziroma ob njihovih visokih jubilejih.
6. člen
Plaketa občine Radovljica se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim ter društvom za dolgoletno izredno uspešno delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti v občini, ki je prispevalo k napredku in ugledu občine, za enkratne izjemne dosežke na posameznih področjih življenja in dela ter za aktivno udeležbo v različnih humanitarnih akcijah, zlasti pri reševanju življenj ali preprečevanju škode na premoženju.
7. člen
Velika plaketa in plaketa občine Radovljica sta umetniško izdelana reliefa, ki ponazarjata Staro mesto Radovljica z obzidjem, nad katerim je napis »Radovljica«.
Ob plaketi se podeli tudi posebna listina, ki vsebuje utemeljitev priznanja in jo podpiše predsednik skupščine občine.
IV. PLAKETA A. T. LINHARTA
8. člen
Plaketa A. T. Linharta se podeljuje posameznikom, kulturnim skupinam in organizacijam za izredne dosežke pri spodbujanju, organiziranju in širjenju kulturne dejavnosti med prebivalstvom, v organizacijah, v občini in v širšem družbenem prostoru, za posebne uspehe pri kulturni in umetniški vzgoji mladine ter za dolgoletno uspešno in ustvarjalno delo na kulturnem in umetniškem področju.
Plaketa A. T. Linharta se podeljuje tudi posameznikom, skupinam in organizacijam za izredne uspehe na področju vzgoje in izobraževanja, dosežene z delom v vzgojnoizobraževalnih in drugih organizacijah, z organiziranjem vzgojnoizobraževalne dejavnosti, s strokovnimi in raziskovalnimi deli in pri oblikovanju učnih sredstev, ter za dolgoletno uspešno delo na tem področju.
9. člen
Plaketa A. T. Linharta je okrogle oblike s premerom 61 mm, izdelana iz brona, z reliefnim odtisom silhuete A. T. Linharta. Nad silhueto je polkrožni napis Anton Tomaž Linhart, pod njo pa Radovljica 1756-1795. Na zadnji strani plakete je vgraviran datum podelitve.
Ob plaketi se podeli tudi diploma, ki jo podpiše predsednik skupščine občine.
V. MEDALJA OBČINE RADOVLJICA
10. člen
Medalja občine Radovljica se podeljuje posameznikom, podjetjem, organizacijam in skupnostim za večletno uspešno in vidno delo na področju gospodarstva, družbenih in drugih dejavnosti, za izredna posamezna družbeno koristna dela ali delovne in druge velike uspehe, dosežene v krajšem časovnem obdobju.
Medalja občine Radovljica se lahko podeli tudi vidnejšim znanstvenim, kulturnim in drugim javnim delavcem, ki obiščejo občino.
11. člen
Medalja občine Radovljica je izdelana iz bakra v obliki kroga, ki ima na eni strani napis »Medalja občine Radovljica« in na drugi strani reliefno upodobljen lik A. T. Linharta.
Medalja visi na traku, zloženem v obliki trikotnika.
VI. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ
12. člen
Predloge za podelitev priznanj občine Radovljica lahko podajo občani, skupine občanov, stranke, izvršni svet, KS, podjetja, ter druge organizacije in skupnosti. Predlog mora biti pisno utemeljen.
Vsako leto se lahko podeli največ ena velika plaketa občine Radovljica, 5 plaket občine Radovljica in 3 plakete A. T. Linharta za delo na področju kulturne dejavnosti in 3 plakete A. T. Linharta za delo na vzgojnoizobraževalnem področju.
13. člen
Plakete občine Radovljica in plakete A. T. Linharta se praviloma podeljujejo na podlagi razpisa, ki ga objavi komisija za kadrovske zadeve, odlikovanja in priznanja. Za razpisom se objavijo:
– kriteriji za podelitev priznanj,
– podatki, ki jih morajo vsebovati predlogi,
– rok, do katerega morajo biti poslani predlogi.
Sklep o podelitvi plaket sprejmejo zbori skupščine občine na predlog komisije za kadrovske zadeve, odlikovanja in priznanja.
14. člen
O podelitvi medalj občine Radovljica odloča komisija za kadrovske zadeve, odlikovanja in priznanja.
Če se medalja občine Radovljica podeli kot spominska medalja v skladu z drugim odstavkom 10. člena tega odloka, jo sme podeliti tudi predsednik skupščine občine.
15. člen
Za izredne uspehe, dosežene z velikim naporom in požrtvovalnostjo ali nevarnostjo za zdravje in življenje, se posameznikom poleg priznanja občine Radovljica lahko podeli tudi denarna nagrada ali spominsko darilo.
O nagradi odloča skupščina občine na predlog komisije za kadrovske zadeve, odlikovanja in priznanja.
16. člen
Priznanja občine Radovljica izroča predsednik skupščine občine, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik skupščine občine ali predsednik izvršnega sveta.
Priznanja občine Radovljica morajo biti vročena na svečani način, praviloma ob občinskem prazniku oziroma ob jubilejih, dogodkih ali datumih, pomembnih za dobitnika priznanja, ali na svečanostih, posebej organiziranih v ta namen.
Plakete A. T. Linharta se praviloma podeljujejo ob občinskem kulturnem prazniku na tradicionalni Linhartovi proslavi oziroma ob dnevu prosvetnih delavcev v osnovnih šolah, srednji šoli in vzgojnovarstveni organizaciji.
17. člen
Evidenco o podeljenih priznanjih občine Radovljica vodi sekretariat skupščine občine.
18. člen
Sredstva za podeljevanje priznanj občine Radovljica se zagotovijo v občinskem proračunu.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Priznanja, podeljena po dosedanjih predpisih, ostanejo v veljavi in se uvedejo v evidenco skladno s 17. členom odloka.
20. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o priznanjih občine Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 13/83) in odlok o spremembah in dopolnitvah odloka (Uradni vestnik Gorenjske, št. 27/83).
21. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 901-3/91
Radovljica, dne 25. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Radovljica
Vladimir Černe, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost