Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

146. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija, stran 154.

Na podlagi 3. člena, 8. člena in drugega odstavka 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) in 9. člena odloka o volitvah v zbore Skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Litija na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 27. junija 1991 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Litija
USTANOVITELJ
1. člen
Skupščina občine Litija, Jerebova 14, Litija, kot ustanovitelj ustanavlja s tem odlokom javni zavod, ki je pooblaščen v skladu z zakonom za izvajanje osnovnega zdravstvenega varstva za območje občine.
IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Zdravstveni dom Litija. Zavod ima skrajšano ime: ZD Litija. Sedež zavoda je: Litija, Partizanska pot 8a.
DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost, delno ambulantno-specialistično dejavnost ter druge dejavnosti izven obsega javne službe.
ORGANI ZAVODA
4. člen
Organ upravljanja v zavodu je svet zavoda.
Svet zavoda šteje 9 članov, od katerih 5 članov-predstavnikov delavcev izvolijo delavci zavoda s tajnim glasovanjem, 2 člana imenuje Izvršni svet Skupščine občine Litija kot predstavnika ustanovitelja ter do sprejema zakonodaje na področju zdravstva in njene uveljavitve 2 člana Skupščina občine Litija kot predstavnika uporabnikov.
Člani sveta zavoda se izvolijo oziroma imenujejo za mandatno obdobje 4 let in so lahko ponovno izvoljeni oziroma imenovani za to funkcijo. Predsednik sveta zavoda se imenuje izmed članov sveta, ki so jih izvolili delavci zavoda.
Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom in statutom zavoda.
5. člen
Zavod ima strokovni svet, ki je kolegijski strokovni organ zavoda. Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom.
6. člen
Delo zavoda organizira in vodi direktor, ki ima pooblastila in odgovornosti določene z zakonom in statutom zavoda.
Direktor zavoda vodi in je odgovoren za strokovno delo zavoda.
7. člen
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Skupščine občine Litija.
8. člen
Zavod ima lahko druge organe, določene s statutom zavoda v skladu z zakonom.
SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODA
9. člen
Zavod kot pravni naslednik nadaljuje delo z obstoječim premoženjem TOZD na dan 31. 12. 1990.
Premoženje zavoda je last ustanovitelja, s katerim pa upravlja zavod.
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
10. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– od plačila za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– iz drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
Organi zavoda zagotavljajo poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi in odgovarjajo za zakonitost poslovanja zavoda.
NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
11. člen
Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju dejavnosti kot javne službe, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti. O razporejanju presežkov prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi z izvajanjem drugih dejavnosti, odloča svet zavoda.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
12. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu neomejeno. Za pravne posle v zvezi z nepremičnim premoženjem mora pridobiti soglasje ustanovitelja.
Organizacijske enote zavoda imajo lahko pravice v pravnem prometu v skladu s statutom zavoda in zakonom. Te pravice izvršujejo v imenu in za račun zavoda.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda, ki so nastale ob opravljanju dejavnosti kot javne službe, do višine sredstev, ki so v občinskem proračunu namenjena za osnovo zdravstveno dejavnost v občini Litija.
Za obveznosti zavoda, nastale iz drugih pravnih poslov, ustanovitelj ne odgovarja.
DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM
13. člen
Zavod ima statut, s katerim se natančneje ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti, način odločanja in poslovanja zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
14. člen
Zavod se lahko s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Litija povezuje z drugimi zavodi v skupnost zavodov za opravljanje skupnih zadev opredeljenih v statut zavoda.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Skupščina občine Litija imenuje vršilca dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da pod njegovim nadzorstvom opravi priprave za začetek dela zavoda in vpis v sodni register. Vršilec dolžnosti direktorja je pooblaščen izdati pravila o volitvah delavcev v svet zavoda in za imenovanje volilnih organov za izvedbo volitev v svet zavoda.
16. člen
Statut sprejme svet zavoda s soglasjem Izvršnega sveta Skupščine občine Litija.
V času do sprejetja statuta, zavod uporablja veljavni statut, razen določil, ki so v nasprotju z zakonom o zavodih in tem odlokom.
17. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 501-3/91
Litija, dne 27. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost