Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

145. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Polšnik, stran 153.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in Uradni list RS, št. 5/91), statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) in odloka o volitvah v zbore Skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Litija na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 27. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju Polšnik
1. člen
S tem odlokom se na predlog Mercator-KZ Litija uvede agromelioracijski postopek za izvedbo agromelioracijskih del na kmetijskih zemljiščih, last devetnajstih kmetovalcev, v delih naslednjih katastrskih občin: Polšnik, Liberga, Jablanica in Reka – Gozd (seznam parcel po posameznih katastrskih občinah in lastnikih je v projektu).
2. člen
Agromelioracijsko območje Polšnik obsega 62,02 na kmetijskih zemljišč. Meje območja so vrisane v preglednih katastrskih načrtih v merilu 1:5000, ki so sestavni del projekta. Projekt je na vpogled pri Oddelku za urejanje prostora občine Litija, Jerebova 14.
3. člen
Kmetijska zemljišča na agromelioracijskem območju so z dolgoročnim planom občine Litija za obdobje 1986-2000 trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo.
4. člen
Agromelioracijski ukrepi obsegajo: odstranitev drevesne in grmovne zarasti na kmetijskih površinah, odstranjevanje kamenja, izravnava nastalih jam, izkop odvodnih kanalov, urejanje poti, založno gnojenje in apnenje na podlagi analize vzorcev zemlje ter uvajanje donosnejših kultur.
5. člen
Investitor agromelioracijskih del je Mercator – Kmetijska zadruga Litija. Investitor zagotovi sredstva za izvedbo agromelioracije od Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v višini 90% od predračunske vrednosti projekta v obliki nepovratnih sredstev, 10% pa je udeležba lastnikov kmetijskih zemljišč.
6. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč na agromelioracijskem območju so dolžni izvesti agromelioracijska dela v skladu z investicijskim programom in ureditvenim načrtom agromelioracije.
V primeru, da lastniki kmetijskih zemljišč agromelioracijskih del ne opravijo v roku, določenim v projektu, odredi občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo, v skladu s 113. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške lastnika zemljišča.
7. člen
Kultura in način rabe agromelioriranih zemljišč mora ustrezati kvaliteti zemljišč po izvedbi agromelioracijskih del.
Lastniki zemljišč najmanj deset let po končani agromelioraciji ne smejo spremeniti namembnosti kmetijskih zemljišč vključenih v predmetno agromelioracijo in so dolžni ta zemljišča obdelovati kot dobri gospodarji.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-7/91
Litija, dne 27. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost