Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

144. Odlok o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju nasada jablan Pečice, stran 152.

Na podlagi 105. člena zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in Uradni list RS, št. 5/91), statuta občine Litija (Uradni list SRS, št. 28/83 in 16/87) in odloka o volitvah v zbore Skupščine občine Litija (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Litija na skupnem zasedanju družbenopolitičnega zbora, zbora krajevnih skupnosti in zbora združenega dela dne 27. 6. 1991 sprejela
ODLOK
o uvedbi agromelioracijskega postopka na območju nasada jablan Pečice
1. člen
S tem odlokom se na predlog HP – KZ Gabrovka Dole uvede agromelioracijski postopek za izvedbo agromelioracijskih del in postavitve polintenzivnega nasada jablan na kmetijskih zemljiščih v uporabi HP – KZ Gabrovka – Dole na parcelah št. 350, 375/4 in 381/1, k. o. Pečice.
2. člen
Agromelioracijsko območje nasada jablan Pečice obsega 7,55 na kmetijskih zemljišč. Meje območja so vrisane v preglednih katastrskih načrtih v merilu 1:5000, ki so sestavni del projekta. Projekt je na vpogled pri Oddelku za urejanje prostora občine Litija, Jerebova 14.
3. člen
Kmetijska zemljišča na agromelioracijskem območju so z dolgoročnim planom občine Litija za obdobje 1986-2000 trajno namenjena za kmetijsko proizvodnjo.
4. člen
Agromelioracijski ukrepi obsegajo: odstranitev starih dreves jablan, planiranje manjših depresij, terasiranje dela površin zaradi prevelikih nagibov, ureditev poti v nasadu, založno gnojenje in apnenje v skladu z analizo zemlje.
5. člen
Investitor agromelioracijskih del je HP – KZ Gabrovka Dole. Investitor bo zagotovil sredstva za izvedbo agromelioracije in postavitve nasada od Rep. sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 17,5% od Poslovnega združenja prehrane Slovenije 7,2%, od Občine Litija 20%, od Republiškega sekretariata za družbeno planiranje 30%, 25,3% stroškov investicije pa bo prispeval investitor sam.
6. člen
Investitor je dolžan izvesti agromelioracijska dela in napraviti nasad v skladu z investicijskim programom in v roku predvidenem v investicijskem programu.
V primeru, da investitor ne opravi vseh del v roku, predvidenem v projektu in v obsegu, predvidenem v projektu, odredi občinski upravni organ, pristojen za kmetijstvo v skladu s 113. členom zakona o kmetijskih zemljiščih, izvedbo potrebnih ukrepov na stroške investitorja.
7. člen
Investitor najmanj deset let po končani agromelioraciji ne sme spremeniti namembnosti kmetijskih zemljišč vključenih v obnovo nasada in je dolžan ta zemljišča obdelovati kot dober gospodar.
8. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-8/91
Litija, dne 27. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost