Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

142. Odlok o spremembah odloka o občinskih upravnih organih, stran 152.

Na podlagi 19. in 45. člena zakona o sistemu državne uprave in o Izvršnem svetu Skupščine SR Slovenije ter o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/82, 39/85, 37/87 in 18/88) in 7. člena odloka o sestavi, pristojnosti in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Uradni list RS, št. 13/90) je Skupščina občine Laško na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnostih in družbenopolitičnega zbora dne 22. junija 1991 sprejela
ODLOK
o spremembah odloka o občinskih upravnih organih
1. člen
V odloku o občinskih upravnih organih (Uradni list RS, št. 23/90) se spremeni 6. člen tako, da glasi:
»Geodetska uprava opravlja upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na:
– planiranje in usklajevanje delovanja geodetske službe,
– vodenje in vzdrževanje zemljiškega katastra,
– skrb za izdelavo načrtov, kart, drugih evidenc,
– vodenje in vzdrževanje geodetske prostorske dokumentacije,
– vodenje in vzdrževanje registra teritorialnih enot,
– vodenje evidence imen naselij in ulic, evidence hišnih številk ter dodeljevanje hišnih številk,
– nadzorovanje izdelave in vzdrževanje katastra komunalnih naprav, ki ga vodijo komunalne in druge organizacije, glede podatkov, pomembnih za zbirni kataster komunalnih naprav,
– odločanje o geodetskih zadevah v upravnem postopku na prvi stopnji,
– sodelovanje pri usmerjanju raziskovalne dejavnosti na področju geodetske stroke,
– opravljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem geodetskih del v geodetskih organizacijah,
– opravljanje drugih zadev, kadar tako določi zakon ali na zakonu temelječi predpis.
Geodetska uprava opravlja tudi zadeve obrambnega načrtovanja s svojega delovnega področja.«
2. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati odlok o ustanovitvi geodetske uprave občine Celje in Laško (Uradni list SRS, št. 31/80).
3. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati 1. julija 1991.
Št. 021-3/91-20
Laško, dne 22. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

AAA Zlata odličnost