Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

140. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda na področju osnovnega glasbenega šolstva, stran 149.

Skupščina občine Laško je na podlagi 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 7. člena odloka o sestavi, pristojnosti in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Uradni list RS, št. 13/91) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 22. junija 1991 sprejela
ODLOK
o ustanovitvi javnega zavoda na področju osnovnega glasbenega šolstva
1. člen
S tem odlokom Skupščina občine Laško (dalje: ustanovitelj) ustanavlja zavod na področju osnovnega glasbenega šolstva:
1. Glasbena šola občine Laško, Šolska pot 5, Radeče.
V njeni sestavi delujeta naslednji organizacijski enoti:
– Radeče
– Laško.
2. člen
Zavod ni pravna oseba.
Zavodu so s tem odlokom dana pooblastila v pravnem prometu z drugimi, ki jih izvršuje v imenu in za račun ustanovitelja.
3. člen
Zavod opravlja vzgojnoizobraževalno dejavnost v osnovnem glasbenem šolstvu, ki obsega:
– osnovno vzgojo in izobraževanje predšolskih in šolskih otrok po posebnem programu glasbenega šolstva.
Zavod lahko v soglasju z ustanoviteljem dejavnost razširi.
4. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda šteje sedem članov, ki ga imenuje ustanovitelj iz predstavnikov, ki jih predlagajo:
– ustanovitelj 2 člana
– delavcev, ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen 3 člane
– zainteresirana javnost (predstavniki staršev, krajevna skupnost) 2 člana
5. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja zavoda,
– sprejema statut,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo uresničevanje,
– določa finančni načrt in spremlja realizacijo finančnega načrta
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih
– opravlja druge z zakonom in statutom določene zadeve.
6. člen
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in v skladu s pooblastili zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela v zavodu.
Ravnatelj vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost zavoda.
7. člen
Pristojnosti ravnatelja so:
– sprejme delavce v delovno razmerje, delavce razporeja in odloča o prenehanju dela ter o drugih pravicah delavcev zavoda,
– pripravlja program dela zavoda,
– pripravlja gradiva za organe zavoda in poroča organom o delu zavoda,
– sklepa pogodbe o poslovanju zavoda v skladu s pooblastili, določenimi s tem odlokom ter
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi splošnimi akti zavoda.
Ravnatelj zavoda je v pravnem prometu z drugimi pooblaščen za sklepanje pogodb o poslovanju zavoda v okviru finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah oziroma investicijsko vzdrževalnih delih na objektih zavoda in
– pogodb o nakupu ter odtujitvi nepremičnin, za kar je potreben sklep ustanovitelja.
8. člen
Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
Svet zavoda si lahko pred imenovanjem ravnatelja o kandidatu pridobi mnenje strokovnega sveta.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in s statutom zavoda.
Ravnatelj je imenovan za štiri leta in je po preteku mandata lahko ponovno imenovan.
9. člen
Ravnatelj zavoda se imenuje na podlagi javnega razpisa.
Vsebino javnega razpisa, način, postopek in pogoje za imenovanje ravnatelja in njegove razrešitve pred potekom mandata določata zakon in statut zavoda.
10. člen
Zavod oblikuje strokovni svet.
Strokovni svet zavoda šteje sedem članov, ki jih imenuje svet zavoda.
Strokovni svet sestavljajo predstavniki učiteljev zavoda, svetovalni delavci in ravnatelj.
11. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda:
– določa o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, ki so določena s statutom zavoda, z zakonom in tem odlokom,
– določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda,
– daje svetu zavoda in ravnatelju mnenje in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti,
– opravlja druge z zakonom in statutom zavoda določene naloge.
12. člen
Strokovni svet zavoda vodi ravnatelj.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta zavoda se določijo s statutom zavoda v skladu z zakonom in tem odlokom.
13. člen
Zavodi se pri izvajanju programov medsebojno povezujejo in usklajujejo ter zato lahko organizirajo za posamezna področja dejavnosti ustrezne oblike medsebojnega povezovanja, kot so:
– strokovni pedagoški aktivi učiteljev oziroma vzgojiteljev
– strokovni pedagoški kolegij ravnateljev in strokovnih delavcev in
– druge oblike.
Zavod ima v upravljanju objekte in ostala osnovna sredstva ter druga potrebna sredstva za izvajanje dejavnosti za katero je zavod ustanovljen.
Zavod pridobiva finančna sredstva za izvajanje dejavnosti iz sredstev ustanovitelja in z lastnimi prihodki za plačila storitev.
Za obveznosti zavoda je odgovoren ustanovitelj.
14. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.
S statutom se ureja zlasti:
– organizacija zavoda,
– organi upravljanja in njihove pristojnosti,
– način odločanja organov in
– druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
15. člen
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda, v skladu z zakonom in tem odlokom.
Druge splošne akte sprejme svet zavoda, če ni s statutom zavoda določeno, da jih sprejme ravnatelj.
16. člen
Do imenovanja ravnatelja zavoda v skladu s tem odlokom in statutom zavoda funkcijo ravnatelja opravlja sedanji ravnatelj, kot vršilec dolžnosti ravnatelja.
17. člen
Ustanovitelj zagotavlja opravljanje skupnih zadev v ustreznih občinskih službah in upravnih organih. Delavci, ki so do veljavnosti tega odloka opravljali skupne zadeve zavodov, preidejo v ustrezno občinsko službo oziroma upravni organ.
Delavci, ki so do veljavnosti tega odloka opravljali dejavnost v organizacijskih enotah vzgojnoizobraževalnega zavoda Laško, preidejo v ustrezni zavod.
18. člen
Ustanovitelj prenaša pravice, ki jih ima po tem odloku na Izvršni svet Skupščine občine Laško.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 7. 1991 dalje.
Št. 026-15/91
Laško dne 22. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti