Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

138. Odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v občini Laško, stran 146.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter RS, št. 26/90) in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in RS, št. 5/90 in 10/91) ter 7. člena odloka o sestavi, pristojnosti in odločanju Skupščine občine Laško (Uradni list RS, št. 13/90) je Skupščina občine Laško na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 22. junija 1991 sprejela
ODLOK
o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v občini Laško
1. člen
S tem odlokom so predpisani ukrepi in načini urejanja, vzdrževanja in varstva površin, ki naj zagotovijo naseljem urejen in privlačen videz, higiensko ureditev ter kvaliteto bivanja.
2. člen
Površine in objekti, ki jih ureja ta odlok so:
– ulice, dovozne poti, trgi, pločniki in druge javne utrjene površine,
– zelenice, parki, vrtovi, ograje,
– parkirne površine, dvorišča ter funkcionalne površine ob objektih,
– športno-rekreacijska in otroška igrišča, kopališča, šotorišča,
– drevoredi in skupine pomembnejših dreves,
– naprave in objekti mestne opreme,
– objekti v javni in zasebni lastnini za stanovanjsko, proizvodno in centralno dejavnost.
3. člen
Lastniki, uporabniki in upravljalci površin in objektov iz 2. člena so dolžni:
– redno vzdrževati dvorišča, dovozne poti, vrtove, zelenice, ograje in mestno opremo,
– redno vzdrževati športno-rekreacijska, otroška igrišča, kopališča, šotorišča,
– redno vzdrževati fasade, strehe, žlebove, odtočne cevi, snegobrane, dimnike, zunanja vrata, okna, balkone,
– posekati drevje, veje in grmovje, ki ovira promet vozil in pešcev na javnih površinah,
– na objektih ob javnih cestah, trgih, parkirnih površinah, peš poteh, namestiti snegobrane,
– porušiti in odstraniti motilne objekte ter ruševine, ki kvarijo videz ali ovirajo promet, ali ogrožajo varnost državljanov,
– očistiti sneg s pločnikov, dostopom k objektom in drugih utrjenih javnih površin,
– poskrbeti, da se nemudoma odstrani s streh žled in prepreči nadaljnje nastajanje,
– ob poledici posipati pločnike in dostope ob objektih s soljo ali peskom,
– izložbe morajo biti urejene, v nočnem času razsvetljene,
– mestna oprema mora biti redno vzdrževana ter izdelana in postavljena v skladu s katalogom mestne opreme,
– odstraniti napisne table, ki ne služijo namenu zaradi opustitve, spremembe dejavnosti ali drugih vzrokov.
4. člen
Prepovedano je:
– prislanjanje koles in motornih koles na objekte, ograje in drevesa,
– poškodovanje objektov in naprav mestne opreme, prometnih znakov, spomenikov, obeležij ter javno razsvetljavo,
– poškodovanje zelenic, cvetlic, nenačrtno sekanje in odstranjevanje drevja in grmovnic,
– zelenice zalivati z gnojevko,
– onesnaževati ceste, ulice, trge, parkirna mesta in druge javne površine,
– odlaganje odpadnega in drugega materiala na površinah, ki jih ureja ta odlok,
– opremljati ali dodati bodečo žico na ograje ob javnih poteh,
– z balkona in oken iztepati, izlivati ali metati karkoli, ki povzroča nesnago ter ogroža zdravje ljudi,
– v kuriščih kuriti gumo, plastične izdelke, tekstil, iverne plošče ter podobne materiale in sežiganje odpadkov na zelenicah in vrtovih, kar okolje moti z dimom in smradom,
– izpuščati komunalne, gnojiščne odplake in gnojnico v vodotoke, javne utrjene površine ali zelenice,
– puščati odprte odtočne kanale, metati v kanale in požiralnike predmete, ki lahko povzročajo zamašitev,
– zanemariti pravočasno praznjenje greznic, gnojnih ter smetiščnih jam,
– pisanje in čečkanje po zidovih objektov in komunalnih napravah,
– med drevesi openjati vrv in sušiti perilo,
– postavljati šotore, bivalne avtobuse ali prikolice za bivanje ali kako drugače taboriti na zemljiščih, ki niso za to določena oziroma brez dovoljenja pristojnega upravnega organa,
– zanemariti čistočo in red na športnih, otroških igriščih, kopališčih ter avtobusnih in železniških površinah,
– sprememba namembnosti zelenic brez pridobitve ustreznih upravnih dovoljenj.
5. člen
Plakatiranje in nameščanje transparentov je dovoljeno le na za to določenih napravah in objektih.
Mikrolokacije za naprave in objekte se določijo v upravnem postopku na podlagi strokovne osnove za lokacijo.
6. člen
Plakatiranje izvaja upravljalec ali ob soglasju upravljalca druga fizična, pravna ali civilno pravna oseba.
Upravljalec predpiše v soglasju z izvršnim svetom pogoje in način urejanja plakatiranja.
7. člen
Plakate je potrebno odstraniti v času 7 dni po končanem dogodku. Transparente pa v času 48 ur po končanem dogodku. Odstraniti jih mora tisti, ki je plakatiranje opravil.
8. člen
Stranki, ki povzroči škodo, pristojni inšpekcijski organ naloži vzpostavitev v prvotno stanje ali odpravo pomanjkljivosti. Kolikor stranka v predpisanem času tega ne stori, to napravi pristojni upravni organ po tretji osebi na stroške stranke.
9. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcije in organi za notranje zadeve.
10. člen
Katalog mestne opreme je sestavni del odloka. Objekti in naprave namenjeni ureditvi in videzu naselij morajo biti usklajeni s katalogom mestne opreme.
11. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 din se kaznuje za prekršek pravna oseba, z najmanj 2.000 din odgovorna oseba pravne osebe in z najmanj 1.000 din fizična oseba, če krši določbe 3., 4., 5., 6., 7. in 10. člena tega odloka.
Pooblaščena uradna oseba sme za prekršek iz 1. odstavka na kraju samem izterjati denarno kazen v višini 1.000 din od fizične osebe ali od odgovorne osebe pravne osebe ter v višini 5.000 din od pravne osebe ali posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.
12. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o komunalni ureditvi in zunanjem videzu naselij v občini Laško (Uradni vestnik, št. 7/75) in odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu zelenih površin na območju občine Laško (Uradni vestnik, št. 10/74).
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-6/91-22/1
Laško, dne 22. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

AAA Zlata odličnost