Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

136. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Laško, stran 144.

Skupščina občine Laško je na podlagi 58. in 61. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84) in določb zakona o financiranju javne porabe in 7. členu odloka o sestavi, pristojnosti in načinu odločanja Skupščine občine Laško (Uradni list RS, št. 13/90) na seji zbora združenega dela, zbora krajevnih skupnosti in družbenopolitičnega zbora dne 22. junija 1991 sprejela
ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Laško
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Uporabniki stavbnega zemljišča na območju občine Laško, plačujejo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (dalje nadomestilo).
2. člen
Kot zazidano stavbno zemljišče se po tem odloku šteje zemljišče na katerem stoji gradbeni objekt in funkcionalno zemljišče, ki pripada gradbenemu objektu za normalno rabo.
Za nezazidano stavbno zemljišče se po tem odloku štejejo nezazidana zemljišča na območju, določenih s prilogo, ki so z izvedbenimi prostorskimi načrti namenjena za gradnjo stanovanjskih ali poslovnih objektov, garaž ter počitniških hiš in zemljišča izven prostorskih načrtov, za katere je pristojni upravni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
3. člen
Območja, na katerih se plačuje nadomestilo po tem odloku so določena na katastrsko grafičnih podlagah, ki so sestavni del tega odloka.
4. člen
Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno z gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje.
Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe. Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja, ter čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Poslovna površina je čista tlorisna površina prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom in tudi pokrita skladišča, parkirni prostori, delavnice na prostem in podobno.
5. člen
Nadomestilo je dolžan plačati neposredni uporabnik stavbnega, zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice uporabe oziroma lastnik, najemnik oziroma imetnik stanovanjske pravice).
Nadomestilo določi zavezancu iz prvega odstavka tega člena Uprava za družbene prihodke občine Laško.
Uprava za družbene prihodke prične postopek za odmero nadomestila na podlagi prijave neposrednega uporabnika stavbnega zemljišča ali pristojnega upravnega organa, kateri izda lokacijsko dovoljenje.
Če Uprava za družbene prihodke zve za obstoj stavbnega zemljišča, za katero ni prijela prijave ali pa so prijavljene površine nepravilne, prične postopek po uradni dolžnosti. Uporabniku se nadomestilo odmeri na podlagi ocene Uprave za družbene prihodke po kriterijih tega odloka.
6. člen
Zavezanec mora prijaviti Upravi za družbene prihodke zazidano in nezazidano stavbno zemljišče in vse spremembe v 30 dneh po tem, ko postane neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela zemljišča oziroma po spremembi. Če nastane sprememba med letom, se to upošteva od 1. v naslednjem mesecu po preteku meseca, v katerem je sprememba nastala.
II. OPROSTITEV PLAČILA NADOMESTILA
7. člen
Poleg primerov, ki jih določa zakon je lahko začasno oproščen plačila nadomestila uporabnik stavbnega zemljišča:
– dokler izpolnjuje pogoje za delne nadomestitve stanarine;
– dokler je na osnovi enotne evidence upravičen do socialnih dodatkov.
Postopek za oprostitev plačila nadomestila prične Uprava za družbene prihodke na podlagi vloge neposrednega uporabnika.
Uprava za družbene prihodke mora vsako leto v mesecu novembru opraviti preizkus vseh oprostitev starih nad deset mesecev ter izdati odločbe o prenehanju oprostitve za uporabnike, ki ne izpolnjujejo več pogojev za oprostitev plačila.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
8. člen
Višina nadomestila se določi z metodo točkovanja, pri kateri se uporabljajo naslednja merila:
a) lega zemljišča
b) stopnja komunalne opremljenosti
c) smotrnost izkoriščanja zemljišča.
9. člen
Točke za m2 zazidanega stavbnega zemljišča se določijo takole:
                                     Točke
  a) Lega stavbnega zemljišča:
  – stavbno zemljišče na območju I. kategorije              10
  – stavbno zemljišče na območju II. kategorije              5
  – stavbno zemljišče namenjeno za poslovno dejavnost           15
  b) Komunalna opremljenost zemljišča:
  – pristop po asfaltni cesti                       5
  – možen priključek na javno kanalizacijo                 3
  – javno razsvetljavo                           3
  – možen priključek na električno omrežje                 2
  – možen priključek na vodovodno omrežje                 2
  – možen priključek na PTT omrežje                    2
  – možen priključek na kabelsko TV                    3
  – možen priključek na plinovod                      2
  c) Za smotrnost uporabe zemljišča se število točk pod a) in b) tega člena
zniža za:
                                       %
  – pri stavbah z enim stanovanjem                     0
  – pri stavbah z dvema do petimi stanovanji               15
  – pri stavbah s šestimi do desetimi stanovanji             20
  – pri stavbah z enajstimi do tridesetimi stanovanji           25
  – pri stavbah z enaintridesetimi in več stanovanji           30.
10. člen
Točke za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se določijo tako, da se ugotovi število točk po 9. členu tega odloka. Tako ugotovljeno število točk se zniža za 50%, kar predstavlja osnovo za odmero prispevka za nezazidano stavbno zemljišče.
Po izdanem gradbenem dovoljenju pa se nadomestilo odmerja, na podlagi gradbenega načrta, tako kot je določeno za zazidano stavbno zemljišče.
11. člen
Osnova za določitev vrednosti točke je ovrednoteni letni program pridobivanja in urejanja stavbnih zemljišč in vzdrževanje komunalnih objektov in naprav, ki temeljita na planu občine. Izvršni svet Skupščine občine Laško določi ob koncu meseca decembra vrednost točke za naslednje leto, ki jo lahko med letom valorizira.
Zbrana sredstva se uporabljajo za:
– urejanje stavbnih zemljišč
– pridobivanje novih stavbnih zemljišč
– vzdrževanje komunalnih objektov in naprav. Akt o določitvi vrednosti točke se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
IV. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje za prekršek pravna oseba, če v določenem roku ne prijavi stavbnega zemljišča, katerega neposredni uporabnik je, ali če ne prijavi pravilnih površin.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba, pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo najmanj 1.000 dinarjev se kaznuje fizično osebo, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Zavezancem, ki jim je bila v letu 1991 izdana odločba, plačujejo nadomestilo po tej odločbi.
14. člen
Uporabniki stavbnih zemljišč, ki jih ta odlok na novo opredeljuje kot zavezance za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, pa plačujejo obveznosti po določilih tega odloka.
15. člen
Ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o plačevanju nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list SRS, št. 42/86 in 25/88).
16. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 414-39/90
Laško, dne 22. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Laško
Miloš Veršec l. r.

AAA Zlata odličnost