Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

135. Odlok o ustanovitvi Srednje tehniške in poklicne šole Kočevje, stran 143.

Na podlagi prvega odstavka 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 15. ter 19. člena statuta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 18/91) so vsi trije zbori občinske skupščine Kočevje na seji dne 20. 6. 1991 sprejeli
ODLOK
o ustanovitvi Srednje tehniške in poklicne šole Kočevje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Skupščina občine Kočevje ustanavlja s tem odlokom javni zavod (v nadaljevanju zavod), za opravljanje dejavnosti srednjega izobraževanja.
2. člen
S tem odlokom se določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev in začetek dela zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom in splošnimi akti.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je Skupščina občine Kočevje s sedežem v Kočevju, Ljubljanska cesta 26.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda se glasi: Srednja tehniška in poklicna šola Kočevje
Sedež zavoda je v Kočevju, Trg zbora odposlancev
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Srednja tehniška in poklicna šola Kočevje organizira in izvaja naslednje vzgojnoizobraževalne programe in dejavnosti:
1. Strojništvo s smermi:
a) strojni tehnik (V.)
b) oblikovalec kovin (IV.)
c) preoblikovalec in spajalec kovin (IV.)
d) pridobivanje – predelava in obdelava kovin (SKR, II) in (SKR-PR, II)
e) obratni strojni tehnik (NAD – V.)
2. Tekstilno konfekcijska tehnologija s smermi:
a) tekstilni konfekcionar II (IV.)
b) tekstilec (šivilja – krojač) (IV.)
c) pomočnik tekstilnega konfekcionarja (SKR, II) in (SKR – PR, II)
3. Lesarstvo s smerema:
a) lesar širokega profila (IV.)
b) mizar – tapetnik (IV.)
4. Inovativno in raziskovalno delo pedagoških delavcev na področju metodike teoretičnega in praktičnega pouka.
5. Raziskovanje uvajanja sodobnih metod v vzgojnoizobraževalni proces in sodobnih tehnologij.
6. Raziskovalno delo pedagoških in strokovnih delavcev na posameznih strokovnih področjih ter uvajanje učencev v raziskovalno del.
7. Organizacija in izvedba izobraževanja odraslih.
8. Proizvodnja v šolskih delavnicah in nudenje uslug za zunanjega porabnika.
9. Šolska prehrana, vzdrževanje in čiščenje lastnih prostorov.
10. Druge dejavnosti v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni svet.
Svet zavoda
7. člen
Srednja tehniška in poklicna šola Kočevje ima svet šole, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki šole,
– 2 predstavnika IS SO Kočevje,
– 1 predstavnik učencev.
Ravnatelj
8. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod neomejeno in je odgovoren za zakonitost dela zavoda ter pedagoško vodi zavod.
9. člen
Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Skupščine občine Kočevje.
Strokovni svet
10. člen
Srednja tehniška in poklicna šola Kočevje ima kolegijski organ, imenovan strokovni svet.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta se določijo s statutom Srednje tehniške in poklicne šole Kočevje v skladu z zakonom.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODOV
11. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda se uporablja del sredstev, s katerimi je razpolagala do razdelitve v dva samostojna zavoda Srednje šola tehniških usmeritev in družboslovja Kočevje, ki znaša po stanju bilance na dan 31. 12. 1990 2,993.581,50 din.
Razdelitev sredstev in premoženja opravita novo ustanovljena zavoda na podlagi veljavnih standardov in normativov s sporazumom, na osnovi katerega se bodo povečala sredstva zavoda.
Ustanovitelj izroči ta sredstva v trajno in neomejeno razpolaganje zavodu.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
12. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja zavod izključno za opravljanje in razvoj dejavnosti.
Način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda opredeli zavod s statutom.
VIII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga s popolno obveznostjo.
Skupščina občine Kočevje kot ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Do imenovanja ravnatelja zavoda opravlja naloge poslovodnega organa vršilec dolžnosti ravnatelja, ki ga imenuje Skupščina občine Kočevje.
16. člen
Vršilec dolžnosti ravnatelja zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu opraviti vse potrebno za začetek dela zavoda, imenovanje sveta zavoda v roku 30 dni in sprejem statuta v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-5/91-1/2
Ljubljana, dne 27. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kočevje
dr. Mihael Petrovič l. r.

AAA Zlata odličnost