Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

134. Odlok o ustanovitvi Gimnazije Kočevje, stran 141.

Na podlagi prvega odstavka 51. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 15. ter 19. člena statuta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 18/91) so vsi trije zbori občinske skupščine Kočevje na seji dne 20. 6. 1991 sprejeli
ODLOK
o ustanovitvi Gimnazije Kočevje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Skupščina občine Kočevje ustanavlja s tem odlokom javni zavod (v nadaljevanju zavod) za opravljanje dejavnosti srednjega izobraževanja.
2. člen
S tem odlokom se določa:
– ime in sedež ustanovitelja,
– ime in sedež zavoda,
– dejavnost zavoda,
– organe zavoda,
– sredstva, ki so zagotovljena za ustanovitev in začetek dela zavoda,
– vire, način in pogoje pridobivanja sredstev za delo zavoda,
– način razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda,
– pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu,
– pravice, obveznosti in odgovornosti ustanovitelja za obveznosti zavoda,
– medsebojne pravice in obveznosti ustanovitelja in zavoda,
– druge določbe v skladu z zakonom in splošnimi akti.
II. IME IN SEDEŽ USTANOVITELJA
3. člen
Ustanovitelj zavoda je Skupščina občine Kočevje s sedežem v Kočevju, Ljubljanska cesta 26.
III. IME IN SEDEŽ ZAVODA
4. člen
Ime zavoda se glasi: Gimnazija Kočevje
Sedež zavoda je v Kočevju, Trg zbora odposlancev 22.
IV. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Gimnazija Kočevje organizira in izvaja naslednje dejavnosti:
– program srednjega izobraževanja: naravoslovno matematična dejavnost,
– program srednjega izobraževanja: družboslovni in kulturni program,
– splošno izobraževalni program gimnazije (gimnazijski maturant),
– raziskovalno delo profesorjev na področju metodike pouka in posameznih strokovnih področjih,
– raziskovanje uvajanja sodobnih metod vzgoje in izobraževanja v srednjo šolo,
– prenos znanja iz sorodnih izobraževalnih in raziskovalnih skupin v šolsko prakso,
– uvajanje dijakov v raziskovalno delo,
– organizacijsko raziskovalne, razvojne in druge storitve s področja dejavnosti,
– šolska prehrana, vzdrževanje in čiščenje lastnih prostorov,
– druge dejavnosti v skladu z zakonom in splošnimi akti zavoda.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– ravnatelj,
– strokovni svet.
Svet zavoda
7. člen
Gimnazija Kočevje ima svet gimnazije, ki ga sestavljajo:
– 3 predstavniki gimnazije,
– 2 predstavnika IS SO Kočevje,
– 1 predstavnik staršev in
– 1 predstavnik dijakov.
Ravnatelj
8. člen
Poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod neomejeno in je odgovoren za zakonitost dela zavoda ter pedagoško vodi zavod.
9. člen
Ravnatelja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem Skupščine občine Kočevje.
Strokovni svet
10. člen
Gimnazija Kočevje ima kolegijski organ, imenovan strokovni svet.
Sestava, način oblikovanja in naloge strokovnega sveta se določijo s statutom Gimnazije Kočevje v skladu z zakonom.
VI. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA ZAVODOV
11. člen
Za ustanovitev in začetek dela zavoda se uporablja del sredstev, s katerimi je razpolagala do razdelitve v dva samostojna zavoda Srednja šola tehničnih usmeritev in družboslovja. Kočevje, ki znaša po stanju bilance na dan 31. 12. 1990 1,496.790,80 din.
Razdelitev sredstev in premoženja opravita novo ustanovljena zavoda na podlagi veljavnih standardov in normativov s sporazumom, na osnovi katerega se bodo povečala sredstva zavoda.
Ustanovitelj izroči ta sredstva v trajno in neomejeno razpolaganje zavodu.
VII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
12. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
13. člen
Presežek prihodkov nad odhodki uporablja zavod izključno za opravljanje in razvoj dejavnosti.
Način kritja primanjkljaja sredstev za delo zavoda opredeli zavod s statutom.
VIII. NASTOPANJE ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga s popolno obveznostjo.
Skupščina občine Kočevje kot ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Do imenovanja ravnatelja zavoda opravlja naloge poslovodnega organa vršilec dolžnosti ravnatelja, ki ga imenuje Skupščina občine Kočevje.
16. člen
Vršilec dolžnosti ravnatelja zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu opraviti vse potrebno za začetek dela zavoda, imenovanje sveta zavoda v roku 30 dni in sprejem statuta v roku 60 dni po uveljavitvi tega odloka.
17. člen
Odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-4/91-1/2
Kočevje, dne 27. junija 1991.
Predsednik
Skupščine občine Kočevje
dr. Mihael Petrovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti