Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/1991 z dne 8. 7. 1991

Kazalo

128. Odlok o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun, stran 139.

Na podlagi 89. člena zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 48/90) izdaja Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ODLOK
o pogojih, pod katerimi so zavezanci za dohodnino dolžni odpreti žiro račun
1. člen
Zavezanec za dohodnino (v nadaljnjem besedilu: zavezanec), ki prejema plačila od podjetij, drugih pravnih oseb in organov družbenopolitičnih skupnosti za dobavljeno blago in opravljene storitve ter druge prejemke (v nadaljnjem besedilu: prejemek), mora imeti žiro račun, če prejemki presegajo znesek, določen s tem odlokom.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zavezanec ni dolžan imeti žiro računa za:
– osebne dohodke;
– pokojnine;
– prejemke iz 16. člena zakona o dohodnini;
– prejemke za kmetijske proizvode, če je obdavčen po katastrskem dohodku;
– prejemke od opravljanja sezonskih kmetijskih del;
– prejemke od opravljanja meteoroloških opazovanj;
– prejemke od prodaje izdelkov domače in umetne obrti.
2. člen
Zavezanec mora imeti žiro račun, če prejme v posameznem koledarskem letu prejemek, ki sam ali skupaj s prejšnjimi prejemki v istem letu presega 10.000 din.
3. člen
Zavezanec ima lahko žiro račun pri banki ali hranilnici, ki ima sedež ali podružnico v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: finančna organizacija).
4. člen
Zavezanec sme imeti samo en žiro račun.
Finančna organizacija mora od zavezanca, kateremu odpre žiro račun, zahtevati pisno izjavo, da nima odprtega žiro računa pri njeni podružnici ali pri drugi finančni organizaciji.
5. člen
Zavezanec, ki v preteklem letu ni imel žiro računa, v tekočem letu pa še ni prejel toliko prejemkov, da bi ga moral imeti, se izplačajo prejemki v gotovini, pod pogojem, da poda pisno izjavo, ki se glasi: »Od 1. januarja tega leta pa do danes nisem imel skupaj s tem prejemkom toliko prejemkov, da bi moral odpreti žiro račun.«
6. člen
Finančna organizacija, pri kateri zavezanec odpre žiro račun, je dolžna o odprtju žiro računa obvestiti pristojni davčni organ, in sicer:
– za zavezanca, ki opravlja dejavnost, davčni organ občine, na območju katere je zavezanec vpisan v register: če je zavezanec vpisan v register, ki se vodi za celotno območje Republike Slovenije, obvesti finančna organizacija davčni organ občine, na območju katere ima zavezanec stalno prebivališče;
– za zavezanca, ki prejema prejemke iz drugih virov, davčni organ občine, na območju katere ima zavezanec stalno prebivališče oziroma začasno prebivališče, če zavezanec ni rezident Republike Slovenije.
7. člen
Podatki o poslovanju preko žiro računa, ki so jih finančne organizacije dolžne pošiljati pristojnemu davčnemu organu, vsebujejo prilive in odlive po posameznih mesecih v letu.
Finančna organizacija pošlje podatke enkrat letno in sicer do 28. februarja tekočega leta za preteklo leto, na zahtevo davčnega organa pa jih je dolžna poslati za posamezne zavezance tudi med letom.
KAZENSKE DOLOČBE
8. člen
Z denarno kaznijo od 5.000 do 50.000 din se kaznuje za prekršek zavezanec:
1. če da ob odprtju žiro računa neresnično izjavo finančni organizaciji, da nima že odprtega žiro računa pri njeni podružnici oziroma pri drugi finančni organizaciji (4. člen);
2. če da ob izplačilu prejemka neresnično izjavo, da ni dolžan odpreti žiro računa (5. člen).
9. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o pogojih, ob katerih morajo občani odpreti žiro račun (Uradni list SRS, št. 1/83, 42/83, 21/87, 42/88 in Uradni list RS, št. 18/90).
10. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-07/91-4/1-8
Ljubljana, dne 28. junija 1991.
Izvršni svet
Skupščine Republike Slovenije
Predsednik
Lojze Peterle l. r.

AAA Zlata odličnost