Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999

Kazalo

1376. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona, stran 3171.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 12/96), 41., 42. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, št. 9/96 – odl. US in št. 44/96 – odl. US) ter v skladu s statuti občin Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici, je Občinski svet občine Gornja Radgona dne 23. 4. 1998, Občinski svet občine Radenci dne 2. 7. 1998 in Občinski svet občine Sv. Jurij ob Ščavnici dne 25. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda ljudska univerza Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
Ustanoviteljstvo
1. člen
S tem odlokom občine: Gornja Radgona, s sedežem Partizanska cesta 13, Gornja Radgona; Radenci, s sedežem Radgonska cesta 9, Radenci; Sv. Jurij ob Ščavnici, s sedežem Biserjane 1 A, Sv. Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanavljajo na področju izobraževanja odraslih ter knjižničarske dejavnosti javni izobraževalni zavod (v nadaljevanju: zavod) in s tem prevzamejo ustanoviteljske pravice bivše Občine Gornja Radgona v naslednjem razmerju:
Občina Gornja Radgona v deležu       61,03%
Občina Radenci v deležu           25,06%
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici v deležu    13,91%
II. STATUSNE DOLOČBE
1. Ime, sedež in dejavnost zavoda
2. člen
Za območje Občine Gornja Radgona, Občine Radenci in Občine Sv. Jurij ob Ščavnici se ustanovi javni zavod, ki poslujejo pod naslednjim imenom:
Ime zavoda: Ljudska univerza Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Gornja Radgona.
Skrajšano ime zavoda: Ljudska univerza Gornja Radgona.
Sedež zavoda: Trg svobode 4, 9250 Gornja Radgona.
Zavod lahko spremeni ime in sedež le v soglasju z ustanoviteljicami.
2. Dejavnost
3. člen
Dejavnost zavoda je v skladu z standardno klasifikacijo naslednja:
– M80.410 dejavnost vozniških služb
– M/80.422 drugo izobraževanje d.n.
– O/92.511 dejavnost knjižnic
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Zavod lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki jo določi s pravili zavoda, ob soglasju ustanoviteljic.
3. Pečat
4. člen
Zavod ima pečat okrogle oblike premera 35 mm. V sredini pečata je grb Republike Slovenije, pod njim je izpisano ime zavoda.
Zavod ima in uporablja tudi pečat okrogle oblike, premera 20 mm, s skrajšanim imenom zavoda.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečata zavoda ter določi delavce, ki so zanj odgovorni.
4. Organizacija in delovanje zavoda
5. člen
Za izvajanje knjižničarske dejavnosti se v skladu z zakonom o knjižničarstvu (Uradni list SRS, št. 27/82, 42/86) v okviru zavoda organizira organizacijska enota: knjižnica s sedežem v Gornji Radgoni, Trg svobode 4.
Knjižnica ima lahko izpostave knjižnice v posameznih občinah ustanoviteljic.
Organizacijska enota v pravnem prometu nima pooblastil.
Organizacijsko enoto vodi vodja knjižnice, ki ima naslednje pristojnosti:
– organizira in vodi delo knjižnice,
– predlaga direktorju program razvoja knjižnice,
– predlaga nove programe,
– skrbi za sodelovanje enote z udeleženci,
– opravlja druge naloge za katere jo pisno oblasti direktor.
Za drug del dejavnosti se lahko organizirajo organizacijske enote le po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
III. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
1. Svet zavoda,
2. Direktor,
3. Strokovni organi,
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv.
Zavod ima lahko tudi druge organe. Delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi zavod s pravili.
1. Svet zavoda
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic zavoda in predstavniki delavcev zavoda.
Svet zavoda šteje pet članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanoviteljic,
– dva predstavnika delavcev zavoda.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti:
– občine Gornja Radgona enega predstavnika,
– Občine Radenci enega predstavnika,
– Občine Sv. Jurij ob Ščavnici enega predstavnika.
Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci:
– iz delavcev knjižnice enega člana,
– ostali delavci zavoda enega člana.
Člani sveta zavoda izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zapored.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.
8. člen
Predstavnike delavcev v svet zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah. Postopek volitev ter razrešitev delavcev v svet zavoda se določi v skladu z zakonom v pravilih zavoda.
9. člen
Svet zavoda opravlja naslednje naloge:
– imenuje in razrešuje direktorja,
– sprejema program razvoja zavoda,
– sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
– odloča o uvedbi programov,
– obravnava poročila o izobraževalni in knjižničarski dejavnosti,
– sprejema pravila zavoda,
– sprejema druge splošne akte zavoda, ki so določeni v pravilih zavoda,
– določa finančni načrt in sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljicam spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja presežnih delavcev,
– predlaga način delitve presežka oziroma pokrivanja primanjkljaja,
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja na drugi stopnji,
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
2. Direktor
10. člen
Direktor zavoda je poslovodni organ in andragoški vodja zavoda.
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod z omejitvijo sklepanja pogodb v prometu nepremičnin in obremenitvi nepremičnin po sklepu občinskih svetov ustanoviteljic in za zakonitost dela zavoda.
Direktor opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda,
– pripravlja program razvoja zavoda,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo,
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti udeležencev programov,
– vodi delo andragoškega zbora,
– oblikuje predlog novih programov,
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– imenuje in razrešuje vodjo enote,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev,
– sprejema splošne akte zavoda za katere je tako določeno v pravilih,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in predpisi.
11. člen
Direktorja imenuje svet zavoda po postopku določenem v zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene v zakonu o izobraževanju odraslih.
3. Strokovni organi
12. člen
Andragoški zbor sestavljajo strokovni delavci in učitelji javnega zavoda, ki izvajajo izobraževalne programe za odrasle.
Andragoški zbor:
– obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z izobraževalnim delom,
– daje mnenje o letnem delovnem načrtu,
– odloča o posodobitvah izobraževalnega dela,
– daje mnenje o imenovanju direktorja,
– daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
13. člen
Strokovni aktiv sestavljajo strokovni delavci – organizatorji izobraževanja in učitelji na posameznih izobraževalnih področjih.
Strokovni aktiv obravnava problematiko posameznega izboraževalnega področja, usklajuje merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter za evalacijo izobraževalnega in drugega dela, daje andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela, obravnava pripombe udeležencev izobraževanja ter opravlja strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
IV. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
14. člen
Za opravljanje dejavnosti zagotavljajo ustanoviteljice nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka in jo izkazuje v bilanci stanja za zadnje poslovno leto.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prejšnjega odstavka s skrbnostjo dobrega gospodarja.
15. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna in proračuna ustanoviteljic v skladu z zakoni in v okviru letnega programa zavoda; iz prispevkov udeležencev programov, lahko pa tudi iz drugih virov.
16. člen
Ustanoviteljice zagotavljajo letno:
a) sredstva za izvajanje knjižničarske dejavnosti in kritje neprogramskih stalnih stroškov v razmerju ustanovitvenih deležev,
b) sredstva za izvedbo posameznih programov izboraževanja, ki jih sprejme vsaka ustanoviteljica posebej,
c) sredstva za izvajanje knjižničarske dejavnosti v izpostavah zagotavlja vsaka ustanoviteljica posebej.
Sredstva za skupne investicije zagotavljajo ustanoviteljice sporazumno.
Ustanoviteljice in zavod skleneta pogodbo o zagotavljanju sredstev za izvajanje dejavnosti.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
17. člen
Zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so v proračunu ustanotiveljic predvidene za opravljanje dejavnosti zavoda.
18. člen
Zavod je dolžan ustanoviteljicam vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoja zavoda.
19. člen
Zavod je dolžan posredovati ustanoviteljicam podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene.
VI. JAVNOST DELA
20. člen
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili občanom, novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Javnost obvešča o delu zavoda direktor ali oseba, ki jo pooblasti.
VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
21. člen
Zavod ima pravila, s katerimi se urejajo vprašanja, ki so pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določa zakon.
Pravila in splošne akte sprejme svet zavoda, razen splošnih aktov za katere je s pravili določeno, da jih sprejme direktor.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Zavod mora uskladiti svojo organizacijo, organe zavoda in statusne spremembe v roku treh mesecev po veljavnosti tega odloka.
23. člen
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata oziroma do konstituiranja sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
24. člen
Ljudska univerza Gornja Radgona je pravna naslednica Ljudske univerze Gornja Radgona, ki je vpisana v sodni register na registrskem sodišču Murska Sobota, pod. št. 1/57-00 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
25. člen
Kolikor se ustanoviteljice dogovorijo o drugačnem deležu pri delitvi premoženja se pristopi k spremembi 1. člena tega odloka.
26. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odločba o ustanovitvi Delavske univerze št. 02-00-10/2-1960. Sprememba odločbe Uradni list SRS, št. 4-11/81 in statutarni sklep Uradni list RS, št. 32/92.
27. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601/007/96
Gornja Radgona, dne 31. marca 1999.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.
Št. 601-0003/97
Radenci, dne 1. aprila 1999.
Župan
Občine Radenci
Herbert Šefer l. r.
Št. 601-0003/97
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 31. marca 1999.
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Slavko Mihalič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti