Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999

Kazalo

1365. Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Celje, stran 3159.

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96 in 37/97) izdajam
S K L E P
o objavi sklepa o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Celje
Objavljam Sklep o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Celje, ki ga je sprejel Mestni svet mestne občine Celje na 4. seji dne 30. 3. 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Na podlagi 18. in 64. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97 in 50/98) je Mestni svet mestne občine Celje na seji dne 30. 3. 1999 sprejel
S K L E P
o določitvi javnih športnih objektov občinskega pomena v Mestni občini Celje
1. člen
V skladu z 18. in 64 členom zakona o športu se kot javni športni objekti občinskega pomena določijo objekti, ki so namenjeni uresničevanju javnega interesa na področju športa v Mestni občini Celje ter izpolnjujejo še naslednje kriterije:
a) da so večnamenski in pomembni za razvoj športa v Celju in v Sloveniji,
b) da se na njih izvajajo vrhunske športne prireditve, ligaška tekmovanja najvišje vrste, obvezni programi športne vzgoje in ostali dogovorjeni športni programi,
c) da so atraktivni oziroma značilni za mesto Celje,
d) da je Mestna občina Celje vložila v njihovo izgradnjo, obnovo ali vzdrževanje večja proračunska sredstva.
2. člen
Športni objekti, ki so v skladu s 1. členom tega sklepa določeni kot javni objekti občinskega pomena, postanejo na osnovi 64. člena zakona o športu z vsemi svojimi zemljišči in objekti lastnina Mestne občine Celje. Izjema so objekti in zemljišča, ki so v tem sklepu posebej opredeljeni kot lastnina društev.
3. člen
Javni športni objekti občinskega pomena so naslednji:
I. Atletski stadion Kladivar z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Stritarjeva ul. 22, k. o. Celje
št. z. k. vl. 1356, parc. št.: 26, 27, 28, 29, 30
št. z. k. vl. 1525, parc. št.: 1/1, 24
št. z. k. vl. 1453, parc. št.: 23
II. Nogometni stadion Skalna klet z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Cesta na grad 12, k. o. Celje
št. z. k. vl. 1885, parc. št.: 1901/1, 1901/2, 1901/3, 1901/4, 1904/1, 1904/2, 1904/3, 1904/4, 1904/5, 1904/6, 1904/7, 1905, 1927/1, 1927/2, 1927/6, 2505/6, 2563/3
I. Zemljišča Celjskega športnega letališča ter objekt črpališča za gorivo na parc. št.: 947/1
Lokacija: Medlog 20, k. o. Medlog
št. z. k. vl. 565, parc. št.: 1333
št. z. k. vl. 1239, parc. št.: 1294
št. z. k. vl. 563, parc. št.: 940 – del, 1334, 2088/2 – del, 2089 – del
št. z. k. vl. 502, parc. št.: 2111/1 – del
št. z. k. vl. 256, parc. št.: 1318
št. z. k. vl. 1225, parc. št.: 947/2
št. z. k. vl. 995, parc. št.: 1292/4
št. z. k. vl. 1069, parc. št.: 948 – del, 951/1 – del
št. z. k. vl. 1082, parc. št.: 922, 1302, 1328, 1335
št. z. k. vl. 248, parc. št.:1319, 1321, 1325, 1326, 1329
št. z. k. vl. 261, parc. št.: 903, 911, 913, 1323, 1338
št. z. k. vl. 371, parc. št.: 899 – del, 917/1, 917/2, 918, 921, 1336, 1340, 906 – del
št. z. k. vl. 738, parc. št.: 900, 902, 904, 907 – del, 909, 910, 912, 923, 950 – del, 1317
št. z. k. vl. 737, parc. št.: 924, 925 – del, 926 – del, 947/1 – del, 1295, 1296/1 – del, 1301, 1316, 1337, 927 – del
št. z. k. vl. 246, parc. št.: 901, 905, 908 – del, 914, 915, 916, 919, 920, 1300/2, 1322, 1327, 1339, 1341
III.a Celjsko športno letališče
Sestavni del javnega športnega objekta Celjsko športno letališče so tudi zemljišča in objekti, ki so že v lasti oziroma postanejo s tem sklepom last Aero kluba letalske šole Celje:
Lokacija: Medlog 20, k. o. Medlog
št. z. k. vl. 517, parc. št.: 1331, 1332/1, 1332/2
št. z. k. vl. 1194, parc. št.: 1330/1, 1330/2
Na objektu na parc. št.: 1332/2 se vknjiži lastnina Mestne občine Celje v sorazmernem deležu vloženih sredstev v ta objekt.
II. Turistično rekreacijski center Celjska koča z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Severno pobočje Tolstega vrha, k. o. Zagrad
št. z. k. vl. 1361, parc. št.: 1225, 1226, 1224/2
št. z. k. vl. 1203, parc. št.: 1227,1229, 1304/1, 1304/3, 1311, 1312
št. z. k. vl.. 139, parc. št.: 1303/3, 1303/4
št. z. k. vl. 160, parc. št.: 1307/1, 1307/2, 1308
št. z. k. vl. 1215, parc. št.: 1309/1
št. z. k. vl. 928, parc. št.: 1228, 1303/2, 1304/2
Upravljanje, koriščenje in vzdrževanje tega javnega športnega objekta se izvaja na podlagi odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 46/96).
III. Zemljišča Strelišča Griček
Lokacija: Partizanska c. 59/a, k. o. Lisce
št. z. k. vl. 425, parc. št.: 499/2, 500/1, 501/2, 502/9, 549/14, 556/2
V.a Strelišče Griček
Lastnina Strelskega društva Celje postanejo objekti vseh strelišč s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem na parc. št.: 556/2 ter strelski dom na parc. št.: 556/6,
z. k. vl. 425, k. o. Lisce.
Vsi navedeni objekti so sestavni del javnega športnega objekta Strelišče Griček.
IV. Športno rekreacijski center Griček z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Partizanska cesta 59, k. o. Lisce
št. z. k. vl. 323, parc. št.: 549/6, 553, 556/1, 556/3, 556/4, 556/5, 559/3, 559/4
V. Nogometno igrišče Olimp z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Ob Opekarniški cesti, k. o. Spodnja Hudinja
št. z. k. vl. 697, parc. št.: 895/1
št. z. k. vl. 769, parc. št.: 868/1, 868/2, 868/4 – del, 869/1, 869/2 – del, 870/1, 870/2 – del, 895/2
št. z. k. vl. 727, parc. št.: 868/6 – del, 868/7 – del
VIII. Javni športni objekti občinskega pomena so tudi naslednji športni objekti in površine:
a. Športno-rekreacijski center Mestni park z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Partizanska c. 3/a, k. o. Celje
št. z. k. vl. 795, parc. št.: 2026, 2027, 2028, 2029/1, 2029/2, 2029/3, 2029/4, 2029/5, 2029/6, 2029/7
b. Letno kopališče z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Ljubljanska c. 41, k. o. Celje
št. z. k. vl. 1534, parc. št.: 932/1, 934, 935/1, 935/2, 936, 937
št. z. k. vl. 1535, parc. št.: 939/1, 939/2, 939/4
c. Športno-rekreacijski center Golovec (Celjski sejem – Hala A, Hala B, peščena teniška igrišča in asfaltno igrišče) z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Dečkova cesta 1, k. o. Spodnja Hudinja
št. z. k. vl. 778, parc. št.: 1330,
št. z. k. vl. 1520, parc. št.: 1327
št. z. k. vl. 1873, parc. št.: 1358/1 – del, 1358/2
št. z. k. vl. 1942, parc. št.: 1359/1, 1362/1
Upravljanje, koriščenje in vzdrževanje javnih športnih objektov navedenih v točki VIII. (a, b in c) se izvaja na podlagi odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 46/96).
I. Konjeniški center Celje z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Škofja vas 51, k. o. Škofja vas
št. z. k. vl. 77, parc. št.: 918/2, 921, 938/1, 940/2, 940/3
št. z. k. vl. 373, parc. št.: 941/2, 941/3
št. z. k. vl. 225, parc. št.: 494/16
Športni objekt Konjeniški center Celje se s tem sklepom določa za javni športni objekt občinskega pomena, ostaja pa v lasti in upravljanju Konjeniškega kluba Celje.
II. Kinološki center Celje z zemljišči in objekti na teh zemljiščih
Lokacija: Lokrovec 1 b, k. o. Ostrožno
št. z. k. vl. 687, parc. št.: 854/5
4. člen
Podatke, predpisane za evidenco javnih športnih objektov, vodijo in jih posredujejo organom Mestne občine Celje upravljavci športnih objektov.
5. člen
Način vzdrževanja, uporabe, upravljanja in koriščenja javnih športnih objektov ter pogoje pod katerimi se s temi objekti upravlja, se določi s pogodbo, ki jo v imenu Mestne občine Celje podpiše župan.
Prednost pri izboru upravljavcev imajo dosedanji upravljavci teh objektov.
Na javnih športnih objektih pod točkama IV. in VIII. se upravljanje, koriščenje in vzdrževanje slednjih izvaja na podlagi odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe na področju gospodarjenja z javnimi objekti v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 46/96).
6. člen
Nepremičnine določene s tem sklepom se na predlog pristojnega organa Mestne občine Celje vknjižijo v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča Celje kot lastnina Mestne občine Celje ter zaznamujejo kot javni športni objekti.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradni listu RS in začne veljati naslednji dan potem, ko ga sprejme Mestni svet mestne občine Celje.
Št. 650-1/99-26
Celje, dne 30. marca 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.