Uradni list

Številka 28
Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 28/1999 z dne 22. 4. 1999

Kazalo

1362. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje, stran 3154.

Na podlagi tretjega odstavka 110.b člena poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Celje (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96 in 37/97) izdajam
S K L E P
o objavi sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Celje
Objavljam spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje, ki jih je sprejel Mestni svet mestne občine Celje na 4. seji dne 30. 3. 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.
Mestni svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97 in 50/98) na seji dne 30. 3. 1999 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta mestne občine Celje
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95, 1/96, 46/96, 75/96 in 37/97) se v uvodnem delu besedi “Občinski svet” nadomestita z besedama “Mestni svet”. Navedeni besedi se v ustreznem sklonu tako nadomestita tudi v naslovu in celotnem nadaljnjem besedilu poslovnika.
2. člen
V 4. členu se besedi “njegov predsednik” nadomestita z besedo “župan”.
3. člen
V 5. členu se v tretjem odstavku beseda “sekretarju” nadomesti z besedo “tajniku”.
Ta beseda se v ustreznem sklonu tako nadomesti tudi v celotnem nadaljnjem besedilu poslovnika.
4. člen
V 6. členu se v četrti alinei beseda “tajniku” nadomesti z besedo “direktorju”.
Ta beseda se v ustreznem sklonu tako nadomesti tudi v celotnem nadaljnjem besedilu poslovnika.
V sedmi alinei se črta besedilo “(v nadaljnjem besedilu: stranke)”.
5. člen
V 10. členu se v drugem odstavku besedi “neodvisne liste” nadomestita z besedama “liste volivcev”, beseda “stranke” pa se nadomesti z besedama “politične stranke”. Ta beseda se v ustreznem sklonu tako nadomesti tudi v tretjem in četrtem odstavku tega člena.
V tretjem odstavku se besede “skupina svetnikov neodvisne liste” nadomestijo z besedami “skupine svetnikov list volivcev”.
V četrtem odstavku se besedi “neodvisna lista” nadomestita z besedama “lista volivcev”.
6. člen
V 11. členu se v drugem odstavku za besedo “svetnikov” postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
7. člen
V 12. členu se dosedanja prvi in drugi odstavek nadomestita z novim odstavkom, ki se glasi:
“Prvo sejo sveta skliče župan preteklega mandata in jo vodi do potrditve mandata novemu županu.”
Dosedanji tretji odstavek se črta.
8. člen
V 13. členu se v prvem odstavku besede “komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja” nadomestijo z besedami “komisijo za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja, priznanja in nagrade”.
Navedene besede se v ustreznem sklonu tako nadomestijo v celotnem nadaljnjem besedilu poslovnika.
Drugi odstavek se črta.
9. člen
15. člen se črta.
10. člen
16. člen se črta.
11. člen
V 18. členu se v prvem odstavku besedi “predsednik sveta” nadomestita z besedo “župan”.
Navedeni besedi se v ustreznem sklonu tako nadomestita tudi v celotnem nadaljnjem besedilu poslovnika.
Drugi in tretji odstavek se spremenita tako, da se glasita:
“Če župan ne more sklicati seje, jo skliče eden od podžupanov, ki ga pooblasti župan.
Če župan ne more sklicati seje, pa predhodno ni za to pooblastil nobenega od podžupanov, jo skliče najstarešji podžupan s tem, da se župana obvesti o sklicu seje takoj, ko je to mogoče.”
12. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela sveta, po sklepu sveta in po posvetovanju na politični koordinaciji župana.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Župan mora sklicati sejo sveta, če to zahteva najmanj četrtina svetnikov, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje. Če župan seje sveta ne skliče v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo svetniki, ki so zahtevo podali. Zahtevi za sklic seje sveta mora biti priložen dnevni red. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami.”
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Župan mora sklicati sejo sveta tudi na zahtevo nadzornega odbora.”
13. člen
V 21. členu se na koncu stavka besedi “prejšnje seje” nadomestita z besedama “predhodnih sej”.
14. člen
Naslov pred 22. členom in 22. člen se spremenita tako, da se glasita:
“3. Politična koordinacija župana
Politična koordinacija župana (v nadaljevanju: koordinacija) služi kot pomoč pri organiziranju dela sveta, pri usklajevanju dela odborov in komisij in pri pripravah na seje sveta ter pri drugih zadevah iz pristojnosti sveta.
Koordinacijo sestavljajo župan in predstavniki političnih strank ter list volivcev, ki so zastopane v svetu.
Župan lahko povabi na sejo koordinacije poleg direktorja občinske uprave in tajnika sveta tudi predsednike odborov oziroma komisij, strokovne delavce pripravljalce gradiv, ki naj bi bila uvrščena na dnevni red seje sveta, in druge.
Koordinacijo skliče župan na svojo pobudo ali na pobudo kateregakoli člana te koordinacije.
Sejo koordinacije vodi župan. Ob odsotnosti ali zadržanosti župana skliče in vodi sejo tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši podžupan.
Župan skliče sejo koordinacije zaradi priprave:
– predloga programa dela sveta
– predlogov dnevnih redov sej sveta
in zaradi posveta o:
– pisnih in drugih gradivih, ki jih občani in drugi subjekti naslavljajo na svet
– vprašanjih, pobudah in predlogih svetnikov, ki terjajo, da do njih zavzame stališča ali ustrezne sklepe sam svet
– pogojih za delo svetnikov
– drugih zadevah, za katere to določa ta poslovnik
– usklajevanja stališč političnih strank do posameznih vprašanj.”
15. člen
Naslov pred 23. členom in 23. člen se spremenita tako, da se glasita:
“Vodenje seje sveta
Sejo sveta vodi župan ob sodelovanju tajnika sveta.
Župan lahko za vodenje seje sveta pooblasti podžupana ali drugega svetnika. Če župan ne more voditi seje sveta, pa predhodno za to ni pooblastil nobenega od podžupanov ali svetnika, vodi sejo sveta najstarejši podžupan. Če noben od podžupanov ne more voditi seje, jo vodi najstarejši na seji prisoten svetnik.”
16. člen
V 25. členu se črta prvi odstavek.
17. člen
V 26. členu se v prvem in drugem odstavku beseda “predsedujoči” nadomesti z besedo “župan”. Ta beseda se v ustreznem sklonu tako nadomesti tudi v celotnem nadaljnjem besedilu poslovnika, če ni drugače določeno.
18. člen
V 28. členu se v prvem odstavku črta beseda “predsedujočega” in vejica za to besedo.
V tretjem odstavku se črta beseda “predsedujoči” in vejica za to besedo.
19. člen
V 29. členu se v prvem odstavku za dvopičjem besede “predsedujoči, svetniki ali župan” nadomestijo z besedami “svetniki, župan ali delovno telo sveta”.
20. člen
V 30. členu se črta beseda “predsedujoči” in vejica za to besedo.
21. člen
V 33. členu se v drugem odstavku črta beseda “predsedujočega” in vejica za to besedo.
22. člen
V 34. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Župan da ob obravnavi posameznih zadev praviloma najprej besedo pripravljalcem gradiv, nato poročevalcu odbora ali komisije, potem pa daje besedo svetnikom po vrsti priglasitve.“
23. člen
V 35. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Na seji imajo pravico govoriti svetniki, župan, podžupani, direktor občinske uprave, predstavniki predlagateljev gradiv, poročevalci odborov in komisij sveta, tajnik sveta, druge osebe pa samo, če tako z glasovanjem odločijo svetniki na seji.”
24. člen
V 39. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Svetniki in predstavniki predlagateljev gradiv lahko predlagajo, da se zaradi potreb posvetovanja in usklajevanja glede obravnavane zadeve seja sveta prekine.”
Prvi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
“Svetniki, župan in predstavniki predlagateljev gradiv lahko predlagajo, da se seja prekine tudi v drugih primerih, ki pa jih je treba posebej utemeljiti.”
25. člen
V 44. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
“Svetniki, župan in predstavniki predlagateljev gradiv lahko predlagajo, da se razprava ali odločanje o obravnavani zadevi preloži na eno naslednjih sej.”
26. člen
V 50. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Župan nima pravice glasovanja.”
27. člen
V 56. členu se v prvem odstavku za besedo “županu” in vejico, doda beseda “podžupanom” in vejica.
V prvem in drugem odstavku se besedi “Svetnik ima” nadomestita z besedama “Svetniki imajo”.
28. člen
V 57. členu se v prvem odstavku za besedo “osebi” namesto vejice postavi pika, nadaljnje besedilo pa se črta.
V tretjem odstavku se besede “Ko dobi svetnik” nadomestijo z besedami “Ko dobijo svetniki”.
29. člen
V 67. členu se v prvem odstavku beseda “podpredsednik” nadomesti z besedo “namestnik predsednika”.
30. člen
V 69. členu se vstavi nov prvi odstavek, ki se glasi:
“Delovno telo lahko predlaga svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu določeno, da jih sprejme svet na predlog župana.”
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
31. člen
Poglavje VII “Volitve, razrešitev ter odstop predsednika in podpredsednika sveta” se črta.
32. člen
Naslov VIII poglavja se spremeni tako, da se glasi:
“Naloge župana in tajnika sveta”.
33. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Župan:
– predstavlja svet
– sklicuje in vodi seje sveta
– zagotavlja izvajanje poslovnika sveta
– skrbi za izvajanje odločitev sveta
– opravlja druge naloge, določene s tem poslovnikom in statutom Mestne občine Celje.”
34. člen
84. člen se črta.
35. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Tajnik sveta:
– opravlja in organizira strokovno in administrativno delo za svet, odbore, komisije in druga delovna telesa sveta
– pomaga županu pri pripravi in vodenju sej
– opravlja naloge, ki mu jih naloži župan
– opravlja druge zadeve, določene s tem poslovnikom.
Tajnik sveta je za svoje delo odgovoren županu.“
36. člen
V 90. členu se črta besedilo “po predhodnem mnenju pristojne komisije sveta”.
37. člen
V 92. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“Odlok lahko predlagajo: župan, posamezni svetnik, komisija in odbor sveta ali najmanj 5% volivcev v Mestni občini Celje.”
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“Odlok pošlje predlagatelj županu.”
38. člen
110.a člen se črta.
39. člen
110.b člen se spremeni tako, da se glasi:
“Župan odgovarja za objavo statuta, odlokov in drugih aktov, ki jih sprejme svet.
Župan zadrži objavo predpisa iz prvega odstavka, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Če župan ne predlaga svetu ponovnega odločanja o predpisu, izda sklep o objavi.”
40. člen
V 110.c členu se v četrti in peti vrstici drugega odstavka besede “pošlje predpis v objavo svet” nadomestijo z besedami “pošlje župan predpis v objavo”, beseda “župan” pa se nadomesti z besedo “vendar”.
41. člen
Za 110.c členom se doda nov naslov in nov 110.č člen, ki se glasi:
“Izvajanje odločitev sveta
110.č člen
Župan zadrži izvajanje odločitve sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim predpisom mestne občine, in predlaga svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.
Ob zadržanju izvajanja odločitve sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve.
Če svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.
Če se odločitev sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje mestni občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.
Če svet o odločitvi, katere izvajanje je župan zadržal in za katero je predlagal svetu ponovno odločanje, ponovno ne odloča na prvi naslednji seji, po tem, ko je prejel županov predlog za ponovno odločanje, se šteje, da ta odločitev ni sprejeta.”
42. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-5/95
Celje, dne 30. marca 1999.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti