Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/1999 z dne 16. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/1999 z dne 16. 4. 1999

Kazalo

29. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Slovaške republike o sodelovanju na vojaškem področju (BSKSVP), stran 454.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
O RAZGLASITVI ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA VOJAŠKEM PODROČJU (BSKSVP)
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Slovaške republike o sodelovanju na vojaškem področju (BSKSVP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. marca 1999.
Št. 001-22-44/99
Ljubljana, 31. marca 1999
Predsednik
Republike Sloveije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA VOJAŠKEM PODROČJU (BSKSVP)
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Slovaške republike o sodelovanju na vojaškem področju, podpisan dne 12. novembra 1997 v Bratislavi.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO SLOVAŠKE REPUBLIKE O SODELOVANJU NA VOJAŠKEM PODROČJU
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za obrambo Slovaške republike (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se
v skladu s III. poglavjem Dunajskega dokumenta o pogajanjih za krepitev medsebojnega zaupanja in varnosti 1992 (WD 1992) in v prizadevanju za krepitev obrambnovarnostne politike v skladu s politiko dobrih odnosov med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko,
v prizadevanju za vzpostavitev odnosov medsebojnega razumevanja med pogodbenicama s pomočjo razvijanja dvostranskih odnosov
dogovorili o naslednjem:
1. člen
Obseg sodelovanja
Pogodbenici bosta obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma, izpolnjevali na podlagi načel popolne enakopravnosti, vzajemnosti in obojestranskih koristi na teh področjih:
1. uresničevanja sklepov Organizacije o varnosti in sodelovanju v Evropi (OVSE) in nalog Organizacije združenih narodov (OZN) za ohranjanje miru;
2. obrambne doktrine in vojaških vprašanj varnostne politike;
3. udeležbe vojaških opazovalcev na vojaških vajah na podlagi vzajemnosti;
4. organizacije in razvoja oboroženih sil, kadrovskega, materialnega in finančnega področja;
5. priprave strokovnjakov na vojaških šolah, sodelovanje med vojaškimi šolami za pripravo znanstvenih delavcev in njihovo nadaljnje izobraževanje;
6. vojaškega letalstva;
7. vojaškega zdravstva;
8. izmenjave izkušenj na področju varstva okolja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah;
9. vojaške geografije;
10. vojaške zgodovine;
11. vojaške godbe in kulturnih prireditev;
12. vojaškega športa;
13. izmenjave počitniških zmogljivosti;
14. sodelovanja med enotami;
15. na drugih vojaških področjih na podlagi obojestranskega interesa.
Pogodbenici lahko sodelovanje, določeno v točkah 1 do 15, podrobneje uredita z izvedbenimi protokoli v skladu s tem sporazumom.
2. člen
Oblike sodelovanja
Na podlagi tega sporazuma bodo izdelani letni načrti dvostranskega sodelovanja.
Predloge načrtov dvostranskega sodelovanja za naslednje koledarsko leto si pogodbenici medsebojno izmenjata do 15. oktobra.
Odobritev predlogov in končno izdelavo letnega načrta bo opravila delovna skupina obeh pogodbenic, izmenično v eni od držav pogodbenic, vedno do 30. novembra.
V vsakem letnem načrtu dvostranskega sodelovanja bodo določeni cilji, njihove oblike, obseg, udeležba in kraj uresničevanja kot tudi pristojni organ, ki bo za to odgovoren, ter morebitne druge določbe.
Dopisovanje med pogodbenicama, potrebno za pripravo ciljev in za zagotovitev njihove uresničitve, bo potekalo po diplomatski poti.
Sodelovanje na področjih, navedenih v 1. členu tega sporazuma, se bo uresničevalo predvsem v obliki informativnih in strokovnih razgovorov med pristojnimi organi obeh pogodbenic.
Ob skupni izdelavi letnega načrta dvostranskega sodelovanja v oktobru tekočega leta bodo ovrednoteni rezultati sodelovanja iz preteklega leta. Ocene dvostranskega sodelovanja iz preteklega leta bodo predložene ministroma za obrambo obeh pogodbenic.
Pogodbenici jamčita za varstvo informacij in podatkov, s katerimi sta se seznanili pri dvostranskem sodelovanju, in se zavezujeta, da le-teh ne bosta uporabljali v škodo interesov druge pogodbenice in jih ne bosta posredovali tretjim osebam brez poprejšnjega pisnega soglasja tiste pogodbenice, ki je informacije posredovala.
3. člen
Finančna zagotovitev sodelovanja
Finančni obračun, povezan z zagotovitvijo dejavnosti na področju sodelovanja po tem sporazumu, pogodbenici uresničujeta na podlagi vzajemnosti.
Pogodbenica sprejemnica krije stroške nastanitve, prehrane članov delegacije, prevoz na območje svoje države, ob morebitni smrti člana delegacije pa bo pomagala pri zagotavljanju zdravstvene dokumentacije. V potrebnih primerih bo zagotovila zdravniško pomoč in zdravniško oskrbo za člane delegacije v vojaških ali civilnih ustanovah, vse stroške v zdravstvenih ustanovah pa bo krila pogodbenica pošiljateljica.
Pogodbenica pošiljateljica bo za osebe iz svoje delegacije v povezavi z njihovim bivanjem na ozemlju pogodbenice sprejemnice na svoje stroške zagotovila:
a) prevoz na vnaprej določeno mesto vstopa na ozemlje države pogodbenice sprejemnice in nazaj, če ni drugače dogovorjeno;
b) žepnino med bivanjem;
c) zavarovanje zdravstvenih stroškov v tujini;
d) dokumente, ki jih zahtevajo organi države pogodbenice sprejemnice za vstop na njeno ozemlje in zapustitev.
Preostali stroški, ki bodo nastali v zvezi z uresničevanjem sporazuma na posameznih področjih sodelovanja, se bodo reševali z medsebojnim dogovorom pogodbenic z izjemo primerov, ki se bodo uredili s posebnim sporazumom.
4. člen
Končne določbe
Ta sporazum je sklenjen za 5-letno obdobje. Njegova veljavnost se samodejno podaljšuje za nadaljnja 5-letna obdobja, če ga nobena pogodbenica pisno ne odpove.
Odpovedni rok je 6 mesecev od dneva vročitve pisne odpovedi drugi pogodbenici po diplomatski poti.
Pogodbenici lahko na podlagi obojestranskega soglasja ta sporazum kadar koli spremenita ali dopolnita v obliki pisnih dodatkov.
Ta sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega izmed uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, da so bili izpolnjeni vsi pogoji za začetek veljavnosti tega sporazuma po notranjih predpisih.
Sestavljeno v Bratislavi dne 12. 11. 1997 v dveh izvirnikih v slovenskem in slovaškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.
Za Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije
Tit Turnšek l. r.
Za Ministrstvo za obrambo
Slovaške republike
Jan Sitek l. r.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 200-10/99-13/1
Ljubljana, dne 23. marca 1999
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janez Podobnik, dr. med. l. r.
* Besedilo sporazuma v slovaškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost