Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1999 z dne 10. 4. 1999

Kazalo

1149. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi, stran 2736.

Na podlagi 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) je Občinski svet občine Dobrna na 1. seji dne 17. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v občinski upravi
1. člen
Občinska uprava je organ občine, ki opravlja njene upravne naloge.
2. člen
Delo občinske uprave vodi tajnik občinske uprave.
3. člen
Občinska uprava opravlja na delovnih področjih, določenih s tem odlokom v okviru pristojnosti, vse upravne naloge razen tistih, ki so s statutom in odlokom poverjene odborom.
Naloge občinske uprave so naslednje:
– izdajanje občinskih predpisov za izvrševanje statuta, odlokov ter drugih splošnih aktov in odločitev občinskega sveta ter občinskih odborov,
– izdajanje posamičnih upravnih aktov,
– priprava splošnih aktov, proračuna in zaključnega računa ter drugih aktov, poročil in gradiv za občinske odbore in občinski svet,
– izvaja operativne naloge v zvezi z upravljanjem občinskega premoženja,
– zagotavlja izvajanje gospodarskih javnih služb in nadzor nad njihovim delom,
– priprava aktov o ustanovitvi javnih zavodov in javnih podjetij,
– priprava koncesijskih aktov vodenje postopkov za podelitev koncesij in izdajanje odločb o koncesiji,
– zagotavlja strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora,
– blagajniško poslovanje,
– računovodstvo in knjigovodsvo,
– opravlja vsa dela po nalogu župana.
4. člen
Uprava opravlja tehnične in druge naloge, ki so potrebne za nemoteno delovanje občinske uprave.
5. člen
Uprava opravlja tudi naloge strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave, zlasti na naslednjih področjih:
– pravne zadeve,
– priprava zadev za volitve in imenovanja,
– priprava splošnih aktov, ki jih sprejema ali predlaga občinski svet,
– organizacijske zadeve,
– druge zadeve strokovnega in organizacijskega značaja, pomembne za delo občinske uprave.
6. člen
Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan ali po pooblastilu, tajnik uprave.
Višje upravne delavce in upravne delavce imenuje župan. Župan tudi odloča o njihovem napredovanju v višji naziv oziroma višji plačilni razred in o njihovi razrešitvi.
Koeficient za določanje plače višjih upravnih delavcev določi župan.
O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija.
7. člen
O pravicah iz delovnega razmerja (količnik za določitev plače, napredovanje v višji plačilni razred) delavcev občinske uprave odloča župan.
8. člen
Za delavce v občinski upravi se primerno uporabljajo določbe zakona o delavcih v državni upravi (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91 in 4/93), zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 18/94, 13/95, 36/96) ter uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v upravnih organih (Uradni list RS, št. 8/91).
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 290/99
Dobrna, dne 22. marca 1999,
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost