Uradni list

Številka 22
Uradni list RS, št. 22/1999 z dne 2. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 22/1999 z dne 2. 4. 1999

Kazalo

1005. Pravilnik o potrjevanju učbenikov, stran 2424.

Na podlagi drugega odstavka 21. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96 in 23/96) minister za šolstvo in šport izdaja
P R A V I L N I K
o potrjevanju učbenikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V skladu s tem pravilnikom se potrjujejo učbeniki in učna sredstva, namenjena učencem, dijakom, vajencem, študentom višjih šol in udeležencem izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: udeleženci izobraževanja) za obvladovanje z učnim načrtom in s katalogom znanja določenih učnih ciljev, in sicer:
– učbeniki,
– delovni zvezki,
– zbirke nalog,
– berila,
– atlasi in geografske karte in
– učna sredstva, ki obsegajo večji del učnega načrta ali kataloga znanj ter so bodisi sestavni del učbenika ali njegovo nujno dopolnilo (v nadaljnjem besedilu: učbenik).
Določila tega pravilnika se uporabljajo tudi pri potrjevanju priročnikov za strokovne delavce v vrtcih.
2. člen
Pristojni strokovni svet potrdi učbenik, ki je:
– po vsebini in obsegu usklajen z veljavnim učnim načrtom in s katalogom znanja,
– oblikovan v skladu z znanstvenimi spoznanji stroke,
– jezikovno pravilen,
– metodično-didaktično ustrezen in
– estetsko in vizualno ustrezno oblikovan.
Strokovni svet lahko potrdi več učbenikov za isti predmet, izjemoma lahko tudi en učbenik v več delih.
Za predmet, pri katerem poteka pouk v 8. in 9. razredu na zahtevnostnih ravneh, portdi strokovni svet učbenik, ki vsebuje vse ravni.
Strokovni svet lahko potrdi tudi učbenik na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja za isti predmet, ki je vključen v različnih programih. V takem primeru morajo biti vsebine za posamezne programe posebej označene.
Ne glede na določbo prve alinee prvega odstavka tega člena lahko pristojni strokovni svet potrdi učbenik, ki ni usklajen z učnim načrtom in s katalogom znanja kot poskusni učbenik.
3. člen
Učbenik iz prve alinee prvega odstavka 1. člena ne sme vsebovati elementov delovnega zvezka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko izjemoma strokovni svet za prvi, drugi in tretji razred osnovne šole ter za nižje poklicne šole potrdi učbenik, ki vsebuje elemente delovnega zvezka, kadar za to obstajajo posebni didaktični ali metodični razlogi (delovni učbenik).
4. člen
Učbeniki ne smejo vsebovati reklamnih sporočil in oglasov. Kadar fizične ali pravne osebe, ki nastopajo v pravnem prometu, prispevajo sredstva za nastanek učbenika, smejo biti navedene v kolofonu, skupaj z logotipom in predstavitvijo podjetja pa le na zadnjih dveh straneh učbenika.
5. člen
Učitelji in predavatelji višjih šol uporabljajo učbenike v skladu z zakonom in tem pravilnikom. Pred zaključkom šolskega leta morajo vodstva šol udeležence izobraževanja pisno obvestiti, katere učbenike bodo uporabljali v naslednjem šolskem letu.
Učitelji in predavatelji višjih šol lahko poleg potrjenih učbenikov uporabljajo tudi učna sredstva, ki jih ni potrdil pristojni strokovni svet. Ta učna sredstva za udeležence izobraževanja niso obvezna in jih ni mogoče uporabljati kot nadomestilo za potrjene učbenike.
6. člen
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni zavod) v okviru svojih rednih dejavnosti pripravljajo metodologijo za pripravo učbenikov ter spremljajo razvoj in uporabo učbenikov po področjih, za katere so pristojni.
Javni zavod vsako leto, najkasneje v mesecu aprilu, izda katalog potrjenih in poskusnih učbenikov, v katerem objavi naslov učbenika, razred ali letnik in vzgojno-izobraževalni program, za katerega je učbenik namenjen, priimek in ime avtorja oziroma prevajalca, založnika, čas veljavnosti ter prodajno ceno učbenika.
Javni zavod skrbi za javno dostopnost učnih načrtov in katalogov znanj.
7. člen
Strokovni svet imenuje Komisijo za učbenike (v nadaljnjem besedilu: komisijo), ki opravlja naslednje naloge:
– vodi postopek potrjevanja učbenikov,
– pripravi obrazec za prijavo predloga rokopisa v potrditev,
– pripravi obrazec z obveznimi elementi recenzentskega mnenja,
– za strokovni svet pripravi predlog o potrditvi oziroma predlog, s katerim se potrditev zavrne,
– presoja o razlogih za izdajo učbenika v več delih,
– v skladu s 3. členom tega pravilnika presoja o razlogih za opredelitev delovnega učbenika,
– odloča o učnem sredstvu, ali izpolnjuje kriterije iz zadnje alinee prvega odstavka 1. člena tega pravilnika. Kolikor presodi, da predlagani rokopis ni predmet potrjevanja na strokovnem svetu, ga posreduje v pregled predmetni ali evalacijski komisiji. Po strokovnem pregledu ene ali druge komisije objavi naslov rokopisa pristojni javni zavod v posebni publikaciji;
– po potrebi pripravlja strokovna mnenja in napotila ter
– druge naloge v zvezi s potrjevanjem učbenikov.
II. POSTOPEK ZA POTRDITEV UČBENIKA
8. člen
Učbenik lahko predloži v potrditev avtor, prevajalec, podjetje, zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba, ki ima ustrezno materialno avtorsko pravico do učbenika (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
Predlagatelj predloži v potrditev rokopis učbenika, lahko pa tudi prevod, priredbo ali že izdelan učbenik (v nadaljnjem besedilu: rokopis).
Predlagatelj predloži rokopis, za katerega želi potrditev, pristojnemu strokovnemu svetu.
9. člen
Rokopis učbenika mora biti predložen v potrditev na obrazcu iz druge alinee 7. člena. Komisiji mora biti predložen najkasneje do konca koledarskega leta, v katerem ga bodo udeleženci izobraževanja uporabljali v prihodnjem šolskem oziroma študijskem letu.
10. člen
Predlagatelj mora hkrati z rokopisom predložiti dokazilo o materialni avtorski pravici do učbenika, najmanj dve recenzentski mnenji o ustreznosti vsebine učbenika, izjavo lektorja o jezikovni pravilnosti rokopisa ter primerek tipične strani z opisom oblikovnih elementov.
11. člen
Če predlagatelj ne predloži recenzentskih mnenj oziroma, če so izbrani recenzenti osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem pravilnikom, ali komisija dvomi o njihovi objektivnosti, imenuje recenzente sama.
Eden od obeh recenzentov, ki ga izbere predlagatelj oziroma ga določi komisija, mora biti strokovnjak z znanstvenim naslovom za določen predmet, predmetno ali strokovno področje. Drugi recenzent je lahko vzgojitelj, učitelj praktik, predavatelj višje strokovne šole ali učitelj praktičnega pouka.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora recenzent v primeru, da na določenem strokovnem področju ni mogoče pridobiti znanstvenega naslova, imeti najvišjo možno stopnjo izobrazbe, ki jo je na tistem področju možno pridobiti.
Kdor je sodeloval pri pripravi učbenika, ne sme biti imenova za recenzenta.
V primerih, ko je član pristojnega strokovnega sveta avtor ali soavtor rokopisa, ki je v prostopku potrditve, le-ta nima pravice glasovanja, ko svet odloča o potrditvi tega ali konkurenčnega rokopisa.
Stroške recenzij, ki jih predloži predlagatelj oziroma namesto njega komisija in stroške recenzij, ki jih je pridobila komisija, ker izbrani predlagateljevi recenzentje niso izpolnjevali predpisanih pogojev, plača predlagatelj, stroške recenzij, ki jih pridobi komisija v vseh drugih primerih, se plačajo iz državnega proračuna.
12. člen
Če predlagatelj ne predloži dokaza o materialni avtorski pravici, izjave lektorja o jezikovni pravilnosti rokopisa ali primerka tipične strani z opisom oblikovnih elementov, ga komisija pisno pozove, da predloži manjkajoče dokaze oziroma listine najkasneje v 15 dneh po prejemu poziva.
Če predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži dokaza oziroma zahtevanih listin, komisija s sklepom ustavi postopek in sklep skupaj s celotno dokumentacijo pošlje predlagatelju.
13. člen
Komisija najkasneje v osmih dneh po prejemu rokopisa učbenika in listin iz prvega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika pošlje rokopis pristojemu javnemu zavodu, da izdela oceno o tem, ali je rokopis po vsebini in obsegu usklajen z učnim načrtom in s katalogom znanja oziroma ali vsebina rokopisa ustreza za potrditev poskusnega učbenika.
Javni zavod izdela oceno iz prejšnjega odstavka v dvajsetih dneh od prejema pisnega zahtevka komisije in jo skupaj s celotno dokumentacijo posreduje komisiji. Komisija o oceni javnega zavoda pisno obvesti predlagatelja.
14. člen
Na podlagi ocene javnega zavoda in recenzentskih mnenj pripravi komisija obrazložen predlog o potrditvi učbenika oziroma predlog, s katerim potrditev zavrne, in ga predloži strokovnemu svetu, ki o predlogu odloči.
Sklep mora biti izdan najkasneje v devetdesetih dneh od oddaje rokopisa.
Če strokovni svet potrditev učbenika zavrne, mora svojo odločitev pisno utemeljiti.
15. člen
Strokovni svet v sklepu o potrditvi učbenika navede:
– naslov učbenika,
– razred, predmet in izobraževalni program, za katerega je učbenik potrjen,
– vrsto učbenika (učbenik, poskusni učbenik, delovni učbenik, berilo, delovni zvezek, atlas ali geografska karta, priročnik za vzgojiteljice, učno sredstvo),
– ime in priimek avtorja ali avtorjev,
– ime in priimek ilustratorja ali ilustratorjev,
– ime in priimek prevajalca,
– ime in priimek recenzentov,
– ime in priimek lektorja,
– leto izdaje,
– čas veljavnosti učbenika ter
– ime in naslov založnika.
Sklep o potrditvi mora biti objavljen v učbeniku.
16. člen
Če strokovni svet potrdi učbenik kot poskusni učbenik, se ta lahko uporablja le v šolah, ki jih določi minister, pristojen za šolstvo, z aktom o uvedbi poskusa.
Pri uvajanju in spremljanju uporabe učbenika ali poskusnega učbenika lahko sodelujeta tudi avtor in založnik.
17. člen
Potrditev učbenika velja največ za pet šolskih let, trajanje uporabe poskusnega učbenika pa določi minister, pristojen za šolstvo, z aktom o uvedbi poskusa. Po poteku dobe veljavnosti ali ob spremembi učnega načrta strokovni svet ponovno oceni ustreznost učbenika.
Če želi predlagatelj spremeniti potrjeni učbenik pred iztekom dobe veljavnosti, ga mora ponovno predložiti v potrditev.
18. člen
Po izidu učbenika mora predlagatelj en izvod učbenika skupaj z gradivi, ki so sestavni del učbenika ali njegovo dopolnilo, predložiti komisiji, en izvod pa Slovenskemu šolskemu muzeju. Predlagatelj mora po izidu ponatisa učbenika en izvod predložiti komisiji.
III. RAZVELJAVITEV POTRDITVE UČBENIKA
19. člen
Če komisija po izidu učbenika ugotovi, da je učbenik izdelan drugače, kot je bilo navedeno v vlogi za potrditev učbenika in zato ne izpolnjuje pogojev iz 2. člena tega pravilnika, predlaga strokovnemu svetu, da potrditev učbenika razveljavi.
Pri postopku razveljavitve učbenika se smiselno uporablja postopek potrditve učbenika.
IV. VARSTVO PRAVIC PREDLAGATELJA
20. člen
Zoper sklep strokovnega sveta se lahko predlagatelj pritoži, če meni, da je bil kršen za potrditev določeni postopek in je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev.
Pritožba se vloži v petnajstih dneh po prejemu sklepa pri ministrstvu, pristojnem za šolstvo.
Pri reševanju pritožbe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni postopek.
21. člen
Če strokovni svet zavrne potrditev rokopisa zaradi negativnih mnenj recenzentov, ki jih je imenovala komisija, in se predlagatelj ne strinja z njihovim mnenjem, lahko zahteva, da se imenujejo novi recenzenti. O zahtevi predlagatelja odloči strokovni svet.
Će strokovni svet zahtevi predlagatelja ugodi, imenuje komisija nove recenzente. Po pridobitvi recenzentskih mnenj komisija pripravi predlog za potrditev učbenika oziroma predlog, s katerim potrditev zavrne, in ga predloži strokovnemu svetu.
Odločitev strokovnega sveta iz prvega in drugega odstavka tega člena je dokončna.
V. NADZOR
22. člen
Izvajanje tega pravilnika nadzoruje Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.
VI. PREHODNI DOLOČBI
23. člen
Potrditev učbenikov, ki so bili predloženi v potrditev pred uveljavitvijo tega pravilnika, se opravi v skladu z določbami pravilnika, ki je veljal pred uveljavitvijo tega pravilnika.
Učbeniki, ki so bili potrjeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporabljajo do izteka veljavnosti.
24. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 17. člena tega pravilnika, potrdi pristojni strokovni svet učbenike, ki se bodo uporabljali v poskusu uvajanja nove devetletne osnovne šole, za največ tri šolska leta. Pri ponovni potrditvi predlagatelj poleg potrdil iz 10. člena tega pravilnika predloži komisiji tudi evalvacijsko poročilo.
Za prvo triado poskusno uvedene nove devetletne osnovne šole potrdi pristojni strokovni svet tudi pripročnike za učitelje, ki so sestavni del učbenika.
VII. KONČNI DOLOČBI
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 68/96 in 7/98).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 601-21/99
Ljubljana, dne 24. marca 1999.
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo in šport

AAA Zlata odličnost