Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/1999 z dne 15. 1. 1999

Kazalo

91. Začasni poslovnik občinskega sveta, stran 159.

Na podlagi 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98; odločba US RS 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96) je Občinski svet občine Kostel na 2. seji dne 29. 12. 1998 sprejel
Z A Č A S N I P O S L O V N I K
občinskega sveta
1. člen
S tem začasnim poslovnikom se ureja konstituiranje na prvih volitvah izvoljenega sveta (v nadaljnjem besedilu: svet) in njegovo delo v času, dokler ne bo sprejet poslovnik sveta.
2. člen
Svet se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov sveta.
3. člen
Prvo sejo sveta skliče in prične predsednik/ca občinske volilne komisije, vodi pa jo župan.
4. člen
Svet sprejme začasni poslovnik.
Svet imenuje komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija ima predsednika in dva člana.
Kandidate za predsednika in člane komisije lahko predlaga vsak član sveta.
5. člen
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja se predloži poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev, potrdila o izvolitvi članov sveta in župana ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Mandate članov sveta in župana potrdi svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, potem, ko dobi njeno poročilo o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali predstavnikov kandidatur oziroma list kandidatov.
Svet skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.
Član sveta, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi svojega mandata.
Šteje se, da je svet z odločitvijo o spornem mandatu odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika kandidature oziroma liste kandidatov.
6. člen
Po konstitutiranju sveta se svetu predstavi župan.
7. člen
Po predstavitvi župana svet imenuje komisijo za pripravo statuta občine in poslovnika sveta na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Komisija za pripravo statuta občine in poslovnika sveta ima predsednika in dva člana.
8. člen
Strokovno in administrativno delo za potrebe občinskega sveta opravlja občinska uprava.
9. člen
Svet dela na rednih in izrednih sejah.
Redne seje se sklicujejo v skladu z določbami statuta občine in poslovnika občinskega sveta.
Gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red redne seje, mora biti vročeno članom sveta najkasneje s sklicem seje.
Izredna seja se skliče za obravnavanje in določanje o nujnih zadevah, kadar ni pogojev za sklic redne seje. Gradivo za izredno sejo mora biti vročeno članom sveta s sklicem izredne seje.
Sklic seje s predlogom dnevnega reda mora biti vročen članom sveta najkasneje sedem dni pred sejo.
Seje sveta sklicuje in vodi župan. Župan mora sklicati sejo sveta najmanj štirikrat na leto in tudi na zahtevo najmanj četrtine članov sveta.
Seja mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje.
10. člen
Svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov. Odločitve sprejema z večino glasov navzočih članov, če ni z zakonom, statutom občine ali poslovnikom sveta določena drugačna večina.
Statut občine sprejema svet z dvetretjinsko večino vseh članov, poslovnik pa z dvetretjinsko večino navzočih članov.
11. člen
Ta začasni poslovnik velja do uveljavitve poslovnika sveta, ki mora biti sprejet najkasneje v enem mesecu po sprejemu statuta občine.
Št. 002-12/98
Kostel, dne 29. decembra 1998.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.