Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/1998 z dne 31. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/1998 z dne 31. 12. 1998

Kazalo

4787. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Lendava zavod za izobraževanje odraslih in mladine, stran 9706.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 40. člena zakona o organizaciji financiranja vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), 15. člena zakona o izobraževanju odraslih, so občinski sveti Občine Lendava na podlagi 14. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 32/95, 20/96 in 21/97, na seji dne 20. 5. 1998, Občine Turnišče na podlagi 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 38/95), na seji dne 19. 10. 1998, Občine Odranci na podlagi 14. člena statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 43/95), na seji dne 31. 7. 1998, Občine Kobilje na podlagi 20. člena statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 45/95) na seji dne 1. 10. 1998 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Lendava zavod za izobraževanje odraslih in mladine
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Lendava, Občina Črenšovci, Občina Turnišče, Občina Odranci, Občina Kobilje (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelji) ustanovijo zavod za izobraževanje odraslih in mladine, in sicer:
Zavod za izobraževanje odraslih in mladine, Ljudska univerza Lendava – Felnőttek és Fiatalok továbbképző intézete, Népi egyetem Lendva (v nadaljnjem besedilu: zavod) s sedežem Kidričeva 1, 9220 Lendava.
Skrajšano ime zavoda: Ljudska univerza Lendava – Népi egyetem Lendva
Zavod ima svoj znak.
2. člen
Zavod deluje na območju občin ustanoviteljic. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršujejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
3. člen
Imena ustanoviteljev zavoda so:
Občina Lendava s sedežem v Lendavi, Trg Ljudske pravice 5,
Občina Turnišče s sedežem v Turnišču,
Občina Odranci s sedežem v Odrancih,
Občina Kobilje s sedežem v Kobilju.
4. člen
Zavod je pravna oseba, odgovorna za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga.
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm in 20 mm. Sredi pečata je grb Republike Slovenije. Pod grbom je izpisano ime Ljudska univerza Népi egyetem, na obodu pa Republika Slovenija – Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava Szlovén Köztársaság – Felnőtek és Fiatalok Továbbképző Intézete Lendva.
Direktor zavoda sprejme sklep o hrambi in uporabi pečatov ter določi delavce, ki so odgovorni zanje.
5. člen
Zavod zastopa in predstavlja direktor brez omejitev. Med začasno odsotnostjo nadomešča direktorja delavec zavoda, ki ga za nadomeščanje pooblasti direktor.
Pooblaščeni delavec zavoda ima v času nadomeščanja vsa pooblastila direktorja.
Direktor lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge delavce zavoda.
6. člen
Za zavod podpisuje direktor in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravlja.
II. DEJAVNOST ZAVODA
7. člen
Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu.
Osnovna dejavnost zavoda je izobraževanje odraslih, ki niso vključeni v redno šolsko in univerzitetno izobraževanje. Obsega področje splošnega in kulturnega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter pridobivanja izobrazbe. Izobraževanje predšolskih otrok in mladine, ki je vključena v redno šolsko izobraževanje, zavod izvaja kot dopolnjevanje izobrazbe.
Izobraževanje poteka v obliki šolskega pouka izrednega izobraževanja, seminarskega dela, tečajev, študijskih skupin in krožkov, institucij, vodenega samoizobraževanja, učenja na daljavo, praktičnega izobraževanja in usposabljanja ter drugih oblik izobraževanja.
Poleg izobraževanja zavod izdeluje in prodaja programe izobraževanja, opravlja svetovalno dejavnost predvsem na področju izobraževanja ter druge dejavnosti, ki so povezane s celovito ponudbo.
V skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti je dejavnost zavoda:
– M/80.101 dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje,
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje,
– M/80.21 srednješolsko splošno izobraževanje,
– M/80.22 srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
– M/80.301 višješolsko izobraževanje,
– M/80.302 visokošolsko strokovno izobraževanje,
– M/80.4 izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje,
– M/80.421 izobraževanje po posebnih programih, usmerjenih k razvijanju posameznih nagnjenj, ki ne spada v obvezno osnovnošolsko izobraževanje oziroma v redni šolski sistem,
– M/80.422 drugo izobraževanje,
– K/74.14 podjetniško in poslovno svetovanje,
– K/74.831 prevajanje,
– DE/22.22 drugo tiskarstvo,
– G/52.471 dejavnost knjigarn in druge dejavnosti, vse v obsegu, potrebnem za izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih,
– O/92.72 organizacija rekreacije in aktivnega življenja prostega časa.
8. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelji ne dajo soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni predpisani pogoji za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
III. ORGANI ZAVODA
9. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda,
– direktor zavoda,
– andragoški zbor,
– strokovni aktiv,
– vodja izobraževalnega področja.
10. člen
Strokovni organi zavoda so andragoški zbor, strokovni aktiv in vodja izobraževalnega področja.
Za sestavo in pristojnosti strokovnih organov zavoda se neposredno uporabljajo zakonske določbe.
11. člen
Svet zavoda sestavlja 5 članov, in sicer:
– dva predstavnika delavcev,
– dva predstavnika ustanoviteljev,
– en predstavnik udeležencev.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci zavoda na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidate predlagajo delavci na zboru delavcev, kjer oblikujejo kandidatno listo. Volitve so veljavne, če se jih udeleži več kot polovica delavcev zavoda. Izvoljena sta kandidata, ki sta dobila večino glasov delavcev, ki so volili.
Enega predstavnika ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Lendava in sicer na predlog sveta Madžarske narodne samoupravne skupnosti Občine Lendava.
Enega predstavnika ustanovitelja imenujejo občinski sveti občin: Črenšovci, Turnišče, Odranci, Kobilje.
Predstavnika udeležencev izvolijo udeleženci izobraževanja neposredno na tajnih volitvah. Udeleženci predlagajo kandidate po posameznih skupinah.
12. člen
Svet zavoda najkasneje 60 dni pred iztekom mandata članom sveta določi rokovnik za izvedbo volitev in imenuje tri-člansko komisijo, ki vodi postopek izvolitve predstavnikov delavcev in predstavnika udeležencev v svet in pripravi končno poročilo, ki ga izobesi na oglasni deski zavoda ter o izidu volitev obvesti izvoljene kandidate. Mandat članov sveta traja štiri leta.
13. člen
Členu sveta preneha mandat pred potekom dobe, za katero je bil imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– zaradi bolezni, daljše odsotnosti ali iz drugih razlogov ne more več opravljati funkcije člana sveta,
– je razrešen.
Člana sveta razreši za volitve oziroma imenovanje pristojni organ na način in po postopku, določenem za imenovanje oziroma razrešitev.
Ko svet zavoda ugotovi, da je članu prenehal mandat, o tem takoj obvesti pristojne za imenovanja oziroma izvolitev novega člana. Če je potekel mandat predstavniku delavcev ali predstavniku udeležencev, takoj določi rokovnik in imenuje tričlansko komisijo za izvedbo nadomestnih volitev.
Nadomestno imenovanje oziroma izvolitev člana sveta ni potrebno, če je prenehal mandat manj kot tretjini članov in je do izteka mandata sveta manj kot 6 mesecev.
14. člen
Svet zavoda ima poleg pristojnosti, določenih z zakonom še naslednje pristojnosti:
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
– sprejema letni plan delovnega časa zavoda,
– predlaga ustanoviteljem spremembo ali razširitev dejavnosti,
– daje ustanoviteljem in direktorju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev in predstavnika udeležencev v svet zavoda,
– sprejema program razreševanja problematike presežnih delavcev,
– odloča o pritožbah v zvezi s statusom osebe, ki se izobražuje v zavodu,
– opravlja druge z zakonom in splošnimi akti zavoda določene naloge.
15. člen
Direktor zavoda je pedagoški in andragoški vodja in poslovodni organ zavoda. Organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, ga zastopa in je odgovoren za zakonitost njegovega dela.
Direktorja zavoda imenuje svet zavoda po postopku in pod pogoji določenimi z zakonom. Svet zavoda si mora pred imenovanjem pridobiti mnenje ustanoviteljev in andragoškega zbora.
16. člen
Direktor zavoda opravlja poleg naloge, ki jih določa zakon, še naslednje naloge:
– v okviru programa zavoda vodi poslovno politiko zavoda,
– skrbi za poslovno sodelovanje in širjenje poslovnih stikov,
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,
– odgovoren je za uresničevanje pravic in dolžnosti oseb, ki se izobražujejo v zavodu,
– vodi delo andragoškega zbora,
– spodbuja strokovno izobraževanje pravic in dolžnosti oseb, ki se izobražujejo v zavodu,
– organizira mentorstvo za pripravnike,
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,
– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev na prvi stopnji,
– odloča o sklepanju delovnih razmerij,
– določa sistemizacijo delovnih mest,
– skrbi za sredstva zavoda in z njimi gospodari v skladu s programom in finančnim načrtom zavoda,
– sodeluje pri delu organov zavoda,
– izvaja odločitve organov zavoda,
– skrbi za ustrezno reklamiranje in predstavitev dejavnosti zavoda v javnosti,
– opravlja druge naloge v skladu z zakoni.
IV. FINANCIRANJE, GOSPODARJENJE IN ODGOVORNOST
17. člen
Ustanovitelji dajejo zavodu nepremičnine in opremo v uporabo in upravljanje za izvajanje registrirane dejavnosti po stanju, ki ga izkazuje zavod v bilanci stanja na dan 31. 12. 1996.
Premoženje, s katerim upravlja zavod, je last ustanoviteljev. Zavod razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa le po predhodnem soglasju ustanoviteljev. Zavod lahko prostore v času, ko jih sam ne potrebuje, odda v najem po predhodnem soglasju ustanoviteljev.
Zavod je dolžan upravljati premoženje iz prvega odstavka tega člena s skrbnostjo dobrega gospodarja.
18. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje javne službe iz državnega proračuna, lahko pa tudi z proračuna občin ustanoviteljic v skladu z zakoni, iz prispevkov odraslih, lahko pa tudi iz drugih virov.
Z odlokom o proračunu občin ustanoviteljic se določi letna višina sredstev za pokrivanje dejavnosti zavoda na podlagi dogovorjenih in finančno ovrednotenih nalog iz letnega delovnega načrta zavoda.
19. člen
Zavod nastopa v pravnem prometu, povezanim z dejavnostjo, za katero je ustanovljen, samostojno.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine sredstev, s katerimi razpolaga.
Ustanovitelji odgovarjajo za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavljajo v skladu z 18. členom tega akta.
Zavod je dolžan ustanoviteljem enkrat letno pošiljati podatke o poslovnih rezultatih ter druge podatke, ki so potrebni za izvrševanje funkcije ustanoviteljev.
V. POSLOVNA TAJNOST
20. člen
Direktor in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti zavoda in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se štejejo zlasti:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne,
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih direktor v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost,
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojni organ ali druga organizacija.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
V skladu s tem odlokom, je potrebno svet zavoda konstituirati v roku 6 mesecev po začetku veljavnosti tega odloka. Do izvolitev sveta zavoda v skladu s tem aktom opravlja naloge sveta dosedanji svet.
22. člen
Dosedanji direktor opravlja svoje naloge do izteka mandata, za katerega je bil imenovan.
23. člen
Zavod, ustanovljen s tem odlokom, je pravni naslednik Ljudske univerze Lendava, zavoda za izobraževanje odraslih in mladine in je vpisan v sodni register pri registrskem sodišču Murska Sobota 1/61-00 pod št. Srg 393/91 in prevzame vse pravice in obveznosti tega zavoda.
24. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati statutarni sklep št. 013-1/91-1 z dne 12. 6. 1992.
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-08/8
Lendava, dne 19. oktobra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost