Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1995 z dne 24. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1995 z dne 24. 11. 1995

Kazalo

3106. Odlok o ustanovitvi Razvojnega centra Občin: Lendava, Črešnovci, Kobilje, Odranci in Turnišče (Lendava), stran 5262.

V skladu z določili zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 9n 14/95) in v skladu z določili občinskih statutov so občinski sveti
1. Občine Lendava           (na seji dne 30. 10. 1995)
2. Občine Črenšovci          (na seji dne 30. 10. 1995)
3. Občine Kobilje           (na seji dne 11. 9. 1995)
4. Občine Odranci           (na seji dne 18. 10. 1995)
5. Občine Turnišče           (na seji dne 18.10.1995)
  sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Razvojnega centra Občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
I. UVODNE UGOTOVITVE
1. člen
Skupščina občine Lendava je z odlokom o ustanovitvi Centra za pospeševanje malega gospodarstva v občini Lendava št. 012-2-93 (Uradni list RS, št. 25/93) dne 10. 5. 1993 ustanovila Center za razvoj malega gospodarstva - Kisipar - fejlestesi Kozpont s sedežem v Lendavi, Partizanska 46, ki se je na podlagi odloka o spremembah in dopolnitvah prej citiranega odloka št. 012-2/93-3 z dne 21. 10. 1993 (Uradni list RS, št. 61/93) preimenoval v Center za razvoj podjetništva občine Lendava - Lendva kozseg Vallalkozas - fejlesztesi Kozpontja.
Center za razvoj podjetništva občine Lendava je javni zavod, registriran v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti pod številko registrskega vložka 1/1974-00.
2. člen
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 73/94) je na območju bivše občine Lendava nastalo pet novih občin, in sicer:
1. Občina Lendava
2. Občina Črenšovci
3. Občina Kobilje
4. Občina Odranci
5. Občina Turnišče.
3. člen
Občine iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) prevzemajo ustanoviteljske pravice bivše Skupščine občine Lendava v Centru za razvoj podjetništva občine Lendava (v nadaljnjem besedilu: zavod) v naslednjem razmerju:
1. Občina Lendava                     52,89%
2. Občina Črenšovci                    23,58%
3. Občina Kobilje                     2,47%
4. Občina Odranci                     6,94%
5. Občina Turnišče                    14,12%
in z določili tega odloka nadomestijo določila odlokov, citiranih v 1. členu.
II. STATUSNE DOLOČBE
4. člen
Ime zavoda je: RAZVOJNI CENTER OBČIN: LENDAVA, ČRENŠOVCI, KOBILJE, ODRANCI IN TURNIŠČE.
Skrajšano ime zavoda je: RAZVOJNI CENTER.
Poleg imena iz prejšnjih odstavkov se pri poslovanju na dvojezičnem območju uporablja še ime zavoda v madžarskem jeziku, ki glasi: LENDVA, ČRENŠOVCI, KOBILJE, ODRANCI ES TURNIŠČE FEJLESZTESI KOZPONTJA oziroma skrajšano: FEJLESZTESI KOZPONT.
Sedež zavoda je v Lendavi, Partizanska 46.
III. DEJAVNOST ZAVODA
5. člen
Dejavnost zavoda je:
* L/75.13  Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje  poslovne dejavnosti
* K/74.14  Podjetniško in poslovno svetovanje
* K/74.11  Pravno svetovanje
* K/74.12  Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno 
      svetovanje
* K/74.13  Raziskovanje trga in javnega mnenja
* K/74.40  Ekonomska propaganda
* K/74.831 Prevajanje
* K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
* K/74.833 Druga splošna tajniška dela
* K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
* K/74.843 Druge poslovne dejavnosti
* K/72.30  Obdelovanje podatkov
* K/72.40  Dejavnosti, povezane s podatkovnimi
      bazami
* K/72.60  Druge računalniške dejavnosti
* K/70.20  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
* K/71.33  Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem
* 0/91.11  Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
* 0/91.12  Dejavnost strokovnih združenj.
IV. PREMOŽENJSKO-PRAVNA RAZMERJA
6. člen
Po bilanci stanja per 31. 12. 1994 znaša trajni kapital Centra za razvoj podjetništva občine Lendava 6,660.051 SIT.
Ustanoviteljice participirajo v kapitalu iz prejšnjega odstavka naslednjimi deleži:
1. Občina Lendava                 3,522.501 SIT
2. Občina Črenšovci                1,570.440 SIT
3. Občina Kobilje                  164.503 SIT
4. Občina Odranci                  462.208 SIT
5. Občina Turnišče                 940.399 SIT.
V. ORGANI ZAVODA
7. člen
Organi zavoda so:
– upravni odbor;
– direktor;
– strokovni svet.
8. člen
Zavod upravlja sedemčlanski upravni odbor s pristojnostmi, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
Upravni odbor je sestavljen iz:
– petih predstavnikov ustanoviteljic;
– predstavnika delavcev zavoda;
– predstavnika uporabnikov.
Občina Lendava imenuje v upravni odbor dva člana, ostale občine pa skupaj tri člane.
Delavci zavoda izvolijo svojega predstavnika v upravni odbor z javnim glasovanjem na zboru delavcev. Direktor zavoda ne more biti član upravnega odbora.
Uporabniki storitev zavoda imenujejo v upravni odbor enega člana.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
9. člen
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje ter zastopa in predstavlja zavod.
Direktorja imenuje in razrešuje v skladu z določili statuta upravni odbor s soglasjem ustanoviteljice, ki izvršuje ustanoviteljske pravice do zavoda, na podlagi javnega razpisa.
Mandat direktorja traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.
10. člen
Strokovni svet je strokovni organ zavoda s pristojnostmi, določenimi z zakonom in statutom zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
11. člen
Zavod pridobiva sredstva za delo:
– iz proračunov ustanoviteljic na podlagi letnega programa dela;
– s prodajo storitev na trgu;
– iz drugih, zakonsko dopustnih, virov.
12. člen
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti.
O načinu pokrivanja morebitne izgube zavoda, ki je ni mogoče pokriti iz sredstev zavoda, odločajo na osnovi predloga upravnega odbora ustanoviteljice.
13. člen
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
Ustanoviteljice odgovarjajo za obveznosti zavoda subsidiarno z vsem svojim premoženjem.
VII. AKTI ZAVODA
14. člen
Zavod ima statut, ki ga sprejema upravni odbor s soglasjem ustanoviteljice, ki izvršuje ustanoviteljske pravice, in druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti upravnega odbora oziroma direktorja zavoda.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Z določili tega odloka se nadomestijo določila odloka o ustanovitvi Centra za pospeševanje malega gospodarstva v občini Lendava št. 012-2-93 (Uradni list RS, št. 25/93) ter določila odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Centra za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Lendava št. 012-2/93-3 (Uradni list RS, št. 61/93) in prenese izvrševanje ustanoviteljskih pravic do zavoda na Občino Lendava, razen če s tem odlokom ni drugače določeno.
16. člen
Razvojni center občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče je pravni naslednik Centra za razvoj podjetnišva občine Lendava z vsemi pravicami in obveznostmi.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti uredijo ustanoviteljice v skladu z določili tega odloka s pogodbo, za podpis katere so pooblaščeni župani.
17. člen
Glede zadev, ki s tem odlokom niso posebej urejene, se neposredno uporabljajo določila zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91).
Do sprejema aktov zavoda se uporabljajo akti Centra za razvoj podjetništva Občine Lendava, kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
18. člen
Upravni odbor zavoda se mora konstituirati v skladu z določili tega odloka v 45 dneh po njegovi uveljavitvi.
Prvo sejo upravnega odbora skliče direktor v 15 dneh po prejemu sklepov pristojnih organov o imenovanju oziroma o izvolitvi članov.
Do konstituiranja upravnega odbora opravlja njegove naloge dosedanji upravni odbor Centra za razvoj podjetništva Občine Lendava.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Lendava, dne 30. oktobra 1995.
Črenšovci, dne 30. oktobra 1995.
Kobilje, dne 11. septembra 1995.
Odranci, dne 18. oktobra 1995.
Turnišče, dne 18. oktobra 1995.
Predsedniki:
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek l. r.
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko l.r.
Občinskega sveta
občine Kobilje
Avgust Gjerek l. r.
Občinskega sveta
občine Odranci
Jože Maučec l. r.
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak l. r.