Uradni list

Številka 68
Uradni list RS, št. 68/1995 z dne 24. 11. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 68/1995 z dne 24. 11. 1995

Kazalo

3105. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sklada Občin: Lendava, Črešnovci, Kobilje, Odranci in Turnišče (Lendava), stran 5260.

Na podlagi 16. člena zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91) in 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) ter v skladu z določili občinskih statutov so občinski sveti:
1. Občine Lendava           (na seji dne 30. 10. 1995)
2. Občine Črenšovci          (na seji dne 30. 10. 1995)
3. Občine Kobilje           (na seji dne 11. 9. 1995)
4. Občine Odranci           (na seji dne 18. 10. 1995)
5. Občine Turnišče          (na seji dne 18. 10. 1995)
  sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi Razvojnega sklada Občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče
I. UVODNE UGOTOVITVE
1. člen
Skupščina občine Lendava je dne 18. 2. 1994 z odlokom o ustanovitvi Razvojnega sklada Občine Lendava št. 01200-0001/94 (Uradni list RS, št. 12/94) ustanovila Razvojni sklad Občine Lendava.
Razvojni sklad Občine Lendava je registriran v sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti pod številko registrskega vložka 1/2070/00 v pravno-organizacijski obliki sklada.
2. člen
Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94 in 14/95) in zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94 in 73/94) je na območju bivše občine Lendava nastalo pet novih občin, in sicer:
1. Občina Lendava
2. Občina Črenšovci
3. Občina Kobilje
4. Občina Odranci
5. Občina Turnišče.
Občine iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: ustanoviteljice) prevzemajo ustanoviteljske pravice bivše Skupščine občine Lendava v Razvojnem skladu Občine Lendava (v nadaljnjem besedilu: sklad) v naslednjem razmerju:
1. Občina Lendava                     52,89%
2. Občina Črenšovci                    23,58%
3. Občina Kobilje                     2,47%
4. Občina Odranci                     6,94%
5. Občina Turnišče                    14,12%
in z določili tega odloka nadomestijo določila odloka o ustanovitvi Razvojnega sklada Občine Lendava številka 352-10/93.
II. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
Sklad je pravna oseba, ki posluje v svojem imenu in za svoj račun.
Ime sklada je: RAZVOJNI SKLAD OBČIN: LENDAVA, ČRENŠOVCI, KOBILJE, ODRANCI IN TURNIŠČE.
Skrajšano ime sklada glasi: RAZVOJNI SKLAD.
Poleg imena iz prejšnjih odstavkov se pri poslovanju na dvojezičnem območju uporablja še ime sklada v madžarskem jeziku, ki glasi: Lendva, Črenšovci, Kobilje, Odranci ez Turnišče Fejlesztesi Alapja oziroma skrajšano: Fejlesztesi Alap.
Sedež sklada je v Lendavi, Partizanska 46.
III. DEJAVNOST SKLADA
4. člen
Dejavnost sklada je:
L/75.11  Dejavnost javne uprave
L/75.13  Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne 
     dejavnosti
J/65.21  Finančni zakup (leasing)
J/65.23  Drugo finančno posredništvo, d. n.
J/67.12  Posredništvo z vrednostnimi papirji
J/67.13  Druge pomožne dejavnosti, povezane s finančnim 
     posredništvom
K/70.20  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/70.31  Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z 
     nepremičninami
K/70.32  Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po 
     pogodbi
K/72.40  Dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami
K/74.14  Podjetniško in poslovno svetovanje
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti.
IV. OSNOVNI KAPITAL SKLADA IN DELEŽI USTANOVITELJIC
5. člen
V osnovnem kapitalu sklada, ki znaša 21,303.527 SIT, participirajo ustanoviteljice z naslednjimi deleži:
1. Občina Lendava                 11,267.435 SIT
2. Občina Črenšovci                5,023.372 SIT
3. Občina Kobilje                  526.197 SIT
4. Občina Odranci                 1,478.465 SIT
5. Občina Turnišče                3,008.058 SIT.
V. ORGANI SKLADA
6. člen
Organa sklada sta:
– upravni odbor,
– direktor.
7. člen
Organ upravljanja sklada je petčlanski upravni odbor, v katerega vsaka od ustanoviteljic imenuje enega predstavnika.
Člani upravnega odbora sklada se imenujejo za mandatno dobo štirih let z možnostjo ponovnega imenovanja.
8. člen
Upravni odbor:
1. sprejema:
– statut sklada;
– pravilnik o poslovanju in plasmaju sredstev sklada in druge splošne akte sklada;
– dolgoročne in srednjeročne projekcije gibanja sredstev in naložb;
– letne poslovne načrte in obračune poslovanja;
2. odloča o imenovanju in razrešitvi direktorja sklada;
3. najmanj enkrat letno poroča ustanoviteljicam o poslovanju sklada;
4. opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen s predpisi, statutom in drugimi akti sklada.
9. člen
Število glasov posameznega člana upravnega odbora je sorazmerno odstotni višini deleža ustanoviteljice (katere predstavnik je) v osnovnem kapitalu sklada.
Odločitve iz svoje pristojnosti sprejema upravni odbor z dvetretjinsko večino glasov vseh članov.
10. člen
Delo in poslovanje sklada vodi direktor, ki tudi zastopa in predstavlja sklad.
Direktorja v skladu s pogoji, določenimi v statutu sklada, imenuje za mandatno obdobje štirih let upravni odbor.
VI. SREDSTVA SKLADA
11. člen
Sklad pridobiva sredstva za delo:
– iz proračunov ustanoviteljic;
– iz drugih virov.
VI. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI
12. člen
Sklad odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ustanoviteljice za obveznosti sklada ne odgovarjajo.
VII. AKTI SKLADA
13. člen
Sklad ima statut in pravilnik o poslovanju in plasmaju sredstev sklada ter druge splošne akte, katerih sprejem je v pristojnosti upravnega odbora.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Z določili tega odloka se nadomestijo določila odloka o ustanovitvi Razvojnega sklada Občine Lendava (Uradni list RS, št. 12/94).
15. člen
Razvojni sklad občin: Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci in Turnišče je pravni naslednik Razvojnega sklada Občine Lendava z vsemi pravicami in obveznostmi.
Medsebojne pravice in obveznosti uredijo ustanoviteljice v skladu z določili tega odloka s pogodbo, katero v njihovem imenu sklenejo župani.
16. člen
Do sprejema novih aktov sklada se uporabljajo akti Razvojnega sklada Občine Lendava, kolikor niso v nasprotju z določili tega odloka.
17. člen
Upravni odbor sklada se mora konstituirati v skladu z določili tega odloka v 45 dneh po njegovi uveljavitvi.
Prvo sejo upravnega odbora sklada skliče dosedanji direktor sklada v 15 dneh po prejemu sklepov pristojnih organov o imenovanju članov upravnega odbora.
Do konstituiranja upravnega odbora opravlja njegove naloge dosedanji upravni odbor Razvojnega sklada Občine Lendava.
18. člen
V 60 dneh po konstituiranju upravnega odbora je le-ta dolžan sprejeti nov statut sklada.
19. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Lendava, dne 30. oktobra 1995.
Črenšovci, dne 30. oktobra 1995.
Kobilje, dne 11. septembra 1995.
Odranci, dne 18. oktobra 1995.
Turnišče, dne 18. oktobra 1995.
Predsedniki:
Občinskega sveta
občine Lendava
Anton Balažek, l. r.
Občinskega sveta
občine Črenšovci
Daniel Kolenko, l. r.
Občinskega sveta
občine Kobilje
Avgust Gjerek, l. r.
Občinskega sveta
občine Odranci
Jože Maučec, l. r.
Občinskega sveta
občine Turnišče
Edvard Špilak, l. r.