Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/1998 z dne 11. 12. 1998

Kazalo

4330. Pravilnik o ravnanju z odpadki, stran 7105.

Na podlagi drugega odstavka 30. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/92 in 1/96) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o ravnanju z odpadki
1. člen
Ta pravilnik določa klasifikacijski seznam odpadkov in nevarnih odpadkov ter obvezna ravnanja z njimi in druge pogoje za zbiranje in prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov.
2. člen
Odpadek je vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov, določenih v klasifikacijskem seznamu odpadkov v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: seznam odpadkov), ki ga imetnik ne more ali ne želi uporabiti sam, ga ne potrebuje, ga moti ali mu škodi in ga zato zavrže, namerava ali mora zavreči.
Odpadek je tudi vsaka snov ali predmet, razvrščen v eno od skupin odpadkov v seznamu odpadkov, ki ga je treba zaradi varstva okolja ali druge javne koristi prepustiti v zbiranje, oddati v predelavo ali odstranjevanje, prevažati, predelati ali odstraniti na predpisan način.
3. člen
Nevarni odpadek je odpadek, razvrščen v eno od skupin odpadkov, določenih v klasifikacijskem seznamu nevarnih odpadkov v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika (v nadaljnjem besedilu: seznam nevarnih odpadkov).
Šteje se, da imajo nevarni odpadki iz prejšnjega odstavka eno ali več nevarnih lastnosti, določenih v tabeli 1 v prilogi 3, ki je sestavni del tega pravilnika.
Odpadek je nevaren odpadek tudi, če vsebuje ali je pomešan z odpadki iz seznama iz prvega odstavka tega člena.
4. člen
Pojmi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), in vsaka oseba, ki opravlja mešanje odpadkov ali druge predhodne postopke, ki spreminjajo lastnosti ali sestavo teh odpadkov.
2. Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali oseba, ki ima odpadke v posesti.
3. Gospodarjenje z odpadki zajema preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in ravnanje z odpadki.
4. Ravnanje z odpadki zajema zbiranje, prevažanje, predelavo in odstranjevanje odpadkov, vključno s kontrolo tega ravnanja in okoljevarstvenimi ukrepi po zaključku delovanja objekta ali naprave za predelavo ali odstranjevanje odpadkov.
5. Predelava odpadkov so postopki, določeni v prilogi 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Predelava odpadkov je namenjena koristni uporabi odpadkov ali njihovih sestavin in zajema predvsem reciklažo odpadkov za predelavo v surovine in ponovno uporabo odpadkov ter uporabo odpadkov kot gorivo v kurilni napravi ali industrijski peči ali uporabo odpadkov za pridobivanje goriva. Sežiganje komunalnih in drugih odpadkov s toplotno obdelavo z namenom njihovega odstranjevanja ni predelava odpadkov.
6. Predelovalec odpadkov je oseba, ki predeluje odpadke, ne glede na to ali je njihov povzročitelj ali pa predeluje odpadke drugih imetnikov (v nadaljnjem besedilu: predelovalec).
7. Odstranjevanje odpadkov so postopki, določeni v prilogi 5, ki je sestavni del tega pravilnika. Odstranjevanje odpadkov je namenjeno končni oskrbi odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, in zajema predvsem obdelavo odpadkov z biološkimi, termičnimi ali kemično-fizikalnimi metodami in odlaganje odpadkov.
8. Odstranjevalec odpadkov je oseba, ki odstranjuje odpadke, ne glede na to ali je njihov povzročitelj ali pa odstranjuje odpadke za druge imetnike (v nadaljnjem besedilu: odstranjevalec).
9. Zbiranje odpadkov je pobiranje odpadkov, ki jih njihovi imetniki prepuščajo zbiralcem odpadkov ter razvrščanje ali mešanje teh odpadkov, z namenom prevoza zaradi njihove predelave ali odstranjevanja.
10. Zbiralec odpadkov je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje določene vrste odpadkov (v nadaljnjem besedilu: zbiralec).
11. Prevoznik odpadkov je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetnikov (v nadaljnjem besedilu: prevoznik).
12. Posrednik je oseba, ki skladno s predpisi kot dejavnost opravlja posredništvo pri zagotavljanju predelave ali odstranjevanja odpadkov drugih imetnikov.
13. Začasno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov zaradi ustreznega zajemanja ali zbiranja na kraju njihovega nastajanja pred zagotovitvijo predelave ali odstranitve.
5. člen
Določbe tega pravilnika ne veljajo za:
1. snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak,
2. radioaktivne odpadke,
3. jalovino, ki nastaja pri iskanju, pridobivanju, predelovanju in nadaljnjem predelovanju mineralnih surovin,
4. klavnične odpadke in kužni material živalskega porekla,
5. živinska gnojila in organske snovi, primerne za kompostiranje, ki nastajajo in se uporabljajo v kmetijstvu skladno s predpisi,
6. snovi, ki se odvajajo z odpadnimi vodami neposredno v vode ali v kanalizacijo,
7. odpadke, ki nastajajo pri iskanju, izkopavanju, prevažanju, skladiščenju in ravnanju z bojnimi sredstvi ter pri njihovem uničevanju.
6. člen
Če je odpadek izkopana zemljina, onesnažena z nevarnimi snovmi tako, da je vrednost najmanj enega od parametrov večja od vrednosti, določenih v tabeli 2 iz priloge 3 tega pravilnika, veljajo za ravnanje z njo tudi določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na nevarne odpadke.
7. člen
Odpadek se označi s klasifikacijsko številko iz seznama odpadkov (v nadaljnjem besedilu: oznaka odpadka).
Nevarni odpadek se označi s klasifikacijsko številko iz seznama nevarnih odpadkov (v nadaljnjem besedilu: oznaka nevarnega odpadka).
V dvomu o izbiri oznake odpadka ali nevarnega odpadka, da mnenje o označitvi odpadka ali nevarnega odpadka na zahtevo imetnika ministrstvo, pristojno za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), na podlagi upoštevanja nevarnih lastnosti iz tabele 1 v prilogi 3 tega pravilnika.
8. člen
Zbiranje, skladiščenje, prevoz, predelava in odstranjevanje odpadkov morajo biti izvedeni tako, da ni ogroženo človekovo zdravje in brez uporabe postopkov in metod, ki bi čezmerno obremenjevali okolje, zlasti pa povzročili:
– čezmerno obremenitev voda, zraka, tal,
– čezmerno obremenjevanje s hrupom ali vonjavami,
– bistveno poslabšanje življenjskih pogojev živali in rastlin, ali
– škodljive vplive na krajino ali območja, zavarovana po predpisih o varstvu narave in predpisih o varstvu kulturne dediščine.
9. člen
Odpadke je treba predelati, če za predelavo obstajajo tehnične možnosti in možnosti nadaljnje uporabe predelanih odpadkov ali njihovih sestavin.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odpadkov ni treba predelati, če so stroški predelave nesorazmerno višji od stroškov njihove odstranitve.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena odpadkov ni treba predelati tudi, če njihovo odstranjevanje manj obremenjuje okolje kot njihova predelava, predvsem glede na:
– emisije snovi in energije v zrak, vode in tla,
– porabo naravnih virov,
– energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je moč pridobiti, in
– vsebnost nevarnih snovi v odpadkih, ki nastanejo pri predelavi odpadkov, ali v ostankih odpadkov po njihovem odstranjevanju.
Odpadke, ki jih ni treba predelati, je treba skladno s predpisi odstraniti.
10. člen
Uporaba odpadkov kot gorivo ima prednost pred drugimi načini predelave odpadkov v primeru, če manj od drugih načinov predelave obremenjuje okolje, predvsem glede na:
– emisije snovi in energije v zrak, vode in tla,
– porabo naravnih virov,
– energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je moč pridobiti, in
– vsebnost nevarnih snovi v odpadkih, ki nastanejo pri uporabi odpadkov kot gorivo ali pri drugih načinih njihove predelave.
Uporaba odpadkov kot gorivo je dovoljena, če:
– je kurilna vrednost odpadka brez mešanja z drugimi snovmi najmanj 11.000 kJ/kg,
– so toplotne izgube z dimnimi plini manjše od 25%,
– je nastajajočo toploto mogoče porabiti, in
– je za odpadke, ki nastanejo po uporabi odpadkov kot gorivo, zagotovljeno enako ravnanje kot za odpadke, ki nastajajo pri kurjenju goriv v kurilni napravi ali industrijski peči.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je kurjenje biomase dovoljeno, če so izpolnjeni pogoji iz druge, tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka.
11. člen
Imetnik odpadkov mora za odpadke, ki so namenjeni za odstranitev zunaj kraja njihovega nastanka in jih skladno s predpisi ni treba prepustiti v zbiranje, zagotoviti odstranitev čim bližje kraju njihovega nastanka.
12. člen
Pri ravnanju z nevarnimi odpadki zbiralec, prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne smejo med seboj mešati različnih skupin nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevarnih odpadkov.
V primeru, da so nevarni odpadki, namenjeni zbiranju, prevažanju, predelavi ali odstranjevanju, pomešani z drugimi odpadki, snovmi ali materiali, je treba zagotoviti njihovo ločevanje, kadar je to tehnično izvedljivo brez nesorazmerno visokih stroškov in če je to potrebno zaradi preprečitve ogrožanja človekovega zdravja in čezmernega obremenjevanja okolja.
Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena ministrstvo predelovalcu ali odstranjevalcu v dovoljenju iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika lahko dovoli mešanje različnih skupin nevarnih odpadkov ali nevarnih odpadkov z nenevarnimi odpadki, snovmi ali materiali, če so izpolnjeni pogoji iz 8. člena tega pravilnika in je mešanje ali združevanje namenjeno večji varnosti predelave ali odstranjevanja nevarnih odpadkov.
13. člen
Odpadke, ki so namenjeni za predelavo ali odstranjevanje, je treba skladiščiti ločeno od ostalih odpadkov in z njimi ravnati tako, da izpolnjujejo zahteve za predvideni način predelave ali odstranjevanja.
Odpadki, namenjeni za predelavo, so odpadki, dokler niso predelani ali dani v dovoljeno nadaljnjo uporabo.
Skladiščenje odpadkov je dovoljeno le v za to namenjenih in v skladu s predpisi urejenih objektih ali napravah.
Količina začasno skladiščenih odpadkov, namenjenih v odstranjevanje, ne sme presegati količine odpadkov, ki zaradi delovanja ali dejavnosti nastanejo v obdobju dvanajstih mesecev.
14. člen
Odpadki, ki se zbirajo, prevažajo ali skladiščijo, morajo biti pakirani tako, da niso mogoči škodljivi vplivi na okolje, na njihovi embalaži ali zabojniku pa mora biti oznaka odpadka.
Nevarni odpadki, ki se zbirajo ali skladiščijo, ali njihova embalaža ali zabojniki morajo biti označeni tudi skladno s predpisi, ki urejajo označevanje nevarnih snovi.
15. člen
Prevoz nevarnih odpadkov se mora opravljati skladno s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnih snovi.
16. člen
Nov ali rekonstruiran objekt ali naprava, ki je vir nastajanja odpadkov, mora za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor izpolnjevati naslednje pogoje:
– zagotovljeni morajo biti z vidika nastajanja odpadkov uporaba bolj čistih in glede rabe naravnih virov bolj učinkovitih tehnologij, krogotok snovi v proizvodnem procesu, čim boljši izkoristek surovin in ponovna uporaba odpadkov, oblikovanje izdelkov, ki povzročajo pri proizvodnji in uporabi čim manj odpadkov, ali drugi možni ukrepi za preprečevanje nastajanja odpadkov ter zmanjševanje njihove količine ali škodljivih učinkov na okolje in
– zagotovljeni morajo biti pogoji za predelavo ali odstranjevanje odpadkov in drugi ukrepi za ravnanje z odpadki skladno s predpisi.
Za objekt ali napravo iz prejšnjega odstavka, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, se izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja v postopku za izdajo tega soglasja.
Za objekt ali napravo iz prvega odstavka tega člena, za katero ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, mora investitor v zahtevi za dovoljenje za poseg v prostor kot osnovne podatke o namenu in zmogljivosti objekta ali naprave posredovati tudi strokovno oceno o vrsti in količini proizvedenih odpadkov in predvidenih ukrepih gospodarjenja z njimi.
Strokovno oceno iz prejšnjega odstavka mora izdelati pravna ali fizična oseba, pooblaščena za izdelavo poročil o vplivih na okolje.
Določba tretjega odstavka tega člena ne velja za objekte in naprave, kjer nastajajo le odpadki, ki se na podlagi te odredbe označujejo kot komunalni odpadki, vključno z ločeno zbranimi frakcijami, in njim podobni odpadki iz industrije, obrti ali storitvenih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: komunalni odpadki).
17. člen
Nov ali rekonstruiran objekt ali naprava za predelavo ali odstranjevanje odpadkov mora za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor izpolnjevati naslednje pogoje:
– emisija snovi in energije v vode, zrak ali tla ne sme presegati predpisanih mejnih vrednosti,
– postopki in metode predelave ali odstranjevanja odpadkov ne smejo povzročati čezmernih obremenitev okolja in negativnih vplivov na krajino,
– zagotovljeno mora biti predpisano ravnanje z odpadki in odstranjevanje preostankov odpadkov,
– zagotovljeni morajo biti ukrepi varstva pred nenadzorovanimi dogodki in za primer ekološke nesreče in
– zagotovljeni morajo biti okoljevarstveni ukrepi po prenehanju obratovanja.
Za objekt ali napravo iz prejšnjega odstavka, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno soglasje, se izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja v postopku za izdajo tega soglasja.
Za objekt ali napravo iz prvega odstavka tega člena, za katero ni treba pridobiti okoljevarstvenega soglasja, mora investitor v zahtevi za dovoljenje za poseg v prostor kot osnovne podatke o namenu in zmogljivosti objekta ali naprave posredovati tudi strokovno oceno o vrstah in količini odpadkov, ki se predelujejo ali odstranjujejo, ter o predvidenih načinih ravnanja z odpadki in okoljevarstvenih ukrepih.
Strokovno oceno iz prejšnjega odstavka mora izdelati pravna ali fizična oseba, pooblaščena za izdelavo poročil o vplivih na okolje.
Določbe tega člena veljajo tudi za objekt ali napravo, ki je primarno namenjena izvajanju druge dejavnosti, če se stalno ali občasno izvaja tudi predelava ali odstranjevanje odpadkov.
18. člen
Imetnik odpadkov mora zagotoviti njihovo predelavo ali odstranjevanje tako, da jih:
– prepusti zbiralcu odpadkov,
– sam predela po postopkih iz priloge 3 tega pravilnika ali odstrani po postopkih iz priloge 4 tega pravilnika ali
– odda predelovalcu ali odstranjevalcu.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka imetnik odpadkov, ki ni njihov povzročitelj in so v njegovi posesti brez njegove privolitve, ni dolžan zagotoviti njihove predelave ali odstranitve, mora pa njihov nastanek ali njihovo pojavitev nemudoma prijaviti inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja.
19. člen
Povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu nastane najmanj 150 ton odpadkov ali najmanj 200 kilogramov nevarnih odpadkov, mora imeti načrt gospodarjenja z odpadki.
Načrt gospodarjenja z odpadki iz prejšnjega odstavka mora glede na vrsto, količino in vire nastajanja odpadkov vsebovati najmanj podatke o:
– nastajanju odpadkov in predvidenih trendih njihovega nastajanja,
– obstoječih in predvidenih tehničnih, organizacijskih ali drugih ukrepih za preprečevanje in zmanjševanja nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti,
– obstoječih in predvidenih načinih ravnanja s proizvedenimi odpadki,
– predelavi ali odstranjevanju proizvedenih odpadkov, ki ga izvaja ali namerava izvajati sam,
– svojih obstoječih in načrtovanih objektih in napravah za odstranjevanje odpadkov.
Načrt gospodarjenja z odpadki iz prvega odstavka tega člena se izdela za obdobje štirih let. Načrt mora v zvezi z odstranjevanjem odpadkov upoštevati usmeritve iz operativnih programov varstva okolja na področju ravnanja z odpadki.
20. člen
Povzročitelj odpadkov mora zagotoviti, da pošiljko odpadkov, ki jih prepušča zbiralcu ali oddaja odstranjevalcu, in pošiljko nevarnih odpadkov, kadar jih oddaja predelovalcu, spremlja evidenčni list o ravnanju z odpadki (v nadaljnjem besedilu: evidenčni list).
Evidenčni list se priloži v dveh izvodih. En izvod zadrži prevzemnik odpadkov, drugega pa potrjenega prevzemnik vrne povzročitelju odpadkov.
Obrazec evidenčnega lista je v prilogi 6, ki je sestavni del tega pravilnika.
Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za izvirne povzročitelje komunalnih odpadkov.
21. člen
Uvoznik odpadkov, ki se uvažajo z namenom odstranjevanja na območju Republike Slovenije, ali nevarnih odpadkov, ki se uvažajo z namenom predelave na območju Republike Slovenije, mora zagotoviti, da pošiljko odpadkov do odstranjevalca ali predelovalca spremlja evidenčni list iz prvega odstavka prejšnjega člena.
Evidenčni list se priloži v dveh izvodih. En izvod zadrži prevzemnik odpadkov, drugega pa potrjenega prevzemnik vrne uvozniku odpadkov.
Če odpadke iz prvega odstavka tega člena spremlja dokumentacija po predpisih o uvozu, izvozu in tranzitu odpadkov, uvozniku evidenčnega lista ni treba zagotoviti.
22. člen
Povzročitelj odpadkov mora glede na vrste in količino odpadkov voditi evidenco o:
– proizvedenih odpadkih in virih njihovega nastajanja,
– skladiščenih odpadkih,
– odpadkih, prepuščenih zbiralcu,
– predelanih ali odstranjenih odpadkih, ki jih predela ali odstrani sam,
– odpadkih, oddanih predelovalcu ali odstranjevalcu, če predelave ali odstranjevanja ne izvaja sam, in
– odpadkih, predelanih ali odstranjenih v tujini.
Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi vrnjeni evidenčni listi iz drugega odstavka 20. člena tega pravilnika.
Povzročitelj odpadkov mora dokumentacijo o evidenci za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.
Določbe tega člena ne veljajo za izvirne povzročitelje komunalnih odpadkov.
23. člen
Povzročitelj odpadkov, pri katerem v posameznem koledarskem letu nastane najmanj 80 ton odpadkov ali najmanj 20 kg nevarnih odpadkov mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o proizvedenih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto. Oblika in vsebina poročila sta določeni v z obrazcem A iz priloge 7, ki je sestavni del tega pravilnika.
24. člen
Zbiralec, ki ni hkrati predelovalec ali odstranjevalec, lahko začne zbirati odpadke, ko pridobi potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo na zahtevo osebe, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov po predpisih o klasifikaciji dejavnosti, če izpolnjuje tehnične in druge predpisane pogoje za zbiranje odpadkov.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se izda za eno vrsto ali več vrst odpadkov.
25. člen
Zbiralec mora zagotoviti, da pošiljko odpadkov, ki jih oddaja odstranjevalcu, in pošiljko nevarnih odpadkov, kadar jih oddaja predelovalcu, spremlja evidenčni list na obrazcu iz priloge 6 tega pravilnika.
Evidenčni list se priloži v dveh izvodih. En izvod zadrži prevzemnik odpadkov, drugega pa potrjenega prevzemnik vrne zbiralcu.
26. člen
Zbiralec, ki zbrane odpadke oddaja odstranjevalcu ali zbira nevarne odpadke in jih oddaja predelovalcu, mora voditi evidenco o:
– vrsti in količini zbranih odpadkov,
– imetnikih odpadkov, ki mu prepuščajo odpadke v zbiranje,
– razvrščanju ali mešanju odpadkov, če ga opravlja,
– oddajanju odpadkov predelovalcem ali odstranjevalcem.
Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka so tudi vrnjeni evidenčni listi iz drugega odstavka prejšnjega člena.
Zbiralec iz prvega odstavka tega člena mora dokumentacijo o evidenci za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.
Zbiralec iz prvega odstavka tega člena mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o zbranih odpadkih in ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto. Oblika in vsebina poročila sta določeni z obrazcem A iz priloge 7 tega pravilnika.
Določbe tega člena ne veljajo za komunalne odpadke.
27. člen
Predelovalec ali odstranjevalec lahko začne predelovati ali odstranjevati odpadke, ko pridobi dovoljenje ministrstva.
Z dovoljenjem ministrstva iz prejšnjega odstavka se določi:
– vrsta in količina odpadkov, ki se lahko predelajo ali odstranijo,
– postopke predelave iz priloge 3 tega pravilnika ali odstranjevanja odpadkov iz priloge 4 tega pravilnika in
– objekte in naprave za predelavo ali odstranjevanje.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko povzročitelj odpadkov predeluje svoje odpadke brez dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, če:
– ne gre za nevarne odpadke,
– se izvaja predelava na kraju nastajanja teh odpadkov,
– predeluje le svoje odpadke in
– so izpolnjeni vsi za predelavo odpadkov predpisani okoljevarstveni pogoji.
28. člen
Povzročitelj odpadkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena lahko začne predelovati svoje odpadke, ko pridobi potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco povzročiteljev odpadkov, ki predelujejo svoje odpadke.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo povzročitelju odpadkov na podlagi zahteve, iz katere je razvidno, da so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka prejšnjega člena in da je predelava skladna z določbami 8. člena tega pravilnika.
29. člen
Ministrstvo izda dovoljenje iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika osebi, ki:
– je gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, registriran za dejavnost deponij, sežiganje in druge načine odstranjevanja trdnih odpadkov ali za dejavnost ravnanja s posebnimi odpadki po predpisih o klasifikaciji dejavnosti,
– razpolaga s potrebnimi objekti in napravami za predelavo ali odstranjevanje odpadkov, za katere je izdano uporabno dovoljenje, ki dokazuje izpolnjenost predpisanih okoljevarstvenih zahtev, in
– namerava izvajati predelavo po postopkih iz priloge 3 tega pravilnika ali odstranjevanje odpadkov po postopkih iz priloge 4 tega pravilnika.
30. člen
Vloga za pridobitev dovoljenja iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika mora vsebovati podatke o prosilcu za dovoljenje in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prejšnjega člena.
Vlogi iz prejšnjega odstavka mora biti priložen načrt ravnanja z odpadki.
Načrt ravnanja z odpadki iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:
– vrsti in količini odpadkov, ki so predmet predelave ali odstranjevanja,
– predvidenih postopkih predelave ali odstranjevanja,
– vrsti in zmogljivosti objektov in naprav in o tehnoloških postopkih in metodah,
– načinu obratovanja in izvajanju predpisanega obratovalnega monitoringa ter drugih oblik nadzora nad obremenjevanjem okolja,
– destinaciji predelanih odpadkov,
– ravnanju s preostanki odpadkov po izvedeni predelavi ali odstranjevanju in
– okoljevarstvenih ukrepih za preprečitev nenadzorovanih vplivov na okolje.
Če vlagatelj prosi za dovoljenje za odstranjevanje odpadkov, mora načrt ravnanja z odpadki iz drugega odstavka tega člena upoštevati usmeritve iz operativnega programa varstva okolja za področje ravnanja z odpadki.
31. člen
Če je predelovalec ali odstranjevalec hkrati zbiralec, se v dovoljenju iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika ugotovi tudi izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 24. člena tega pravilnika, če pa je hkrati tudi prevoznik, pa tudi izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka 34. člena tega pravilnika.
32. člen
Predelovalec in odstranjevalec morata voditi evidenco o:
– vrsti, količini in imetniku prevzetih odpadkov,
– skladiščenih odpadkih,
– predelanih ali odstranjenih odpadkih,
– oddanih predelanih odpadkih in
– ravnanju s preostanki odpadkov.
Sestavni del evidence iz prejšnjega odstavka predelovalca nevarnih odpadkov in odstranjevalca, ki odstranjuje odpadke drugih imetnikov, so tudi evidenčni listi iz drugega odstavka 20. člena, prvega odstavka 21. člena in drugega odstavka 25. člena tega pravilnika.
Predelovalec in odstranjevalec iz prvega odstavka tega člena morata dokumentacijo o evidenci za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj pet let.
33. člen
Predelovalec, ki v posameznem koledarskem letu predela najmanj 20 ton odpadkov drugih imetnikov ali predeluje nevarne odpadke drugih imetnikov, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o izvedeni predelavi odpadkov za preteklo koledarsko leto. Oblika in vsebina poročila sta določeni z obrazcem B iz priloge 7 tega pravilnika.
Odstranjevalec mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o odstranjevanju odpadkov za preteklo koledarsko leto. Oblika in vsebina poročila sta določeni z obrazcem B iz priloge 7 tega pravilnika.
34. člen
Prevoznik, ki ni hkrati predelovalec ali odstranjevalec, lahko začne prevažati odpadke, ko pridobi potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo na zahtevo osebe, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti odvoza odpadkov po predpisih o klasifikaciji dejavnosti, če izpolnjuje tehnične in druge predpisane pogoje za prevažanje odpadkov.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se izda za eno vrsto ali več vrst odpadkov.
35. člen
Prevoznik iz prvega odstavka prejšnjega člena mora voditi evidenco o:
– vrsti in količini prepeljanih odpadkov,
– kraju natovarjanja odpadkov in osebi, ki je odpadke oddala,
– kraju raztovarjanja odpadkov in prevzemniku odpadkov in
– naročniku prevoza odpadkov.
Prevoznik iz prejšnjega odstavka mora dokumentacijo o evidenci za posamezno koledarsko leto hraniti najmanj dvanajst mesecev.
36. člen
Posrednik lahko začne posredovati pri zagotavljanju predelave ali odstranjevanja odpadkov, ko pridobi potrdilo ministrstva o vpisu v evidenco posrednikov.
Potrdilo iz prejšnjega odstavka izda ministrstvo na zahtevo osebe, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti poslovnega posredništva po predpisih o klasifikaciji dejavnosti.
Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se izda za eno vrsto ali več vrst odpadkov.
37. člen
Ministrstvo vodi evidenco o predelovalcih in odstranjevalcih, ki predelujejo ali odstranjujejo odpadke drugih imetnikov.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– firmi oziroma imenu in sedežu predelovalca ali odstranjevalca,
– vrsti in količini odpadkov, ki jih predeluje ali odstranjuje, in
– postopkih predelave ali odstranjevanja odpadkov, za katere ima dovoljenje.
Ministrstvo vodi tudi evidenco povzročiteljev odpadkov iz tretjega odstavka 27. člena tega pravilnika, ki vsebuje podatke o firmi oziroma imenu in sedežu povzročitelja, vrsti odpadkov, ki jih predeluje, in uporabljanih postopkih predelave.
Ministrstvo seznam predelovalcev in odstranjevalcev iz prvega odstavka tega člena enkrat letno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
38. člen
Ministrstvo vodi evidenco o zbiralcih, posrednikih in prevoznikih odpadkov.
Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o:
– firmi oziroma imenu in sedežu zbiralca ter o vrsti odpadkov, ki jih lahko zbira,
– firmi oziroma imenu in sedežu posrednika ter o vrsti odpadkov, za katere lahko opravlja posredništvo,
– firmi oziroma imenu in sedežu prevoznika odpadkov ter o vrsti odpadkov, ki jih lahko prevaža.
Ministrstvo seznam zbiralcev, posrednikov in prevoznikov iz prvega odstavka tega člena enkrat letno objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
39. člen
Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika opravljajo inšpektorji, pristojni za varstvo okolja.
40. člen
Imetniki odpadkov, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika na kraju nastanka ali kje drugje začasno skladiščene odpadke, katerih količina presega količino, ki zaradi delovanja ali dejavnosti nastane v obdobju dvanajstih mesecev, morajo zagotoviti predpisano ravnanje z njimi v štiriindvajsetih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika.
Določba prejšnjega odstavka ne velja za imetnike odpadkov iz drugega odstavka 18. člena tega pravilnika.
41. člen
Obstoječi povzročitelji odpadkov iz prvega odstavka 19. člena tega pravilnika morajo imeti načrt gospodarjenja z odpadki izdelan do 31. decembra 2000.
Do sprejema operativnih programov se pri pripravi načrtov gospodarjenja z odpadki iz 19. člena tega pravilnika in načrtov ravnanja z odpadki iz 30. člena tega pravilnika uporablja Strategija ravnanja z odpadki v Sloveniji, ki je na vpogled na ministrstvu.
Poročila iz 23. člena tega pravilnika, četrtega odstavka 26. člena tega pravilnika in 33. člena tega pravilnika je treba prvič dostaviti za leto 1999.
42. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na zagotavljanje evidenčnih listov in na evidence, ki jih vodijo povzročitelji odpadkov, zbiralci, predelovalci, odstranjevalci in prevozniki, se začnejo uporabljati 1. januarja 1999.
43. člen
Obstoječi zbiralci, ki ne izvajajo predelave ali odstranjevanja zbranih odpadkov, morajo potrdilo iz prvega odstavka 24. člena tega pravilnika pridobiti do 31. decembra 1999.
44. člen
Obstoječi predelovalci in odstranjevalci, ki predelujejo ali odstranjujejo le svoje odpadke, morajo pridobiti dovoljenje iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika do 31. decembra 2001, obstoječi predelovalci, ki so povzročitelji odpadkov iz tretjega odstavka 27. člena tega pravilnika, pa pridobiti potrdilo iz prvega odstavka 28. člena tega pravilnika do 31. decembra 2001.
Obstoječi predelovalci in odstranjevalci, ki predelujejo ali odstranjujejo odpadke drugih imetnikov, morajo pridobiti dovoljenje iz prvega odstavka 27. člena tega pravilnika do 31. decembra 2000.
45. člen
Obstoječi posredniki morajo potrdilo iz prvega odstavka 36. člena tega pravilnika pridobiti do 31. decembra 1999.
46. člen
Prevozniki, ki ne izvajajo predelave ali odstranjevanja odpadkov, morajo potrdilo iz prvega odstavka 34. člena tega pravilnika pridobiti do 31. decembra 1999.
47. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati:
– pravilnik o ravnanju s posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Uradni list SRS, št. 20/86 in 4/89 in Uradni list RS, št. 39/96), razen določb, ki se nanašajo na evidentiranje odpadkov in posredovanje podatkov, ki prenehajo veljati 31. decembra 1998, in
– pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastajajo v usnjarski in usnjarsko predelovalni industriji (Uradni list SRS, št. 5/83).
48. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 354-11-14/98
Ljubljana, dne 3. decembra 1998.
Minister
za okolje in prostor
dr. Pavel Gantar l. r.
              PRILOGA 1

         Klasifikacijski seznam odpadkov

-----------------------------------------------------------------
Klasifikacijska Naziv odpadka
številka
odpadka
-----------------------------------------------------------------
01 00 00     ODPADKI PRI RAZISKAVAH, RUDARJENJU, PRIPRAVI IN
         PREDELAVI RUDNIN

01 01 00     Odpadki pri pridobivanju rudnin

01 01 01     odpadki pri pridobivanju kovinskih rudnin

01 01 02     odpadki pri pridobivanju nekovinskih rudnin

01 02 00     Odpadki pri pripravi rudnin

01 02 01     odpadki pri pripravi kovinskih rudnin

01 02 02     odpadki pri pripravi nekovinskih rudnin

01 03 00     Odpadki pri fizikalni in kemični predelavi
         kovinskih rudnin

01 03 01     jalovina

01 03 02     praškasti odpadki

01 03 03     rdeče blato iz proizvodnje glinice

01 03 99     drugi tovrstni odpadki

01 04 00     Odpadki pri fizikalni in kemični predelavi
         kovinskih rudnin

01 04 01     odpadni gramoz in drobir

01 04 02     odpadni peski in gline

01 04 03     praškasti odpadki

01 04 04     odpadki pri predelavi pepelike in kamene soli

01 04 05     odpadki pri pranju in odbiranju rudnin

01 04 06     odpadki pri rezanju in žaganju kamna

01 04 99     drugi tovrstni odpadki

01 05 00     Vrtalne izplake in drugi odpadki pri vrtanju

01 05 01     olja vsebujoče izplake in odpadki

01 05 02     baritne izplake in odpadki

01 05 03     kloride vsebujoče izplake in odpadki

01 05 04     vodni vrtalni mulji in odpadki

01 05 99     drugi tovrstni odpadki


02 00 00     ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA, LOVA,
         RIBIŠTVA, RIBOGOJSTVA IN PROIZVODNJE HRANE

02 01 00     Odpadki pri primarni proizvodnji

02 01 01     mulji, ki nastajajo pri pranju in čiščenju

02 01 02     odpadna živalska tkiva

02 01 03     odpadna rastlinska tkiva

02 01 04     odpadna plastika (brez embalaže)

02 01 05     agrokemični odpadki

02 01 06     živalski iztrebki, urin in gnoj (vključno z
         onesnaženo slamo) in ločeno zbrane odplake,
         obdelane izven kraja nastanka

02 01 07     odpadki pri izkoriščanju gozdov

02 01 99     drugi tovrstni odpadki

02 02 00     Odpadki pri pripravi in predelavi mesa, rib in
         drugih živil živalskega izvora

02 02 01     mulji, ki nastanejo pri pranju in čiščenju

02 02 02     odpadna živalska tkiva

02 02 03     snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo

02 02 04     mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode

02 02 99     drugi tovrstni odpadki

02 03 00     Odpadki pri pripravi in predelavi sadja, vrtnin,
         žitaric, jedilnih olj, kakava, kave in tobaka;
         odpadki konzerviranja sadja in vrtnin

02 03 01     mulji, ki nastanejo pri pranju, čiščenju,
         lupljenju, centrifugiranju in ločevanju

02 03 02     odpadni konzervansi

02 03 03     odpadki iz ekstrakcij s topili

02 03 04     snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo

02 03 05     mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode

02 03 99     drugi tovrstni odpadki

02 04 00     Odpadki pri proizvodnji sladkorja

02 04 01     zemljina, ki ostane pri pranju in čiščenju
         sladkorne pese

02 04 02     onesnaženi kalcijev karbonat (saturacijski mulj)

02 04 03     mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode

02 04 99     drugi tovrstni odpadki

02 05 00     Odpadki pri predelavi mleka in proizvodnji
         mlečnih izdelkov

02 05 01     snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo

02 05 02     mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode

02 05 99     drugi tovrstni odpadki

02 06 00     Odpadki iz pekarn in slaščičarn

02 06 01     snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo

02 06 02     odpadni konzervansi

02 06 03     mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode

02 06 99     drugi tovrstni odpadki

02 07 00     Odpadki pri proizvodnji alkoholnih in
         brezalkoholnih pijač (razen kave, čaja in
         kakava)

02 07 01     odpadki, ki nastanejo pri pranju, čiščenju in
         mehanskem drobljenju surovin

02 07 02     odpadki pri destilaciji žganih pijač

02 07 03     odpadki kemijske obdelave

02 07 04     snovi, neprimerne za uporabo ali predelavo

02 07 05     mulji iz čistilnih naprav za odpadne vode

02 07 99     drugi tovrstni odpadki


03 00 00     ODPADKI IZ OBDELAVE IN PREDELAVE LESA IN
         PROIZVODNJE PAPIRJA, KARTONA, LEPENKE, VLAKNINE,
         PLOŠČ IN POHIŠTVA

03 01 00     Odpadki iz obdelave in predelave lesa in
         proizvodnje plošč ter pohištva

03 01 01     odpada skorja (lubje) in pluta

03 01 02     žagovina

03 01 03     oblanci, sekanci, odrezki, neuporaben les (delci
         plošč) in furnir

03 01 99     drugi tovrstni odpadki

03 02 00     Odpadna sredstva za zaščito lesa

03 02 01     nehalogenirana organska sredstva za zaščito lesa

03 02 02     klorirana organska sredstva za zaščito lesa

03 02 03     organokovinska sredstva za zaščito lesa

03 02 04     anorganska sredstva za zaščito lesa

03 03 00     Odpadki pri proizvodnji in predelavi celuloze,
         papirja in kartona

03 03 01     lubje

03 03 02     usedline in blato zelene lužnice (iz obdelave
         črnega luga)

03 03 03     belilni mulj iz hipokloritnih in klorovih belil

03 03 04     belilni mulj iz drugih belilnih procesov

03 03 05     mulji tiskarskih barv pri recikliranju papirja
         (deinking)

03 03 06     mulji, ki vsebujejo vlakna in papir

03 03 07     odpadki pri predelavi starega papirja in lepenke
         (rejekt)

03 03 99     drugi tovrstni odpadki


04 00 00     ODPADKI PRI PROIZVODNJI USNJA IN TEKSTILIJ

04 01 00     Odpadki pri proizvodnji usnja

04 01 01     mezdra in odpadni cepljenec

04 01 02     odpadki pri luženju

04 01 03     odpadki, ki nastanejo pri razmaščevanju
         (vsebujejo topila, brez tekoče faze)

04 01 04     strojilna lužnica, ki vsebuje krom

04 01 05     strojilna lužnica, ki ne vsebuje kroma

04 01 06     gošče, ki vsebujejo krom

04 01 07     gošče, ki ne vsebujejo kroma

04 01 08     odpadno strojeno usnje, ki vsebuje krom
         (ostružki, odrezki, brusilni prah)

04 01 09     odpadki iz dodelave krzna in usnja

04 01 99     drugi tovrstni odpadki

04 02 00     Odpadki pri proizvodnji tekstilij

04 02 01     odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken in
         drugih naravnih vlaken, pretežno rastlinskega
         izvora

04 02 02     odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken
         pretežno živalskega izvora

04 02 03     odpadki iz neobdelanih tekstilnih vlaken
         pretežno umetnega ali sintetičnega izvora

04 02 04     odpadki iz neobdelanih mešanih tekstilnih vlaken
         pred predenjem in tkanjem

04 02 05     odpadki iz predelanih tekstilnih vlaken pretežno
         rastlinskega izvora

04 02 06     odpadki iz predelanih tekstilnih vlaken pretežno
         živalskega izvora

04 02 07     odpadki iz predelanih tekstilnih vlaken pretežno
         umetnega ali sintetičnega izvora

04 02 08     odpadki iz predelanih mešanih tekstilnih vlaken

04 02 09     odpadki iz sestavljenih materialov (impregnirani
         tekstil, elastomeri, plastomeri)

04 02 10     organske snovi iz naravnih surovin (npr.
         maščobe, vosek)

04 02 11     halogenirani odpadki, ki nastanejo pri
         plemenitenju in končni obdelavi

04 02 12     nehalogenirani odpadki, ki nastanejo pri
         plemenitenju in končni obdelavi

04 02 13     barvila in pigmenti

04 02 99     drugi tovrstni odpadki


05 00 00     ODPADKI PRI PREDELAVI IN ČIŠČENJU ZEMELJSKEGA
         PLINA OZIROMA NAFTE, IN PIROLIZE PREMOGA

05 01 00     Oljne gošče in zaoljeni trdni odpadki

05 01 01     mulji iz čistilnih naprav za odplake

05 01 02     mulji pri razsoljevanja

05 01 03     gošče z dna rezervoarjev

05 01 04     kisle alkilne gošče

05 01 05     odpadki, nastali pri razlitju olj

05 01 06     gošče iz tehnoloških postopkov in vzdrževanja
         naprav

05 01 07     kisli katran

05 01 08     druge vrste katrana

05 01 99     drugi tovrstni odpadki

05 02 00     Nezaoljene gošče in trdni odpadki

05 02 01     mulji iz priprave kotlovne vode

05 02 02     odpadki iz hladilnih kolon

05 02 99     drugi tovrstni odpadki

05 03 00     Izrabljeni katalizatorji

05 03 01     izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne
         kovine

05 03 02     drugi izrabljeni katalizatorji

05 04 00     Izrabljene filtrirne zemlje

05 04 01     izrabljene filtrirne zemlje

05 05 00     Odpadki, ki nastanejo pri razžveplanju naftnih
         derivatov

05 05 01     odpadki, ki vsebujejo žveplo

05 05 99     drugi tovrstni odpadki

05 06 00     Odpadki iz pirolize premoga

05 06 01     kisli katran

05 06 02     asfalt

05 06 03     drugi katrani

05 06 04     odpadki iz hladilnih kolon

05 06 99     drugi tovrstni odpadki

05 07 00     Odpadki pri čiščenju zemeljskega plina

05 07 01     mulji, ki vsebujejo živo srebro

05 07 02     odpadki, ki vsebujejo žveplo

05 07 99     drugi tovrstni odpadki

05 08 00     Odpadki pri predelavi rabljenih mineralnih olj

05 08 01     izrabljene filtrne zemlje

05 08 02     kisli gudron

05 08 03     druge vrste gudrona

05 08 04     tekoči vodni odpadki iz regeneracije mineralnih
         olj

05 08 99     drugi tovrstni odpadki


06 00 00     ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

06 01 00     Odpadne raztopine kislin

06 01 01     žveplova in žveplasta kislina

06 01 02     solna kislina

06 01 03     fluorovodikova kislina

06 01 04     fosforjeva in fosforasta kislina

06 01 05     dušikova in dušikasta kislina

06 01 99     drugi tovrstni odpadki

06 02 00     Odpadne raztopine baz (lugov)

06 02 01     kalcijev hidroksid

06 02 02     natrijev karbonat (soda)

06 02 03     amoniak

06 02 99     drugi tovrstni odpadki

06 03 00     Odpadne soli in raztopine soli

06 03 01     karbonati (razen 02 04 02 in 19 09 03)

06 03 02     raztopine soli, ki vsebujejo sulfate, sulfite
         ali sulfide

06 03 03     trdne soli, ki vsebujejo sulfate, sulfite ali
         sulfide

06 03 04     raztopine soli, ki vsebujejo fluoride, kloride
         in halogenide

06 03 05     trdne soli, ki vsebujejo kloride, fluoride in
         druge halogenide

06 03 06     raztopine soli, ki vsebujejo fosfate in sorodne
         fosforjeve soli

06 03 07     fosfati in sorodne trdne soli

06 03 08     raztopine soli, ki vsebujejo nitrate in sorodne
         spojine

06 03 09     trdne soli, ki vsebujejo nitride

06 03 10     amonijeve trdne soli

06 03 11     soli in raztopine, ki vsebujejo cianide

06 03 12     soli in raztopine, ki vsebujejo organske spojine

06 03 99     drugi tovrstni odpadki

06 04 00     Odpadki, ki vsebujejo kemično vezane kovine

06 04 01     kovinski oksidi

06 04 02     soli kovin (razen 06 03 00)

06 04 03     odpadki, ki vsebujejo arzen

06 04 04     odpadki, ki vsebujejo živo srebro

06 04 05     odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine

06 04 99     drugi tovrstni odpadki

06 05 00     Mulji iz čistilnih naprav za odplake

06 05 01     mulji čistilnih naprav za odplake

06 06 00     Odpadki iz tehnoloških procesov pridobivanja in
         pretvorbe žvepla in iz procesov razžveplanja

06 06 01     odpadki, ki vsebujejo žveplo

06 06 99     drugi tovrstni odpadki

06 07 00     Odpadki iz procesov predelave halogenov

06 07 01     elektrolitski odpadki, ki vsebujejo halogene

06 07 02     aktivno oglje iz pridobivanja klora

06 07 99     drugi tovrstni odpadki

06 08 00     Odpadki iz proizvodnje silicija in silicijevih
         spojin

06 08 01     odpadki iz proizvodnje silicija in silicijevih
         spojin

06 09 00     Odpadki iz procesov predelave fosforja

06 09 01     fosforna sadra

06 09 02     fosforna žlindra

06 09 99     drugi tovrstni odpadki

06 10 00     Odpadki iz procesov predelave dušika in
         proizvodnje umetnih gnojil

06 10 01     odpadki iz procesov predelave dušika in
         proizvodnje umetnih gnojil

06 11 00     Odpadki iz proizvodnje anorganskih pigmentov in
         motnilcev

06 11 01     sadra iz proizvodnje titanovega dioksida

06 11 99     drugi tovrstni odpadki

06 12 00     Odpadki iz proizvodnje, uporabe in regeneracije
         katalizatorjev

06 12 01     izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne
         kovine

06 12 02     drugi izrabljeni katalizatorji

06 13 00     Odpadki iz ostalih anorganskih kemijskih
         procesov

06 13 01     anorganski pesticidi, biocidi in sredstva za
         zaščito lesa

06 13 02     izrabljeno aktivno oglje (razen 06 07 02)

06 13 03     saje

06 13 99     drugi tovrstni odpadki


07 00 00     ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

07 01 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi osnovnih organskih kemikalij

07 01 01     vodne pralne tekočine in matične lužnice

07 01 02     mulji iz čistilnih naprav za odplake

07 01 03     organska halogenirana topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 01 04     druga organska topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 01 05     izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne
         kovine

07 01 06     drugi izrabljeni katalizatorji

07 01 07     halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
         reakcij

07 01 08     drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 01 09     halogenirane filtrne pogače in izrabljeni
         absorbenti

07 01 10     druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 01 99     drugi tovrstni odpadki

07 02 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi plastike, sintetične gume in umetnih
         vlaken

07 02 01     vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 02 02     mulji iz čistilnih naprav za odplake

07 02 03     organska halogenirana topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 02 04     druga organska topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 02 05     izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne
         kovine

07 02 06     drugi izrabljeni katalizatorji

07 02 07     halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
         reakcij

07 02 08     drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 02 09     halogenirane filtrne pogače in izrabljeni
         absorbenti

07 02 10     druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 02 99     drugi tovrstni odpadki

07 03 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi organskih barvil in pigmentov (razen 06
         11 00)

07 03 01     vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 03 02     mulji iz čistilnih naprav za odplake

07 03 03     organska halogenirana topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 03 04     druga organska topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 03 05     izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne
         kovine

07 03 06     drugi izrabljeni katalizatorji

07 03 07     halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
         reakcij

07 03 08     drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 03 09     halogenirane filterne pogače mase in izrabljeni
         absorbenti

07 03 10     druge filtrne pogače in absorbenti

07 03 99     drugi tovrstni odpadki

07 04 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi organskih pesticidov (razen 02 01 05)

07 04 01     vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 04 02     mulji iz čistilnih naprav za odplake

07 04 03     organska halogenirana topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 04 04     druga organska topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 04 05     izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne
         kovine

07 04 06     drugi izrabljeni katalizatorji

07 04 07     halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
         reakcij

07 04 08     drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 04 09     halogenirane filtrne pogače in izrabljeni
         absorbenti

07 04 10     druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 04 99     drugi tovrstni odapdki

07 05 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi farmacevtskih proizvodov

07 05 01     vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 05 02     mulji iz čistilnih naprav za odplake

07 05 03     organska halogenirana topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 05 04     druga organska topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 05 05     izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne
         kovine

07 05 06     drugi izrabljeni katalizatorji

07 05 07     halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
         reakcij

07 05 08     drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 05 09     halogenirane filtrne pogače in izrabljeni
         absorbenti

07 05 10     druge izrabljene filterne pogače in izrabljeni
         absorbenti

07 05 99     drugi tovrstni odpadki

07 06 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi maščob, maziv, mil, pralnih sredstev,
         razkužil in kozmetike

07 06 01     vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 06 02     mulji iz čistilnih naprav za odplake

07 06 03     organska halogenirana topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 06 04     druga organska topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 06 05     izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne
         kovine

07 06 06     drugi izrabljeni katalizatorji

07 06 07     halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
         reakcij

07 06 08     drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 06 09     halogenirane filtrne pogače in izrabljeni
         absorbenti

07 06 10     druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 06 99     drugi tovrstni odpadki

07 07 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi finih kemikalij in kemičnih izdelkov,
         ki niso navedeni drugje

07 07 01     vodne pralne tekočine in matične lužnice

07 07 02     mulji iz čistilnih naprav za odplake

07 07 03     organska halogenirana topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 07 04     druga organska topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 07 05     izrabljeni katalizatorji, ki vsebujejo žlahtne
         kovine

07 07 06     drugi izrabljeni katalizatorji

07 07 07     halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
         reakcij

07 07 08     drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 07 09     halogenirane filtrne pogače in izrabljeni
         absorbenti

07 07 10     druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 07 99     drugi tovrstni odpadki


08 00 00     ODPADKI PRI PROIZVODNJI, PRIPRAVI, TRŽENJU IN
         UPORABI SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE,
         LAKI, EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN
         TISKARSKIH BARV

08 01 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi sredstev za površinsko zaščito (barve,
         laki, emajli), lepil, tesnilnih mas in
         tiskarskih barv

08 01 01     odpadne barve in laki, ki vsebujejo halogenirana
         topila

08 01 02     odpadne barve in laki, ki vsebujejo
         nehalogenirana topila

08 01 03     odpadne barve in laki na vodni osnovi

08 01 04     barve v prahu

08 01 05     strjene barve in laki

08 01 06     mulji pri odstranjevanju barv in lakov, ki
         vsebujejo halogenirana topila

08 01 07     mulji pri odstranjevanju barv in lakov, ki
         vsebujejo nehalogenirana topila

08 01 08     vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake
 
08 01 09     odpadki pri odstranjevanju barv ali lakov (razen
         08 01 05 in 08 01 06)

08 01 10     vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake

08 01 99     drugi tovrstni odpadki

08 02 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi drugih sredstev za površinsko zaščito
         (vključno s keramičnimi materiali)

08 02 01     odpadni zaščitni praški

08 02 02     vodni mulji, ki vsebujejo keramične materiale

08 02 03     vodne suspenzije, ki vsebujejo keramične
         materiale

08 02 99     drugi tovrstni odpadki

08 03 00     Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in
         uporabi tiskarskih črnil

08 03 01     odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo
         halogenirana topila

08 03 02     odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo
         nehalogenirana topila

08 03 03     odpadki tiskarskih barv na vodni osnovi

08 03 04     posušene tiskarske barve

08 03 05     mulji od tiskarskih barv, ki vsebujejo
         halogenirana topila

08 03 06     mulji od tiskarskih barv, ki vsebujejo
         nehalogenirana topila

08 03 07     vodni mulji, ki vsebujejo tiskarske barve

08 03 08     vodni tekoči odpadki, ki vsebujejo tiskarske
         barve

08 03 09     izrabljeni tonerji (vključno s kartušami)

08 03 99     drugi tovrstni odpadki

08 04 00     Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in
         uporabi lepil in tesnilnih mas (vključno z
         materiali za hidrofobiranje)

08 04 01     odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo
         halogenirana topila

08 04 02     odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo
         nehalogenirana topila

08 04 03     odpadna lepila in tesnilne mase na vodni osnovi

08 04 04     strjena lepila in tesnilne mase

08 04 05     mulji od lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo
         halogenirana topila

08 04 06     mulji od lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo
         nehalogenirana topila

08 04 07     vodni mulji, ki vsebujejo lepila in tesnilne
         mase

08 04 08     vodni tekoči odpadki, ki vsebujejo lepila in
         tesnilne mase

08 04 99     drugi tovrstni odpadki


09 00 00     ODPADKI PRI FOTOGRAFSKIH DEJAVNOSTIH

09 01 00     Odpadki pri fotografskih dejavnostih

09 01 01     razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi

09 01 02     razvijalci za offset plošče na vodni osnovi

09 01 03     razvijalci na osnovi organskih topil

09 01 04     fiksirne raztopine

09 01 05     belilne in belilno-fiksirne raztopine

09 01 06     odpadki, ki vsebujejo srebro in nastanejo pri
         lastni obdelavi fotografskih odpadkov

09 01 07     filmi in fotografski papir, ki vsebuje srebro
         ali srebrove spojine

09 01 08     filmi in fotografski papir, ki ne vsebuje srebra
         ali srebrovih spojin

09 01 09     fotoaparati za enkratno uporabo, z baterijami

09 01 10     fotoaparati za enkratno uporabo, brez baterij

09 01 99     drugi tovrstni odpadki


10 00 00     ANORGANSKI ODPADKI IZ TERMIČNIH PROCESOV

10 01 00     Odpadki iz termoenergetskih objektov in drugih
         kurilnih naprav (razen 19 00 00)

10 01 01     ogorki in žlindra

10 01 02     elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na
         premog

10 01 03     elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na šoto

10 01 04     elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na
         mineralna olja

10 01 05     trdni odpadki iz razžvepljanja dimnih plinov na
         osnovi kalcijevih spojin

10 01 06     drugi trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov

10 01 07     mulji iz razžvepljanja dimnih plinov na osnovi
         kalcijevih spojin

10 01 08     drugi mulji iz čiščenja dimnih plinov

10 01 09     žveplova kislina

10 01 10     izrabljeni katalizatorji, npr. iz odstranjevanja
         NOx

10 01 11     vodne gošče od čiščenja kotlov

10 01 12     izrabljene obloge in ognjeodporni materiali

10 01 99     drugi tovrstni odpadki

10 02 00     Odpadki iz železarske in jeklarske industrije

10 02 01     odpadki iz predelave žlindre

10 02 02     nepredelana žlindra

10 02 03     trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 02 04     mulji iz čiščenja odpadnih plinov

10 02 05     drugi mulji

10 02 06     izrabljene obloge in ognjeodporni materiali

10 02 99     drugi tovrstni odpadki

10 03 00     Odpadki iz termične metalurgije aluminija

10 03 01     katrani in drugi ogljik vsebujoči odpadki iz
         proizvodnje anod

10 03 02     ostanki izrabljenih anod

10 03 03     posnemki žlinder

10 03 04     žlindra iz primarnega taljenja (bela žlindra)

10 03 05     prah glinice

10 03 06     izrabljeni ogljik in ognjeodporni materiali iz
         elektrolize

10 03 07     izrabljene obloge peči

10 03 08     solna žlindra iz sekundarnega taljenja

10 03 09     črna žlindra iz sekundarnega taljenja

10 03 10     odpadki iz obdelave solne in črne žlindre        

10 03 11     prah iz odpadnih plinov

10 03 12     drugi delci in prah (vključno s prahom iz
         krogličnih mlinov)

10 03 13     trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 03 14     mulji iz čiščenja odpadnih plinov

10 03 99     drugi tovrstni odpadki

10 04 00     Odpadki iz termične metalurgije svinca

10 04 01     žlindre (prvo in drugo taljenje)

10 04 02     posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)

10 04 03     kalcijev arzenat

10 04 04     prah iz odpadnih plinov

10 04 05     drugi delci in prah

10 04 06     trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 04 07     mulji iz čiščenja odpadnih plinov

10 04 08     izrabljene obloge in ognjeodporni materiali

10 04 99     drugi tovrstni odpadki

10 05 00     Odpadki iz termične metalurgije cinka

10 05 01     žlindre (prvo in drugo taljenje)

10 05 02     posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)

10 05 03     prah iz odpadnih plinov

10 05 04     drugi delci in prah

10 05 05     trdni odpadki iz čiščenja plinov

10 05 06     mulji iz čiščenja odpadnih plinov

10 05 07     izrabljene obloge in ognjeodporni materiali

10 05 99     drugi tovrstni odpadki

10 06 00     Odpadki iz termične metalurgije bakra

10 06 01     žlindre (prvo in drugo taljenje)

10 06 02     posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)

10 06 03     prah iz odpadnih plinov

10 06 04     drugi delci in prah

10 06 05     odpadki iz elektrolitske rafinacije

10 06 06     trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 06 07     mulji iz čiščenja odpadnih plinov

10 06 08     izrabljene obloge in ognjeodporni materiali

10 06 99     drugi tovrstni odpadki

10 07 00     Odpadki iz termičnih procesov v metalurgiji
         srebra, zlata in platine

10 07 01     žlindre (prvo in drugo taljenje)

10 07 02     posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)

10 07 03     trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 07 04     drugi delci in prah

10 07 05     mulji iz čiščenja odpadnih plinov

10 07 06     izrabljene obloge in ognjeodporni materiali

10 07 99     drugi tovrstni odpadki

10 08 00     Odpadki iz drugih termičnih procesov v
         metalurgiji barvnih kovin

10 08 01     žlindre (prvo in drugo taljenje)

10 08 02     posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)

10 08 03     prah iz odpadnih plinov

10 08 04     drugi delci in prah

10 08 05     trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 08 06     mulji iz čiščenja odpadnih plinov

10 08 07     izrabljene obloge in ognjeodporni materiali

10 08 99     drugi tovrstni odpadki

10 09 00     Odpadki iz livarn železa

10 09 01     odpadne neuporabljene livarske forme in peski z
         organskimi vezivi

10 09 02     odpadne uporabljene livarske forme in peski z
         organskimi vezivi

10 09 03     žlindra iz peči

10 09 04     prah iz peči

10 09 99     drugi tovrstni odpadki

10 10 00     Odpadki iz livarn barvnih kovin

10 10 01     odpadne neuporabljene livarske forme in peski z
         organskimi vezivi

10 10 02     odpadne uporabljene livarske forme in peski z
         organskimi vezivi

10 10 03     žlindra iz peči

10 10 04     prah iz peči

10 10 99     drugi tovrstni odpadki

10 11 00     Odpadki pri proizvodnji stekla in steklenih
         izdelkov

10 11 01     odpadna steklarska zmes pred taljenjem

10 11 02     odpadno steklo

10 11 03     odpadni materiali iz steklenih vlaken

10 11 04     prah iz odpadnih plinov

10 11 05     drugi delci in prah

10 11 06     trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 11 07     mulji iz čiščenja odpadnih plinov

10 11 08     izrabljene obloge in ognjeodporni materiali

10 11 99     drugi tovrstni odpadki

10 12 00     Odpadki pri proizvodnji keramičnih izdelkov,
         opeke, ploščic in gradbenih elementov

10 12 01     odpadna zmes pred žganjem

10 12 02     prah iz odpadnih plinov

10 12 03     drugi delci in prah

10 12 04     trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 12 05     mulji iz čiščenja odpadnih plinov

10 12 06     zavržene forme

10 12 07     izrabljene obloge in ognjeodporni materiali

10 12 99     drugi tovrstni odpadki

10 13 00     Odpadki pri proizvodnji cementa, apna, sadre in
         njihovih izdelkov

10 13 01     odpadne zmesi pred žganjem

10 13 02     odpadki pri proizvodnji azbestnocementnih
         izdelkov

10 13 03     odpadki proizvodnje drugih sestavljenih
         materialov (kompozitov) na cementni osnovi

10 13 04     odpadki iz žganja in hidratiziranja apna

10 13 05     trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 13 06     drugi delci in prah

10 13 07     mulji iz čiščenja odpadnih plinov

10 13 08     izrabljene obloge in ognjeodporni materiali

10 13 99     drugi tovrstni odpadki


11 00 00     ANORGANSKI ODPADKI IZ OBDELAVE IN POVRŠINSKE
         ZAŠČITE KOVIN IN HIDROMETALURGIJE BARVNIH KOVIN

11 01 00     Tekoči odpadki in mulji iz obdelave in
         površinske zaščite kovin (npr. galvaniziranje,
         cinkanje, luženje, piklanje, fosfatiranje in
         alkalno razmaščevanje)

11 01 01     cianidni (alkalni) odpadki, ki vsebujejo težke
         kovine razen kroma

11 01 02     cianidni (alkalni) odpadki, ki ne vsebujejo
         težkih kovin

11 01 03     necianidni odpadki, ki vsebujejo krom

11 01 04     necianidni odpadki, ki ne vsebujejo kroma

11 01 05     kisle lužilne raztopine

11 01 06     kisline, ki niso navedene drugje

11 01 07     lugi, ki niso navedeni drugje

11 01 08     mulji iz fosfatiranja

11 02 00     Odpadki in mulji iz procesov hidrometalurgije
         barvnih kovin

11 02 01     mulji iz hidrometalurgije bakra

11 02 02     mulji iz hidrometalurgije cinka (vključno z
         jarositom in goetitom)

11 02 03     odpadki iz proizvodnje anod za vodne
         elektrolitske postopke

11 02 04     drugi tovrstni mulji, ki niso navedeni drugje

11 03 00     Mulji in trdne snovi iz postopkov utrjevanja
         kovinskih površin (kaljenja, tempranja)

11 03 01     odpadki, ki vsebujejo cianide

11 03 02     drugi tovrstni odpadki

11 04 00     Drugi tovrstni anorganski odpadki, ki vsebujejo
         kovine

11 04 01     drugi tovrstni anorganski odpadki, ki vsebujejo
         kovine, in niso navedene drugje


12 00 00     ODPADKI IZ MEHANSKIH POSTOPKOV OBLIKOVANJA IN
         POVRŠINSKE OBDELAVE KOVIN IN PLASTIKE

12 01 00     Odpadki iz mehanskih postopkov oblikovanja
         (kovanja, varjenja, stiskanja, vlečenja,
         struženja, vrtanja, rezanja in piljenja)

12 01 01     železovi opilki in ostružki

12 01 02     delci drugih črnih kovin

12 01 03     opilki in ostružki barvnih kovin

12 01 04     drugi delci barvnih kovin

12 01 05     delci iz plastike

12 01 06     izrabljena halogenirana strojna olja
         (neemulgirana)

12 01 07     izrabljena nehalogenirana strojna olja
         (neemulgirana)

12 01 08     izrabljene halogenirane strojne emulzije

12 01 09     izrabljene nehalogenirane strojne emulzije

12 01 10     sintetična strojna olja

12 01 11     oljne gošče z obdelovalnih strojev

12 01 12     iztrošeni voski in maščobe

12 01 13     odpadki pri varjenju

12 01 99     drugi tovrstni odpadki

12 02 00     Odpadki iz mehanske površinske obdelave
         (peskanja, brušenja, honanja, lepanja,
         poliranja)

12 02 01     izrabljeni pesek iz peskanja

12 02 02     mulj pri brušenju, honanju in lepanju

12 02 03     mulj pri poliranju

12 02 99     drugi tovrstni odpadki

12 03 00     Odpadki iz postopkov razmaščevanja z vodo in
         paro (razen 11 00 00)

12 03 01     vodne pralne raztopine

12 03 02     odpadki iz razmaščevanja s paro


13 00 00     ODPADNA OLJA (RAZEN JEDILNIH OLJ, 05 00 00 IN 12
         00 00)

13 01 00     Odpadna hidravlična olja in zavorne tekočine

13 01 01     hidravlična olja, ki vsebujejo PCB ali PCT

13 01 02     neemulgirana klorirana hidravlična olja

13 01 03     neemulgirana neklorirana hidravlična olja

13 01 04     emulzije kloriranih olj

13 01 05     emulzije nekloriranih olj

13 01 06     mineralna hidravlična olja

13 01 07     druga hidravlična olja

13 01 08     zavorne tekočine

13 02 00     Iztrošena motorna, strojna in mazalna olja

13 02 01     klorirana motorna, strojna in mazalna olja

13 02 02     neklorirana motorna, strojna in mazalna olja

13 02 03     druga motorna, strojna in mazalna olja

13 03 00     Iztrošena olja ali tekočine za toplotno
         izolacijo ali prenos toplote

13 03 01     izolacijska in termo olja, ki vsebujejo PCB ali
         PCT

13 03 02     klorirana izolacijska in termo olja ter druge
         tekočine

13 03 03     neklorirana izolacijska in termo olja ter druge
         tekočine

13 03 04     sintetična izolacijska in termo olja ter druge
         tekočine

13 03 05     mineralna izolacijska in termo olja

13 04 00     Ladijska (kalužna) olja

13 04 01     ladijska (kalužna) olja iz notranjega ladijskega
         prometa

13 04 02     ladijska (kalužna) olja iz odtočnih kanalov na
         privezih

13 04 03     ladijska (kalužna) olja iz drugega ladijskega
         prometa

13 05 00     Vsebina iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 01     trdne snovi iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 02     mulji iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 03     mulji iz lovilcev olj

13 05 04     mulji ali emulzije iz razsoljevanja

13 05 05     druge emulzije

13 06 00     Druga odpadna olja

13 06 01     druga odpadna olja


14 00 00     ODPADKI IZ UPORABE ORGANSKIH TOPIL (RAZEN 07 00
         00 IN 08 00 00)

14 01 00     Odpadki iz razmaščevanja kovin in vzdrževanja
         strojev

14 01 01     klorofluoroogljiki

14 01 02     druga halogenirana topila in mešanice topil

14 01 03     druga topila in mešanice topil

14 01 04     vodne mešanice s halogeniranimi topili

14 01 05     vodne mešanice z nehalogeniranimi topili

14 01 06     mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo
         halogenirana topila

14 01 07     mulji ali trdni odpadki, ki ne vsebujejo
         halogeniranih topil

14 02 00     Odpadki pri čiščenju tekstila in razmaščevanju
         naravnih surovin

14 02 01     halogenirana topila in mešanice topil

14 02 02     mešanice nehalogeniranih topil ali organskih
         tekočin

14 02 03     mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo
         halogenirana topila

14 02 04     mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga
         topila

14 03 00     Odpadki pri proizvodnji elektronskih izdelkov

14 03 01     klorofluoroogljiki

14 03 02     druga halogenirana topila

14 03 03     nehalogenirana topila in njihove mešanice

14 03 04     mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo
         halogenirana topila

14 03 05     mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga
         topila

14 04 00     Odpadki hladilnih sredstev in potisnih plinov za
         formiranje aerosolov oziroma pene

14 04 01     klorofluoroogljiki

14 04 02     druga halogenirana topila in mešanice topil

14 04 03     druga topila in mešanice topil

14 04 04     mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo
         halogenirana topila

14 04 05     mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga
         topila

14 05 00     Odpadki pri recikliranju topil in hladilnih
         sredstev (destilacijski ostanki)

14 05 01     klorofluoroogljiki

14 05 02     druga halogenirana topila in mešanice topil

14 05 03     druga topila in mešanice topil

14 05 04     mulji, ki vsebujejo halogenirana topila

14 05 05     mulji, ki vsebujejo druga topila


15 00 00     EMBALAŽA, ABSORBENTI, ČISTILNE KRPE, FILTRIRNA
         SREDSTVA IN ZAŠČITNE OBLEKE, KI NISO NAVEDENI
         DRUGJE

15 01 00     Embalaža

15 01 01     papirna in lepenkasta embalaža

15 01 02     plastična embalaža

15 01 03     lesena embalaža

15 01 04     mešana embalaža

15 01 05     sestavljena embalaža

15 01 06     mešani materiali

15 02 00     Absorbenti in filtrirna sredstva, čistilne krpe
         in zaščitne obleke

15 02 01     absorbenti in filtrirna sredstva, čistilne krpe
         in zaščitne obleke


16 00 00     ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE V KATALOGU

16 01 00     Nerabna in zavržena motorna vozila

16 01 01     iz vozil izločeni katalizatorji, ki vsebujejo
         žlahtne kovine

16 01 02     drugi iz vozil izločeni katalizatorji

16 01 03     izrabljene avtomobilske gume

16 01 04     zavržena vozila

16 01 05     lahka šrederska frakcija iz predelave starih
         avtomobilov

16 01 99     drugi tovrstni odpadki

16 02 00     Zavržena oprema in ostanki iz šrederja

16 02 01     transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo
         PCB ali PCT

16 02 02     druga zavržena elektronska oprema (npr. tiskana
         vezja)

16 02 03     oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike

16 02 04     zavržena oprema, ki vsebuje prosti azbest

16 02 05     druga zavržena oprema

16 02 06     odpadki iz procesov predelave azbesta

16 02 07     odpadki iz procesov predelave odpadne plastike

16 02 08     ostanki iz šrederja

16 03 00     Neuspešne šarže

16 03 01     anorganske neuspešne šarže

16 03 02     organske neuspešne šarže

16 04 00     Odpadna razstreliva

16 04 01     odpadno strelivo

16 04 02     odpadni ognjemetni izdelki

16 04 03     drugo odpadno razstrelivo

16 05 00     Kemikalije in plini v posodah

16 05 01     industrijski plini v posodah pod tlakom, posode
         za shranjevanje utekočinjenega naftnega plina in
         industrijskih aerosolov (tudi halonov)

16 05 02     drugi odpadki, ki vsebujejo anorganske
         kemikalije npr. laboratorijske kemikalije, ki
         niso navedene drugje, sredstva za gašenje

16 05 03     drugi odpadki, ki vsebujejo organske kemikalije
         npr. laboratorijske kemikalije, ki niso navedene
         drugje

16 06 00     Baterije in akumulatorji

16 06 01     svinčeve baterije

16 06 02     nikelj-kadmijeve baterije

16 06 03     suhe baterije z živim srebrom

16 06 04     alkalne baterije

16 06 05     druge baterije in akumulatorji

16 06 06     elektroliti iz baterij in akumulatorjev

16 07 00     Odpadki pri čiščenju transportnih in skladiščnih
         rezervoarjev (razen 05 00 00 in 12 00 00)

16 07 01     odpadki pri čiščenju ladijskih transportnih
         rezervoarjev, ki vsebujejo kemikalije

16 07 02     odpadki pri čiščenju ladijskih transportnih
         rezervoarjev, ki vsebujejo naftne derivate

16 07 03     odpadki pri čiščenju avtocistern in železniških
         cistern za prevoz naftnih derivatov

16 07 04     odpadki pri čiščenju avtocistern in železniških
         cistern za prevoz kemikalij

16 07 05     odpadki pri čiščenju skladiščnih rezervoarjev,
         ki vsebujejo kemikalije

16 07 06     odpadki pri čiščenju skladiščnih rezervoarjev,
         ki vsebujejo naftne derivate

16 07 07     trdni odpadki ladijskega tovora

16 07 99     drugi tovrstni odpadki


17 00 00     GRADBENI ODPADKI IN RUŠEVINE (VKLJUČNO Z
         ODPADNIMI MATERIALI PRI GRADNJI CEST)

17 01 00     Beton, opeka, ploščice, keramika in materiali na
         osnovi sadre

17 01 01     beton

17 01 02     opeka

17 01 03     ploščice in keramika

17 01 04     gradbeni material na osnovi sadre

17 01 05     gradbeni material na osnovi azbesta

17 02 00     Les, steklo in plastika

17 02 01     les

17 02 02     steklo

17 02 03     plastika

17 03 00     Asfalt, katran in katranirani izdelki

17 03 01     asfalt, ki vsebuje katran

17 03 02     asfalt, ki ne vsebuje katrana

17 03 03     katran in produkti iz katrana

17 04 00     Kovine (vključno z zlitinami)

17 04 01     baker, bron, medenina

17 04 02     aluminij

17 04 03     svinec

17 04 04     cink

17 04 05     železo in jeklo

17 04 06     kositer

17 04 07     mešane kovine

17 04 08     kabli

17 05 00     Zemlja, zemeljski izkopi in blato

17 05 01     zemlja in kamenje

17 05 02     zemeljski izkopi in blato

17 06 00     Izolirni materiali

17 06 01     izolirni materiali, ki vsebujejo prosti azbest

17 06 02     drugi izolirni materiali

17 07 00     Mešani gradbeni odpadki in ruševine

17 07 01     mešani gradbeni odpadki in ruševine


18 00 00     Odpadki IZ zdravstva in veterinarstva ter z
         njimi povezanih raziskav (brez odpadkov iz
         kuhinj in restavracij v ustanovah zdravstva in
         socialnega varstva)

18 01 00     Odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja
         in preventive v humanem zdravstvu

18 01 01     ostri predmeti

18 01 02     deli teles in organov, vključno z vrečkami krvi
         in konzervirano krvjo

18 01 03     odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo
         zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in
         odstranitvi

18 01 04     odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo
         ne zahtevajo posebnega ravnanja (npr. perilo,
         mavčni povoji, oblačila za enkratno uporabo,
         plenice...)

18 01 05     zavržene kemikalije in zdravila

18 02 00     Odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in
         preventive pri veterinarski dejavnosti

18 02 01     ostri predmeti

18 02 02     kužni odpadki, ki z vidika preventive zahtevajo
         posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi

18 02 03     nekužni odpadki

18 02 04     zavržene kemikalije


19 00 00     ODPADKI IZ NAPRAV ZA OBDELAVO ODPADKOV, NAPRAV
         ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE IN OBJEKTOV VODOOSKRBE

19 01 00     Odpadki pri sežigu ali pirolizi trdnih odpadkov
         iz naselij in njim podobnih odpadkov iz obrti,
         industrije in ustanov

19 01 01     žlindra in pepel z rešetk

19 01 02     železo izločeno iz pepela z rešetk

19 01 03     elektrofiltrski pepel

19 01 04     prah iz parnih kotlov

19 01 05     filtrna pogača iz mokrega čiščenja odpadnih
         plinov

19 01 06     tekoči odpadki iz čiščenja odpadnih plinov in
         drugi vodni tekoči odpadki

19 01 07     trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov

19 01 08     odpadki iz pirolize

19 01 09     iztrošeni katalizatorji, npr. iz odstranjevanja
         NOx

19 01 10     iztrošeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih
         plinov

19 01 99     drugi tovrstni odpadki

19 02 00     Odpadki iz specifičnih fizikalno-kemijskih
         obdelav industrijskih odpadkov (npr.
         odstranjevanje kromatov in cianidov,
         nevtralizacija...)

19 02 01     mulji kovinskih hidroksidov in drugi mulji iz
         obarjanja kovin

19 02 02     pomešani odpadki namenjeni odlaganju

19 03 00     Stabilizirani/utrjeni odpadki

19 03 01     odpadki, stabilizirani/utrjeni s hidravličnimi
         vezivi (npr.cement)

19 03 02     odpadki stabilizirani/utrjeni z organskimi
         vezivi

19 03 03     odpadki, ki so stabilizirani z biološkimi
         procesi

19 04 00     Vitrificirani odpadki in odpadki iz
         vitrifikacije

19 04 01     vitrificirani odpadki

19 04 02     elektrofiltrski pepel in drugi odpadki iz
         čiščenja odpadnih plinov

19 04 03     nevitrificirana trdna faza

19 04 04     vodni tekoči odpadki iz priprave vitrificiranih
         odpadkov

19 05 00     Odpadki iz aerobne obdelave trdnih odpadkov

19 05 01     nekompostirana frakcija komunalnih in podobnih
         odpadkov

19 05 02     nekompostirane frakcije živalskih in rastlinskih
         odpadkov

19 05 03     kompost, ki ne ustreza specifikaciji
 
19 05 99     drugi tovrstni odpadki

19 06 00     Odpadki iz anaerobne obdelave trdnih odpadkov

19 06 01     mulji iz anaerobne obdelave komunalnih in
         podobnih odpadkov

19 06 02     mulji iz anaerobne obdelave živalskih in
         rastlinskih odpadkov

19 06 99     drugi tovrstni odpadki

19 07 00     Izcedne vode iz odlagališč

19 07 01     izcedne vode iz odlagališč

19 08 00     Odpadki iz naprav za čiščenje odpadne vode, ki
         niso drugje navedeni

19 08 01     ostanki na grabljah in sitih

19 08 02     odpadki iz peskolovov

19 08 03     mešanice maščob in olj iz lovilcev olj in maščob

19 08 04     blato iz čistilnih naprav tehnoloških odpadnih
         vod

19 08 05     blato iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih
         vod

19 08 06     nasičene ali iztrošene ionske izmenjalne smole
 
19 08 07     raztopine in mulji iz regeneracije ionskih
         izmenjalnih smol

19 08 99     drugi tovrstni odpadki

19 09 00     Odpadki iz priprave pitne in tehnološke vode

19 09 01     trdni odpadki iz sit in filtrov

19 09 02     mulji iz bistrenja

19 09 03     mulj iz dekarbonatiziranja

19 09 04     iztrošeno aktivno oglje

19 09 05     nasičene ali izrabljene ionske izmenjalne smole

19 09 06     raztopine in mulji iz regeneracije ionskih
         izmenjalnih smol

19 09 99     drugi tovrstni odpadki


20 00 00     KOMUNALNI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ
         INDUSTRIJE, OBRTI IN STORITVENIH DEJAVNOSTI,
         VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI

20 01 00     Ločeno zbrane frakcije

20 01 01     papir in lepenka

20 01 02     stekla

20 01 03     drobna plastika

20 01 04     drugi odpadki iz plastike

20 01 05     drobni kovinski odpadki (npr. pločevinke)

20 01 06     drugi odpadki iz kovin

20 01 07     les

20 01 08     kompostirni kuhinjski odpadki iz gospodinjstev,
         menz in restavracij

20 01 09     olja in maščobe

20 01 10     oblačila

20 01 11     tekstil

20 01 12     barve, črnila, lepila in umetne smole

20 01 13     topila

20 01 14     kisline

20 01 15     baze

20 01 16     pralna sredstva

20 01 17     fotokemikalije

20 01 18     zdravila

20 01 19     pesticidi

20 01 20     baterije

20 01 21     fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki
         vsebujejo živo srebro

20 01 22     aerosoli (pršivke)

20 01 23     oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike

20 01 24     elektronska oprema (npr. tiskana vezja)

20 02 00     Odpadki z vrtov in parkov (vključno z odpadki s
         pokopališč)

20 02 01     odpadki, primerni za kompostiranje

20 02 02     zemlja in kamenje

20 02 03     drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje

20 03 00     Drugi komunalni odpadki

20 03 01     mešani komunalni odpadki

20 03 02     odpadki z živilskih trgov

20 03 03     odpadki iz čiščenja cest

20 03 04     greznične gošče

20 03 05     nerabna in zavržena motorna vozila
-----------------------------------------------------------------

              PRILOGA 2

      Klasifikacijski seznam nevarnih odpadkov

-----------------------------------------------------------------
Klasifikacijska Naziv odpadka
številka
odpadka
-----------------------------------------------------------------
02 00 00     ODPADKI IZ KMETIJSTVA, VRTNARSTVA, LOVA,
         RIBIŠTVA, RIBOGOJSTVA IN PROIZVODNJE HRANE

02 01 00     Odpadki pri primarni proizvodnji

02 01 05     agrokemični odpadki


03 00 00     ODPADKI IZ OBDELAVE IN PREDELAVE LESA IN
         PROIZVODNJE PAPIRJA, KARTONA, LEPENKE, VLAKNINE,
         PLOŠČ IN POHIŠTVA

03 02 00     Odpadna sredstva za zaščito lesa

03 02 01     nehalogenirana organska sredstva za zaščito lesa

03 02 02     klorirana organska sredstva za zaščito lesa

03 02 03     organokovinska sredstva za zaščito lesa

03 02 04     anorganska sredstva za zaščito lesa


04 00 00     ODPADKI PRI PROIZVODNJI USNJA IN TEKSTILIJ

04 01 00     Odpadki pri proizvodnji usnja

04 01 03     odpadki, ki nastanejo pri razmaščevanju
         (vsebujejo topila, brez tekoče faze)

04 02 00     Odpadki pri proizvodnji tekstilij

04 02 11     halogenirani odpadki, ki nastanejo pri
         plemenitenju in končni obdelavi


05 00 00     ODPADKI PRI PREDELAVI IN ČIŠČENJU ZEMELJSKEGA
         PLINA OZIROMA NAFTE, IN PIROLIZE PREMOGA

05 01 00     Oljne gošče in zaoljeni trdni odpadki

05 01 03     gošče z dna rezervoarjev

05 01 04     kisle alkilne gošče

05 01 05     odpadki, nastali pri razlitju olj

05 01 07     kisli katran

05 01 08     druge vrste katrana

05 04 00     Izrabljene filtrirne zemlje

05 04 01     izrabljene filtrirne zemlje

05 06 00     Odpadki iz pirolize premoga

05 06 01     kisli katran

05 06 03     drugi katrani

05 07 00     Odpadki pri čiščenju zemeljskega plina

05 07 01     mulji, ki vsebujejo živo srebro

05 08 00     Odpadki pri predelavi rabljenih mineralnih olj

05 08 01     izrabljene filtrne zemlje

05 08 02     kisli gudron

05 08 03     druge vrste gudrona

05 08 04     tekoči vodni odpadki iz regeneracije mineralnih
         olj


06 00 00     ODPADKI IZ ANORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

06 01 00     Odpadne raztopine kislin

06 01 01     žveplova in žveplasta kislina

06 01 02     solna kislina

06 01 03     fluorovodikova kislina

06 01 04     fosforjeva in fosforasta kislina

06 01 05     dušikova in dušikasta kislina

06 01 99     drugi tovrstni odpadki

06 02 00     Odpadne raztopine baz (lugov)

06 02 01     kalcijev hidroksid

06 02 02     natrijev karbonat (soda)

06 02 03     amoniak

06 02 99     drugi tovrstni odpadki

06 03 00     Odpadne soli in raztopine soli

06 03 11     soli in raztopine, ki vsebujejo cianide

06 04 00     Odpadki, ki vsebujejo kemično vezane kovine

06 04 02     soli kovin (razen 06 03 00)

06 04 03     odpadki, ki vsebujejo arzen

06 04 04     odpadki, ki vsebujejo živo srebro

06 04 05     odpadki, ki vsebujejo druge težke kovine

06 07 00     Odpadki iz procesov predelave halogenov

06 07 01     elektrolitski odpadki, ki vsebujejo halogene

06 07 02     aktivno oglje iz pridobivanja klora

06 13 00     Odpadki iz ostalih anorganskih kemijskih
         procesov

06 13 01     anorganski pesticidi, biocidi in sredstva za
         zaščito lesa

06 13 02     izrabljeno aktivno oglje (razen 06 07 02)


07 00 00     ODPADKI IZ ORGANSKIH KEMIJSKIH PROCESOV

07 01 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi osnovnih organskih kemikalij

07 01 01     vodne pralne tekočine in matične lužnice

07 01 03     organska halogenirana topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 01 04     druga organska topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 01 07     halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
         reakcij

07 01 08     drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 01 09     halogenirane filtrne pogače in izrabljeni
         absorbenti

07 01 10     druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 02 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi plastike, sintetične gume in umetnih
         vlaken

07 02 01     vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 02 03     organska halogenirana topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 02 04     druga organska topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 02 07     halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
         reakcij

07 02 08     drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 02 09     halogenirane filtrne pogače in izrabljeni
         absorbenti

07 02 10     druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 03 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi organskih barvil in pigmentov (razen 06
         11 00)

07 03 01     vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 03 03     organska halogenirana topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 03 04     druga organska topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 03 07     halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
         reakcij

07 03 08     drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 03 09     halogenirane filtrne pogače mase in izrabljeni
         absorbenti

07 03 10     druge filtrne pogače in absorbenti

07 04 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi organskih pesticidov (razen 02 01 05)

07 04 01     vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 04 03     organska halogenirana topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 04 04     druga organska topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 04 07     halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
         reakcij

07 04 08     drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 04 09     halogenirane filtrne pogače in izrabljeni
         absorbenti

07 04 10     druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 05 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi farmacevtskih proizvodov

07 05 01     vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 05 03     organska halogenirana topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 05 04     druga organska topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 05 07     halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
         reakcij

07 05 08     drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 05 09     halogenirane filtrne pogače in izrabljeni
         absorbenti

07 05 10     druge izrabljene filtrne pogače in izrabljeni
         absorbenti

07 06 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi maščob, maziv, mil, pralnih sredstev,
         razkužil in kozmetike

07 06 01     vodne pralne raztopine in matične lužnice

07 06 03     organska halogenirana topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 06 04     druga organska topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 06 07     halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
         reakcij

07 06 08     drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij

07 06 09     halogenirane filtrne pogače in izrabljeni
         absorbenti

07 06 10     druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti

07 07 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi finih kemikalij in kemičnih izdelkov,
         ki niso navedeni drugje

07 07 01     vodne pralne tekočine in matične lužnice

07 07 03     organska halogenirana topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 07 04     druga organska topila, pralne tekočine in
         matične lužnice

07 07 07     halogenirani ostanki iz destilacij in kemijskih
         reakcij

07 07 08     drugi ostanki iz destilacij in kemijskih reakcij
 
07 07 09     halogenirane filtrne pogače in izrabljeni
         absorbenti

07 07 10     druge filtrne pogače in izrabljeni absorbenti


08 00 00     ODPADKI PRI PROIZVODNJI, PRIPRAVI, TRŽENJU IN
         UPORABI SREDSTEV ZA POVRŠINSKO ZAŠČITO (BARVE,
         LAKI, EMAJLI), LEPIL, TESNILNIH MAS IN
         TISKARSKIH BARV

08 01 00     Odpadki pri proizvodnji, pripravi, dobavi in
         uporabi sredstev za površinsko zaščito (barve,
         laki, emalji), lepil, tesnilnih mas in
         tiskarskih barv

08 01 01     odpadne barve in laki, ki vsebujejo halogenirana
         topila

08 01 02     odpadne barve in laki, ki vsebujejo
         nehalogenirana topila

08 01 06     mulji pri odstranjevanju barv in lakov, ki
         vsebujejo halogenirana topila

08 01 07     mulji pri odstranjevanju barv in lakov, ki
         vsebujejo nehalogenirana topila

08 03 00     Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in
         uporabi tiskarskih črnil

08 03 01     odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo
         halogenirana topila

08 03 02     odpadne tiskarske barve, ki vsebujejo
         nehalogenirana topila

08 03 05     mulji od tiskarskih barv, ki vsebujejo
         halogenirana topila

08 03 06     mulji od tiskarskih barv, ki vsebujejo
         nehalogenirana topila

08 04 00     Odpadki pri pridobivanju, pripravi, dobavi in
         uporabi lepil in tesnilnih mas (vključno z
         materiali za hidrofobiranje)

08 04 01     odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo
         halogenirana topila

08 04 02     odpadna lepila in tesnilne mase, ki vsebujejo
         nehalogenirana topila

08 04 05     mulji od lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo
         halogenirana topila

08 04 06     mulji od lepil in tesnilnih mas, ki vsebujejo
         nehalogenirana topila


09 00 00     ODPADKI PRI FOTOGRAFSKIH DEJAVNOSTIH

09 01 00     Odpadki pri fotografskih dejavnostih

09 01 01     razvijalci in aktivatorji na vodni osnovi

09 01 02     razvijalci za offset plošče na vodni osnovi

09 01 03     razvijalci na osnovi organskih topil

09 01 04     fiksirne raztopine

09 01 05     belilne in belilno-fiksirne raztopine

09 01 06     odpadki, ki vsebujejo srebro in nastanejo pri
         lastni obdelavi fotografskih odpadkov


10 00 00     ANORGANSKI ODPADKI IZ TERMIČNIH PROCESOV

10 01 00     Odpadki iz termoenergetskih objektov in drugih
         kurilnih naprav (razen 19 00 00)

10 01 04     elektrofiltrski pepel iz kurilnih naprav na
         mineralna olja

10 01 09     žveplova kislina

10 03 00     Odpadki iz termične metalurgije aluminija

10 03 01     katrani in drugi ogljik vsebujoči odpadki iz
         proizvodnje anod

10 03 03     posnemki žlinder

10 03 04     žlindra iz primarnega taljenja (bela žlindra)

10 03 07     izrabljene obloge peči

10 03 08     solna žlindra iz sekundarnega taljenja

10 03 09     črna žlindra iz sekundarnega taljenja

10 03 10     odpadki iz obdelave solne in črne žlindre        

10 04 00     Odpadki iz termične metalurgije svinca

10 04 01     žlindre (prvo in drugo taljenje)

10 04 02     posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)

10 04 03     kalcijev arzenat

10 04 04     prah iz odpadnih plinov

10 04 05     drugi delci in prah

10 04 06     trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 04 07     mulji iz čiščenja odpadnih plinov

10 05 00     Odpadki iz termične metalurgije cinka

10 05 01     žlindre (prvo in drugo taljenje)

10 05 02     posnemki in žlindre (prvo in drugo taljenje)

10 05 03     prah iz odpadnih plinov

10 05 05     trdni odpadki iz čiščenja plinov

10 05 06     mulji iz čiščenja odpadnih plinov

10 06 00     Odpadki iz termične metalurgije bakra

10 06 03     prah iz odpadnih plinov

10 06 05     odpadki iz elektrolitske rafinacije

10 06 06     trdni odpadki iz čiščenja odpadnih plinov

10 06 07     mulji iz čiščenja odpadnih plinov


11 00 00     ANORGANSKI ODPADKI IZ OBDELAVE IN POVRŠINSKE
         ZAŠČITE KOVIN IN HIDROMETALURGIJE BARVNIH KOVIN

11 01 00     Tekoči odpadki in mulji iz obdelave in
         površinske zaščite kovin (npr. galvaniziranje,
         cinkanje, luženje, piklanje, fosfatiranje in
         alkalno razmaščevanje)

11 01 01     cianidni (alkalni) odpadki, ki vsebujejo težke
         kovine razen kroma

11 01 02     cianidni (alkalni) odpadki, ki ne vsebujejo
         težkih kovin

11 01 03     necianidni odpadki, ki vsebujejo krom

11 01 05     kisle lužilne raztopine

11 01 06     kisline, ki niso navedene drugje

11 01 07     lugi, ki niso navedeni drugje

11 01 08     mulji iz fosfatiranja

11 02 00     Odpadki in mulji iz procesov hidrometalurgije
         barvnih kovin

11 02 02     mulji iz hidrometalurgije cinka (vključno z
         jarositom in goetitom)

11 03 00     Mulji in trdne snovi iz postopkov utrjevanja
         kovinskih površin (kaljenja, tempranja)

11 03 01     odpadki, ki vsebujejo cianide

11 03 02     drugi tovrstni odpadki


12 00 00     ODPADKI IZ MEHANSKIH POSTOPKOV OBLIKOVANJA IN
         POVRŠINSKE OBDELAVE KOVIN IN PLASTIKE

12 01 00     Odpadki iz mehanskih postopkov oblikovanja
         (kovanja, varjenja, stiskanja, vlečenja,
         struženja, vrtanja, rezanja in piljenja)

12 01 06     izrabljena halogenirana strojna olja
         (neemulgirana)

12 01 07     izrabljena nehalogenirana strojna olja
         (neemulgirana)

12 01 08     izrabljene halogenirane strojne emulzije
 
12 01 09     izrabljene nehalogenirane strojne emulzije

12 01 10     sintetična strojna olja

12 01 11     oljne gošče z obdelovalnih strojev

12 01 12     iztrošeni voski in maščobe

12 03 00     Odpadki iz postopkov razmaščevanja z vodo in
         paro (razen 11 00 00)

12 03 01     vodne pralne raztopine

12 03 02     odpadki iz razmaščevanja s paro


13 00 00     ODPADNA OLJA (RAZEN JEDILNIH OLJ, 05 00 00 IN 12
         00 00)

13 01 00     Odpadna hidravlična olja in zavorne tekočine

13 01 01     hidravlična olja, ki vsebujejo PCB ali PCT

13 01 02     neemulgirana klorirana hidravlična olja

13 01 03     neemulgirana neklorirana hidravlična olja

13 01 04     emulzije kloriranih olj

13 01 05     emulzije nekloriranih olj

13 01 06     mineralna hidravlična olja

13 01 07     druga hidravlična olja

13 01 08     zavorne tekočine

13 02 00     Iztrošena motorna, strojna in mazalna olja

13 02 01     klorirana motorna, strojna in mazalna olja

13 02 02     neklorirana motorna, strojna in mazalna olja

13 02 03     druga motorna, strojna in mazalna olja

13 03 00     Iztrošena olja ali tekočine za toplotno
         izolacijo ali prenos toplote

13 03 01     izolacijska in termo olja, ki vsebujejo PCB ali
         PCT

13 03 02     klorirana izolacijska in termo olja ter druge
         tekočine

13 03 03     neklorirana izolacijska in termo olja ter druge
         tekočine

13 03 04     sintetična izolacijska in termo olja ter druge
         tekočine

13 03 05     mineralna izolacijska in termo olja

13 04 00     Ladijska (kalužna) olja

13 04 01     ladijska (kalužna) olja iz notranjega ladijskega
         prometa

13 04 02     ladijska (kalužna) olja iz odtočnih kanalov na
         privezih

13 04 03     ladijska (kalužna) olja iz drugega ladijskega
         prometa

13 05 00     Vsebina iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 01     trdne snovi iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 02     mulji iz naprav za ločevanje olja in vode

13 05 03     mulji iz lovilcev olj

13 05 04     mulji ali emulzije iz razsoljevanja

13 05 05     druge emulzije

13 06 00     Druga odpadna olja

13 06 01     druga odpadna olja


14 00 00     ODPADKI IZ UPORABE ORGANSKIH TOPIL (RAZEN 07 00
         00 IN 08 00 00)

14 01 00     Odpadki iz razmaščevanja kovin in vzdrževanja
         strojev

14 01 01     klorofluoroogljiki

14 01 02     druga halogenirana topila in mešanice topil

14 01 03     druga topila in mešanice topil

14 01 04     vodne mešanice s halogeniranimi topili

14 01 05     vodne mešanice z nehalogeniranimi topili

14 01 06     mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo
         halogenirana topila

14 01 07     mulji ali trdni odpadki, ki ne vsebujejo
         halogeniranih topil

14 02 00     Odpadki pri čiščenju tekstila in razmaščevanju
         naravnih surovin

14 02 01     halogenirana topila in mešanice topil

14 02 02     mešanice nehalogeniranih topil ali organskih
         tekočin

14 02 03     mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo
         halogenirana topila

14 02 04     mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga
         topila

14 03 00     Odpadki pri proizvodnji elektronskih izdelkov

14 03 01     klorofluoroogljiki

14 03 02     druga halogenirana topila

14 03 03     nehalogenirana topila in njihove mešanice

14 03 04     mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo
         halogenirana topila

14 03 05     mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga
         topila

14 04 00     Odpadki hladilnih sredstev in potisnih plinov za
         formiranje aerosolov oziroma pene

14 04 01     klorofluoroogljiki

14 04 02     druga halogenirana topila in mešanice topil

14 04 03     druga topila in mešanice topil

14 04 04     mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo
         halogenirana topila

14 04 05     mulji ali trdni odpadki, ki vsebujejo druga
         topila

14 05 00     Odpadki pri recikliranju topil in hladilnih
         sredstev (destilacijski ostanki)

14 05 01     klorofluoroogljiki

14 05 02     druga halogenirana topila in mešanice topil

14 05 03     druga topila in mešanice topil

14 05 04     mulji, ki vsebujejo halogenirana topila

14 05 05     mulji, ki vsebujejo druga topila


16 00 00     ODPADKI, KI NISO NAVEDENI DRUGJE V KATALOGU

16 02 00     Zavržena oprema in ostanki iz šrederja

16 02 01     transformatorji in kondenzatorji, ki vsebujejo
         PCB ali PCT

16 04 00     Odpadna razstreliva

16 04 01     odpadno strelivo

16 04 02     odpadni ognjemetni izdelki

16 04 03     drugo odpadno razstrelivo

16 06 00     Baterije in akumulatorji

16 06 01     svinčeve baterije

16 06 02     nikelj-kadmijeve baterije

16 06 03     suhe baterije z živim srebrom

16 06 06     elektroliti iz baterij in akumulatorjev

16 07 00     Odpadki pri čiščenju transportnih in skladiščnih
         rezervoarjev (razen 05 00 00 in 12 00 00)

16 07 01     odpadki pri čiščenju ladijskih transportnih
         rezervoarjev, ki vsebujejo kemikalije

16 07 02     odpadki pri čiščenju ladijskih transportnih
         rezervoarjev, ki vsebujejo naftne derivate

16 07 03     odpadki pri čiščenju avtocistern in železniških
         cistern za prevoz naftnih derivatov

16 07 04     odpadki pri čiščenju avtocistern in železniških
         cistern za prevoz kemikalij

16 07 05     odpadki pri čiščenju skladiščnih rezervoarjev,
         ki vsebujejo kemikalije

16 07 06     odpadki pri čiščenju skladiščnih rezervoarjev,
         ki vsebujejo naftne derivate


17 00 00     GRADBENI ODPADKI IN RUŠEVINE (VKLJUČNO Z
         ODPADNIMI MATERIALI PRI GRADNJI CEST)

17 06 00     Izolirni materiali

17 06 01     izolirni materiali, ki vsebujejo prosti azbest


18 00 00     ODPADKI IZ ZDRAVSTVA IN VETERINARSTVA TER Z
         NJIMI POVEZANIH RAZISKAV (brez odpadkov iz
         kuhinj in restavracij v ustanovah zdravstva in
         socialnega varstva)

18 01 00     Odpadki iz porodništva, diagnostike, zdravljenja
         in preventive v humanem zdravstvu

18 01 03     odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo
         zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in
         odstranitvi

18 02 00     Odpadki iz raziskav, diagnostike, zdravljenja in
         preventive pri veterinarski dejavnosti

18 02 02     kužni odpadki, ki z vidika preventive zahtevajo
         posebno ravnanje pri zbiranju in odstranitvi

18 02 04     zavržene kemikalije


19 00 00     ODPADKI IZ NAPRAV ZA OBDELAVO ODPADKOV, NAPRAV
         ZA ČIŠČENJE ODPADNE VODE IN OBJEKTOV VODOOSKRBE

19 01 00     Odpadki pri sežigu ali pirolizi trdnih odpadkov
         iz naselij in njim podobnih odpadkov iz obrti,
         industrije in ustanov

19 01 03     elektrofiltrski pepel

19 01 04     prah iz parnih kotlov

19 01 05     filtrna pogača iz mokrega čiščenja odpadnih
         plinov

19 01 06     tekoči odpadki iz čiščenja odpadnih plinov in
         drugi vodni tekoči odpadki

19 01 07     trdni odpadki iz čiščenja dimnih plinov

19 01 10     iztrošeno aktivno oglje iz čiščenja dimnih
         plinov

19 02 00     Odpadki iz specifičnih fizikalno-kemijskih
         obdelav industrijskih odpadkov (npr.
         odstranjevanje kromatov in cianidov,
         nevtralizacija...)

19 02 01     mulji kovinskih hidroksidov in drugi mulji iz
         obarjanja kovin

19 04 00     Vitrificirani odpadki in odpadki iz
         vitrifikacije

19 04 02     elektrofiltrski pepel in drugi odpadki iz
         čiščenja odpadnih plinov

19 04 03     nevitrificirana trdna faza

19 08 00     Odpadki iz naprav za čiščenje odpadne vode, ki
         niso drugje navedeni

19 08 03     mešanice maščob in olj iz lovilcev olj in maščob

19 08 06     nasičene ali iztrošene ionske izmenjalne smole

19 08 07     raztopine in mulji iz regeneracije ionskih
         izmenjalnih smol


20 00 00     KOMUNALNI ODPADKI IN NJIM PODOBNI ODPADKI IZ
         INDUSTRIJE, OBRTI IN STORITVENIH DEJAVNOSTI,
         VKLJUČNO Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI

20 01 00     Ločeno zbrane frakcije

20 01 12     barve, črnila, lepila in umetne smole

20 01 13     topila

20 01 17     fotokemikalije

20 01 19     pesticidi

20 01 21     fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki
         vsebujejo živo srebro

              PRILOGA 3

          Nevarne lastnosti odpadkov

Tabela: nevarne lastnosti odpadkov
-----------------------------------------------------------------
Opis nevarne lastnosti    Način določanja nevarne lastnosti
-----------------------------------------------------------------
H1 - eksploziven odpadek   Odpadek je eksploziven, če je
               razvrščen v 1. razred nevarnih
               snovi po predpisih na področju
               prevoza nevarnih snovi v cestnem
               prometu
-----------------------------------------------------------------
H2 - oksidativen odpadek   Odpadek je oksidativen:
               - če je razvrščen v 5.1 razred
               nevarnih snovi ali
               - če je razvrščen v 5.2 razred
               nevarnih snovi po predpisih na
               področju prevoza nevarnih snovi v
               cestnem prometu.
-----------------------------------------------------------------
H3-A - lahkovnetljiv     Odpadek je lahkovnetljiv:
odpadek           - če je v tekočem agregatnem stanju
               in je njegova temperatura vnetišča
               nižja od 294 K
               ali
               - če je razvrščen v 2. razred
               nevarnih snovi in znotraj tega
               razreda označen s črkami F, TF ali
               TCF ali
               - če je razvrščen v 4.1 razred
               nevarnih snovi ali
               - če je razvrščen v 4.2 razred
               nevarnih snovi ali
               - če je razvrščen v 4.3 razred
               nevarnih snovi po predpisih na
               področju prevoza nevarnih snovi v
               cestnem prometu.
-----------------------------------------------------------------
H3 - B - vnetljiv odpadek  Odpadek je vnetljiv, če je v tekočem
               stanju in je njegova temperatura
               vnetišča nižja od 328 K.
-----------------------------------------------------------------
H4 - dražljiv odpadek    Odpadek je dražljiv:
               - če vsebuje več kot 10 % ene ali
               več snovi, ki so razvrščene med
               dražljive snovi z oznako R41, ali
               - če vsebuje več kot 20 % ene ali
               več snovi, ki so razvrščene med
               dražljive snovi z oznakami R36, R37
               ali R38 po predpisih na področju
               kemikalij.
-----------------------------------------------------------------
H5 - zdravju škodljiv    Odpadek je škodljiv za zdravje
odpadek           ljudi, če vsebuje več kot 25 % ene
               ali več snovi, ki so razvrščene med
               zdravju škodljive snovi po predpisih
               na področju kemikalij.
-----------------------------------------------------------------
H6 - strupen odpadek     Odpadek je strupen:
               - če vsebuje več kot 0,1 % ene ali
               več snovi, ki so razvrščene med zelo
               strupene, ali
               - če vsebuje več kot 3 % ene ali več
               snovi, ki so razvrščene med strupene
               po predpisih na področju kemikalij.
-----------------------------------------------------------------
H7 - rakotvoren odpadek   Odpadek je rakotvoren, če vsebuje
               več kot 0,1 % ene ali več snovi, ki
               so razvrščene med rakotvorne prve
               ali druge kategorije po predpisih na
               področju kemikalij.
-----------------------------------------------------------------
H8 - jedek odpadek      Odpadek je jedek:
               - če vsebuje več kot 1 % ene ali več
               snovi, ki so razvrščene med jedke
               snovi z oznako R35, ali
               - če vsebuje več kot 5 % ene ali več
               snovi, ki so razvrščene med jedke
               snovi z oznako R34 po predpisih na
               področju kemikalij.
-----------------------------------------------------------------
H9 - infektiven odpadek   Odpadek je infektiven:
               - če vsebuje za zdravje ljudi
               nevarne klice ali,
               - če vsebuje kužni material
               živalskega izvora.
-----------------------------------------------------------------
H10 - teratogen odpadek   Odpadek je teratogen, če vsebuje več
               kot 0,5 % ene ali več snovi, ki so
               razvrščene v prvo ali drugo
               kategorijo snovi, ki škodljivo
               vplivajo na plod, po predpisih na
               področju kemikalij.
-----------------------------------------------------------------
H11 - mutagen odpadek    Odpadek je mutagen, če vsebuje več
               kot 0,1 % ene ali več snovi, ki so
               razvrščene v prvo ali drugo
               kategorijo snovi, ki škodljivo
               vplivajo na dedno zasnovo, po
               predpisih na področju kemikalij.
-----------------------------------------------------------------
H12 - odpadek, ki sprošča  Odpadek sprošča strupene pline ob
strupene pline ob stiku z  stiku z zrakom, vodo ali kislino, če
zrakom, vodo ali kislino   vsebnost prostega sulfida in cianida
               presega naslednje vrednosti:
               Sulfid - prosti 10.000 mg/kg suhe
                       snovi
               Cianid - prosti  1.000 mg/kg suhe
                       snovi
-----------------------------------------------------------------
H13 - odpadek, za katerega  1. Odpadek ima lastnost H13, če
obstaja možnost, da se iz  vrednosti parametrov odpadka
njega izlužijo snovi, ki   presegajo naslednje vrednosti:
imajo eno od lastnosti iz
prejšnjih točk te tabele   Živo srebro     20 mg/kg suhe
                       snovi (1)
               Arzen (2),(3)  5.000 mg/kg suhe
                       snovi
               Svinec (2),(3) 10.000 mg/kg suhe
                       snovi
               Kadmij (2),(3)  5.000 mg/kg suhe
                       snovi

               (1) za utrjene odpadke, ki vsebujejo
               težkotopne sulfide, je mejna
               vrednost 3.000 mg/kg suhe snovi
               (2) ne velja za zasteklene odpadke
               (3) ne velja za obstojne zlitine

               PAO      100 mg/kg suhe snovi
               PCB      100 mg/kg suhe snovi
               PCDD/PCDF   10.000 ng TE/kg suhe
                      snovi (4)
               POX      1.000 mg/kg suhe
                      snovi
               Celotni    20.000 mg/kg suhe
               ogljikovodiki snovi (5)
               BTX      500 mg/kg suhe snovi
               Fenoli     10.000 mg/kg suhe
                      snovi

               (4) TE po Uredbi o emisiji snovi v
               zrak iz sežigalnic in pri sosežigu
               odpadkov, Ur.l.RS 73/94
               (5) ne velja za asfalt in bitumen

               2. odpadek ima lastnost H13, če
               vrednosti parametrov izlužita ali v
               primeru tekočih odpadkov vsebnosti v
               odpadku presegajo naslednje
               vrednosti:

               Sušilni ostanek   10.000 mg/l (1)
               pH vrednost         6-13 (2)
               Antimon          5 mg/l
               Arzen           5 mg/l
               Baker          10 mg/l
               Barij          50 mg/l
               Berilij         0,5 mg/l
               Bor           100 mg/l
               Cink          100 mg/l
               Kadmij         0,5 mg/l
               Kobalt          10 mg/l
               Kositer         100 mg/l
               Celotni krom       50 mg/l
               Krom-šestvalentni     2 mg/l
               Nikelj          50 mg/l
               Vsota selena in
               telurja          5 mg/l
               Srebro          5 mg/l
               Svinec          10 mg/l
               Talij           2 mg/l
               Vanadij         20 mg/l
               Živo srebro      0,05 mg/l
               Amonijev dušik    1.000 mg/l
               Nitritni dušik      30 mg/l
               Celotni cianid      20 mg/l
               Cianid-prosti       2 mg/l
               Sulfid          20 mg/l
               Fluorid         50 mg/l
               Celotni
               ogljikovodiki    100 mg/l (3),(4)
               PAO          0,05 mg/l (4)
               AOX           10 mg/l
               Fenoli         100 mg/l

               (1) vrednost za tekoče odpadke je
               30.000 mg/l
               (2) vrednost za tekoče odpadke je
               2-11.5
               (3) za tla, ki so onesnažena z
               oljem in odpadke pri pridobivanju
               nafte je vrednost v izlužku 5 mg/l
               (4) centrifugiran izlužek
-----------------------------------------------------------------
H14 - ekotoksičen odpadek  Odpadek je ekotoksičen:
               - če vsebuje ozonu škodljive snovi
               ali
               - če vsebuje snovi, ki so razvrščene
               v 9. razred in označene s številko
               11 in 12 po predpisih na področju
               prevoza nevarnih snovi v cestnem
               prometu.
-----------------------------------------------------------------

              PRILOGA 4

          Postopki predelave odpadkov

Postopki predelave odpadkov so:

R1 uporaba odpadkov kot gorivo ali za druge načine za proizvodnjo
energije;

R2 pridobivanje topil z regeneracijo odpadkov;

R3 pridobivanje organskih snovi z regeneracijo odpadkov (vključno
s kompostiranjem ali z drugimi procesi, v katerih se odpadki
biološko preoblikujejo) razen snovi, ki se uporabljajo kot
topila;

R4 pridobivanje kovin in njihovih spojin z recikliranjem
odpadkov;

R5 pridobivanje anorganskih materialov razen kovin in njihovih
spojin z recikliranjem odpadkov;

R6 regeneracija kislin ali baz;

R7 predelava sestavin, ki se uporabljajo za zmanjševanje
onesnaževanja;

R8 predelava sestavin iz katalizatorjev;

R9 rafinacija odpadnega rabljenega olja ali druge ponovne uporabe
odpadnega olja;

R10 vnašanje odpadkov v ali na tla z namenom, da se poveča
pridelek ali izboljša ekološko stanje zemljine, kakor tudi
kompostiranje odpadkov ali drugi procesi, v katerih se odpadki
biološko preoblikujejo; 

R11 uporaba odpadkov, ki se jih pridobi v kateremkoli postopku iz
točk od R1 do R10;

R12 izmenjava odpadkov za predajo odpadka v enega od postopkov
predelave odpadkov iz točk od R1 do R11;

R13 skladiščenje odpadkov, ki so namenjeni oddaji v enega od
postopkov predelave iz te priloge razen začasnega skladiščenja. 

              PRILOGA 5

        Postopki odstranjevanja odpadkov

Postopki odstranjevanja odpadkov so:

D1 odlaganje odpadkov v zemljo in na zemljo;

D2 obdelava odpadkov v zemlji (na primer biološka razgradnja
tekočih ali blatnih izločkov v zemlji);

D3 globinsko injeciranje odpadkov (injeciranje odpadkov s
črpalkami v vrtine, solne jaške ali naravno nastala odlagališča);

D4 površinska zajezitev tekočih odpadkov (na primer izlivanje
tekočih ali muljastih odpadkov v jame, ribnike ali lagune);

D5 odlaganje odpadkov v posebej prirejena odlagališča (na primer
odlaganje v ločene enote, ki so zaprte in izolirane ena od druge
in od okolja);

D6 izpuščanje odpadkov v celinske vode;

D7 izpuščanje odpadkov v morje vključno z odlaganjem na morsko
dno;

D8 biološka obdelava odpadkov, ki ni navedena v drugih točkah te
priloge in pri kateri nastajajo končne spojine ali mešanice, ki
se odstranjujejo z enim od postopkov označenih z D1 do D12;

D9 fizikalno-kemična obdelava odpadkov, ki ni navedena v drugih
točkah postopkov odstranjevanja iz te priloge in pri kateri
nastajajo spojine ali mešanice, ki se odstranjujejo z enim od
postopkov odstranjevanja označenih z D1 do D12 (na primer
izparevanje, sušenje, kalcinacija, nevtralizacija, usedanje,
itd);

D10 sežiganje odpadkov na kopnem;

D11 sežiganje odpadkov na morju;

D12 trajno skladiščenje odpadkov (na primer nameščanje zabojnikov
v rudnik);

D13 spajanje ali mešanje odpadkov pred oddajo v enega od
postopkov odstranjevanja, navedenih od D1 do D12;

D14 ponovno pakiranje odpadkov pred oddajo v enega od postopkov
odstranjevanja, navedenih od D1 do D12;

D15 skladiščenje odpadkov, ki so namenjeni oddaji v enega od
postopkov odstranjevanja iz te priloge razen začasnega
skladiščenja.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti