Uradni list

Številka 21
Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 21/1995 z dne 14. 4. 1995

Kazalo

993. Statutarni sklep Občine Luče, stran 1633.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93) je Občinski svet občine Luče na seji dne 22. 2. 1995 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se začasno, do sprejema statuta, določa:
– organizacija in delovanje občine,
– oblikovanje in pristojnosti občinskih organov,
– premoženjsko pravne zadeve,
– organizacija občinske uprave in javnih služb,
– druga vprašanja skupnega pomena občine.
2. člen
Občina Luče je ustanovljena z zakonom o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94) na svoji konstitutivni seji dne 23. 12. 1994 je prevzela vse pristojnosti s področja lokalne uprave na območju sedanje Občine Luče, prej Občine Mozirje.
3. člen
Občina Luče posluje pod imenom: Občina Luče.
Sedež občine je v Lučah 106.
4. člen
Občina Luče ima dva začasna pečata, okrogle oblike, premera 3 cm, z vsebino:
Republika Slovenija, Občina Luče.
5. člen
Do sprejema statuta Občine Luče, občina prevzema vse naloge in obveznosti Krajevne skupnosti Luče in Krajevne skupnosti Solčava vendar Solčavi ostane status krajevne skupnosti, kot pravnega subjekta.
6. člen
Z dnem 1. 1. 1995 Občina Luče prevzema pravno kontinuiteto za vse pravno veljavne sprejete akte – odloke, odredbe, sklepe in konkretne pravne akte, kateri se nanašajo na področje delovanja lokalne skupnosti na celotnem območju nove Občine Luče in katere je sprejela Občina Mozirje do 31. 12. 1994, kolikor le-te niso v nasprotju z zakoni in če ni s tem sklepom določeno drugače.
II. NALOGE OBČINE
7. člen
Občina Luče po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene s tem statutarnim sklepom in zakoni, razen če ni izrecno opredeljeno, da določene lokalne zadeve javnega pomena iz pristojnosti občine Luče začasno opravljajo upravni organi občine Mozirje.
Občina Luče po svojih organih zlasti:
1. Na področju normativnega urejanja:
– sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte;
– sprejema prostorske plane;
– ureja upravljanje z energetskimi in vodovodnimi komunalnimi objekti;
– ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge javne površine;
– ureja delovanje občinske uprave;
– ureja občinske javne službe;
– ureja način in pogoje upravljanja s premoženjem občine;
– sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja;
– ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.
2. Pospešuje:
– službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene invalide in ostarele;
– vzgojno, izobraževalno, raziskovalno, informacijsko dokumentacijo, društveno, turistično in kulturno dejavnost;
– razvoj športa in rekreacije.
3. Na področju upravljanja:
– upravlja občinsko premoženje;
– upravlja lokalne javne službe;
– upravlja občinske javne površine in drugo javno dobro;
– upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi.’
4. S svojimi sredstvi:
– gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in javne poti;
– pospešuje kulturno, društveno, vzgojno in knjižnično dejavnost;
– gradi komunalne objekte in naprave;
– zagotavlja delovanje lokalnih javnih služb;
– zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana in odborov ter občinske uprave;
– zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, športa, socialnega varstva, otroškega varstva, zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti;
– zagotavlja subvencije in tekoči transferij v gospodarske javne službe (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti);
– zagotavlja sredstva za požarno varnost in mrliško ogledne službe.
5. Vzdržuje:
– lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine;
– vodovodne in energetske komunalne objekte.
6. S svojimi ukrepi:
– spodbuja gospodarski razvoj občine;
– zagotavlja opravljanje pokopališke, pogrebne in mrliške službe;
– pospešuje razvoj športa in rekreacije;
– skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč.
7. Zagotavlja in organizira:
– pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč;
– nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami.
8. Pridobiva in razpolaga:
– z vsemi vrstami premoženja;
– sredstva za delovanje in razvoj občine.
9. Sklepa:
– pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah o uporabi javnega dobra in o drugih razmerjih v katere stopa občina.
10. Občina opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na:
– nadzorstvo nad izvajanjem občinskih javnih služb in javnih prireditev,
– evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
– ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe občine,
– določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč,
– odločanje o rabi prostora,
– gasilstvo kot obvezno lokalno službo,
– civilno zaščito, opazovanje in obveščanje,
– varstvo naravne in kulturne dediščine,
– ukrepe za zaščito okolja,
– sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov,
– odločanje o namembnosti urbanega prostora,
– javno zdravstveno službo na primerni ravni ter lekarniško dejavnost,
– določanje komunalnih dejavnosti,
– organizacijo dimnikarske službe,
– odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja,
– graditev in vzdrževanje vodovodnih in energetskih objektov,
– pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine,
– urejanje lokalnega prometa,
– določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in turizma,
– urejanje lokalnega potniškega prometa,
– zagotavljanje javne službe za osebno pomoč ter pomoč na domu,
– upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov.
8. člen
Občina Luče se dogovori z Občino Mozirje, da bo Občina Mozirje začasno – do sprejema statuta, za Občino Luče opravljala naslednje naloge:
– urejanje prostora,
– pridobivanje gradbene in lokacijske dokumentacije.
Dogovor med Občino Luče in Mozirje o začasnem opravljanju posameznih del s področja upravnih zadev javnega pomena bo sestavni del tega statutarnega sklepa.
III. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
9. člen
Do uveljavitve statuta občine in drugih občinskih predpisov se za odločanje glede premoženja in njenega financiranja neposredno uporabljajo obstoječe zakonske določbe.
10. člen
Do sprejema proračuna za leto 1995 v vseh občinah na območju prejšnje Občine Mozirje, s sredstvi na ločenem računu Občine Mozirje razpolagajo župani občin: Luče, Mozirje, Nazarje, Ljubno in Gornji Grad.
IV. ORGANI OBČINE
11. člen
Organi Občine Luče so:
– občinski svet
– župan
– občinski odbori
– nadzorni odbor.
12. člen
Funkcija župana je profesionalna.
13. člen
Do sprejema statuta se uporabljajo vsa določila začasnega poslovnika, ki urejuje izvolitev sveta in sekretarja sveta.
Sekretarka občinskega sveta opravlja in organizira strokovna in administrativna dela za svet ter pomaga predsedniku sveta pri pripravah in vodenju sej. Opravlja druge naloge po nalogu župana in predsednika svetnikov. Sekretarja imenuje občinski svet na predlog župana.
Do sprejetja akta o sistematizaciji, opravlja dela sekretarja občinskega sveta v. d. sekretarke Anica Podlesnik. Delo sekretarja se opravlja profesionalno.
14. člen
Nadzorni odbor občine šteje tri člane.
15. člen
Do sprejema statuta občine izdaja posamične akte iz izvirne pristojnosti župan.
V. OBČINSKA UPRAVA
16. člen
Do sprejema statuta se na predlog župana določi začasna organizacija uprave.
17. člen
Občinska uprava je začasno sestavljena: župan in administrativni sodelavec.
18. člen
Župan v občinski upravi začasno opravlja in ureja vse zadeve javnega pomena.
19. člen
Administrativni sodelavec začasno opravlja:
– administrativno tehnična in strojepisna dela,
– sprejema in odpremlja pošto,
– vodi vpisnik in ostale evidence,
– arhivira,
– vodi evidenco avansov,
– spremlja pripravo in nabavo pisarniškega materiala,
– kopira in razmnožuje kartografsko in ostalo gradivo,
– sodeluje na sejah sveta in piše zapisnike,
– piše in odpošilja gradiva za seje sveta in piše zapisnike na sejah sveta in drugih občinskih organih.
20. člen
Do sprejema zakona, kateri bo urejal področje za organizacijo in delo organov občine in občinske uprave, se za te organe uporablja zakon, ki ureja položaj delavcev v državnih organih (zakon o delavcih v državnih organih), glede plač pa zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti ter uredba o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistematizacijo delovnih mest v upravnih organih.
VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
21. člen
Ta začasni statutarni sklep velja do sprejema statuta Občine Luče, veljati začne naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1995 dalje.
Luče, dne 22. februarja 1995.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Luče
Alojz Selišnik l. r.

AAA Zlata odličnost