Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1995 z dne 17. 2. 1995
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1995 z dne 17. 2. 1995

Kazalo

548. Navodilo o vrstah računov ter načinu in pogojih, pod katerimi pravne osebe odpirajo in zapirajo račune pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, stran 915.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 4. člena, 14. člena ter drugega odstavka 77. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94) in v skladu z izdanim soglasjem Banke Slovenije, št. 29.00-2/95, z dne 9. 2. 1995, generalna direktorica Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje izdaja
N A V O D I L O
o vrstah računov ter načinu in pogojih, pod katerimi pravne osebe odpirajo in zapirajo račune pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1
To navodilo določa vrste računov ter način in pogoje, pod katerimi pravne osebe odpirajo in zapirajo račune pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: agencija).
Izjemoma lahko po tem navodilu odpirajo in zapirajo račune pri agenciji tudi subjekti, ki niso pravne osebe, če je tako določeno s posebnimi zakoni ali drugimi, na njihovi podlagi izdanimi, predpisi.
2
Pri odpiranju in zapiranju računov ravna agencija po zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, če ni s tem navodilom drugače določeno.
3
Na računih pri agenciji imajo imetniki računov svoja tolarska denarna sredstva.
II. VRSTE RAČUNOV PRI AGENCIJI
4
Računi, ki jih agencija odpira in zapira, so:
– žiro računi,
– posebni računi delov pravnih oseb,
– prehodni računi,
– računi izločenih sredstev in računi za posebne namene.
5
Na žiro računih pri agenciji imajo imetniki računov denarna sredstva za opravljanje dejavnosti. Z denarnimi sredstvi na žiro računih razpolagajo v skladu z veljavnimi predpisi.
6
Posebne račune delov pravnih oseb imajo lahko pri agenciji deli pravnih oseb, ki lahko na podlagi pooblastila pravne osebe, vpisanega v sodni register, nastopajo v pravnem prometu (podružnice gospodarskih družb, podružnice tujih podjetij, zavarovalnic, poslovne enote bank in enote zavodov).
Posebne račune delov pravnih oseb imajo lahko tudi deli pravnih oseb, ki niso vpisani v sodni register, če lahko, na podlagi pooblastila opredeljenega v statutu pravne osebe, nastopajo v pravnem prometu.
7
Prehodni računi so:
– računi za vplačevanje javnofinančnih prihodkov
– računi za zbiranje določenih denarnih sredstev.
Prehodne račune za zbiranje določenih denarnih sredstev imajo imetniki računov na podlagi pogodbe, sklenjene z agencijo.
S prehodnih računov se ne smejo opravljati plačila.
8
Računi izločenih sredstev in računi za posebne namene so računi, katerih namen je določen z zakonom. Predvsem so to računi sredstev depozitov, rezerv, solidarnosti, investicij in drugih sredstev.
III. NAČIN IN POGOJI, POD KATERIMI PRAVNE OSEBE ODPIRAJO RAČUNE PRI AGENCIJI
9
Žiro račun, račune izločenih sredstev in račune za posebne namene odpre pravni osebi podružnica agencije, na območju katere ima pravna oseba svoj sedež.
Posebne račune delov pravnih oseb odpre pravni osebi podružnica agencije, na območju katere ima sedež del pravne osebe.
Prehodne račune za vplačevanje javnofinančnih prihodkov odpre agencija v skladu z zakonom oziroma drugim, na njegovi podlagi izdanim, predpisom.
Prehodne račune za zbiranje določenih denarnih sredstev odpre pravni osebi podružnica agencije, na območju katere ima pravna oseba svoj sedež, oziroma odpre delu pravne osebe podružnica agencije, na območju katere ima del pravne osebe svoj sedež.
Računi izločenih sredstev in računi za posebne namene se lahko odprejo le imetniku žiro računa.
10
Agencija odpre pravni osebi račun na podlagi pisne vloge. Dokumentacija, ki jo mora pravna oseba priložiti pisni vlogi, je odvisna od vrste računa, ki ga želi pravna oseba odpreti.
11
Vlogi za odprtje žiro računa mora pravna oseba priložiti:
– sklep o vpisu pravne osebe v sodni register oziroma v register pristojnega upravnega organa, če je zanjo predpisana registracija,
– statut ali pravila društva, sindikata, politične stranke ali druge pravne osebe, ki ni vpisana v sodni register,
– obvestilo Zavoda Republike Slovenije za statistiko o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti,
– pogodbo o deponiranju denarnih sredstev pri banki ali hranilnici,
– kartone deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih nalogov.
12
Vlogi za odprtje posebnega računa dela pravne osebe mora pravna oseba priložiti:
– sklep o vpisu dela pravne osebe v sodni register,
– statut ali pravila pravne osebe, ki ni vpisana v sodni register, v katerem so opredeljena pooblastila dela pravne osebe,
– obvestilo Zavoda Republike Slovenije za statistiko o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti,
– pogodbo o deponiranju denarnih sredstev pri banki ali hranilnici,
– kartone deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih nalogov.
13
Pogoji za odprtje prehodnega računa za zbiranje določenih denarnih sredstev se opredelijo v pogodbi, sklenjeni med pravno osebo in agencijo.
14
Vlogi za odprtje računa izločenih sredstev ali računa za posebne namene mora pravna oseba priložiti:
– pogodbo o deponiranju denarnih sredstev pri banki ali hranilnici,
– kartone deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih nalogov.
V vlogi mora pravna oseba navesti tudi predpis, na podlagi katerega zahteva odprtje računa.
15
Vlogi za odprtje depozitnega računa za vplačilo osnovnega kapitala v denarju mora gospodarska družba priložiti:
– statut ali družbeno pogodbo (akt o ustanovitvi)
– pogodbo o deponiranju denarnih sredstev pri banki ali hranilnici.
16
Vlogi za odprtje žiro računa pravne osebe v stečaju ali likvidaciji, mora stečajni ali likvidacijski upravitelj priložiti:
– sklep o začetku stečajnega postopka ali postopka likvidacije,
– pogodbo o deponiranju denarnih sredstev pri banki ali hranilnici,
– zahtevo za zaprtje žiro računa in drugih računov,
– kartone deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih nalogov.
17
Kartoni deponiranih podpisov oseb, ki so pooblaščene za podpisovanje plačilnih nalogov morajo imeti odtisnjeno štampiljko. Podatki v štampiljki o firmi oziroma imenu pravne osebe morajo biti identični s podatki, vpisanimi v sodni register oziroma register pri upravnem organu oziroma s podatki o imenu pravne osebe v zakonu, na podlagi katerega je pravna oseba ustanovljena.
IV. NAČIN IN POGOJI, POD KATERIMI PRAVNE OSEBE ZAPIRAJO RAČUNE PRI AGENCIJI
18
Agencija zapre račun na podlagi pisne vloge imetnika računa ali po uradni dolžnosti.
19
Imetnik računa zahteva zaprtje računov iz 4. točke tega navodila, če tako določa zakon oziroma, če ga več ne potrebuje in so za to izpolnjeni predpisani pogoji.
20
Pisno vlogo za zaprtje računa predloži imetnik računa pri podružnici agencije, pri kateri ima račun odprt. Vlogi mora imetnik računa priložiti:
– sklep o izbrisu iz sodnega registra, če je imetnik računa vpisan v sodni register,
– odločbo ali drug ustrezen akt o izbrisu imetnika računa iz registra pri upravnem organu,
– sklep registrskega sodišča o spremembi sedeža pravne osebe, ki je izven območja podružnice agencije, kjer ima odprt žiro račun,
– nalog za prenos denarnih sredstev.
21
Podružnica agencije zapre račun na pisno zahtevo imetnika računa, če ugotovi:
– da izhaja utemeljenost zahtevka za zaprtje računa iz listin, ki so priložene zahtevi
– da so listine izdali pristojni organi oziroma imajo podlago v zakonu,
– da je zahtevo podpisala pooblaščena oseba,
– da imetnik računa nima dospelih neporavnanih obveznosti v vrstnem redu pri agenciji.
22
Agencija zapre račun imetniku računa po uradni dolžnosti na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o prenehanju subjekta ali sklepa o izbrisu iz sodnega registra, kadar pooblaščena oseba pravne osebe agenciji ne predloži zahteve za zaprtje računa.
Agencija zapre račun tudi imetniku računa, ki je prenehal obstajati na podlagi zakona ali drugega pravnomočnega akta pristojnega organa.
Denarna sredstva z računa, ki ga zapira, agencija prenese na pravnega naslednika imetnika računa. Če pravni naslednik ni določen več kot eno leto, agencija prenese denarna sredstva na poseben račun sredstev, ki se ne uporabljajo.
23
Če na računu imetnika računa, ki ni subjekt vpisa v sodni register, eno leto ni bilo nobene spremembe in imetnik računa nima v vrstnem redu pri agenciji dospelih neporavnanih obveznosti, je agencija dolžna imetnika računa pisno opozoriti, naj v roku 15 dni pisno obvesti agencijo o nadaljnji uporabi računa.
V primeru, da imetnik računa v tem roku ne obvesti agencije o nadaljnji uporabi računa, agencija račun zapre. Denarna sredstva z računa prenese na poseben račun sredstev, ki se ne uporabljajo.
V. IZDAJA ODLOČB IN PISNIH OBVESTIL IMETNIKOM RAČUNOV
24
Račune iz 11., 12., 15. in 16. točke tega navodila odpre in zapre agencija z odločbo. O odprtju in zaprtju drugih računov iz tega navodila agencija imetnika računa le pisno obvesti.
25
Kadar pri imetniku računa nastanejo statusne ali druge spremembe, ki zahtevajo spremembo številke računa, agencija izda imetniku novo odločbo.
VI. VPIS PODATKOV V REGISTER IMETNIKOV RAČUNOV
26
Podatke iz dokumentacije, ki jo pravna oseba priloži vlogi za odprtje računa, vpiše podružnica agencije, ki račun odpre, v register imetnikov računov.
V register imetnikov računov vpiše podružnica agencije tudi vse spremembe v podatkih imetnika računa, ki jih je ta dolžan sporočiti agenciji najpozneje v 5 dneh po njihovem nastanku.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27
Dokler Svet agencije v soglasju z Banko Slovenije ne določi načina za vodenje več žiro računov za posamezno pravno osebo in rokov za njegovo uveljavitev, ima lahko posamezna pravna oseba pri agenciji odprt le en žiro račun.
28
Imetnik računa, ki nima sklenjene pogodbe o deponiranju denarnih sredstev pri banki ali hranilnici, mora pogodbo skleniti najpozneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega navodila in jo predložiti podružnici agencije, pri kateri ima račun odprt.
Če imetnik računa tega ne stori v predpisanem roku, mu agencija zapre račun po uradni dolžnosti.
29
Z dnem, ko začne veljati to navodilo se preneha uporabljati uredba o načinu in pogojih, ob katerih lahko uporabniki družbenih sredstev odpirajo in odpravljajo račune pri Službi družbenega knjigovodstva (Uradni list SRFJ, št. 39/84, 50/89, 63/89 in 32/91).
30
To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-21/95
Ljubljana, dne 13. februarja 1995.
Romana Logar l. r.
Generalna direktorica

AAA Zlata odličnost