Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1996 z dne 16. 2. 1996

Kazalo

432. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona, stran 698.

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) ter 22. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 60/95) je Občinski svet občine Gornja Radgona na seji dne 11. 1. 1996 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Gornja Radgona
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določajo načini in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: javne službe). Z javnimi službami se zagotavljajo materialne javne dobrine kot proizvodi in storitve, katerih trajno in nemoteno proizvajanje je v javnem interesu Občine Gornja Radgona (v nadaljevanju: občine), zaradi zadovoljevanja javnih potreb, kadar in kolikor jih ni mogoče zagotavljati na trgu.
II. JAVNE SLUŽBE
2. člen
Obvezne javne službe so:
1. Oskrba s pitno vodo, ki obsega zajemanje, čiščenje in dovajanje vode uporabnikom.
2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
3. Ravnanje s komunalnimi odpadki.
4. Odlaganje ostankov komunalnih odpadkov.
5. Javna snaga, čiščenje javnih površin in urejanje objektov javne komunalne rabe.
6. Urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin.
7. Pregledovanje, nadzorovanje, čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka.
8. Gasilska služba.
9. Zimska služba.
10. Vzdrževanje in varstvo lokalnih in nekategoriziranih cest (krajevne ceste).
3. člen
Izbirne javne službe so:
– oskrba naselij s plinom,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih prometnih površin,
– urejanje pokopališč, pokopališka in pogrebna dejavnost, ki obsega pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljevanjem in oddajanjem prostorov za grobove v najem,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije,
– vzdrževanje, varstvo, gradnja in rekonstrukcija ulic, trgov s pripadajočimi napravami in opremo,
– urejanje javnih parkov, nasadov, drevoredov, zelenic, športnih in otroških igrišč in drugih javnih površin s pripadajočimi napravami in opremo,
– urejanje javnih parkirišč, dovoznih poti, peš poti, pločnikov in drugih javnih poti v naseljih,
– pregledovanje, nadzorovanje, čiščenje in vzdrževanje komunalnih naprav,
– plakatiranje in obveščanje,
– deratizacija in dezinfekcija.
4. člen
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z javnimi službami so pod enakimi pogoji dostopne vsakomur.
5. člen
Za podrobnejšo opredelitev posamezne javne službe iz 2. in 3. člena tega odloka se z odloki ali akti občinskega sveta določi še:
– organizacijska in prostorska zasnova njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsta in obseg javnih dobrin ter njihova prostorska razporeditev,
– pogoji za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vrsta in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, ki so lastnina občine ter varstvo, ki ga kot javno dobro uživa ter
– drugi elementi, pomembni za opravljanje in razvoj javne službe.
III. IZVAJANJE JAVNIH SLUŽB
6. člen
Občina Gornja Radgona zagotavlja javne službe v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju,
– z dajanjem koncesij.
7. člen
V javnem podjetju se izvajajo naslednje javne službe:
– oskrba s pitno vodo, ki obsega zajemanje, čiščenje in dovajanje vode uporabnikom,
– odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
– ravnanje s komunalnimi odpadki,
– odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
– javna snaga in čiščenje javnih površin in urejanje objektov javne komunalne rabe,
– pregledovanje, nadzorovanje, čiščenje in vzdrževanje komunalnih naprav,
– zimska služba,
– vzdrževanje in varstvo lokalnih in nekategoriziranih cest (krajevne ceste).
8. člen
Koncesija se razpisuje za naslednje javne službe:
– pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
– javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih prometnih površin,
– urejanje prometne in neprometne signalizacije,
– urejanje pokopališč ter pokopališka in pogrebna dejavnost, ki obsega pogrebne storitve, storitve v zvezi z upepeljevanjem in oddajanjem prostorov za grobove v najem,
– oskrba naselij s plinom,
– urejanje javnih parkov, nasadov, drevoredov, zelenic, športnih in otroških igrišč in drugih javnih površin,
– urejanje javnih parkirišč, dovoznih poti, peš poti, pločnikov in drugih javnih poti v naseljih,
– vzdrževanje, varstvo, gradnja in rekonstrukcija ulic, trgov s pripadajočimi napravami in opremo,
– gasilska služba,
– plakatiranje in obveščanje,
– deratizacija in dezinfekcija.
9. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lastnini občine ali podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino kot ustanoviteljico in javnim podjetjem se uredijo z aktom o ustanovitvi javnega podjetja.
10. člen
Za izvajanje javnih služb lahko občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana v Republiki Sloveniji in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere občinski svet na podlagi javnega razpisa.
S koncesijskim aktom se določi predmet in pogoji opravljanja javne službe za posamezno koncesijo.
IV. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
11. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju javnih služb opravlja strokovna služba občinske uprave.
12. člen
Naloge iz 11. člena tega odloka se nanašajo zlasti na:
– razvoj, načrtovanje in pospeševanje javnih služb,
– koordiniranje razvoja in priprave planskih dokumentov iz tega področja,
– vodenje postopkov razpisovanja in oddaje koncesije,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb,
– postopke ustanavljanja in organiziranja javnih podjetij,
– financiranje javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor in okolje, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave javnih služb, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave javnih služb in vodenje podzemnega katastra, če ni kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb.
O dajanju javnih pooblastil iz tega člena odloča občinski svet.
V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
13. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobirn se oblikuje svet uporabnikov občine, ki ga imenuje občinski svet in ima 11 članov.
Svet sestavljajo predstavniki uporabnikov javnih dobrin, in sicer: krajevne skupnosti sedem članov (vsaka krajevna skupnost enega člana), negospodarstvo enega člana, gospodarstvo enega člana, Obrtna zbornica enega člana in Društvo upokojencev enega člana.
14. člen
Svet uporabnikov zlasti:
– usklajuje interese prebivalcev lokalne skupnosti in predlaga skupne predloge občinskemu svetu in županu,
– zastopa interese občanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine,
– zastopa interese občanov v razmerju do izvajalcev storitev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s svojimi pravili ali drugimi akti o delu in poslovanju.
Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov.
VI. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
15. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določjive in izmerljive se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe. Cena je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila. Uporabniki, katerim so zagotovljene storitve javnih služb, morajo te storitve obvezno uporabljati in plačati.
Cene se oblikujejo in določijo na način in po postopku, ki ga določa zakon ali odlok občine.
Iz sredstev proračuna se financirajo javne službe, s katerimi se zagotavljajo javne dobrine, katerih uporabniki niso določljivi ali katerih uporaba izmerljiva.
Občina lahko za financiranje javnih služb predpiše davek v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalnih skupnosti.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
16. člen
Do sprejetja aktov iz 5. člena tega odloka, se za ureditev zadev, ki niso urejene s tem odlokom: uporabljajo določbe predpisov, izdanih na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) oziroma določbe drugih predpisov, če niso v nasprotju s tem odlokom.
17. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka preneha veljati odlok o komunalnih dejavnostih v Občini Gornja Radgona (Uradne objave, št. 21/84).
18. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 301-23/95-00
Gornja Radgona, dne 12. januarja 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Gornja Radgona
Peter Fridau l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti