Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1996 z dne 13. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1996 z dne 13. 12. 1996

Kazalo

3913. Odlok o simbolih Občine Črnomelj, stran 6088.

Na podlagi 5. in 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95, 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 29. 4. 1996 sprejel
O D L O K
o simbolih Občine Črnomelj
1. člen
Simbola Občine Črnomelj sta grb in zastava, ki simbolizirata Občino Črnomelj kot samoupravno lokalno skupnost.
Uporabljati se smeta le na način, ki ne krni ugleda in dostojanstva Občine Črnomelj.
2. člen
Grb Občine Črnomelj je grb mesta Črnomelj.
Grb ima obliko ščita črne barve, ki je obrobljen z rdečo črto. V sredini ščita je grajski stolp z vratno odprtino, tremi širokimi okni v nadstropju in štirimi cinami na vrhu. Stolp je rdeče barve. Osnova za figuro stolpa je stolp iz pečata mesta Črnomlja iz leta 1587.
3. člen
Zastava Občine Črnomelj je zeleno belo zelena, z grbom Občine Črnomelj v sredini. Zelena barva je svetlo zelena. Barve zastave se vrste vodoravno od zgoraj navzdol po temle redu: zelena, bela, zelena. Vsaka barva zavzema po širini tretjino prostora zastave. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve.
Središče grba na zastavi je v presečišču diagonal zastave. Gornji in spodnji del grba segata do polovice obeh zelenih polj zastave.
4. člen
Grb občine se uporablja zlasti:
– v pečatu, štampiljki, oznakah dokumentov in znakih občine,
– na listinah, ki jih izstavlja občina v svečani obliki in na publikacijah, ki jih izdaja,
– na plaketah, značkah in drugih javnih odličjih občine.
Grb in zastava se uporabljata:
– na zgradbi in v uradnih prostorih občine,
– ob prireditvah, ki predstavljajo občino oziroma jih neposredno organizira občina oziroma njen pokrovitelj,
– na pismu, ovitku ali vizitkah, ki jih uporabljajo funkcionarji občine pri opravljanju svoje funkcije,
– ko predstavniki občine sprejemajo pomembnejše osebnosti, delegacije ali predstavnike.
Zastava Občine Črnomelj se uporablja za okrasitev ulic v naseljih ob državnih in občinskem prazniku ter ob praznikih krajevnih skupnosti. Zastava je stalno izobešena na stavbi, kjer je sedež Občine Črnomelj.
Ob državnih praznikih in občinskem prazniku se izobesi zastava poleg državne zastave, in sicer na levi strani državne zastave, gledano v smeri izobešenih zastav.
Grb in zastavo občine smejo uporabljati skupaj s svojimi simboli tudi krajevne skupnosti, podjetja, zavodi, politične in druge organizacije ter skupnosti, ki delujejo v Občini Črnomelj:
– na listinah o priznanjih, značkah ter drugih odličjih, ki jih izdajajo oziroma podeljujejo,
– na krojih, oblačilih ali drugih simbolih, s katerimi nastopajo njihovi člani,
– za okrasitev prireditvenih prostorov ob pomembnejših prireditvah.
5. člen
Podjetja, zavodi in druge organizacije ter skupnosti, ki imajo sedež v Občini Črnomelj lahko zaprosijo, da se jim dovoli uporaba grba v določenih primerih, zlasti:
– v zaščitnem znaku,
– v obliki našitkov,
– v obliki spominkov in značk.
6. člen
Grb in zastavo lahko izdelujejo na podlagi dovoljenja podjetja ali zasebniki, ki opravljajo kot svojo glavno dejavnost tiskarska, slikarska ali šiviljska opravila.
7. člen
Za pravilno uporabo grba in zastave skrbi upravni organ občine, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za izdelavo in uporabo grba in zastave, izdaja dovoljenja po 5. in 6. členu, opravlja vsa strokovna in administrativna opravila v zvezi s temi vlogami ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.
Vlogi za izdajo dovoljenja za uporabo grba mora biti priložena ustrezna dokumentacija s tehničnimi podatki in namenom uporabe grba. Tehnična dokumentacija mora vsebovati ime in naslov izdelovalca grba, opis tehnike in naklado.
8. člen
Prepovedana je uporaba poškodovanih ali po videzu drugače neprimernih simbolov Občine Črnomelj.
9. člen
Z denarno kaznijo najmanj 15.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če izdeluje grb in zastavo v nasprotju z njeno grafično podobo (2. in 3. člen),
2. če uporablja grb in zastavo, ki sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo (8. člen).
3. če grb ali zastavo namerno ali neopravičeno odstrani ali jo poškoduje.
4. če izdeluje grb ali zastavo brez dovoljenja (7. člen).
5. če uporablja grb in zastavo brez dovoljenja (5. in 6. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
10. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzoruje poleg občinske uprave (7. člen) tudi policija (8. člen) in pristojni organ tržne inšpekcije (6. člen).
11. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
S tem dnem preneha veljavnost odloka o simbolih Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 18/92).
Št. 011-2/96
Črnomelj, dne 30. aprila 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l. r.