Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/1996 z dne 13. 12. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/1996 z dne 13. 12. 1996

Kazalo

3906. Pravilnik o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem, stran 6082.

Na podlagi določil 4. člena stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 18/91, 21/94 in 23/96), 6. člena odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada občine Celje (Uradni list RS, št. 57/93) in 6. člena statuta Stanovanjskega sklada občine Celje je Upravni odbor Stanovanjskega sklada občine Celje na 18. redni seji dne 21. 11. 1996 sprejel
P R A V I L N I K
o oddaji občinskih službenih stanovanj v najem
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo:
– stanovanja, ki imajo status občinskih službenih stanovanj (v nadaljevanju: službena stanovanja);
– kategorije upravičencev do najema službenih stanovanj;
– pogoji in merila za dodeljevanje službenih stanovanj v najem;
– postopek oddaje službenih stanovanj v najem.
2. člen
Službena stanovanja po tem pravilniku so:
– stanovanja, pridobljena s sredstvi, namenjenimi izgradnji službenih stanovanj;
– stanovanja, ki jih kot službena opredeli Upravni odbor Stanovanjskega sklada občine Celje (v nadaljevanju: stanovanjski sklad).
3. člen
Službena stanovanja oddaja v najem stanovanjski sklad. Najemna pogodba se sklene za določen čas, to je za čas trajanja zaposlitve, ki je podlaga za pridobitev stanovanja v najem.
4. člen
Najemnina za službeno stanovanje znaša 125% neprofitne najemnine za konkretno stanovanje.
II. KATEGORIJE UPRAVIČENCEV
5. člen
Upravičenci do najema službenega stanovanja so državljani Republike Slovenije, ki so glede na zaposlitev razvrščeni v naslednje kategorije:
1. delavci v občinski upravi ter v javnih zavodih in javnih podjetjih, katerih ustanoviteljica oziroma pravna naslednica je Mestna občina Celje (v nadaljnjem besedilu: mestna občina);
2. znanstveno raziskovalni delavci, ki so zaposleni na območju mestne občine;
3. samostojni kulturni delavci, ki ustvarjajo in bivajo na območju mestne občine;
4. športniki s statusom vrhunskega športnika, včlanjeni v športno organizacijo na območju mestne občine, kadar je njihovo delovanje v posebnem interesu mestne občine;
5. delavci v javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je država, kadar je njihova zaposlitev v posebnem interesu mestne občine.
Poseben interes iz 3. in 4. točke tega člena ugotavlja župan Mestne občine Celje (v nadaljnjem besedilu: župan) na predlog občinskih strokovnih služb.
III. POGOJI IN MERILA
6. člen
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev službenega stanovanja v najem, so:
– da je prosilec državljan Republike Slovenije;
– da prosilec, ali njegov zakonski oziroma izvenzakonski partner ni najemnik ali lastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše;
– da je prosilec upravičenec iz 5. člena tega pravilnika.
V izjemnih primerih lahko na predlog župana v postopku za dodelitev službenega stanovanja v najem sodeluje tudi prosilec, ki ni državljan Republike Slovenije.
7. člen
Poleg splošnih pogojev, navedenih v 6. členu, morajo prosilci za dodelitev službenega stanovanja v najem izpolnjevati še naslednje pogoje:
– upravičenec iz 1. in 4. točke 5. člena mora biti zaposlen kot vodilni ali vodstveni delavec, delavec s posebnimi pooblastili ali strokovni delavec;
– upravičenec iz 2. točke 5. člena mora dokazati svoje dosedanje znanstveno delo;
– upravičenec iz 3. točke 5. člena mora biti vpisan v razvid samostojnih ustvarjalcev na področju kulture pri ministrstvu, pristojnem za kulturo, v skladu z 2. členom uredbe o pogojih za vpis v razvid;
– samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in o vodenju tega razvida (Uradni list RS, št. 23/95).
8. člen
Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi naslednjih meril:
I. Pomembnost delovnega mesta             št. točk
1. direktor, predstojnik, ravnatelj, funkcionar       35
2. pomočnik ravnatelja, direktorja, predstojnika
in vodja oddelka ali službe                 30
3. delavec s posebnimi pooblastili
in odgovornostmi                       25
4. strokovni delavec                     20
II. Stopnja dejanske strokovne izobrazbe
1. doktorat in magisterij                  25
2. visokošolska izobrazba                  20
III. Deficitarnost
1. kadri, ki so posebnega pomena za delovanje
institucij v mestni občini                do 20
Deficitarnost kadrov ugotavlja župan na predlog občinskih strokovnih služb.
9. člen
V primeru, ko imata dva prosilca enako število točk, ima prednost pri dodelitvi službenega stanovanja prosilec, ki je po kriteriju deficitarnosti pridobil večje število točk.
10. člen
Pri oddaji službenih stanovanj v najem se upoštevajo stanovanjski normativi, ki jih za neprofitna stanovanja določa stanovanjski zakon.
V izjemnih primerih se upravičencu lahko dodeli tudi manjše ali večje stanovanje, če ni na razpolago ustreznega stanovanja in če upravičenec s tem soglaša.
IV. POSTOPEK ODDAJE V NAJEM
11. člen
Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem objavi stanovanjski sklad. Razpis se praviloma javno objavi na oglasni deski Mestne občine Celje in pošlje vsem javnim zavodom in podjetjem, katerih ustanoviteljica je mestna občina.
12. člen
Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem mora vsebovati:
– število in vrsto službenih stanovanj;
– upravičence do najema službenega stanovanja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti vlogi;
– rok in naslov za vložitev prijave;
– rok in način objave odločitve o oddaji stanovanja;
– višino najemnine.
13. člen
Vlogi oziroma prijavi je potrebno priložiti:
– pogodbo o sklenjenem delovnem razmerju;
– izjavo prosilca, da sam ali njegov zakonski oziroma izvenzakonski partner ni lastnik ali najemnik;
– primernega stanovanja;
– potrdilo o številu družinskih članov;
– priporočilo predstojnika ali delodajalca;
– dokazilo o izobrazbi;
– dokazila iz 7. člena o izpolnjevanju pogojev za dodelitev službenega stanovanja v najem.
Po preteku osemdnevnega roka, ko je bil udeleženec razpisa pozvan na predložitev manjkajočih dokazil, se vloga zavrže kot nepopolna.
14. člen
Na podlagi prispelih vlog in upoštevaje merila iz 8., 9. in 10. člena tega pravilnika pripravi strokovna služba stanovanjskega sklada predlog razdelitve stanovanj.
Sklep o oddaji službenega stanovanja v najem izda direktor stanovanjskega sklada.
15. člen
Sklep o oddaji službenega stanovanja v najem se vroči vsem udeležencem razpisa.
Zoper sklep je dovoljena pritožba v 8 dneh od dneva vročitve sklepa na Upravni odbor stanovanjskega sklada.
Po pravnomočnosti sklepa o oddaji službenega stanovanja v najem sklene stanovanjski sklad na podlagi določil stanovanjskega zakona in tega pravilnika z najemnikom najemno pogodbo za določen čas.
16. člen
Najemna pogodba lahko vsak čas sporazumno preneha.
Najemna pogodba preneha, če najemniku preneha delovno razmerje, ki je bilo podlaga za sklenitev najemne pogodbe.
Najemna pogodba preneha tudi iz razlogov in pod pogoji, določenimi v 53. členu stanovanjskega zakona.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
17. člen
Za razmerja, ki niso posebej opredeljena s tem pravilnikom, se uporabljajo določbe stanovanjskega zakona in veljavnih podzakonskih predpisov.
18. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Celje, dne 3. decembra 1996.
Predsednik
Upravnega odbora
Stanovanjskega sklada
občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti