Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2017 z dne 13. 1. 2017

Kazalo

46. Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu, stran 239.

  
Na podlagi 70. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izdaja
P R A V I L N I K 
o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta pravilnik določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati domače ali tuje pravne osebe iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije (v nadaljnjem besedilu: tuje pravne osebe) ali samostojni podjetniki posamezniki za pridobitev ali obnovitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu (v nadaljnjem besedilu: dovoljenja).
(2) Ta pravilnik določa tudi postopkovne pogoje za pridobitev, obnovitev ali odvzem dovoljenja, imenovanje komisij in vodenje vpisnika.
2. člen 
(strokovne naloge) 
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko pridobi dovoljenje za opravljanje vseh ali posameznih strokovnih nalog:
1. obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju:
a) toplotne razmere
b) hrup
c) osvetlitvene razmere
č) vibracije
d) elektromagnetna sevanja
e) umetna optična sevanja
f) nevarne kemijske snovi na delovnem mestu
2. obdobne preglede in preizkuse delovne opreme.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko pridobi dovoljenje za opravljanje strokovnih nalog iz prejšnjega odstavka, če izpolnjuje pogoje po tem pravilniku.
3. člen 
(strokovni delavci) 
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko opravlja strokovne naloge s tolikšnim številom zaposlenih strokovnih delavcev, ki so zaposleni za nedoločen čas s polnim delovnim časom in izpolnjujejo predpisane pogoje iz tega pravilnika, da so strokovne naloge opravljene v skladu z metodologijami, ki jih mora vsebovati vloga iz drugega odstavka 12. člena tega pravilnika.
4. člen 
(tehnična oprema) 
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik mora za opravljanje strokovnih nalog imeti v lasti ali dolgoročnem zakupu tehnično opremo, s katero mora strokovni delavec, ki opravlja strokovne naloge, znati ravnati.
(2) Tehnična oprema, potrebna za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti v delovnem okolju in za opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme, je navedena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
5. člen 
(pogoji za opravljanje obdobnih preiskav fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju) 
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja obdobne preiskave fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju, mora imeti v lasti ali dolgoročnem zakupu tehnično opremo iz 1. točke priloge 1 tega pravilnika, v skladu z vrstami obdobnih preiskav, ki jih opravlja, in metodologije izvajanja obdobnih preiskav fizikalnih škodljivosti v delovnem okolju.
(2) Tehnična oprema iz prejšnjega odstavka mora izpolnjevati zahteve veljavnih tehničnih standardov in omogočati izvajanje meritev v najmanj takšnih merilnih območjih, ki vsebujejo vrednosti, določene s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.
(3) Strokovni delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prvega odstavka tega člena, morajo imeti najmanj izobrazbo ravni 6/2 po KLASIUS–SRV z naravoslovno-tehničnega področja, v skladu z uredbo, ki ureja klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja, in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu. V skladu s predpisi o opravljanju strokovnega izpita na področju varnosti in zdravja pri delu mora imeti strokovni delavec opravljen celotni strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu. Za tuje pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki v Republiki Sloveniji želijo čezmejno opravljati storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, se upošteva dokazilo o opravljenem primerljivem izpitu.
6. člen 
(pogoji za opravljanje obdobnih preiskav kemijskih škodljivosti na delovnem mestu na podlagi akreditacije) 
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik lahko na podlagi akreditacije pridobi dovoljenje za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti nevarnih kemijskih snovi na delovnem mestu iz posameznih podskupin nevarnih kemijskih snovi, razvrščenih v skupine 1 do 5, navedenih v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik iz prejšnjega odstavka mora imeti akreditacijo, ki omogoča izvajanje preiskav v najmanj takšnih merilnih območjih, ki segajo od 0,1 do 2,0 mejne vrednosti za:
– določanje nevarnih kemijskih snovi na delovnih mestih (vzorčenje, analiza, izračun končnih vrednosti koncentracij) ali
– izvajanje postopkov vzorčenja nevarnih kemijskih snovi na delovnem mestu z izračunom končnih vrednosti koncentracij, z zagotovilom, da analizo vzorcev izvaja organ, ki je akreditiran za metode, ki omogočajo analize vzorčenih nevarnih kemijskih snovi na delovnih mestih, za katere ima vzorčevalec pridobljeno akreditacijo.
(3) Strokovni delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prvega odstavka tega člena, morajo imeti najmanj izobrazbo ravni 6/2 po KLASIUS–SRV z naravoslovno-tehničnega področja, v skladu z uredbo, ki ureja klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja, in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu. V skladu s predpisi o opravljanju strokovnega izpita na področju varnosti in zdravja pri delu mora imeti strokovni delavec opravljen celotni strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu. Za tuje pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki v Republiki Sloveniji želijo čezmejno opravljati storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, se upošteva dokazilo o opravljenem primerljivem izpitu.
(4) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja obdobne preiskave nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu, mora pri izvajanju preiskav kemijskih škodljivosti upoštevati standard SIST EN 689.
7. člen 
(pogoji za opravljanje obdobnih preiskav kemijskih škodljivosti na delovnem mestu za podskupine nevarnih kemijskih snovi) 
(1) Če ima pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik že akreditacijo po prejšnjem členu za prvi dve podskupini nevarnih kemijskih snovi iz četrte ali vsaj za dve podskupini nevarnih kemijskih snovi pete skupine iz priloge 2 tega pravilnika, lahko pridobi dovoljenje za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti nevarnih kemijskih snovi ostalih podskupin nevarnih kemijskih snovi iz četrte ali pete skupine brez akreditacije, na podlagi predložene metodologije določanja nevarnih kemijskih snovi na delovnih mestih, ki je izdelana na podlagi ene od mednarodno priznanih metod vzorčenja in analize nevarnih snovi (kot npr. NIOSH, IFA, OSHA, MDHS, ISO, EN, SIST ipd.).
(2) Če podskupina nevarnih kemijskih snovi iz prejšnjega odstavka zajema več snovi in se vzorči po različnih metodah, je treba predložiti metodologijo samo za eno snov, za ostale snovi v tej podskupini pa pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik poda izjavo, da se bo določanje nevarnih kemijskih snovi na delovnih mestih izvedlo v skladu z ustreznimi, konkretno navedenimi mednarodno priznanimi metodami vzorčenja in analiz nevarnih snovi na delovnih mestih.
(3) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik iz prvega odstavka tega člena, mora imeti v lasti ali dolgoročnem zakupu tehnično opremo iz točke 1. f) priloge 1 tega pravilnika. Tehnična oprema mora izpolnjevati zahteve veljavnih tehničnih standardov in omogočati izvajanje meritev v najmanj takšnih merilnih območjih, ki segajo od 0,1 do 2,0 mejne vrednosti.
(4) Strokovni delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prvega odstavka tega člena, morajo imeti najmanj izobrazbo ravni 6/2 po KLASIUS–SRV z naravoslovno-tehničnega področja, v skladu z uredbo, ki ureja klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja, in najmanj tri leta delovnih izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu. V skladu s predpisi o opravljanju strokovnega izpita na področju varnosti in zdravja pri delu mora imeti strokovni delavec opravljen celotni strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu. Za tuje pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki želijo v Republiki Sloveniji čezmejno opravljati storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, se upošteva dokazilo o opravljenem primerljivem izpitu.
8. člen 
(pogoji za opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme) 
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki opravlja strokovne naloge obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme, mora imeti v lasti ali dolgoročnem zakupu tehnično opremo iz 2. točke priloge 1 tega pravilnika in metodologijo izvajanja obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme.
(2) Tehnična oprema iz prejšnjega odstavka mora ustrezati namenu izvajanja obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme.
(3) Strokovni delavci, ki opravljajo strokovne naloge iz prvega odstavka tega člena, morajo imeti izobrazbo ravni 6/1 po KLASIUS–SRV z naravoslovno-tehničnega področja, v skladu z uredbo, ki ureja klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja, in najmanj pet let delovnih izkušenj na področju varnosti in zdravja pri delu ali najmanj izobrazbo ravni 6/2 po KLASIUS–SRV z naravoslovno-tehničnega področja, v skladu z uredbo, ki ureja klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja, in tri leta delovnih izkušenj s področja varnosti in zdravja pri delu. V skladu s predpisi o opravljanju strokovnega izpita na področju varnosti in zdravja pri delu mora imeti strokovni delavec opravljen celotni strokovni izpit s področja varnosti in zdravja pri delu. Za tuje pravne osebe ali samostojne podjetnike posameznike, ki želijo v Republiki Sloveniji čezmejno opravljati storitev na področju varnosti in zdravja pri delu, se upošteva dokazilo o opravljenem primerljivem izpitu.
9. člen 
(dodatni pogoji za obnovitev dovoljenja) 
(1) Za obnovitev dovoljenja pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik za vsakega strokovnega delavca izkaže njegovo strokovno usposobljenost v skladu s predpisom, ki ureja stalno strokovno usposabljanje strokovnih delavcev.
(2) Dokazila strokovnega delavca o njegovem stalnem strokovnem usposabljanju iz prejšnjega odstavka morajo izkazovati pridobljenih 100 kreditnih točk na podlagi predpisa iz prejšnjega odstavka, kadar je strokovni delavec pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku neprekinjeno zaposlen najmanj sedem let. Od teh 100 kreditnih točk mora biti najmanj 30 % točk pridobljenih na usposabljanjih s področij tistih strokovnih nalog, ki jih izvaja in za katere je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik pridobila dovoljenja.
(3) Strokovni delavec, ki je pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku zaposlen manj kakor sedem let, mora izkazovati proporcionalno število pridobljenih kreditnih točk glede na dopolnjena leta zaposlitve.
(4) Strokovni delavec, ki je pri pravni osebi ali samostojnem podjetniku posamezniku zaposlen najmanj od dneva uveljavitve predpisa iz prvega odstavka tega člena, mora izkazovati proporcionalno število pridobljenih kreditnih točk glede na dopolnjena leta zaposlitve.
10. člen 
(pogoji za ponovno pridobitev dovoljenja) 
Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki v roku iz 15. člena tega pravilnika ne vloži vloge za obnovitev dovoljenja, mora za ponovno pridobitev dovoljenja tudi izpolnjevati pogoje iz prejšnjega člena.
11. člen 
(upoštevanje primerljivih dovoljenj tujih pravnih oseb) 
(1) Tuje pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki lahko v Republiki Sloveniji čezmejno opravljajo storitve varnosti pri delu na podlagi dovoljenja po tem pravilniku.
(2) Za čezmejno opravljanje storitev varnosti pri delu se upošteva tudi primerljivo dovoljenje, izdano v državi članici Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije.
(3) Vloga za upoštevanje primerljivega dovoljenja mora vsebovati:
– dovoljenje tuje pravne osebe,
– navedbo strokovnih nalog iz 2. člena tega pravilnika, za katere se upošteva primerljivo dovoljenje.
(4) Primerljivost dovoljenja tuje pravne osebe se ugotavlja v skladu s predpisi o storitvah na notranjem trgu.
(5) Minister, pristojen za delo, odloči o primerljivosti dovoljenja na podlagi mnenja tričlanske komisije.
12. člen 
(postopek za pridobitev in obnovitev dovoljenja) 
(1) Pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki želi pridobiti ali obnoviti dovoljenje po tem pravilniku, zaprosi pri ministrstvu, pristojnem za delo, za izdajo dovoljenja.
(2) Vloga za pridobitev dovoljenja, glede na vrsto dovoljenja vsebuje naslednja dokazila oziroma izjave o dejstvih:
– navedbo strokovnih nalog iz 2. člena tega pravilnika, za katere želi pridobiti dovoljenje,
– dokazila o lastništvu ali dolgoročnem zakupu tehnične opreme, zapise o tehnični opremi iz 17. člena tega pravilnika, certifikate o kalibraciji in dokazila o vzdrževanju elektronske tehnične opreme ter dokazila o vzdrževanju mehanske tehnične opreme, ki jo ima v lasti,
– dokazila o pridobljeni izobrazbi, delovnih izkušnjah, opravljenem strokovnem izpitu ter o prijavi v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti za strokovne delavce,
– dokumentirane metodologije pregledovanja in preizkušanja delovne opreme oziroma preiskovanja delovnega okolja, ki izpolnjujejo zahteve določene s harmoniziranimi standardi in stroke s področja varnosti in zdravja pri delu in zahteve tega pravilnika,
– dokazila o pridobljenih akreditacijah, akreditirane metode oziroma metodologije določanja nevarnih kemijskih snovi na delovnih mestih, dokazila o kompatibilnosti analitskih metod postopka vzorčenja in analize nevarnih kemijskih snovi na delovnih mestih.
(3) Vloga za obnovitev ali ponovno pridobitev dovoljenja mora poleg vsebine iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi dokazila o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju strokovnih delavcev.
(4) Tuje pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki predložijo neoverjeni prevod vloge v slovenski jezik.
13. člen 
(komisija) 
(1) Minister, pristojen za delo, odloči o izdaji, obnovitvi ali odvzemu dovoljenja na podlagi ogleda in mnenja tričlanske komisije.
(2) Minister, pristojen za delo, določi seznam članov komisije izmed javnih uslužbencev ministrstva, pristojnega za delo, in Inšpektorata Republike Slovenije za delo.
(3) Komisija za obravnavo posameznih vlog za izdajo ali obnovitev dovoljenja ter za odvzem dovoljenja se sestavi s seznama članov iz prejšnjega odstavka.
(4) Komisija za izdajo, obnovitev ali za odvzem dovoljenja sestavi zapisnik, ki mora vsebovati vse podatke in ugotovitve za izdajo, obnovitev ali odvzem dovoljenja.
14. člen 
(ogled) 
Ogled vsebuje pregled dokumentacije za izdajo, obnovitev in odvzem dovoljenja ter ogled tehnične opreme, kadar je to potrebno za ugotovitev izpolnjevanja vseh pogojev za opravljanje strokovnih nalog ali odvzem dovoljenja.
15. člen 
(rok za obnovitev dovoljenja) 
Minister, pristojen za delo, izda dovoljenje za sedem let. Če želi pravna oseba ali samostojni podjetnik obnoviti dovoljenje, zaprosi za obnovo dovoljenja najmanj tri mesece pred pretekom dovoljenja.
16. člen 
(ravnanje s tehnično opremo) 
(1) Tehnična oprema iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika mora biti v času, ko ni v uporabi, shranjena na vnaprej določenih mestih, ki so zavarovana pred škodljivimi vplivi toplote, prahu, vlage, par, dima, vibracij ali elektromagnetnih sevanj.
(2) Mehanska tehnična oprema iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika mora biti redno vzdrževana. Elektronska tehnična oprema mora biti poleg tega tudi kalibrirana. Dokazila o kalibracijskih in vzdrževalnih delih hrani lastnik opreme.
(3) Vsak del opreme ali naprave, ki je bila izpostavljena škodljivim vplivom ali se je z njo napačno ravnalo ali ki daje dvomljive merilne rezultate ali za katero se je pri kalibraciji ali vzdrževanju izkazalo, da ni ustrezna, je treba takoj prenehati uporabljati.
17. člen 
(zapisi) 
(1) Za tehnično opremo iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik vodi zapise, ki vsebujejo naslednje podatke:
– številka in datum zapisa,
– naziv tehnične opreme, identifikacija tipa in serijska številka,
– ime proizvajalca,
– datum prevzema in datum začetka uporabe tehnične opreme,
– tehnično stanje ob prevzemu (nova, rabljena, obnovljena in podobno),
– številka in datum izdaje certifikata o opravljenih kalibracijskih postopkih za elektronsko tehnično opremo,
– roki kalibracij,
– datumi in opisi opravljenih vzdrževalnih delih za elektronsko tehnično opremo,
– datumi in opisi opravljenih vzdrževalnih delih za mehansko tehnično opremo,
– trenutna lokacija opreme.
(2) Priloge k zapisu iz prejšnjega odstavka so:
– certifikati o opravljenih kalibracijskih postopkih za elektronsko tehnično opremo ali izjave o skladnosti za novo elektronsko tehnično opremo,
– dokazila o opravljenih vzdrževalnih delih za elektronsko tehnično opremo,
– dokazila o opravljenih vzdrževalnih delih za mehansko tehnično opremo,
– opisi okvar, nepravilnega delovanja, sprememb ali popravil.
18. člen 
(vsebina vpisnika) 
Ministrstvo, pristojno za delo, vodi o dovoljenjih vpisnik, ki vsebuje:
– številko vpisa,
– ime, naslov in matično številko pravne osebe ali samostojnega podjetnika,
– številko in datum odločbe o pridobitvi, obnovitvi ali odvzemu dovoljenja,
– obseg strokovnih nalog,
– datum vpisa dovoljenja v vpisnik,
– seznam strokovnih delavcev.
PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI 
19. člen 
(podaljšanje veljave dovoljenj in vložene vloge) 
(1) Dovoljenja za opravljanje preiskav škodljivosti v delovnem okolju in dovoljenja za opravljanje pregledov in preizkusov delovne opreme, pridobljena po Pravilniku o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 109/11 in 36/14), ostanejo v veljavi.
(2) Pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki z dovoljenjem iz prejšnjega odstavka, v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika ministrstvu, pristojnemu za delo predložijo dokazila o prijavi v obvezna socialna zavarovanja za strokovne delavce.
(3) Pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki z dovoljenjem iz prvega odstavka tega člena, ki ne izpolnjujejo kadrovskih pogojev za pridobitev dovoljenja za strokovne naloge po tem pravilniku, ker ne zaposlujejo vsaj enega strokovnega delavca za nedoločen čas s polnim delovnim časom, ta pogoj izpolnijo in o tem obvestijo ministrstvo, pristojno za delo ter predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
(4) Pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki z dovoljenjem iz prvega odstavka tega člena, ki opravljajo strokovne naloge obdobnih preiskav škodljivosti nevarnih kemijskih snovi na delovnem mestu, v šestih mesecih po uveljavitvi tega pravilnika ministrstvu, ki je pristojno za delo, predložijo pogodbo, sklenjeno s Slovensko akreditacijo o vzpostavitvi in vzdrževanju akreditacije, akreditacijo pa pridobijo ter o tem z dokazili obvestijo ministrstvo, pristojno za delo v 24 mesecih po uveljavitvi pravilnika.
(5) Pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki iz prejšnjega odstavka do pridobitve akreditacije zagotovijo, da analizo nevarnih kemijskih snovi v zraku na delovnem mestu izvede organ, ki je akreditiran za metode, ki omogočajo analize vzorčenih nevarnih kemijskih snovi.
(6) Pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike, ki ne bodo izpolnili zahtev iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, bo ministrstvo, pristojno za delo s sklepom izbrisalo iz vpisnika dovoljenj.
(7) Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega pravilnika, se dokončajo po dosedanjih predpisih, razen postopkov za opravljanje obdobnih preiskav škodljivosti elektromagnetnih sevanj v delovnem okolju, ki se dokončajo po tem pravilniku.
20. člen 
(prenehanje veljavnosti) 
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 109/11 in 36/14).
21. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00720-6/2016
Ljubljana, dne 3. januarja 2017
EVA 2016-2611-0025
dr. Anja Kopač Mrak l.r.
Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti