Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3770. Odlok o proračunu Občine Žirovnica za leto 2017, stran 12937.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 19/13 in 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 14. seji dne 22. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Žirovnica za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Žirovnica za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine ter javnega podjetja in javnih zavodov na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Proračun Občine Žirovnica za leto 2017 sestavljajo:
– splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja),
– posebni del proračuna,
– načrt razvojnih programov.
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih (v EUR):
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.596.476
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.313.188
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)
2.728.808
700
Davki na dohodek in dobiček
2.256.020
703
Davki na premoženje
398.888
704
Domači davki na blago in storitve
73.900
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+714)
584.380
710
Udeležba na dobičku in dohodki 
od premoženja
362.585
711
Takse in pristojbine
3.860
712
Globe in druge denarne kazni
5.050
714
Drugi nedavčni prihodki
212.885
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)
113.500
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
113.500
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740)
169.788
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
80.473
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
iz sredstev proračuna EU
89.315
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.212.975
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+409)
1.186.907
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
255.800
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
38.725
402
Izdatki za blago in storitve
815.445
403
Plačila domačih obresti
756
409
Rezerve
76.181
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.444.935
410
Subvencije
18.000
411
Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
656.423
412
Transferi neprofitnim organizacijam 
in ustanovam
242.910
413
Drugi tekoči domači transferi
527.602
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
1.397.178
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.397.178
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
183.955
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
26.605
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
157.350
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) 
(skupaj prihodki minus skupaj odhodki)
–616.499
III./1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–7102)–(II.-403-404) 
(skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)
–615.843
III./2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70+71)-(40+41) 
(tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)
681.346
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)
0
750
Prejeta vračila danih posojil
0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(440+441+442+443)
1.501
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (441)
1.501
441
Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države 
in občin
1.501
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.–V) 
–1.501
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)
60.904
50
ZADOLŽEVANJE
60.904
500
Domače zadolževanje
60.904
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)
20.591
55
ODPLAČILO DOLGA
20.591
550
Odplačilo domačega dolga
20.591
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–577.687
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
40.313
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
616.499
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
597.687
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žirovnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta. Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine oziroma od njega pooblaščena oseba.
Prejemniki proračunskih sredstev prejmejo proračunska sredstva na osnovi pogodbe, sklenjene na podlagi javnega razpisa, odločbe, sklepa občinskega sveta in sklepa ali odredbe župana.
Sredstva, ki se dodelijo na podlagi javnih razpisov, na predlog komisije s sklepom dodeli župan. Vlagatelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana sredstva neopravičeno niso bila dodeljena, lahko pisno vloži pri županu ugovor zoper sklep župana v roku 8 dni od prejema sklepa. V ugovoru mora natančno navesti razloge, zaradi katerih vlaga ugovor. Predmet ugovora ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog.
Župan je ugovor dolžan obravnavati, preveriti ugovorne razloge ter v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom o dodelitvi sredstev. S sklepom lahko spremeni prejšnjo odločitev. Odločitev o dodelitvi sredstev je s tem dokončna.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem odstavku 43. člena ZJF (donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj), tudi prihodki od:
– turistične takse, ki se namenijo za spodbujanje razvoja turizma,
– koncesijske dajatve od iger na srečo, ki se namenijo za ureditev prebivalcem prijaznejšega okolja in za turistično infrastrukturo,
– pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki se namenijo za vzdrževanje gozdnih cest,
– požarne takse, ki se namenijo za opremljanje gasilskih enot z gasilsko reševalno in osebno zaščitno opremo,
– prispevkov občanov za izgradnjo kanalizacijskega omrežja, ki se namenijo za izgradnjo komunalne infrastrukture.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun.
Župan je pooblaščen, da v skladu z zakonom o javnih financah in s tem odlokom lahko prerazporedi pravice porabe v posebnem delu proračuna v okviru istega glavnega programa. Med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe pa župan lahko prerazporedi pravice porabe, če s tem ni bistveno ogroženo izvajanje nalog, za katere so bila sredstva zagotovljena.
Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb in računom financiranja ni dovoljeno. Ne glede na to določbo pa lahko župan prerazporedi sredstva iz bilance prihodkov in odhodkov v primeru, da gre za pokrivanje obveznosti povezanih z zadolževanjem in poroštvom.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v polletju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(ravnanje z nepremičnim premoženjem) 
Župan je pooblaščen, da sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem za nakup in prodajo nepremičnin do vrednosti 10.000 EUR. O pravnem poslu na podlagi pooblastila župan obvesti občinski svet.
Pod pogoji določenimi v veljavnem Zakonu o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (spremenjene prostorske potrebe, nepredvidene okoliščine na trgu), župan lahko sklene pravne posle izven letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem občine do 20 % skupne vrednosti poslov navedenih v letnem načrtu.
7. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, letno ne sme presegati 100 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 60 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve, računalniških storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prav tako omejitev ne velja za obveznosti prevozov šolskih otrok, vzdrževanja gozdnih cest, vzdrževanja občinskih cest in izdajanja občinskega časopisa.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
8. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se poviša za več kot 30 % mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna, in sicer brez soglasja občinskega sveta.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na predlog župana in na podlagi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdelanega v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo in obravnavo investicijskih projektov na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) oziroma druge ustrezne dokumentacije.
Vso investicijsko dokumentacijo za projekte, vključene v načrt razvojnih programov, sprejema župan.
9. člen 
(proračunski sklad) 
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 5.000 EUR.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 10.000 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE 
10. člen
(odpis dolga) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 10 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
11. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 60.904 EUR, in sicer za investicijo v komunalno infrastrukturo.
Občina sme dajati poroštvo za izpolnitev obveznosti javnega podjetja in javnih zavodov, katerih je ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica, vendar največ do 5 % načrtovanih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, v letu v katerem se daje poroštvo. O dajanju poroštev odloča občinski svet.
12. člen 
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnega podjetja) 
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se lahko v letu 2017 zadolžijo do skupne višine 30.000 EUR. Soglasje k zadolžitvi izda občinski svet.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv v letu 2017 ne smejo izdajati poroštev.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
13. člen
(začasno financiranje v letu 2018) 
V primeru začasnega financiranja Občine Žirovnica v letu 2018, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0029/2016
Žirovnica, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost