Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2016 z dne 28. 12. 2016

Kazalo

3769. Spremembe Statuta Občine Žirovnica, stran 12935.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 94/07 – UPB2 s spremembami) in 18. ter 87. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12 50/14) je Občinski svet Občine Žirovnica na 14. seji dne 22. 12. 2016 sprejel
S P R E M E M B E    S T A T U T A 
Občine Žirovnica 
1. člen 
V Statutu Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1, 76/12, 50/14) se v 3. členu črta tretji odstavek.
2. člen 
V 7. členu se spremeni besedilo tako, da se po novem glasi: »Občina Žirovnica ima občinski praznik in spominski dan, ki se določita z odlokom.«
3. člen 
V 8. členu se v prvem odstavku besedilo »priznanja in nagrade občine« nadomesti z besedilom »občinska priznanja«.
V drugem odstavku se besedilo »priznanj in nagrad« nadomesti z besedilom »občinskih priznanj«.
4. člen 
V 10. členu se v 2. točki besedilo »Upravlja občinsko premoženje« nadomesti z besedilom »Ravna z občinskim premoženjem« in doda nova peta alineja:
»– vodi evidenco nepremičnin in drugega premoženja občine«.
V 4. točki se črta beseda »socialnega« in spremeni druga alineja tako, da se glasi:
»– sprejema in uresničuje stanovanjski program občine«,
peta alineja tako, da se glasi:
»– gradi neprofitna stanovanja in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj«
ter šesta alineja tako, da se glasi:
»– v skladu s predpisi omogoča občanom prejemanje nepovratnih sredstev za prenovo stanovanj«.
V 7. točki se v tretji alineji doda besedilo », ki delujejo na območju občine« ter doda novi četrto in peto alinejo:
»– omogoča izvajanje in dostopnost socialnovarstvenih programov,
– podeljuje denarne pomoči«.
V 8. točki se spremenita prva in druga alineja tako, da se po novem glasita:
»– omogoča dostopnost kulturnih in športnih programov, skrbi za naravno in kulturno dediščino na svojem območju,
– zagotavlja splošno knjižnično in muzejsko dejavnost«.
V 10. točki se spremeni prva alineja tako, da se po novem glasi: »lokalne ceste in javne poti«, v četrti alineji črta beseda »ter« in črta zadnja alineja.
V 12. točki se v prvi alineji doda besedilo » in občinski program varnosti«, v drugi alineji se besedi »denarne kazni« nadomesti z »globe« ter v četrti alineji doda besedilo »in občinsko inšpekcijo za opravljanje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno«.
5. člen 
V 13. členu se pred besedo »volilno« doda »občinsko« ter v tretjem odstavku črtata prva in šesta alineja.
6. člen 
V 16. členu se v drugem odstavku doda besedilo »ter predpisi o dostopu do informacij javnega značaja« ter doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Če zadeva, ki jo vodijo organi občine, nima narave informacije javnega značaja, imajo stranke in druge osebe pravico do vpogleda v zadevo, če izkažejo pravni interes v zadevi.«
7. člen 
V 18. členu se deseta alineja spremeni tako, da se po novem glasi: »imenuje občinsko volilno komisijo za lokalne volitve« ter dvanajsta alineja tako, da se po novem glasi:
»– sprejema letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine«.
8. člen 
Črta se 19. člen.
9. člen 
V 22. členu se v prvem odstavku besedilo »Članu občinskega sveta preneha mandat« nadomesti z besedilom: »V skladu z določili zakona o lokalni samoupravi članu občinskega sveta preneha mandat«.
10. člen 
V 34. členu se besedilo sedmega odstavka spremeni tako, da se po novem glasi: »V skladu z določili zakona o lokalni samoupravi člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, direktor občinskega sveta, javni uslužbenci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev«.
11. člen 
V 37. členu se spremeni besedilo člena tako, da se po novem glasi:
»Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali videz nasprotja interesov. Odločitev o izločitvi sporoči nadzornemu odboru pisno.
Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:
– je odgovorna oseba, zakoniti zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali zunajzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala,
– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
– če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.
Izločitev člana nadzornega odbora lahko predlaga tudi nadzorovana oseba ali drug član nadzornega odbora. Predlog za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V predlogu je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svoj predlog za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.«
12. člen 
V 47. členu se doda besedilo: », nima pa pravice glasovanja.«
13. člen 
V 49. členu se v prvem in drugem odstavku na začetku doda besedilo: »V skladu z zakonom o lokalni samoupravi«.
14. člen 
V 53. členu se črta šesta alineja.
15. člen 
V 69. členu se besedilo »Ministrstva za notranje zadeve« nadomesti z besedilom »ministrstva, pristojnega za javno upravo«.
16. člen 
V 72. členu se besedilo člena spremeni tako, da se po novem glasi:
»Na območju Občine Žirovnica se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
– oskrba s pitno vodo,
– odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode,
– zbiranje, prevoz in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– urejanje in čiščenje javnih površin,
– urejanje in vzdrževanje občinskih cest,
– dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
– pogrebna in pokopališka dejavnost,
– skrb za zapuščene živali,
– izvajanje politike spodbujanje razvoja turizma na območju občine,
– upravljanje, vzdrževanje in obnova infrastrukturnih objektov in naprav v lasti občine, namenjenih za opravljanje javnih služb,
– varstvo pred požari,
– ohranjanje narave,
– gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
– dejavnost vzgoje in izobraževanja,
– osnovno zdravstvo in lekarniška dejavnost,
– športna dejavnost,
– pomoč družini na domu,
– knjižnična dejavnost,
– varstvo kulturne dediščine.
17. člen 
V 74. členu se črtata četrti in peti odstavek.
18. člen 
V 75. členu se spremeni tretji odstavek tako, da se po novem glasi:
»Občinski svet odloča o ravnanju s stvarnim in finančnim premoženjem v skladu z zakonom. Odločitev o pravnem poslu, katerega predmet je ravnanje s stvarnim ali finančnim premoženjem občine, sprejme župan, ki pravni posel tudi sklene.«
ter peti odstavek, ki se po novem glasi:
»Brezplačna odsvojitev ali pridobitev nepremičnega premoženja je možna pod pogoji, ki jih določa zakon.«
19. člen 
V 78. členu se v drugem odstavku besedilo »z določili Zakona« nadomesti z besedama »s predpisi«.
20. člen 
Poglavje »X. POVEZOVANJE OBČINE V ŠIRŠO LOKALNO SKUPNOST, POKRAJINO IN DRUGO SODELOVANJE« se preimenuje v »X. POVEZOVANJE IN SODELOVANJE Z DRUGIMI SAMOUPRAVNIMI LOKALNIMI SKUPNOSTMI IN DRŽAVO«.
21. člen 
V 103. členu se besedilo člena spremeni tako, da se člen po novem glasi:
»Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo.
Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.
Občina lahko v sodelovanju z drugimi občinami združuje sredstva in ustanovi skupne organe, organe skupne občinske uprave, javne zavode, javna podjetja in druge osebe javnega prava.«
22. člen 
Črtajo se 104., 105. in 106. člen.
23. člen 
Spremembe statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-0001/2005
Žirovnica, dne 22. decembra 2016
Župan 
Občine Žirovnica 
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost