Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3678. Odlok o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017, stran 12692.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 45/13) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 23. redni seji dne 15. decembra 2016 sprejel
O D L O K 
o proračunu Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina odloka) 
S tem odlokom se za Občino Šempeter - Vrtojba za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
v eurih
Skupina / Podskupina kontov
Proračun 
leta 2017
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70 + 71 + 72 + 73 + 74)
7.561.072,08
TEKOČI PRIHODKI (70 + 71)
6.272.317,00
70
DAVČNI PRIHODKI
3.923.160,00
700
Davki na dohodek in dobiček
2.942.777,00
703
Davki na premoženje
912.683,00
704
Domači davki na blago in storitve
67.700,00
706
Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
2.349.157,00
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.019.100,00
711
Takse in pristojbine
3.000,00
712
Denarne kazni
6.000,00
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
1.000,00
714
Drugi nedavčni prihodki
320.057,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI
255.272,00
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
173.715,00
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev
81.557,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.033.483,08
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
538.229,00
741
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
495.254,08
II
SKUPAJ ODHODKI (40 + 41 + 42 + 43)
8.156.510,66
40
TEKOČI ODHODKI
2.534.852,18
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
731.428,00
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
105.455,00
402
Izdatki za blago in storitve
1.644.969,18
403
Plačila domačih obresti
33.000,00
409
Rezerve
20.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
2.303.361,48
410
Subvencije
270.700,00
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
337.626,85
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
252.591,04
413
Drugi tekoči domači transferi
1.442.443,59
414
Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.208.329,00
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.208.329,00
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
109.968,00
431
Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. uporabniki
27.024,00
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
82.944,00
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
–595.438,58
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750 + 751 + 752)
122.271,00
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL (750 + 751 + 752)
122.271,00
750
Prejeta vračila danih posojil
0
751
Prodaja kapitalskih deležev
122.271,00
752
Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442)
24.838,89
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
24.838,89
440
Dana posojila
0
441
Povečanje kapitalskih deležev in naložb
24.838,89
442
Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
97.432,11
C
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
129.493,00
50
ZADOLŽEVANJE
129.493,00
500
Domače zadolževanje
129.493,00
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
347.086,00
55
ODPLAČILA DOLGA
347.086,00
550
Odplačila domačega dolga
347.086,00
IX.
SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)
–715.599,47
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VIII. - IX.)
–217.593,00
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII-IX.=-III.)
595.438,58
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRET. LETA 
721.344,00
 
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Šempeter - Vrtojba.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
(izvrševanje proračuna) 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oziroma se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti konto. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke, ki jo je sprejel občinski svet.
4. člen 
(namenski prihodki in odhodki proračuna) 
Namenski prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prihodki od okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj, prihodki od požarne takse, najemnina za lokalno gospodarsko infrastrukturo, komunalni prispevek ter transferna sredstva iz državnega in evropskega proračuna za sofinanciranje posameznih projektov.
5. člen 
(prerazporejanje pravic porabe) 
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med proračunskimi postavkami v okviru področja proračunske porabe in med konti iste proračunske postavke odloča na predlog neposrednega uporabnika župan. O izvršenih prerazporeditvah poroča župan občinskemu svetu v zaključnemu računu proračuna in s polletno realizacijo proračuna.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna o polletni realizaciji in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(spreminjanje načrta razvojnih programov) 
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen 
(proračunski skladi) 
Proračunska rezerva je oblikovana kot proračunski sklad. Uporablja se za namene, določene v 49. členu Zakona o javnih financah.
Občina ima oblikovano proračunsko rezervo v višini 109.891,20 evrov in v letu 2017 ostane nespremenjena.
Župan lahko na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave, samostojno odloča o porabi do 30.000,00 evrov zbranih razpoložljivih sredstev proračunske rezerve za posamezni namen, ter o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE 
9. člen 
(odpis dolgov) 
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 1.000,00 evrov.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
10. člen 
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 129.493,00 evrov. Občina se lahko zadolži za naslednje investicije: 040410 Odkup stavbe v centru Vrtojba v višini 1.000,00 evrov, 041379 Vrtojbenska cesta od pošte do železnice 99.000,00 eur ter 29.493,00 evrov v skladu s 56. členom ZIPRS1617.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Šempeter - Vrtojba, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine glavnic 50.000,00 evrov.
11. člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2017 zadolži do višine 1.485.139,96 eurov.
12. člen 
(začasno financiranje v letu 2018) 
V obdobju začasnega financiranja Občine Šempeter - Vrtojba v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
13. člen 
(uveljavitev odloka) 
Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01101-22/2016-4
Šempeter pri Gorici, dne 15. decembra 2016
Župan 
Občine Šempeter - Vrtojba 
mag. Milan Turk l.r.

AAA Zlata odličnost