Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2016 z dne 23. 12. 2016

Kazalo

3638. Uredba o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba, stran 12507.

  
Na podlagi drugega odstavka 37. člena in drugega odstavka 11. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) v zvezi s 27. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 57/12) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o državnem prostorskem načrtu za 110 kV kablovod od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba
I. SPLOŠNI DOLOČBI 
1. člen 
(podlaga državnega prostorskega načrta) 
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 57/12 – ZPNačrt-B) sprejme državni prostorski načrt za kablovod 110 kV od razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) 110/20 Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri mednarodnem mejnem prehodu (v nadaljnjem besedilu: MMP) Vrtojba (v nadaljnjem besedilu: državni prostorski načrt).
(2) Grafični del državnega prostorskega načrta, iz katerega je razvidno območje tega načrta, je kot priloga sestavni del te uredbe.
(3) Državni prostorski načrt je decembra 2016 pod številko projekta 13375 izdelalo podjetje PROJEKT d. d. NOVA GORICA.
2. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj ali prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoje za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so grafično prikazane v državnem prostorskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami v tiskani obliki na vpogled pri ministrstvu, pristojnem za prostor, in službi, pristojni za urejanje prostora v Občini Šempeter-Vrtojba.
(3) Postopek celovite presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker s tem državnim prostorskim načrtom niso načrtovani taki posegi v okolje, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, tak postopek treba izvesti.
(4) Postopek presoje vplivov na okolje ni bil izveden, ker s tem državnim prostorskim načrtom niso načrtovani taki posegi v okolje, za katere je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, tak postopek treba izvesti.
(5) Oznake, navedene v 3. do 8., 20., 31. in 33. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta.
II. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE 
3. člen
(načrtovane prostorske ureditve) 
S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:
– kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Vrtojba do slovensko-italijanske meje pri MMP Vrtojba (v nadaljnjem besedilu: kablovod 110 kV) s podzemnimi jaški in ozemljitvenim vodnikom;
– optična kanalizacija za vpihovanje optičnih vlaken;
– razširitev obstoječega 110 kV stikališča na RTP Vrtojba, ki zajema priklop kablovoda 110 kV v RTP 110/20 kV Vrtojba in objekt 110 kV GIS-stikališča (s plinom izolirane stikalne naprave);
– ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture ter vseh drugih ureditev, ki so nujno potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev;
– odstranitev rastja pred gradnjo in izvedba krajinske ureditve po zgraditvi kablovoda 110 kV.
III. OBMOČJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
4. člen
(območje državnega prostorskega načrta) 
(1) Območje državnega prostorskega načrta v skladu z geodetskim načrtom obsega območje kablovoda, delovni pas, območje za razširitev obstoječega 110 kV stikališča na RTP Vrtojba in območje začasne rabe na zemljiščih ali delih zemljišč s parcelnimi številkami v naslednjih katastrskih občinah:
– k. o. Šempeter (2315): 451/4, 452, 453/6, 455/3, 457/3, 854/4, 854/5, 859/3, 861/2, 872/3, 878, 879/1, 879/2, 879/3, 880/1, 880/2, 888/1, 888/4, 897, 904/1, 904/5, 3390/1, 3436/4, 3440/5, 3446/5, 3450/1, 9126 in 383/2;
– k. o. Vrtojba (2316): 10/1, 15/1, 15/2, 31/1, 32, 84/5, 84/6, 85/4, 115/3, 117/4, 192/2, 194, 200, 201, 202, 203, 205, 621, 622, 623/2, 623/5, 623/6, 624/2, 3568/5, 3572, 3578, 3608/1, 3608/2, 3608/3, 3608/4, 3608/6, 3608/8, 3608/10, 3608/11 in 3608/13.
(2) Območje državnega prostorskega načrta je določeno s tehničnimi elementi, ki omogočajo prikaz meje tega območja v naravi. Koordinate tehničnih elementov so razvidne iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja načrta z načrtom parcel – listi št. 3.1–3.5.
5. člen 
(raba zemljišč) 
(1) Na območju državnega prostorskega načrta so glede na zasedbo ali omejitev rabe zemljišč opredeljene naslednje rabe zemljišč:
1. zemljišča izključne rabe:
– zemljišča na območju razširitve obstoječega 110 kV stikališča na RTP Vrtojba za objekte energetske infrastrukture;
2. zemljišča omejene rabe:
– zemljišča na območju 3 m od osi kablovoda 110 kV obojestransko zunaj območij izključne rabe.
3. zemljišča začasne rabe:
– zemljišča na območju gradbišč in začasnih odlagališč materiala zunaj območij izključne in omejene rabe.
IV. POGOJI GLEDE NAMEMBNOSTI POSEGOV V PROSTOR, NJIHOVE LEGE, VELIKOSTI IN OBLIKOVANJA 
6. člen
(potek trase) 
Trasa kablovoda 110 kV iz RTP Vrtojba poteka vzhodno od naselja Vrtojba po Opekarniški cesti do križišča štirih poti, kjer se obrne proti severozahodu in prečka državno cesto HC H4, odsek Šempeter–Vrtojba. Za prečkanjem državne ceste HC H4, odsek Šempeter–Vrtojba, poteka proti zahodu po državni cesti R3-614, odsek 1046 Priključek Šempeter–Šempeter (Polje), prečka vodotok Vrtojbico in krožišče ter nadaljuje po državni cesti R3-614, odsek 5733 Šempeter (Polje)–Vrtojba. Po prečkanju državne ceste R3-614, odsek 1550 Vrtojba–Gornji Miren, poteka po občinski cesti LC, odsek 414111, nato pa po severnem robu državne ceste HC H4, odsek 1467 Kamionska cesta Vrtojba, do južnega dela kamionskega parkirišča. Po parkirišču poteka približno 150 m v smeri mejnega prehoda Vrtojba, se mu izogne po severni strani, za njim pa zavije proti jugu-jugozahodu, prečka državno cesto HC H4, odsek Šempeter–Vrtojba, in se na državni meji z Republiko Italijo naveže na italijanski del kablovoda.
7. člen 
(kablovod in z njim povezane ureditve) 
(1) Kablovod 110 kV obsega tri enofazne kable z izolacijo iz zamreženega polietilena in vodnika preseka največ 1400 mm2 in ozemljitveni kabel. Ob kablovodu 110 kV se izvede optična kanalizacija za vpihovanje optičnega vlakna, vključno s podzemnimi jaški. Kablovod 110 kV se priklopi v RTP 110/20 kV Vrtojba z vsemi potrebnimi povezavami in predelavami.
(2) Predvidena višina nadkritja med končno urejenim terenom in temenom cevi znaša najmanj 1,1 m. Predvidena globina dna jarka pri vkopu kablovoda 110 kV znaša 1,5 m od zgornje kote končnega terena.
(3) Podvrtavanje kablovoda 110 kV z uvlačenjem v zaščitni cevi je predvideno na odsekih trase kablovoda 110 kV od km 0 + 684 do km 0 + 753, od km 0 + 769 do km 1 + 120, od km 1 + 931 do km 1 + 967 in od km 2 + 618 do km 2 + 687.
(4) Lega kablovoda 110 kV v zemlji se posebej označi, da je nad kablovodom 110 kV mogoč nadzor. Vidne oznake o visokonapetostnem kablu se postavijo na površini terena vzdolž celotne trase vsaj vsakih 50 m in dodatno na vsaki spremembi smeri. Najmanj 50 cm nad vkopanim kablovodom 110 kV se položi opozorilni trak značilne barve. Približno 15 cm nad cevmi optične kanalizacije se položijo še predfabricirane armiranobetonske plošče, ki dodatno varujejo kablovod 110 kV pred tretjimi osebami.
8. člen 
(razširitev obstoječega 110 kV stikališča na RTP Vrtojba) 
(1) Na obstoječem platoju RTP Vrtojba se izvede novo 110 kV prostozračno polje za priklop kablovoda 110 kV z opremo za vodenje in zaščito ter potrebne predelave na obstoječem stikališču.
(2) Jugovzhodno od obstoječega 110 kV stikališča se na ograjenem platoju s tlorisnimi gabariti približno 32 × 37 m, merjeno vzdolž najdaljših stranic, zgradi novo GIS-stikališče. Kota ureditve platoja je najmanj na 70,6 m. n. v. Na platoju se zgradi enonadstropni objekt s tlorisnimi gabariti največ 23 × 16 m. Konstrukcija objekta je armiranobetonska, klasične izvedbe. Streha je lahko ravna, enokapna ali dvokapna. Višina objekta je v primeru ravne strehe največ 12 m, v primeru enokapne ali dvokapne strehe pa je lahko višina slemena strehe večja. Po končani gradnji se površine znotraj platoja delno tlakujejo s pranimi ploščami, delno posujejo s prodom in zatravijo. Povozne površine znotraj platoja se asfaltirajo in zaključijo z betonskimi robniki. Plato se ogradi z ograjo v višini najmanj 2,2 m. Objekt se priključi na obstoječo komunalno infrastrukturo na območju RTP Vrtojba. Dostop do objekta poteka po obstoječi dostopni poti.
(3) Pri oblikovanju objekta novega GIS-stikališča se uveljavijo načela kakovostnega in sodobnega arhitekturnega oblikovanja tovrstnih tehnoloških objektov. Arhitekturno oblikovanje temelji na ustreznem razmerju vseh delov ali prostornin objekta (podolžen, pravokoten), na preprostosti in čistosti arhitektonskih oblik in ustreznem oblikovanju streh. Oblikuje se kakovostna vertikalna in horizontalna členitev pročelja objekta z ustreznim izborom pročelnih materialov, barv in struktur. Oblikovanje objekta se uskladi s tipologijo krajine in obstoječim objektom RTP Vrtojba. Izbira materialov omogoča čim lažje vzdrževanje pročelja in drugih delov objekta. Krajinskoarhitekturna ureditev temelji na zakrivanju pogledov na novozgrajeni objekt.
(4) Razširitev obstoječega 110 kV stikališča na RTP Vrtojba je razvidna iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija – razširitev obstoječega 110 kV stikališča na RTP Vrtojba – list št. 2.2.1.
9. člen 
(optična kanalizacija) 
Vzdolž kablovoda 110 kV je v skupnem jarku predvidena optična kanalizacija za vpihovanje optičnih vlaken. To sestavljajo zaščitne PEHD-cevi z nazivnim premerom DN50 za vpihovanje optičnih vlaken. V sklop optične kanalizacije spadajo tudi podzemni jaški s cestnim pokrovom s fleksibilno ploščo, odpornim na prehode težke mehanizacije.
10. člen 
(delovni pas) 
(1) Delovni pas ob kablovodu 110 kV sega 3 m levo in desno od osi kablovoda 110 kV (za prehod gradbenih strojev, polaganje 110 kV kablovoda v jarek in za odlaganje izkopanega materiala).
(2) Na območjih, kjer se kablovod 110 kV približa objektom, prečka varovana območja in infrastrukturne objekte ali poteka vzporedno z njimi, in na območjih drugih ovir na trasi ali ob njej je lahko širina delovnega pasu zaradi prilagajanja dejanskim razmeram tudi večja ali manjša.
(3) Območje državnega prostorskega načrta, razen območij parcel nadzemnih objektov na kablovodu 110 kV, se po končani gradnji povrne v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom.
(4) Delovni pas je razviden iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovanih ureditev s križanji gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra – listi št. 2.1.1–2.1.5.
11. člen 
(dopustni posegi v obstoječe objekte in dopustne dejavnosti) 
(1) Poleg ureditev, načrtovanih s tem državnim prostorskim načrtom, so v območju omejene in začasne rabe, če ne onemogočajo ureditev po tem državnem prostorskem načrtu in prevoznosti dostopnih poti, dopustni tudi naslednji posegi:
– rekonstrukcija obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov in prometne infrastrukture in gradnja novih;
– urejanje vodotokov in izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda;
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– opravljanje kmetijske in gozdarske dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih ob upoštevanju omejitev iz 23. člena te uredbe v širini 3 m na obe strani kablovoda 110 kV;
– vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih objektov, pri čemer se namembnost objektov ne spreminja;
– postavitve nezahtevnih in enostavnih objektov, če so njihovi podzemni nosilni elementi (temelji ipd.) najmanj 5 m oddaljeni od osi kablovoda 110 kV.
(2) Na območjih izključne rabe znotraj državnega prostorskega načrta so, če ne onemogočajo ureditev po tem državnem prostorskem načrtu, dopustni tudi naslednji posegi:
– rekonstrukcija obstoječih linijskih infrastrukturnih objektov in gradnja novih,
– izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(3) Kmetijska zemljišča v območju omejene in začasne rabe so namenjena kmetijski dejavnosti. Poleg dopustnih objektov, gradenj in drugih del, določenih v tem in 35. členu te uredbe, so na kmetijskih zemljiščih dopustna kmetijska prostorskoureditvena dela po predpisih, ki urejajo varstvo kmetijskih zemljišč.
(4) Za vse posege v prostor v varovalnem pasu, ki sega 3 m na obe strani od osi kablovoda 110 kV, je treba pridobiti soglasje sistemskega operaterja.
V. POGOJI GLEDE KRIŽANJ ALI PRESTAVITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA IN PRIKLJUČEVANJA PROSTORSKIH UREDITEV NANJE 
12. člen
(skupne določbe) 
(1) Pred izvedbo vseh posegov je treba določiti lego vseh komunalnih in energetskih vodov in omrežja zvez, jih zakoličiti in ustrezno zaščititi.
(2) Projektiranje ter gradnja komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture potekata v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev.
(3) Detajli križanj, morebitne prestavitve in drugi posegi, potrebni na infrastrukturnem omrežju, se natančno obdelajo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja ali izvedbo.
(4) Infrastruktura se ne prestavlja v območja kulturne dediščine, križanja infrastrukture pa so izvedena tako, da ne prizadenejo kulturne dediščine.
(5) Prestavitve obstoječe gospodarske javne infrastrukture zaradi gradnje kablovoda 110 kV se izvedejo na stroške investitorja.
(6) Vsa križanja in vzporedni poteki kablovoda 110 kV z objekti gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, prestavitve objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra in priključki nanjo so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovanih ureditev s križanji gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra – listi št. 2.1.1–2.1.5.
13. člen 
(državne in lokalne ceste) 
(1) Križanje kablovoda 110 kV z državno cesto HC H4, odsek Šempeter–Vrtojba, se izvede s podvrtavanjem z vgradnjo zaščitene cevi kablovoda 110 kV v čim krajši razdalji, na globini najmanj 1 m, merjeno od temena zaščitne cevi. Križanje se zaradi tehničnih pogojev gradnje izvede pod dopustnim kotom glede na os ceste. Pri križanju se upošteva širitev državne ceste za en vozni pas, kar je najmanj 7 m obojestransko od meje cestnega sveta.
(2) Križanje kablovoda 110 kV z državno cesto HC H4, odsek Šempeter–Vrtojba, in navezava na primopredajno točko na kablovod v Republiki Italiji se izvedeta s prekopom na globini najmanj 1 m, merjeno od temena kabla. Križanje se izvede pod dopustnim kotom glede na os ceste, vzporedno s potekom državne meje. Pri križanju se upošteva širitev državne ceste za en vozni pas, kar je najmanj 7 m obojestransko od meje cestnega sveta.
(3) Kablovod 110 kV posega v državno cesto R3-614, odsek 1046 Priključek Šempeter–Šempeter (Polje), odsek 5733 Šempeter (Polje)–Vrtojba in odsek 1550 Vrtojba–Gornji Miren, na dva načina – cesto križa ali poteka v njej vzdolžno pod voziščem. Če križanja ali vzdolžnega poteka po cesti zaradi tehničnih pogojev gradnje ni mogoče izvesti s podvrtavanjem, se križanje ali vzdolžni potek izvede s prekopom. V primeru križanja ceste s prekopom se kablovod 110 kV vgradi na globini najmanj 1 m, merjeno od temena kabelske kanalizacije za optični kabel. Po koncu gradnje se vozišče sanira v širini najmanj 5 m. V primeru gradnje s prekopom vzdolžno pod voziščem se kablovod 110 kV vgradi na globini najmanj 1 m, merjeno od temena kabelske kanalizacije za optični kabel. Po koncu gradnje se sanira celotno smerno vozišče.
(4) Križanje kablovoda 110 kV z načrtovanim krožiščem na državni cesti R3-614, odsek 5733 in 1550, z LC 414011 rondo Rožna Dolina-Šempeter-Vrtojba in LC 414021 ABK-MMP-Vrtojba se izvede s podvrtavanjem z vgradnjo zaščitene cevi kablovoda 110 kV.
(5) Križanje kablovoda 110 kV z načrtovano kolesarsko potjo v območju obvoznice mimo Vrtojbe pod državno cesto HC H4, odsek Šempeter–Vrtojba, v območju državne ceste R3-614, odsek 5733 Šempeter (Polje)–Vrtojba in odsek 1550 Vrtojba–Gornji Miren, se izvede s prekopom na globini najmanj 1 m, merjeno od temena kabelske kanalizacije za optični kabel.
(6) Križanje kablovoda 110 kV z načrtovano servisno cesto, ki bo na območju MMP Vrtojba nadomestila obstoječo kamionsko cesto, se izvede s prekopom na globini najmanj 1 m, merjeno od temena kabelske kanalizacije za optični kabel. Po koncu gradnje se vozišče sanira v širini najmanj 5 m.
(7) Križanje cest s podvrtavanjem se izvede tako, da se gradbena jama pravilno razpre, vozišče pa zaščiti pred vdiranjem. Prepreči se kakršno koli zmanjšanje nosilnosti ali posedanja vozišča.
(8) Pri križanjih državne ceste in poteku kablovoda 110 kV v cestišču so jaški kablovoda postavljeni zunaj kolesnic in opremljeni s fleksibilno ploščo.
(9) Zaradi gradnje kablovoda 110 kV na območju državnih cest ne smejo biti ogroženi varnost prometa, stabilnost ceste in objektov in odvodnjavanje ceste. Upravljavcu državnih cest se omogoči izvajanje rednih vzdrževalnih del na državni cesti in njenih spremljajočih objektih.
(10) Križanje kablovoda 110 kV z občinsko cesto LC, odsek 414111, se izvede s prekopom na globini najmanj 1,5 m, merjeno od temena kabelske kanalizacije za optični kabel.
14. člen 
(vodovodno omrežje) 
Vodoravna križanja kablovoda 110 kV in vodovodnega voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V višinskem pogledu poteka križanje izvennivojsko. Kablovod 110 kV se položi najmanj 0,5 m nad ali pod vodovodom. Na križanjih, pri katerih ni višinskih podatkov o vodovodu, se med gradnjo izvedeta sondiranje in medsebojna višinska uskladitev.
15. člen 
(kanalizacijsko omrežje) 
Vodoravna križanja kablovoda 110 kV in kanalizacijskega voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V višinskem pogledu poteka križanje izvennivojsko. Kablovod 110 kV se položi najmanj 0,5 m nad ali pod kanalizacijo. Pri vzporednem poteku kablovoda 110 kV in kanalizacije je svetli odmik 1,5 m.
16. člen 
(elektroenergetsko omrežje) 
(1) Križanja kablovoda 110 kV ter omrežja srednjenapetostnih in nizkonapetostnih nadzemnih in podzemnih vodov se izvedejo s prekopom pod elektroenergetskimi vodniki. Izkopi v bližini temeljev obstoječih drogov daljnovodov se izvedejo najmanj 2 m od temelja. Pred začetkom gradnje izvajalec naroči zakoličenje elektroenergetskih vodov.
(2) Investitor najmanj osem dni pred začetkom del o nameravanih delih obvesti ELEKTRO PRIMORSKA d. d., Distribucijska enota Gorica, in omogoči nadzor nad deli.
(3) Pri križanju ali približevanju kablovoda 110 kV visokonapetostnim elektroenergetskim vodom se upoštevajo tehnični in splošni pogoji upravljavca elektroenergetskega omrežja.
17. člen 
(telekomunikacijsko omrežje) 
Vodoravna križanja kablovoda 110 kV in telekomunikacijskega voda se izvedejo praviloma pod pravim kotom. V višinskem pogledu poteka križanje izvennivojsko. Kablovod 110 kV se položi najmanj 0,5 m nad ali pod telekomunikacijskim vodom. Na mestu križanja se telekomunikacijski vod zaščiti s cevjo.
18. člen 
(plinovodno omrežje) 
(1) Križanja kablovoda 110 kV in prenosnega plinovoda se izvedejo s svetlim navpičnim odmikom najmanj 0,5 m. Vsa križanja se pred gradnjo kablovoda 110 kV zakoličijo. Medsebojna višinska uskladitev se obdela v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektu za izvedbo. Na mestih prečkanja se pod obstoječim plinovodom izdela posteljica; namesto peščenega zasipa se položijo vreče, napolnjene s suho cementno mešanico. Vreče se položijo v prečni smeri po celotni širini jarka.
(2) Križanja kablovoda 110 kV in distribucijskega plinovoda se izvedejo s kotom križanja od 30 do 90°. V višinskem pogledu poteka križanje izvennivojsko. Kablovod 110 kV se položi najmanj 0,2 m nad ali pod distribucijskim plinovodom. Pri vzporednem poteku kablovoda 110 kV in distribucijskega plinovoda je svetli odmik najmanj 0,4 m. Vsa križanja se pred gradnjo kablovoda 110 kV zakoličijo. Medsebojna višinska uskladitev se obdela v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja in projektu za izvedbo.
(3) Prevoz mehanizacije nad obstoječim prenosnim plinovodom med gradnjo ni dovoljen. Kadar je ta nujno potreben, se obstoječa plinovodna cev zaščiti pred poškodbami (na primer z jeklenimi ali betonskimi ploščami). Nad plinovodno cevjo je dovoljeno le začasno odlaganje izkopanega zemeljskega materiala, ki ne zahteva vožnje mehanizacije nad plinovodom.
VI. MERILA IN POGOJI ZA PARCELACIJO 
19. člen
(parcelacija) 
(1) Parcelacija se izvede v skladu s prikazom iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Prikaz območja načrta z načrtom parcel – listi št. 3.1–3.5, v katerem so s tehničnimi elementi, ki omogočajo prenos novih mej parcel v naravo, določene tudi lomne točke meje območja državnega prostorskega načrta.
(2) Parcele, določene s tem državnim prostorskim načrtom, se lahko po izvedenih posegih delijo v skladu z izvedenim stanjem na podlagi lastništva ali upravljanja in se po namembnosti sosednjih območij pripojijo k sosednjim parcelam.
VII. POGOJI CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, OHRANJANJA NARAVE, VARSTVA OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, UPRAVLJANJA VODA, VAROVANJA ZDRAVJA LJUDI, OBRAMBE DRŽAVE TER VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 
20. člen
(ohranjanje narave) 
(1) Podatki o območjih ohranjanja narave so razvidni iz obvezne priloge k državnemu prostorskemu načrtu: Prikaz stanja prostora.
(2) Med gradnjo in po posegu se na območju državnega prostorskega načrta upoštevajo naslednji pogoji:
– pri poseganju v območja linearnih krajinskih struktur (grmišča, mejice, posamezna večja drevesa) je delovni pas čim ožji, trasa se izogiba sestojem starejšega drevja v mejicah in osamelim starejšim drevesom;
– kablovod 110 kV je lahko na desni strani Opekarniške ceste na odseku med RTP Vrtojba in križiščem štirih cest oddaljen največ 4 m od desnega roba Opekarniške ceste;
– gradnja kablovoda 110 kV ob Opekarniški cesti med RTP Vrtojba in križiščem štirih cest se izvede v čim krajšem času, v obdobju prezimovanja laške žabe med 1. novembrom in 1. februarjem.
(3) Za preprečitev naselitve ter razvoja tujerodnih invazivnih rastlin in rastlin z drugačno gensko zasnovo od lokalnih populacij se izvedeta naslednja ukrepa:
– zasipava se izključno z materialom, izkopanim na trasi kablovoda 110 kV;
– košnja se izvaja najmanj dvakrat letno (v prvi polovici junija in prvi polovici avgusta), površine, ki se zaraščajo s tujerodnimi vrstami (žlezasta nedotika, japonski dresnik in kanadska zlata rozga), pa se kosijo še pogosteje, praviloma enkrat na mesec v vegetacijski sezoni.
21. člen 
(vodotoki in poplavna območja) 
(1) Vsa prečkanja kablovoda 110 kV z vodotoki in jarki ter poteki v priobalnem pasu vodotokov so razvidni iz grafičnega dela državnega prostorskega načrta: Ureditvena situacija načrtovanih ureditev s križanji gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra – listi št. 2.1.1–2.1.5.
(2) Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbo upošteva na celotnem območju državnega prostorskega načrta vse pogoje iz kart poplavne in erozijske nevarnosti ali razredov poplavne in erozijske nevarnosti.
(3) Načrtovana prostorska ureditev ne sme povečati obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnih območjih in zunaj njih.
(4) Prečkanje vodotoka Vrtojbica se izvede s podvrtavanjem pod vodotokom na globini najmanj 1 m pod dnom struge. Na tej globini poteka kablovod 110 kV še 3–5 m od zgornjega roba brežine na obeh bregovih.
(5) Zemeljska dela v bližini vodotoka Vrtojbica se tehnično izpeljejo tako, da se prepreči kaljenje vode.
(6) O predvidenih delih na vodotokih se najmanj sedem dni pred začetkom obvesti ribiška organizacija, ki upravlja ribiški okoliš.
(7) Na vseh trenutnih in potencialnih poplavnih območjih se izvedejo naslednji ukrepi:
– odlaganje izkopanega materiala v pretočne profile vodotokov in na poplavna območja ni dovoljeno;
– izkopan material se sproti odvaža na deponijo;
– na poplavnih območjih ni dovoljeno trajno nadvišanje terena z nasipanjem materiala;
– travne površine, ki so bile ob gradnji kablovoda poškodovane, se takoj uredijo in sanirajo s ponovno zatravitvijo, ki v čim krajšem času zagotovi dobro razraščeno travno rušo;
– dela se ne izvajajo v obdobju obsežnih padavin niti v obdobju z večjo verjetnostjo nastopanja poplav.
22. člen 
(vodovarstvena območja) 
(1) Kablovod 110 kV prečka vodovarstvena območja, ki so razvidna iz obvezne priloge k državnemu prostorskemu načrtu: Prikaz stanja prostora.
(2) Na območju Vrtojbensko-Mirenske podtalnice, ki je predlagano za zavarovanje z vodovarstvenimi območji, se predvidijo zaščitni ukrepi, s katerimi se zmanjša tveganje onesnaženja med gradnjo in med vzdrževalnimi deli na kablovodu 110 kV. Ukrepi se določijo glede na način in uporabljene tehnologije gradnje, glede na ustrezne ureditve gradbišč ter glede na ravnanje z odpadki in ravnanje ob izjemnih dogodkih.
(3) Pri gradnji na predlaganem vodovarstvenem območju izvajalec med gradnjo izvaja vse zaščitne ukrepe in poseg izvaja tako, da ni škodljivega vpliva na podzemne vode, kot to velja za zavarovana vodovarstvena območja.
23. člen 
(kmetijska in gozdna zemljišča) 
(1) Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč z velikim pridelovalnim potencialom je delovni pas čim ožji.
(2) Globina in način polaganja kablovoda 110 kV na območju kmetijskih zemljišč se prilagodita tako, da je po končani gradnji kmetijska proizvodnja čim manj omejena. Gradnja se izvaja v času, ko ni najintenzivnejših kmetijskih opravil.
(3) Nad kablovodom 110 kV se določi pas z omejitvijo kmetijske dejavnosti v širini 3 m na vsako stran od osi kablovoda 110 kV. V tem pasu ni dovoljeno saditi rastlin s koreninami, globljimi od 0,5 m, obdelovati zemljišč globlje od 0,5 m, postavljati opor, namenjenih kmetijstvu in sadjarstvu, katerih temelji segajo globlje kot 0,5 m, niti vkopavati cevovodov za namakanje in oroševanje v sadjarstvu.
(4) Po zgraditvi kablovoda 110 kV se začasno uporabljena kmetijska in gozdna zemljišča povrnejo v enako stanje in kakovost, kot sta bila pred gradbenim posegom.
(5) Lastnikom se omogoči nemoten dostop do kmetijskih in gozdnih zemljišč med gradnjo kablovoda 110 kV in po njej.
24. člen 
(varstvo tal) 
(1) Posegi v tla in odstranjevanje krovnih plasti se izvajajo tako, da prizadenejo čim manjšo površino tal.
(2) Plasti tal se pri zasipanju vračajo v obratnem vrstnem redu, kot so bila odkopana. Ob izkopu se zgornja plast humusa deponira tako, da je po končani gradnji s tem slojem mogoče pokriti površine, prizadete med gradnjo.
(3) Dovažanje zgornje plasti rodovitne zemlje od drugod ni dovoljeno zaradi vnosa tujerodnih rastlin in rastlin z drugačno gensko zasnovo od lokalnih populacij.
(4) Za čas gradnje se v fazi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izdela načrt o ravnanju in uporabi rodovitnega dela prsti.
25. člen 
(varstvo zraka) 
Z nalaganjem in razlaganjem tovora ni dovoljeno onesnaževati cest. Tovor se na vozila naloži tako, da ne onesnažuje okolja, sipki tovor se prekriva. V sušnem in vetrovnem vremenu se prevozne in gradbene površine vlažijo. Sipki materiali se skladiščijo proč od stanovanjskih območij ter se v sušnem in vetrovnem vremenu vlažijo in prekrivajo. Prometne površine na gradbišču, javne prometne površine in vozila pri vožnji z gradbišča na javne prometne površine se redno čistijo.
26. člen 
(varstvo pred hrupom) 
V bližini stanovanjskih objektov se med gradnjo postavijo začasne protihrupne ograje. Vrsta in način postavitve protihrupne ograje se določita v fazi projekta za izvedbo. Prevozne poti se kar najbolj izogibajo stanovanjskim stavbam in drugim stavbam z varovanimi prostori.
27. člen 
(ravnanje z odpadki) 
(1) Investitor mora na celotnem območju gradbišča ter na prevoznih in manipulativnih površinah zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadne embalaže.
(2) Investitor za predvidene izkope pripravi načrt uporabe zemljine in oceno kakovosti zemljine.
(3) Po končani gradnji se vsi odpadki, nastali med gradnjo, odstranijo in odložijo na odlagališčih.
28. člen 
(varstvo pred požarom) 
Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega prostorskega načrta ne sme poslabšati.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE 
29. člen
(etapnost izvedbe) 
Prostorske ureditve, ki jih določa državni prostorski načrt, se izvedejo v eni etapi.
IX. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
30. člen
(monitoring) 
Monitoring vplivov na okolje se izvede v skladu z usmeritvami, določenimi v programu monitoringa, ki ga investitor izdela v fazi priprave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
31. člen 
(organizacija gradbišča) 
(1) Organizacija gradbišča je omejena na območje državnega prostorskega načrta.
(2) Za dostop do gradbišča se uporabijo obstoječe državne ceste ter obstoječe občinske ceste in poti.
(3) Gradnja na javnih cestah se izvaja z zaporo enega voznega pasu, zato je treba pridobiti soglasje upravljavca javne ceste, s katerim se določijo pogoji za opravljanje teh del.
(4) Med gradnjo kablovoda 110 kV se na lokaciji obstoječe RTP Vrtojba uredi začasna deponija za skladiščenje kabla, zaščitnih cevi in manipulacijo z materialom, predvidenim za ponovno uporabo, po končani gradnji pa se tam vzpostavi prvotno stanje.
32. člen 
(obveznosti investitorja in izvajalca) 
(1) Investitor in izvajalec imata naslednje obveznosti:
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi morda služile obvozu ali prometu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji pa sanacija vseh poškodb;
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav in drugih objektov in sanacija poškodb;
– ob morebitni nezgodi zagotovitev takojšnjega ukrepanja ustrezno usposobljenih delavcev.
(2) Poleg obveznosti, navedenih v prvem odstavku tega člena, pa ima investitor tudi naslednje obveznosti:
– pred začetkom del pravočasno obvesti upravljavce gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, da se z njimi evidentirajo obstoječi objekti in naprave ter uskladijo vsi posegi v območje objektov in naprav ter tudi v njihove varovalne pasove;
– pravočasno seznani prebivalstvo z začetkom in načinom izvajanja gradbenih del ter morebitnimi omejitvami prometa in oskrbe s komunalno infrastrukturo;
– seznani prebivalstvo ob kablovodu 110 kV s pravili in postopki, ki jih je treba upoštevati med gradnjo in obratovanjem;
– ustrezno zaščiti objekte in naprave med gradnjo, po njej pa odpravi morebitne poškodbe na njih;
– omogoči nemoteno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo objektov;
– zagotovi ali nadomesti dostope in dovoze do obstoječih objektov in zemljišč;
– naredi posnetek ničelnega stanja cest, ki se prekopljejo in med gradnjo uporabljajo za prevozne poti na gradbišča, poškodbe pa po gradnji odpravi in ceste povrne v prvotno stanje;
– pripravi ustrezne razmejitve, preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbi za primopredajo gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, ki ju v skladu s predpisi, ki urejajo področje javne infrastrukture, investitor kablovoda 110 kV ne prevzame v upravljanje, upravljavci pa so ju v upravljanje in vzdrževanje dolžni prevzeti.
X. DOPUSTNA ODSTOPANJA 
33. člen
(dopustna odstopanja) 
(1) Pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja so dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju energetskih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, energetsko-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika ter upoštevajo zadnje stanje tehnike in omogočajo racionalnejšo rabo prostora.
(2) Dopustna so odstopanja pri trasi kablovoda 110 kV in širini delovnega pasu znotraj območja državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe. Pri vseh navedenih dopustnih odstopanjih se upoštevajo pogoji iz prvega odstavka tega člena.
(3) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo vse rešitve, ki so posledica ugotovitve natančnih potekov in lege komunalnih vodov ter ustreznih tehničnih rešitev. Prav tako so dopustna vsa križanja predvidenih komunalnih vodov s traso kablovoda 110 kV, če investitor pridobiti soglasje investitorja kablovoda 110 kV ali njegovega upravljavca.
(4) Pri izvedbi državnega prostorskega načrta so dopustna odstopanja glede tlorisnih dimenzij in višine objektov. Tlorisni gabariti ne smejo biti več kot deset odstotkov večji, lahko pa so manjši. Odstopanje pri višini objektov zaradi funkcionalne zasnove strehe je +/–30-odstotno. Dopusten je pomik objekta novega GIS-stikališča znotraj območja razširitve obstoječega 110 kV stikališča na RTP Vrtojba.
(5) Odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev iz prejšnjih odstavkov ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, ne smejo poslabšati bivalnih in delovnih razmer na območju državnega prostorskega načrta ali sosednjih območjih ter ne smejo biti v nasprotju z javnimi koristmi. Z dopustnimi odstopanji morajo soglašati projektni soglasodajalci, v pristojnosti katerih posegajo.
XI. NADZOR 
34. člen
(nadzor) 
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpektorat, pristojen za prostor.
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
35. člen
(dopustni posegi in dejavnosti do začetka gradnje prostorskih ureditev) 
(1) Do začetka gradnje prostorskih ureditev iz 3. člena te uredbe so na območju državnega prostorskega načrta iz 4. člena te uredbe dopustni izvajanje kmetijskih in gozdarskih dejavnosti na obstoječih kmetijskih in gozdnih zemljiščih, gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra, izvajanje ukrepov pred škodljivim delovanjem voda, izvajanje ukrepov za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev obstoječih objektov, pri čemer se namembnost objektov ne spreminja, zunanja ureditev dvorišč in dostopnih poti do obstoječih ali novih stavb zunaj območja državnega prostorskega načrta ter vse druge dejavnosti, ki jih je mogoče izvajati v skladu z merili in pogoji te uredbe.
(2) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni, če se zaradi njih ne poslabšajo pogoji za izvedbo ureditev, ki so predmet državnega prostorskega načrta, in če z njimi soglaša sistemski operater.
36. člen 
(občinski prostorski akti) 
Z dnem uveljavitve te uredbe se za celotno območje iz 4. člena te uredbe in za vse ureditve na tem območju šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni ti občinski prostorski akti:
– Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 7/14, 21/14 in 81/15),
– Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Caufovo v Vrtojbi, spremembe in dopolnitve 2015 (Uradni list RS, št. 71/15),
– Odlok o občinskem lokacijskem načrtu SMETE v Šempetru pri Gorici (Uradni list RS, št. 44/05 in 90/11).
37. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-61/2016
Ljubljana, dne 22. decembra 2016
EVA 2016-2550-0061
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
Slika 1

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti