Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016

Kazalo

3567. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2017, stran 12256.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15; v nadaljevanju: ZJF) in 113. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – uradno prečiščeno besedilo in 62/16) je župan Občine Miren - Kostanjevica dne 14. 12. 2016 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2017 (v nadaljevanju: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15) in Odlokom o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 12/15, 8/16 in spremembe odloka št. 007-10/16 sprejete na 23. redni seji občinskega sveta dne 14. 12. 2016; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. OBSEG ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Neposredni proračunski uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju preteklega leta. Obseg odhodkov in drugih izdatkov realiziranega proračuna v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2016 je znašal 979.093,62 € in predstavlja obseg začasnega financiranja po tem sklepu.
Začasno financiranje se izvaja v okviru tekočih prejemkov proračuna in s črpanjem sredstev na računih občine iz preteklega leta.
Po preteku začasnega financiranja, se v tem obdobju plačani izdatki in vplačani prejemki, vključijo v proračun občine za leto 2017.
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA PRORAČUNA 
3. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
4. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
5. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo glavnic dolga v tekočem proračunskem letu.
5. KONČNA DOLOČBA 
6. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2017 dalje.
Št. 007-14/2016-1
Miren, dne 14. decembra 2016
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.
 
 

AAA Zlata odličnost