Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016

Kazalo

3565. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica, stran 12250.

  
Na podlagi 17. in 135. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica zaradi uskladitve splošnega akta z določbami Zakona o lokalni samoupravi (ZLS; Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in Zakona o zavodih (Uradni list RS – stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 – ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 – ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 – ZP-L, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) na 23. redni seji dne 14. 12. 2016 sprejel
S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E  P O S L O V N I K A 
Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica 
1. člen 
V Poslovniku Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB) se pri vsakem členu odstavki oštevilčijo po vrstnem redu.
2. člen 
V drugem odstavku 4. člena se beseda »šestkrat« nadomesti z besedo »štirikrat«.
3. člen 
V 6. členu se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.
4. člen 
Četrti odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat predstavnikov občine v organih javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in drugih organizacij, katerih ustanoviteljica je občina, traja in preneha v skladu z zakonom ali ustanovitvenim aktom organizacije.«
5. člen 
Četrti odstavek 15. člena se črta. Dosedanji peti odstavek postane četrti odstavek.
6. člen 
Drugi odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Član sveta ali delovnega telesa, ki se ne more udeležiti seje sveta ali delovnega telesa, mora o odsotnosti in razlogih zanjo obvestiti, v primeru seje sveta, župana in tajništvo občine, v primeru seje delovnega telesa pa predsednika delovnega telesa, in sicer najkasneje dan pred začetkom seje. Če zaradi višje sile ali drugih razlogov tega ne more storiti, mora to opraviti takoj, ko je mogoče.«
V tretjem odstavku se beseda »neupravičeno« zamenja z besedo »neopravičeno«.
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za člana delovnega telesa, ki se neopravičeno ne udeleži treh sej delovnega telesa v koledarskem letu, lahko predsednik delovnega telesa predlaga občinskemu svetu njegovo razrešitev.«
7. člen 
V tretjem odstavku 20. člena se besedilo »6 rednih sej« nadomesti z besedilom »štiri redne seje«.
8. člen 
V prvem odstavku 23. člena se črta besedilo »ter z osebnim telefonskim glasovanjem ali« in pred besedo »glasovanjem« doda predlog »z«.
9. člen 
V prvem odstavku 25. člena se črta poved »Župan vsebino dnevnega reda doreče na kolegiju župana, kjer pri pripravi poteka seje sodelujejo vsi člani kolegija.«
10. člen 
Peti odstavek 27. člena se črta.
Dosedanji šesti odstavek postane peti odstavek.
11. člen 
V tretjem odstavku 29. člena se črta besedilo »in predlaga v potrditev dva overovatelja zapisnika«.
12. člen 
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na začetku seje svet sprejme dnevni red.
Pri določanju dnevnega reda svet najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi in nato o morebitnih predlogih za skrajšanje rokov, združitev obravnav ali hitri postopek.
Pred glasovanjem o dnevnem redu lahko župan umakne z dnevnega reda točke, ki jih je sam predlagal.
Praviloma se poročilo o opravljenem delu župana in občinske uprave, poročilo o realizaciji sklepov in mandatne zadeve uvrstijo na začetek dnevnega reda.
Predlogi za razširitev dnevnega reda se lahko sprejmejo le, če so razlogi nastali po sklicu seje in če je bilo članom sveta izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red. O predlogih za razširitev dnevnega reda svet razpravlja in glasuje.
Po sprejetih posameznih odločitvah za umik oziroma za razširitev dnevnega reda da predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.«
13. člen 
31. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Po sprejetju dnevnega reda seje svet odloča o sprejemu zapisnika prejšnje seje.
Član sveta lahko da pripombe k zapisniku prejšnje seje in zahteva, da se zapisnik ustrezno spremeni in dopolni. O utemeljenosti zahtevanih sprememb ali dopolnitev zapisnika prejšnje seje odloči svet.
Zapisnik se lahko sprejme z ugotovitvijo, da nanj niso bile podane pripombe, lahko pa se sprejme ustrezno spremenjen in dopolnjen s sprejetimi pripombami.«
14. člen 
V četrtem odstavku 41. člena se besedilo »član sveta oziroma govornik, ki mu« nadomesti z besedo »komur«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Odstranitev s seje se lahko izreče tudi vsakemu, ki nepooblaščeno snema sejo občinskega sveta.«
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
15. člen 
Četrti odstavek 44. člena se črta.
16. člen 
V 50. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Pri glasovanju o kandidatih, se v primeru enakega števila glasov dveh kandidatov med njima opravi žreb.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
17. člen 
Prvi odstavek 53. člena se črta in nadomesti z naslednjimi odstavki:
»Seje sveta se zvočno in slikovno snemajo. Snemanje sej izvajajo izključno osebe, pooblaščene s strani občinske uprave. Upravljavec zbirk osebnih podatkov, pridobljenih s snemanjem sej, je občinska uprava.
Neposredni prenos seje se javno predvaja na spletni strani občine in je objavljen le za čas poteka seje. Namen neposrednega prenosa je seznanitev javnosti s potekom seje in aktualnimi vsebinami v občini.
Snemanje seje služi pripravi zapisnika seje. Posnetek seje se hrani toliko časa, dokler je to potrebno za pripravo zapisnika. Ko občinski svet zapisnik potrdi, se posnetek izbriše.
Seje ali deli sej, s katerih je javnost izključena zaradi obdelave varovanih osebnih podatkov, se javno ne predvajajo.«
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
18. člen 
Drugi odstavek 54. člena se črta.
V četrtem odstavku se besedilo »in overovatelja zapisnika« črta.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
19. člen 
V drugem odstavku 85. člena se beseda »pečati« nadomesti z besedo »žigosa«.
20. člen 
V prvem odstavku 86. člena se za besedo »uvod« doda besedilo »povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo«.
21. člen 
V 88. členu se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se glasita:
»Predlog odloka se lahko pošlje v javno razpravo, v kateri je najmanj 30 dni. Obdobje javne razprave začne teči z dnem objave predloga odloka na spletni strani občine. V času javne razprave mora biti zagotovljen vpogled v predlog odloka preko spletne strani občine in v prostorih občine. Zainteresirana javnost lahko o predlogu odloka posreduje mnenja in pripombe. Povzetek sodelovanja predlagatelja z javnostjo v postopku sprejema odloka pripravi občinska uprava.
Predlog odloka, ki se nanaša na posamično ali na vse ožje dele občine, in posega v naloge, prenesene njim v izvajanje, je potrebno poslati v obravnavo svetom ožjih delov občine in določiti rok, v katerem morajo posredovati stališča o predlogu odloka.«
Dosedanja prvi in drugi odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
22. člen 
V prvem odstavku 89. člena se na koncu doda nov stavek, ki se glasi:
»Svet se seznami s povzetkom sodelovanja javnosti v postopku sprejema odloka.«
23. člen 
Prvi odstavek 91. člena se spremeni tako, da se glasi:
»V drugi obravnavi predloga odloka svet razpravlja o vsebini predloga odloka. Svet lahko sklene, da se opravi razprava po vrstnem redu o vsakem členu posebej, lahko pa odloči, da se razpravlja skupaj o več ali vseh poglavjih in ločeno le o posameznih spornih členih predloga odloka, h katerim so bili predlagani amandmaji.«
Za tretjim odstavkom se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Amandma mora biti predložen članom sveta v pisni obliki z obrazložitvijo najmanj tri dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma, ali na seji sami, na kateri lahko predlaga amandma najmanj ena četrtina vseh članov sveta ali župan.
Če amandma ni predložen v pisni obliki ali je brez obrazložitve, ga predsedujoči ne sme dati v razpravo in odločanje.«
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta šesti in sedmi odstavek.
24. člen 
V 92. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Če ni predlaganih amandmajev, svet po koncu razprave glasuje o predlogu odloka v celoti.«
25. člen 
V drugem odstavku 120. člena se besedilo »najmanj 1/4 članov« nadomesti z besedo »člana«.
26. člen 
V prvem odstavku 121. člena se beseda »župan« nadomesti z besedami »Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja« v ustreznem sklonu.
27. člen 
V četrtem odstavku 128. člena se zadnji stavek črta.
28. člen 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi.
Št. 007-0024/2015-8
Miren, dne 14. decembra 2016
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.