Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016

Kazalo

3548. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – 2, stran 12232.

  
Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – Skl. US), Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) in 15. člena Statuta Občine Sodražice (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 13. redni seji dne 14. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – 2
1. člen 
V Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 49/11, 50/14, 32/15, 46/16) se spremeni 50. člen, tako da se doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»(3.a) Gradbeno inženirske objekte je možno graditi do meje zemljiške parcele, na kateri se gradi.«
2. člen 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 3500-1/06
Sodražica, dne 14. decembra 2016
Župan 
Občine Sodražica 
Blaž Milavec l.r.