Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016

Kazalo

3538. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016, stran 12211.

  
Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4) in 17. in 112. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 23. redni seji dne 14. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 12/15) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.787.437
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.910.318
70
DAVČNI PRIHODKI
3.080.828
700 Davki na dohodek in dobiček
2.580.934
703 Davki na premoženje
353.792
704 Domači davki na blago in storitve
146.002
706 Drugi davki
100
71
NEDAVČNI PRIHODKI
829.490
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
584.070
711 Takse in pristojbine
4.000
712 Globe in druge denarne kazni
5.000
714 Drugi nedavčni prihodki
236.420
72
KAPITALSKI PRIHODKI
502.680
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
163.300
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 
339.380
73
PREJETE DONACIJE
44.620
730 Prejete donacije iz domačih virov
44.620
74
TRANSFERNI PRIHODKI 
245.055
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
235.133
741 Prejeta sr. iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
9.922
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
84.764
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
84.764
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.743.275
40
TEKOČI ODHODKI
1.468.114
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
390.390
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
59.043
402 Izdatki za blago in storitve
993.681
403 Plačila domačih obresti
25.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.808.879
410 Subvencije
152.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.041.600
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
157.094
413 Drugi tekoči domači transferi
458.185
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.412.684
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.412.684
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
53.598
431 Inv. transf. prav. in fizič. osebam, ki niso pror. upor. 
39.200
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
14.398
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I.-II.
44.162
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije 
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
18.639
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
18.639
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
18.639
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–18.639
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
116.540
50
ZADOLŽEVANJE
116.540
500 Domače zadolževanje
116.540
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
169.533
55
ODPLAČILA DOLGA
169.533
550 Odplačila domačega dolga
169.533
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–27.470
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–52.993
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
–44.162
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. preteklega leta
27.470
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
KONČNA DOLOČBA 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0010/2016
Miren, dne 14. decembra 2016
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost