Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016

Kazalo

3531. Odlok o (8) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora, stran 12170.

  
Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UPB-1 UGSO, št. 43/2014, 7/2015) in 88. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/07, USGO 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na redni 15. seji dne 14. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o (8) spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen
(1) S tem odlokom se sprejmejo osme (8) spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora, ki jih je izdelal URBI d.o.o., Oblikovanje prostora v letu 2016.
(2) Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev se nanašajo na urejanje nekaterih območij urejanja, ureditvenih enot, na prometno varnost in kulturno dediščino ter na skupne določbe odloka.
2. člen 
(1) Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev vsebujejo:
– Besedilo odloka (8) sprememb in dopolnitev PUP;
– Grafični prikaz PUP:
1. pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, merilo 1:75.000, list (1-01);
2. grafični prikaz PUP: območja urejanja, podrobnejša namenska raba in ureditvene enote, merilo 1:5.000, listi (2-01 do 2-56);
– Podrobnejši grafični prikaz: 
– Območja urejanja, podrobnejša namenska raba, ureditvene enote in merila za oblikovanje za naselje Rateče, merilo 1:3.000, list (2-57);
– Območja urejanja, podrobnejša namenska raba, ureditvene enote in merila za oblikovanje za naselje Podkoren, merilo 1:2.000, list (2-58);
– Območja urejanja, podrobnejša namenska raba, ureditvene enote in merila za oblikovanje za del naselja Kranjska Gora, merilo 1:2.000, listi (2-59 do 2-61);
– Območja urejanja, podrobnejša namenska raba, ureditvene enote in merila za oblikovanje za del naselja Dovje, merilo 1:500, list (2-62);
3. Grafični prikaz PUP in varstva kulturne dediščine, merilo 1:5.000, (3-01 do 3-56);
4. Grafični prikaz PUP in varstva gozda, narave in voda, merilo 1:5.000, (4-01 do 4-56);
5. Grafični prikazi – merila in pogoji iz sedmih (7) sprememb in dopolnitev PUP (UGSO, št. 12/2013), ki ostajajo v veljavi:
– Lokacija Podkoren, parceli 26/1 in 26/2, k.o. Podkoren, merilo 1:400, list (5-01);
– Lokacija Podkoren, parcela št. 26/4, k.o. Podkoren, merilo 1:400, list (5-01);
– Lokacija Gozd Martuljek, parcela št. 251/2, k.o. Gozd, varianta 1, merilo 1:200, list (5-01);
– Lokacija Gozd Martuljek, parcela št. 251/2, k.o. Gozd, varianta 2, merilo 1:200, list (5-01);
– Lokacija Mojstrana, parcela št. 1394, k.o. Dovje, merilo 1:200, list (5-02);
– Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu – 1, merilo 1:20, list (5-02);
– Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu – 2, merilo 1:20, list (5-02);
– Višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu – 3, merilo 1:20, list (5-02);
– obrazložitev odloka;
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora.
(2) Sestavni del odloka so tabele:
– tabela 1: Območja urejanja in ureditvene enote;
– tabela 2: Prostorski izvedbeni načrti;
– tabela 3: Lokacije za oglaševanje (priloga);
– tabela 4: Enostavni in nezahtevni objekti – dopustnost postavitve na namenskih rabah (priloga);
– tabela 5: Območja in objekti varstva kulturne dediščine (priloga);
– tabela 6: Območja in točke z naravovarstvenimi statusi (zavarovana območja, Območja Nature 2000, naravne vrednote, ekološko pomembna območja).
3. člen 
(Grafični prikazi prostorskih ureditvenih pogojev) 
(1) Z (8) spremembami in dopolnitvami PUP se sprejmejo grafični prikazi PUP v digitalni obliki.
(2) V grafičnih prikazih se GV – varovalni gozdovi in Gp – gozdovi posebnega pomena nadomestijo z G – gozdovi. Za varovalne gozdove in gozdove posebnega pomena veljajo uredbe neposredno.
(3) V skladu s spremembo grafičnih prikazov se v 8.a členu popravi oznake površine za obrambo (oznaki z(U) in z(P)) in se črta varovalni gozd (Gv) in gozd posebnega namena (Gn).
(4) Območja ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine in vodnih virov so v PUP povzeta iz uradnih evidenc pristojnih ministrstev.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA 
4. člen
Spremeni in dopolni se 6. člen odloka:
– v (7) odstavku: za besedo »omejuje« se doda beseda »javne«, za besedo »površine« se doda besedilo »(površine za javni namen)« in se črta besedilo »in drugih infrastrukturnih objektov in naprav«;
– v (14) odstavku: se v drugem stavku besedi »isti lokaciji« zamenja z besedilom »istem zemljišču namenjenemu gradnji«. Na koncu se doda nov stavek: »Nove etažne višine so lahko drugačne od etažnih višin obstoječega objekta.«;
– doda se nov (15) odstavek, ki se glasi: »(15) Mansarda (M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem in neposredno pod poševno, praviloma dvokapno streho. V vseh območjih urejanja tega odloka, kjer je dopustna gradnja mansard ter v vseh obstoječih legalnih objektih (ki so zgrajeni skladno z gradbenim dovoljenjem), kjer to dopušča volumen, se šteje, da se mansarda lahko izvede v dveh etažah. Določila v zvezi z višino kolenčnega zidu veljajo za prvo etažo v mansardi, tj. etažo nad zadnjim nadstropjem.«.
5. člen 
Spremeni in dopolni se 8. člen odloka:
– v (1) odstavku se črta tabela in nadomesti z novo z naslovom: »Tabela 1: Območja urejanja in ureditvene enote«;
Naziv območja urejanja
Planska celota
Oznaka območja urejanja
Tipi ureditvenih enot v območju urejanja
Območja, predvidena za urejanje s PIN 
Mojstrana – peskokop
DM
DM E 1
Mojstrana – območje KOOP
DM
DM P 1
d
Vatiš – LIP
DM
DM P 2
d
Mojstrana
DM
DM P 3
d
Belca
DM
DM P 4
d
Mojstrana – športni center Proda
DM
DM R 1
d, i
Mojstrana – pri Rosu
DM
DM R 2 UN*
UN*
Mojstrana – Mlačca
DM
DM R 3
p
Mojstrana – smučišča
DM
DM R 4
go
Kamp Dovje
DM
DM R 5
Mojstrana – reducirna plinska postaja
DM
DM RP 1
Mojstrana – reducirna plinska postaja
DM
DM RP 2
Mojstrana – novi del
DM
DM S 1
e, bs, x, p
Dovje – vzhod
DM
DM S 2
e
Mojstrana – travnik
DM
DM S 4 ZN*
ZN*
Belca – Podkuže
DM
DM SK 1
v
Belca – ob potoku
DM
DM SK 2
v
Belca – vzhod
DM
DM SK 3
v
Mojstrana – levi breg
DM
DM SK 4
v, p
Mojstrana – desni breg
DM
DM SK 5
v
Dovje – Vatiš
DM
DM SK 7/1
v
Dovje – Vatiš
DM
DM SK 7/2
v
Dovje – Vatiš
DM
DM SK 7/3
v
Dovje
DM
DM SK 8
v
Mojstrana 
DM
DM T 1
d
Dovje – pokopališče
DM
DM Zp 1
x
Kranjska Gora – pod Vitrancem
KG
KG H 2
OPPN
Kranjska Gora – pod Vitrancem
KG
KG H 2/1
h
Kranjska Gora – pod Vitrancem
KG
KG H 2/2
ZN*
Kranjska Gora – Kompas
KG
KG H 3
h, x, p, pm, t
Kranjska Gora – Prisank
KG
KG H 4
v, h, x, b1, p, pm, t
Kranjska Gora – Lek
KG
KG H 5
v, p, h, t
Kranjska Gora – Casino
KG
KG H 6
x, t
Kranjska Gora – Jasna – jug
KG
KG H 7
v
Kranjska Gora – hotel Erika
KG
KG H 7/2
h, i
Gozd Martuljek – hotel Špik
KG
KG H 8
h, i
Kranjska Gora – Log, obrt
KG
KG M 1
v, d, x, t
Gozd Martuljek – ČN Tabre
KG
KG O 2
Smučišča Podkoren
KG
KG R 1
v, w, bb, go
Gozd Martuljek – smučišča
KG
KG R 10
Gozd Martuljek – apartmajsko naselje
KG
KG R 11
a, c, i, pm-1, pm-2, p, t
Kranjska Gora – Rutč
KG
KG R 12
Poligon Podkoren
KG
KG R 2/1
v
Poligon Podkoren
KG
KG R 2/2
v
Kranjska Gora – smučišča
KG
KG R 3
e, go, v, x
Kranjska Gora – ob Pišnici
KG
KG R 5
Kranjska Gora – Trebež
KG
KG R 6
i, bb
Kranjska Gora – smučišča Trebež
KG
KG R 9
Kranjska Gora – reducirna plinska postaja
KG
KG RP 1
Kranjska Gora – Čičare
KG
KG S 2
bs, t
Kranjska Gora – Črtenje
KG
KG S 3
bs
Gozd Martuljek 
KG
KG S 5
v, bs, pm, t
Podkoren
KG
KG SK 1
v
Podkoren – vzhod
KG
KG SK 2/1
v
Podkoren – vzhod
KG
KG SK 2/2
v
Kranjska Gora
KG
KG SK 3/1
h, i, p, t, v, vd, x
Kranjska Gora – železniška postaja
KG
KG SK 3/2
h, p, pm, t, v
Kranjska Gora – Črtenje
KG
KG SK 4
v, t
Kranjska Gora – ob Borovški
KG
KG SK 5
v, d, t
Kranjska Gora – Log
KG
KG SK 6/1
v, x, p, t
Kranjska Gora – Log
KG
KG SK 6/3
v, t
Gozd Martuljek – zahod
KG
KG SK 7 /1
v, p
Gozd Martuljek – zahod
KG
KG SK 7/2
v
Gozd Martuljek – vzhod 
KG
KG SK 8/1
v
Gozd Martuljek – vzhod 
KG
KG SK 8/2
v
Korensko sedlo – mejni prehod
KG
KG T 3
x
Podkoren – vikendi
KG
KG W 1
v
Kranjska Gora – Jasna
KG
KG W 2
v
Gozd Martuljek
KG
KG W 3
w
Gozd Martuljek
KG
KG W 4
w
Podkoren – pokopališče
KG
KG Zp 1
x
Rateče – Suše
R
R E 1
Rateče – Kamne
R
R H 1 UN*
UN*
Smučišče Planica
R
R R 2
po
Smučišče Lom
R
R R 3
Smučišče Tromeja
R
R R 4
Rateče
R
R SK 1/1
v, x
Rateče – vzhod
R
R SK 1/2
v, p
Rateče – vzhod 1
R
R SK 2 ZN*
ZN*
Rateče – mejni prehod
R
R T 1
x
Rateče – vikendi
R
R W 1
v
Rateče – pokopališče
R
R Zp 1
x
Predor Karavanke
T 2
– v (2) odstavku se črta tabela in nadomesti z novo tabelo z naslovom: »Tabela 2: Prostorski izvedbeni načrti«;
Naziv območja urejanja
Planska celota
Oznaka območja urejanja
Uradna objava
Dovje – zahod
DM
DM S 3 ZN
Odlok o delnem občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN za Dovje – zahod DM S3 (Uradni list RS, št. 94/11)
Mojstrana – Fabrka
DM
DM SK 6 UN
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje DM SK6 (Fabrka) v Mojstrani (UGSO, št. 31/2012)
Ledine Podkoren
KG
KG H 1 ZN
Zazidalni načrt Ledine Podkoren (ureditveno območje KG2/H1), UVG, št. 32 /97, 34/97 in 38B/97 (2.9.97)
Kranjska Gora – pod Vitrancem
KG
KG H 2 OPPN
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje pod Vitrancem v Kranjski Gori (KG H2) (sprejet na seji OS 28. 9. 2016, Uradni list RS, št. 64/16)
Kranjska Gora – Porentov dom
KG
KG R 4 UN
Odlok o ureditvenem načrtu ŠPC Bezje (Uradni list RS, št. 17/02, spremembe in dopolnitve UVG št. 1-2005, UVG št. 17-2007, Uradni list RS, št. 88/07)
Kranjska Gora – sotočje Save in Pišnice
KG
KG R 7/1 UN
Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja: Kranjska Gora – sotočje Save in Pišnice KG – R 7/1 (del), KG – R 7/2 in KG – R 7/3
Kranjska Gora – sotočje Save in Pišnice
KG
KG R 7/2 UN
Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja: Kranjska Gora – sotočje Save in Pišnice KG – R 7/1 (del), KG – R 7/2 in KG – R 7/3
Kranjska Gora – sotočje Save in Pišnice
KG
KG R 7/3 UN
Odlok o ureditvenem načrtu za območje urejanja: Kranjska Gora – sotočje Save in Pišnice KG – R 7/1 (del), KG – R 7/2 in KG – R 7/3
Kranjska Gora – Log
KG
KG S 4 ZN
Zazidalni načrt Log (Uradni list RS, št. 30/96, 50/96 in 46/98)
Kranjska Gora – pokopališče
KG
KG Zp 2 ZN
Zazidalni načrt pokopališča v Kranjski Gori (UVG, št. 26/78)
Rateče – Planica
R
R R 1 UN
Odlok o ureditvenem načrtu Planica (UVG, št. 28/01, obvezna razlaga Uradni list RS, št. 8/10, spremembe in dopolnitve Uradni list RS, št. 43/12)
Železniška proga
 
T 1 LN
OLN za kanalizacijski kolektor, plinovod in kolesarsko pot od Hrušice do Planice (Uradni vestnik Gorenjske, št. 38/98, Uradni list RS, št. 61/99)
Zelenci
KG
KG B UN
Ureditveni načrt Zelenci, Uradni vestnik Gorenjske, št. 32/96 in 7/97
OPPN Kmetija Hlebanja
 
z-SK
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje kmetije Hlebanja v Srednjem Vrhu (UGSO, št. 53/2014)
6. člen 
Spremeni in dopolni se 8.a člen odloka:
Doda se nova točka c), ki se glasi: »c) območja prekrivajoče rabe
1. območja prekrivajoče rabe za rekreacijo (R).«
7. člen 
Spremeni in dopolni se 8.b člen odloka:
– v (1) odstavku: za besedilom »raba objekta« se doda besedilo »(ne glede na dopustne namembnosti v 9. členu)«, za besedilom »v okviru veljavnih okoljskih predpisov« se črta besedilo v oklepaju »(hrup, varstvo okolja ...).« Na koncu točke se doda besedilo »Dopustne vrste posegov so: – rekonstrukcija.«;
– v (2) odstavku: besedilo »nima zadostne velikosti zemljiške/gradbene parcele« se nadomesti z besedilom »nima dovolj velikega zemljišča namenjenega gradnji«; črta se stavek »Za te objekte je dopustna izraba ureditev do 4 stanovanj.«, v prvi alineji se črta besedilo »ob pogojih za arhitekturno oblikovanje za novogradnje«;
– v (3) odstavku: besedilo »ima pa zadostno velikost zemljiške/gradbene parcele« se nadomesti z besedilom »ima pa dovolj veliko zemljišče namenjeno gradnji«;
– v prvi alineji se črta besedilo »ob pogojih za arhitekturno oblikovanje za novogradnje«; 
– v četrti alineji se besedilo »v območju etnološkega spomenika« nadomesti z besedilom »za objekte, ki se varujejo kot kulturna dediščina«; 
– v peti alineji se na koncu doda besedilo »oziroma odstavki«; 
– doda se nov (4) odstavek z besedilom »Določbe tega člena veljajo na vseh območjih in površinah namenske rabe prostora, določene v 9. členu odloka.«.
8. člen 
Spremeni in dopolni se 9. člen odloka:
– v (1a) tč.:
– v tretji alineji se črta besedilo »vendar le v obstoječih sekundarnih bivališčih«; 
– v četrti alineji se črta besedilo »razen apart hotelov, apartmajskih naselij, samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju«; 
– v peti alineji se črta besedilo »locirane so lahko le v pritličju ali kleti objekta«. 
– v (1b) tč.:
– v prvi alineji se črta besedilo »(razen za sekundarna bivališča)«, beseda »adaptacije« in besedilo »v posameznem objektu je dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti, izjemoma se parkirišča lahko zagotovijo na javnih parkiriščih, če na zemljišču teh potreb ni možno zagotoviti in stavba leži v območjih ohranjanja značilne vaške zazidave (etnološka dediščina)«; 
– za prvo alinejo, se doda nova druga alineja, ki se glasi: »za obstoječe objekte v območjih naselbinske dediščine je v posameznem objektu dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti, izjemoma se parkirišča lahko zagotovijo na javnih parkiriščih, če na zemljišču teh potreb ni možno zagotoviti in stavba leži v območjih ohranjanja značilne vaške zazidave (naselbinska dediščina)«; 
– v dosedanji drugi alineji se v prvem stavku za besedo »bivališča« doda »v območjih naselbinske dediščine«, črta se beseda »adaptacije«; 
– v dosedanji četrti alineji se za besedo »gostinskih« doda »nastanitvenih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »z zmogljivostjo nad 50 ležišč«; 
– dosedanja peta alineja se črta; 
– v dosedanji šesti alineji se za besedilom »igrišča (i),« doda besedilo »v območjih naselbinske dediščine je«, za besedo »objektu« se črta beseda »je«, črta se besedilo »za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti«; 
– dosedanja sedma alineja se črta; 
– v dosedanji osmi alineji se besedilo »pomožnih in začasnih« nadomesti z »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »v skladu s Tabelo 4«; 
– v (2a) tč.:
– v drugi alineji se črta besedilo »vendar le v obstoječih sekundarnih bivališčih,«; 
– v četrti alineji se črta besedilo »razen apart hotelov, apartmajskih naselij, samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju,«; 
– v (2b) tč.:
– v prvi alineji se črta besedilo »(razen za sekundarna bivališča)«, črta se beseda »adaptacije«, v nadaljevanju se črta besedilo »v posameznem objektu je dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti, izjemoma se parkirišča lahko zagotovijo na javnih parkiriščih, če na zemljišču teh potreb ni možno zagotoviti in stavba leži v območjih ohranjanja značilne vaške zazidave (etnološka dediščina)«; 
– za prvo alinejo, se doda nova druga alineja, ki se glasi: »za obstoječe objekte v območjih naselbinske dediščine je v posameznem objektu dopustna ureditev največ treh stanovanj, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti, izjemoma se parkirišča lahko zagotovijo na javnih parkiriščih, če na zemljišču teh potreb ni možno zagotoviti in stavba leži v območjih ohranjanja značilne vaške zazidave (naselbinska dediščina);«; 
– v drugi alineji se v prvem stavku za besedo »bivališča» doda »v območjih naselbinske dediščine«, črta se beseda »adaptacije«; 
– v četrti alineji se za besedo »spremembe« doda beseda »namembnosti«, za besedo »gostinskih« doda beseda »nastanitvenih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »z zmogljivostjo nad 50 ležišč«; 
– peta alineja se črta; 
– v šesti alineji se za besedilom »igrišča (i),« doda besedilo »v območjih naselbinske dediščine je«, za besedo »objektu« se črta beseda »je«, črta se besedilo »za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti«; 
– sedma alineja se črta; 
– v osmi alineji se besedilo »pomožnih in začasnih« nadomesti z »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »v skladu s Tabelo 4«; 
– v (3a) tč.:
– v prvi alineji se črta besedilo »razen apart hotelov, apartmajskih naselij, samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju«; 
– v drugi alineji se črta besedilo »locirane so lahko v kletni in pritlični etaži«; beseda »zazidane« se nadomesti z »bruto etažne«, črta se besedilo »v posamezni etaži«; 
– v tretji alineji se črta besedilo »locirane so lahko v kletni in pritlični etaži«, beseda »zazidane« se nadomesti z »bruto etažne«, črta se besedilo »v posamezni etaži«; 
– v četrti alineji se besedilo »in sicer brez bolnišničnih ali zdraviliških nastanitvenih kapacitet« nadomesti z besedilom »kot dopolnilne dejavnosti osnovni turistični (gostinski) namembnosti«, navedba »100 m2« se nadomesti z »1/2 bruto etažne površine objekta«;
– peta alineja se črta; 
– v (3b) tč.:
– v prvi alineji se črta beseda »adaptacije«; 
– v peti alineji se za besedo »spremembe« doda beseda »namembnosti«, za besedo »gostinskih« se doda beseda »nastanitvenih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »z zmogljivostjo nad 50 ležišč«; 
– sedma alineja se črta; 
– deveta alineja se črta; 
– v deseti alineji se besedo »začasnih« nadomesti z »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »v skladu s Tabelo 4«; 
– v (4a) tč.:
– v prvi alineji se črta besedilo »razen apart hotelov, apartmajskih naselij, samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju«; 
– v tretji alineji se črta besedilo »locirane so lahko v kletni in pritlični etaži«, beseda »zazidane« se nadomesti z »bruto etažne«; 
– v četrti alineji se besedilo »in sicer brez bolnišničnih ali zdraviliških nastanitvenih kapacitet« nadomesti z besedilom »kot dopolnilne dejavnosti osnovni turistični (gostinski) namembnosti«, navedba »100 m2« se nadomesti z »1/2 bruto etažne površine objekta«;
– v (4b) tč.:
– v prvi alineji se črta beseda »adaptacije« in besedilo »parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti«; 
– v drugi alineji se črta besedilo »(razen gostinskih nastanitvenih objektov)«; 
– v tretji alineji se spremeni besedilo tako, da se glasi: »spremembe namembnosti obstoječih gostinskih nastanitvenih objektov z zmogljivostjo nad 50 ležišč niso dopustne, za te objekte tudi ni dopustna parcelacija parcel oziroma funkcionalnega zemljišča na manjše lastniške parcele in ni dopustno vgrajevanje števcev elektrike in vode za posamezne nastanitvene enote«; 
– v sedmi alineji se za besedo »razen« doda »nadomestne gradnje in«; 
– v osmi alineji se besedo »začasnih« nadomesti z »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »v skladu s Tabelo 4«; 
– v (5b) tč.:
– v drugi alineji se črta besedilo »(razen gostinskih nastanitvenih objektov)«; 
– tretja alineja se črta; 
– v sedmi alineji se besedo »začasnih« nadomesti z besedilom »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »v skladu s Tabelo 4«; 
– v (6a) tč.:
– v drugi alineji se navedba »300 m2« nadomesti z »400 m2 zazidane površine«;
– v tretji alineji se črta besedilo »za občasno oskrbo«; 
– v četrti alineji se črta besedilo »razen apart hotelov, apartmajskih naselij, samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju«; 
– v (6b) tč.:
– v prvi alineji se črta beseda »adaptacije« in besedilo »povečanje števila stanovanjskih enot ni dopustno, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti«; 
– v drugi alineji se črta besedilo »(razen gostinskih nastanitvenih objektov)«; 
– v tretji alineji se za besedo »gostinskih« doda beseda »nastanitvenih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »z zmogljivostjo nad 50 ležišč«; 
– v osmi alineji se besedo »začasnih« nadomesti z »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »v skladu s Tabelo 4«; 
– v (7a) tč.:
– v drugi alineji se črta besedilo »razen apart hotelov, apartmajskih naselij, samskih domov, študentskih domov, stanovanjskih objektov namenjenih sekundarnemu bivanju in drugih nastanitvenih objektov, namenjenih sekundarnemu bivanju«; 
– v (7b) tč.:
– v prvi alineji se črta beseda »adaptacije«; 
– tretja alineja se črta; 
– v osmi alineji se besedo »začasnih« nadomesti z besedilom »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »v skladu s Tabelo 4«; 
– v (8a) tč.:
– doda se nova druga alineja z besedilom »oskrbne in storitvene dejavnosti, gostinske storitve prehrane in točenja pijač«; 
– doda se nova tretja alineja z besedilom »turizem, šport in rekreacija«; 
– v (8b) tč.:
– v prvi alineji se črta beseda »adaptacije«; 
– v drugi alineji se črta besedilo »(razen gostinskih nastanitvenih objektov)« in »spremembe obstoječih gostinskih nastanitvenih objektov niso dopustne«; 
– v šesti alineji se besedo »pomožnih« nadomesti z »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »v skladu s Tabelo 4«; 
– v (9b) tč.:
– v prvi alineji se črta beseda »adaptacije«, za besedo »rekonstrukcije« se doda besedilo »dozidave in nadzidave«, črta se besedilo »v posameznem objektu je dopustna ureditev največ enega stanovanja«; 
– druga alineja se črta; 
– četrta alineja se črta; 
– v šesti alineji se črta besedilo »v posameznem objektu je dopustna ureditev največ enega stanovanja«; 
– v sedmi alineji se besedo »pomožnih« nadomesti z besedilom »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »v skladu s Tabelo 4«; 
– v (10b) tč.:
– v prvi alineji se črta beseda »adaptacije«; 
– v drugi alineji se črta besedilo »(razen gostinskih nastanitvenih objektov)«; 
– tretja alineja se črta; 
– v peti alineji se za besedo »površin« doda besedilo »kampov in parkirišč za avtodome«; 
– v šesti alineji se besedo »pomožnih« nadomesti z besedilom »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »v skladu s Tabelo 4«; 
– v (11) tč.: v se oklepaju črta besedi »ali vodna«;
– v (11a) tč.:
– doda se nova druga alineja, ki se glasi: »dopustno je opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega objekta (stojnice, šotori in druge oblike začasnih objektov)«; 
– doda se nova tretja alineja, ki se glasi: »opravljanje dopolnilne dejavnosti turizma na kmetiji (brez nastanitve) in prodaja pridelkov in izdelkov s kmetij.«; 
– v drugem odstavku se besedilo »znotraj območij« nadomesti z »v območjih«; 
– v (11b) tč.:
– v prvi alineji se črta beseda »adaptacije«; 
– v drugi alineji se črta besedilo »razen sprememb gostinskih objektov, ki niso dopustne«; 
– doda se nova tretja alineja, ki se glasi: »dopustne so nadomestitve obstoječih objektov«; 
– doda se nova četrta alineja, ki se glasi: »začasna raba obstoječih objektov za kmetijstvo za opravljanje dopolnilne dejavnosti turizma na kmetiji (brez nastanitve) in prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij.«; 
– v dosedanji tretji alineji se na koncu stavka doda besedilo »in ureditve šotorišč«; 
– v zadnjem stavku se črta beseda »stebrov«; 
– v (12b) tč.:
– v prvi alineji besedo »pomožnih« nadomesti z besedilom »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se doda »v skladu s Tabelo 4«; 
– v (13b) tč.:
– v prvi alineji se črta beseda »adaptacije«; 
– doda se nova četrta alineja, ki se glasi: »dopustne postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s Tabelo 4«; 
– v (14) odstavku se besedilo »U in P v očrtanem kvadratu« nadomesti z »z(U) in z(P)«;
– v (14b) tč.:
– v četrti alineji se besedo »pomožnih« nadomesti z besedilom »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »v skladu s Tabelo 4«; 
– v (15) odstavku se doda besedilo »Površine razpršene gradnje (z) imajo določeno še namensko rabo in vrsto ureditvene enote, ki velja za posamezno površino razpršene gradnje. Oznaka namenske rabe in vrste ureditvene enote je dodana k oznaki »z« in je razvidna v grafičnem prikazu. Za površine razpršene gradnje veljajo pogoji za posamezne vrste namenske rabe in vrste ureditvenih enot, kot so navedeni za posamezno površino razpršene gradnje.«;
– črtata se (15a) in (15b) točki;
– v (16a) tč.: pred besedo »dopustne« se vstavi besedilo »na površinah (k) so«, za besedo »dopustne« se črta besedo »so«;
– doda se nova prva alineja, ki se glasi: »na površinah (k) z ureditveno enoto (v) je dopustna kmetija s stanovanjskim objektom in gospodarskimi poslopji kmetije«; 
– doda se nova druga alineja, ki se glasi: »na površinah (k) z ureditveno enoto (go) so dopustni gospodarski objekti kmetije«; 
– doda se tretja nova alineja, ki se glasi: »na površinah (k) z ureditveno enoto (po) so dopustni enostavni in nezahtevni objekti za potrebe kmetijstva«; 
– v (16b) tč.:
– v prvi alineji se črta beseda »adaptacije«; 
– v drugi alineji se črta besedilo »v posameznem objektu je dopustna ureditev največ dveh stanovanj, parkirišča je treba zagotoviti na lastnem zemljišču – za vsako stanovanje je treba zagotoviti dve parkirni mesti«; 
– v četrti alineji se besedilo »pomožnih« nadomesti z »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »v skladu s Tabelo 4«; 
– peta alineja se črta; 
– v (17b) tč.: v prvi alineji se beseda »pomožnih« nadomesti z besedilom »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »kmetijstva« se doda besedilo »v skladu s Tabelo 4«;
– v (18b) tč.: v drugi alineji se besedo »pomožnih« nadomesti z besedilom »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se doda besedilo »v skladu s Tabelo 4«;
– (19) odstavek se črta;
– (20) odstavek se črta;
– v (21a) tč.: v prvi alineji se črta besedilo »razen energetske izrabe vodotokov«;
– besedilo (21b) tč. se črta in se nadomesti z besedilom, tako da se glasi: »v skladu s 37. členom ZV-1 na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer ni dovoljeno posegati v prostor, razen za:
– gradnjo objektov javne infrastrukture, komunalne infrastrukture in komunalnih priključkov na javno infrastrukturo; 
– gradnjo objektov grajenega javnega dobra; 
– ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda; 
– ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave; 
– gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, ki jih je za izvajanje posebne rabe vode nujno zgraditi na vodnem oziroma priobalnem zemljišču (npr. objekt za zajem ali izpust vode), zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih; 
– gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in 
– gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.«; 
– v (22b) tč.: doda se nova četrta alineja, ki se glasi: »dopustne postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s Tabelo 4«;
– v (23) odstavku:
– v prvi alineji se za besedama »postavitve parkovne« doda »in urbane«, za besedo »počitek« se doda »in podobno«; 
– v četrti alineji se besedilo »spominskih plošč in drugih obeležij« nadomesti z »enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s Tabelo 4«; 
– v zadnjem odstavku se črta besedilo »Gradnja objektov ni dopustna.«; 
– v (24) tč.:
– doda se nova druga alineja z besedilom »ureditve zelenih površin, ureditve otroških igrišč, postavitve urbane opreme«; 
– dosedanja tretja alineja se črta; 
– v dosedanji četrti alineji se besedilo »spominskih plošč in drugih obeležij« nadomesti z »enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s Tabelo 4«; 
– v zadnjem odstavku se črta besedilo »Gradnja objektov ni dopustna.«; 
– v zadnjem stavku se za besedo »rabo« doda besedilo »(npr. tenis igrišča ipd. igrišča)«. 
9. člen 
Spremeni in dopolni se 9.a člen odloka:
– v (1) odstavku: beseda »pomožnih« se nadomesti z »enostavnih in nezahtevnih«, za besedo »objektov« se črta »za kmetijstvo«, za besedo »kmetijstva« se doda »in gozdarstva«, v nadaljevanju se črta besedilo »torej za kmeta, ki aktivno opravlja kmetijsko dejavnost samostojno. Opravljanje kmetijske dejavnosti in potrebnost pomožnega objekta za izvajanje kmetijske dejavnosti predlagatelj dokaže z odločbo pristojnega upravnega organa, da se šteje oseba za kmeta (op.: v skladu z 22. členom zakona o kmetijskih zemljiščih).«;
– v (2) odstavku se črtajo prva in druga alineja ter zadnji stavek, dodajo pa se:
– nova prva alineja, ki se glasi: »v skladu s Tabelo 4«; 
– nova druga alineja, ki se glasi: »na stavbnih zemljiščih v območjih za rekreacijo (R) prekrivajoče rabe za čas prireditev ali za čas turistične sezone s soglasjem pristojnega občinskega organa«; 
– nova tretja alineja, ki se glasi: »v območjih za rekreacijo (R) prekrivajoče rabe za čas prireditev ali za čas turistične sezone je s soglasjem pristojnega občinskega organa dopustna postavitev začasnih objektov za gostinsko storitev točenja pijač in šotorišč, in sicer na površinah, kjer je možna priključitev na obstoječo komunalno infrastrukturo«; 
– (3) odstavek se črta;
– (4) odstavek se črta;
– (5) odstavek se črta;
– (6) odstavek se črta.
10. člen 
Spremeni in dopolni se 10. člen odloka, tako da se v celoti glasi:
»(1) Reklamne panoje, objekte, druge predmete in strukture, ki so namenjeni oglaševanju (npr. reklamne table in panoji, napihljive in druge strukture, zastave, vozila in prikolice, ki so zaradi različnih nadgradenj, namenjena za izvajanje oglaševanja, svetlobno in zvočno oglaševanje ...) – v nadaljevanju objekti za oglaševanje:
– ni dopustno postavljati oziroma izvajati na površinah in zemljiščih na območju Občine Kranjska Gora;
– ni dopustno nameščati na obstoječe objekte (npr. na hiše, gospodarske objekte, drvarnice, kozolce ipd.) v območju Občine Kranjska Gora;
– ne glede na gornji dve alineji tč. 1 tega člena je na območju Občine Kranjska Gora dopustno oglaševanje na nekaterih zemljiščih, ki so v lasti oziroma solastništvu Občine Kranjska Gora, lokacije za oglaševanje so določene v prilogi št. 3 tega PUP.
(2) Pogoje, način in obveznosti za postavljanje objektov za oglaševanje in za izvajanje oglaševanja Občina Kranjska Gora ureja s posebnim predpisom.
(3) Oglaševanje za lastne potrebe je dopustno na objektih in njihovih funkcionalnih zemljiščih v oziroma na katerih se izvaja oglaševana dejavnost. Na teh objektih in njihovih funkcionalnih zemljiščih je dopustno oglaševanje na tablah in panojih, skladno z drugimi predpisi, ki zadevajo lokacijo postavitve (soglasja ...).
(4) V območjih kulturne dediščine, na in ob objektih ter v vplivnih območjih kulturne dediščine postavljanje objektov za oglaševanje ni dopustno.
(5) Začasno oglaševanje je dopustno na ograjah gradbišč, ki imajo že izdano veljavno gradbeno dovoljenje. Takšno oglaševanje lahko traja največ dve leti, ne glede na okoliščine trajanja gradnje.
(6) Ne glede na določila prejšnjih odstavkov tega člena, je postavljanje reklamnih panojev, objektov in drugih predmetov, namenjenih oglaševanju, na območju Občine Kranjska Gora dopustno teden dni pred prireditvijo večjega pomena in v času med tako prireditvijo. Za prireditev večjega pomena se šteje prireditev najmanj državnega pomena (npr. državno ali svetovno prvenstvo skoki Planica, smučanje Vitranc ...).
(7) Določila prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo v času volitev in referendumske kampanje, izključno za potrebe volitev in predmetne referendumske kampanje.
(8) Za postavitev objekta za oglaševanje (razen za tč. 3 tega člena) je potrebna pridobitev soglasja Občine Kranjska Gora.
(9) Obvestilne in usmerjevalne table so dopustne za potrebe prometa, kulturnih, naravnih, turističnih znamenitosti, lokacij ali objektov.
(10) Obvestilne in usmerjevalne table za gostinstvo in druge dejavnosti oziroma objekte je dopustno postavljati samo na oglaševalnih mestih, ki jih ureja oziroma upravlja Občina Kranjska Gora. Usmerjevalne in obvestilne table v območju naselbinske dediščine in vplivnih območjih kulturne dediščine so dopustne velikosti obvestilnega prostora od 1,35 x 2,00 m do 1,50 x 2,70 m ter skupno višino table pribl. 4 m. Na posamezni lokaciji je dopustna postavitev ene posamične table.«.
11. člen 
Spremeni in dopolni se 11. člen odloka:
– v (1) odstavku:
– doda se nova druga alineja z besedilom »v območjih za mešane dejavnosti (M)«; 
– v dosedanji peti alineji se besedilo »etnološkega spomenika in etnološke« nadomesti z »naselbinske«, črtajo se oznake v oklepaju »(es, ed)«; 
– v (2) odstavku se vrednost »0,3« nadomesti z »0,4«;
– v (4) odstavku se vrednost »40« nadomesti s »30«;
– v (7) odstavku se vrednost »0,1« nadomesti z »0,2«;
– (8) odstavek se črta;
– (9) odstavek se črta;
– doda se nov (8) odstavek, ki se glasi: »V Občini Kranjska Gora je dopustna gradnja gostinskih nastanitvenih objektov do zmogljivosti 150 ležišč v enem objektu.«
12. člen 
Spremeni in dopolni se 12. člen odloka:
V (2) odstavku se besedilo »so obvezne dvoprekatne nepretočne greznice, ki jih prazni in vsebino odvaža pooblaščena organizacija na čistilno napravo. Na območjih, kjer gradnja javne kanalizacije ni smiselna (Srednji vrh, Radovna), je dopustna gradnja manjših bioloških čistilnih naprav.« nadomesti z besedilom »je odpadne vode treba odvajati v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode ter javno kanalizacijo.«.
13. člen 
Spremeni in dopolni se 13. člen odloka:
– (4) odstavek se črta;
– doda se nov (4) odstavek z besedilom »Postavitev svetil javne razsvetljave ali druge razsvetljave, ki osvetljuje zunanje površine je dopustna na način, ki osvetljuje le površino, ki ji je osvetlitev namenjena (mora biti usmerjena nanjo) izjema je začasna razsvetljava, ki je namenjena osvetlitvam v času prireditev in praznikov. Za osvetljevanje javnih površin naj se uporabljajo le žarnice, ki oddajajo rumeno, oranžno oziroma rdečo svetlobo in ne oddajajo UV spektra; to so natrijeve plinske žarnice (nizkotlačne ali visokotlačne), ki manj privlačijo žuželke; nesprejemljive so nizkotlačne in visokotlačne živosrebrne žarnice ali LED. Svetilke morajo biti nepredušno zaprte, da ne predstavljajo pasti za žuželke, in so usmerjene v tla, da je sevanje v okolico manjše. Zunanjost objektov izven naselij je lahko osvetljena le za zagotavljanje varnosti s svetilkami na senzor gibanja, fasad objektov pa se ne osvetljuje.«.
14. člen 
Spremeni in dopolni se 14. člen odloka:
– v prvem stavku se črta besedilo »varovalnih gozdovih (Gv), v«;
– besedi »varstva narave in« se nadomesti z »ohranjanja narave, varstva«;
– za četrto vejico se črta besedilo »ki so določeni v grafičnih prikazih«;
– besedilo »v 46., 47. in 50. členu« nadomesti z besedilom »v 39., 39.a, 41.a, 42., 45., 46., 47., 48., in 50. in 50.a členu«.
15. člen 
Spremeni se 16.a člen odloka tako, da se glasi:
»Odmik objektov (zahtevnih in manj zahtevnih objektov) od zemljišča namenjenega gradnji mora biti najmanj 2,5 m. Manjši odmik od 2,5 m je dopusten v območjih ohranjanja naselbinske dediščine. Postavitev na parcelno mejo je dopustna v območju naselbinske dediščine samo v primeru rekonstrukcije, nadomestne gradnje obstoječega objekta ali novogradnje kot nadomestitve obstoječega objekta. Manjši odmiki od 2,5 m so dopustni s pisnim soglasjem soseda oziroma upravljalca javne površine ob zagotovljenih pogojih za varnost, rabo in vzdrževanje objekta ter enako tudi v času gradnje. Odmiki po tem PUP veljajo/se merijo od parcelne meje, zemljišča namenjenega gradnji, regulacijske linije ali druge navedene meje do zunanjega roba fasade objekta v pritlični etaži.
V primeru gradbene meje ali gradbene linije zgoraj navedeni pogoji ne veljajo, temveč se upošteva grafično določena gradbena meja ali gradbena linija.«.
16. člen 
Spremeni in dopolni se 16.b člen odloka:
– v (1) odstavku:
– v prvi alineji se vrednost »2 m« nadomesti z »1,5 m«; 
– v (2) odstavku:
– druga alineja se črta; 
– v (3) odstavku: v drugem stavku drugega odstavka se za besedilom »zida višine nad 1,2 m« doda », ki se gradi nad nivojem ceste«, v istem odstavku se doda še besedilo »Za gradnjo podpornih zidov pod nivojem ceste navedeni pogoji ne veljajo«, v tretjem odstavku se doda besedilo »Višji zidovi so dopustni v več terasah, kjer je vsaka lahko visoka največ 1,2 m.«;
– v (4) odstavku:
– v naslovu odstavka se beseda »pomožnih« nadomesti z »enostavnih«; 
– v prvi alineji se vrednost »2 m« nadomesti z »1,5 m«; 
– v drugi alineji se vrednost »2 m« nadomesti z »1,5 m«; 
– doda se nov (6) odstavek, ki se glasi: »Gradnja infrastrukture se lahko izvaja tudi na parcelni meji.«.
17. člen 
Spremeni in dopolni se 16. člen odloka:
– (2) odstavek se črta.
– Dosedanji (3) odstavek se ustrezno preštevilči.
18. člen 
Spremeni in dopolni se 18. člen odloka:
(1) odstavek se črta.
19. člen 
Spremeni in dopolni se 19.a člen odloka:
– v prvem stavku se črta beseda »vse« in v nadaljevanju doda besedilo »zahtevne in manj zahtevne«;
– v prvem stavku se črta tudi », razen če ni s tem odlokom posebej omejena.«;
– v prvi alineji se doda za besedo »pritličja« doda naslednje besedilo », razen v območjih naselbinske dediščine, kjer klet ne sme presegati tlorisa vertikalne projekcije najširšega oboda objekta,«;
– v drugi alineji se besedilo »gradbene parcele« nadomesti z »zemljišča namenjenega gradnji«, črta »4 m« in doda besedilo »2,5 m, manjši odmiki od 2,5 m so dopustni s pisnim soglasjem soseda oziroma upravljavca javne površine ob zagotovljenih pogojih za varnost, rabo in vzdrževanje objekta ter enako tudi v času gradnje«;
– v četrti alineji se besedilo »bruto etažno« nadomesti z »zazidano«, črta se besedilo »če so kletni prostori osvetljeni (klet ima okna ali vrata), v tem primeru se upošteva površina, ki jo tvorijo širina dela fasade z odprtinami in polovica globine kletne etaže«; za besedo »površino,« se doda »svetlobni jaški se ne upoštevajo«;
– v peti alineji se »gradbene parcele« nadomesti z »zemljišča namenjenega gradnji«;
– doda se nova šesta alineja z besedilom »v indeks zazidanosti se po tem odloku ne štejejo zazidane površine enostavnih in nezahtevnih objektov, zazidane površine enostavnih in nezahtevnih objektov lahko presegajo zazidano površino, ki izhaja iz dopustnega indeksa zazidanosti.«.
– Zadnji stavek »Pri rekonstrukciji, nadomestni gradnji objekta in pri nadomestitvi obstoječega objekta je dopustna gradnja kleti v okviru tlorisa (gabarita) stavbe.« se črta.
20. člen 
Spremeni in dopolni se 19.b člen odloka:
– v (1) odstavku se doda: »V primeru dvojčka ali drugih objektov, ki se medsebojno stikajo, lahko smer slemena poteka tudi v smeri krajše stranice posamičnega objekta, če se sleme nadaljuje v isti smeri na sosednjem objektu.«;
– v (2) odstavku:
– črta se besedilo »v pogojih za oblikovanje v ureditvenih enotah« in »na nestanovanjskih objektih«; 
– v drugi alineji se vrednost »15« nadomesti z »12«; 
– v (3) odstavku:
– v drugi alineji se črta besedi »v celoti« in »raven«, spremeni se sklon besede »terena« v »teren«; 
– doda se nova alineja, ki se glasi: »Za ravno streho se štejejo vse strešine v naklonu do 6°. Ravne strehe so dopustne nad kletno etažo (kot pohodna terasa) in nad delom pritlične etaže, ki je sestavni del večetažnega objekta. Površina ravne strehe lahko obsega do 40 % celotne površine strešne površine objekta (merjeno v horizontalni projekciji, upoštevajoč tudi površino ravne strehe).«; 
– v (4) odstavku se v prvem stavku pred besedo »Prostostoječi« doda besedilo »V območjih naselbinske dediščine in v vplivnih območjih kulturne dediščine, na površinah primarne rabe prostora in na površinah razpršene gradnje »z« morajo imeti«, beseda »pomožni« se nadomesti z »enostavni in nezahtevni«, za besedo »objekti« se črta »morajo imeti«. V prvem stavku se pika nadomesti s podpičjem in doda besedilo »na drugih območjih je naklon lahko nižji ali imajo lahko ravno streho.«.
21. člen 
Spremeni in dopolni se 20. člen odloka:
– v prvem stavku se za besedo »rjave«, beseda »in« nadomesti z »ali«;
– v drugem stavku se za besedo »strešniki« doda »oziroma obliko, ki odraža drobno teksturo strešnikov ali skodel«;
– v tretjem stavku se besedilo »in na visokogorskih« nadomesti z »Na«, v nadaljevanju se za besedo »postojankah« doda besedilo »ima kritina lahko tudi drugačno teksturo (npr. gladka površina, valovita in drugo)«;
– črta se stavek »Te strehe ne smejo imeti gladke strešine brez teksture.«.
22. člen 
Spremeni in dopolni se 21. člen odloka:
– v (1) odstavku se črta beseda »adaptacije«, »gradbene parcele« se nadomesti z »zemljišča namenjenega gradnji«;
– (3) odstavek se črta.
23. člen 
Spremeni in dopolni se 23. člen odloka:
– v (1) odstavku se v tretjem stavku za besedo »kmetijstvo« doda »(ki so lahko manj zahtevni, nezahtevni in enostavni)«;
– v prvi alineji (1) odstavka se na koncu doda stavek, ki se glasi: »Dopustni so samo enostavni (stegnjeni) kozolci in enojni kozolci z lopo; stegnjeni kozolec z lopo mora imeti najmanj dve okni, lopa pa je lahko izvedena največ na enem oknu.«;
– v (1) odstavku se v zadnjem stavku pred besedo »priključkov« vstavi »lastnih«;
– v (2) odstavku se za besedo »tako« vstavi », da«, zadnja dva stavka te točke se črtata;
– (8) odstavek se črta;
– V (10) odstavku se črta besedilo »in prekrite z dvokapno streho«.
24. člen 
Spremeni in dopolni se 25. člen odloka:
– v (3) odstavku se vrednost »1 m2« nadomesti s »3 m2«,
– v (5) odstavku se črta beseda »prodajnih« in doda nov stavek »Postavljati šotore, bivalnike, avtodome ali avtomobilske prikolice za bivanje ali kako drugače prenočevati ali bivati na javnih prometnih površinah, javnih zelenih površinah ali drugih zemljiščih je dopustno v kampih.«.
25. člen 
Spremeni in dopolni se 26. člen odloka:
– v (1) odstavku se črta besedilo »vertikalnimi in horizontalnimi«, v oklepaju se za besedo »kamen« doda », betonski s cementno prevleko«.
26. člen 
Spremeni in dopolni se 27. člen odloka:
– črta se drugi stavek »Postavitve objektov visokogradnje in rekreacijskih površin, ki imajo značaj graditve in trajno spreminjajo namensko rabo (npr. tenis igrišča ipd. igrišča) niso dopustne.«.
27. člen 
Spremeni in dopolni se 32.a člen odloka:
– v (2) odstavku:
– se v tretji alineji pred besedo »dvojčki« doda »vrstne hiše«, črta se »in vrstne hiše«; 
– osma alineja se črta; 
– na koncu se doda nova alineja, ki se glasi: »počitniški objekti (w)«; 
– na koncu se doda nova alineja, ki se glasi: »gospodarski objekti za kmetijstvo (go)«; 
– na koncu se doda nova alineja, ki se glasi: »pomožni objekti za kmetijstvo (po)«;
– na koncu se doda nov (3) odstavek: »Poleg navedenih ureditvenih enot PUP določa tudi ureditvene enote z oznakami a, c, pm-1 in pm-2, ki pa se nanašajo samo na območje urejanja KG R 11.«.
28. člen 
Spremeni in dopolni se 32.b člen odloka:
– v (2) odstavku:
– v prvi alineji se za besedo »vsaj« doda besedilo »1:1,3, v območjih naselbinske dediščine pa« in v nadaljevanju doda besedilo »razmerje stranic je lahko manjše v primeru dvojčka ali drugih objektov, ki se medsebojno stikajo in se pogoj za podolgovato razmerje stranic objekta upošteva za sestavljen objekt«; 
– v drugi alineji se pred »P+1+M« doda »K+«, za besedo »največ« se doda »100 cm, v območju naselbinske dediščine pa«, za besedo »objekta« se doda besedilo »pri vhodu«, na koncu druge alineje se doda nov stavek »Mansarda ima lahko izvedeni tudi dve etaži.«; 
– v (3) odstavku:
– v prvi alineji se za besedo »stranic« doda besedilo »osnovnega tlorisa vsaj 1:1,4, v območjih naselbinske dediščine pa«, v nadaljevanju se doda besedilo »razmerje stranic je lahko manjše v primeru objektov, ki se medsebojno stikajo in se podolgovato razmerje stranic objekta upošteva za sestavljen objekt«; 
– v drugi alineji se pred »P+1+M« doda »K+«; 
– v tretji alineji se pred »P+1+M« doda »K+«; 
– v (6) odstavku se v oklepaju za besedo »legami« doda »oziroma špirovci«;
– v (7) odstavku se črta besedilo »Razmerje frčad mora biti usklajeno s celotno fasado objekta.«, za besedilom »(toleranca 10°)« se doda besedilo »in pultnih frčad, ki imajo lahko do 15°manjši naklon od osnovne strehe.«, za besedilom »ene tretjine dolžine strehe« se doda novo besedilo », dolžina pultne frčade pa ne sme presegati ene polovice dolžine strehe. Frčade morajo biti odmaknjene od roba osnovne strešine min. 1,5 m.«;
– besedilo (8) odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Balkoni oziroma ganki na objektih v območju naselbinske dediščine in v vplivnih območjih kulturne dediščine so na čelnih fasadah stanovanjskih objektov dopustni v zatrepu, na vzdolžnih fasadah stanovanjskih objektov in gospodarskih poslopij so dopustni v nadstropju, v pritlični etaži stanovanjskih objektov pa so dopustni samo nad delom stavbe, kjer je kletna etaža vidna.«;
– v (9) odstavku se za besedo »gankov« doda besedilo »na objektih v območju naselbinske dediščine in v vplivnih območjih kulturne dediščine«, v nadaljevanju se črta besedilo »Razmik med deskami ne sme biti večji od 2 cm.«;
– v (10) odstavku se za besedo »steklaki« doda »na objektih v območju naselbinske dediščine in vplivnih območjih kulturne dediščine«;
– v (11) odstavku se za besedo »uporaba« doda »brezbarvnih«, za besedo »sredstev« se doda »in«;
– (12) odstavek se črta.
29. člen 
Spremeni in dopolni se 33. člen odloka:
– v (1) odstavku se v prvi alineji pred »VP+M« doda »K+«, na koncu alineje se doda besedilo »mansarda ima lahko izvedeni tudi dve etaži.«;
– v (2) odstavku se v prvi alineji pred »VP+M« doda »K+«, na koncu alineje se doda besedilo »mansarda ima lahko izvedeni tudi dve etaži.«.
30. člen 
Spremeni in dopolni se 34.a člen odloka:
– v (1) odstavku se v drugi alineji črta besedilo »razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom«.
31. člen 
Spremeni in dopolni se 35. člen odloka:
– doda se nova četrta alineja, ki se glasi: »dopusten je nižji naklon od predpisanega naklona strešin v 19.b členu«.
32. člen 
Spremeni in dopolni se 36. člen odloka:
– v (2) odstavku se za besedo »nižji« doda besedi »ali višji«;
– v (3) odstavku se »gradbene parcele« nadomesti z besedilom »zemljišča namenjenega gradnji«, vrednost »3 m« se nadomesti z »4 m« in doda besedilo », manjši odmiki so dopustni s pisnim soglasjem soseda oziroma upravljavca javne površine ob zagotovljenih pogojih za varnost, rabo in vzdrževanje objekta.«.
33. člen 
Spremeni in dopolni se 37. člen odloka:
– v prvi alineji se »gradbene parcele« nadomesti z »zemljišča namenjenega gradnji«, doda se besedilo »manjši odmiki so dopustni s pisnim soglasjem soseda oziroma upravljavca javne površine ob zagotovljenih pogojih za varnost, rabo in vzdrževanje objekta.«;
– v peti alineji se »gradbeni parceli« nadomesti z »zemljišču namenjenemu gradnji«.
34. člen 
Za 37.a členom se dodajo novi 37.b, 37.c, 37.d in 37.e členi, ki se glasijo:
»37.b člen 
(ureditvena enota počitniške stavbe (w)) 
V ureditveni enoti počitniški objekti (w) so dopustne:
– faktor zazidanosti (FZ): do 0,2;
– v posamezni stavbi je dopustno največ eno počitniško stanovanje;
– odmiki: min. 4 m od meje zemljišča namenjenega gradnji oziroma regulacijske linije (velja za najbolj izpostavljeni del fasade);
– tloris: zazidana površina stavbe je lahko do 90 m2;
– višina:
– do K+P+1+M, kolenčni zid do 40 cm; 
– ali do K+VP+M, kolenčni zid do 140 cm, kota pritličja pri vhodu do 100 cm nad urejenim terenom; 
– za objekte, katerih širina je 8 m ali manj, je dopustna max. višina objekta K+P+M, višina kolenčnega zida pa je lahko do 120 cm, pritličje objekta je lahko največ 30 cm nad urejenim terenom, razen na pobočju, kjer je vhod lahko največ 100 cm nad urejenim terenom; 
– v primeru nagnjenega terena je največja višina objekta, ki sega nad urejen teren, lahko največ tri etaže (vidnost nad terenom do K+P+1, to pomeni, da mora biti evtl. druga klet v celoti vkopana); 
– streha: naklon 35° do 45°, dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme v smeri daljše stranice objekta;
– delitev trenutnih zemljiških parcel počitniških objektov (v času sprejetja tega akta) na več gradbenih parcel ni dopustna, na posameznem zemljišču namenjenemu gradnji počitniških objektov je dopustna samo ena počitniška stavba.
37.c člen 
(ureditvena enota parkirišča (pm)) 
V ureditveni enoti parkirišča (pm) so dopustne samo prometne ureditve, ureditve infrastrukture, zasaditve vegetacije, postavitve urbane opreme, obeležij, občinskih oglasnih tabel, prometne signalizacije in začasnih objektov za prireditve.
37.d člen 
(ureditvena enota gospodarski objekti za kmetijstvo (go)) 
V ureditveni enoti gospodarski objekti za kmetijstvo (go) so dopustne postavitve gospodarskih objektov za kmetijo ter enostavnih in nezahtevnih objektov za kmetijstvo. Za oblikovanje navedenih vrst objektov veljajo skupni pogoji za urbanistično in arhitekturno oblikovanje ter pogoji za ureditveno enoto (v) vas.
37.e člen 
(ureditvena enota pomožni objekti za kmetijstvo (po)) 
V ureditveni enoti pomožni objekti za kmetijstvo (po) so dopustne postavitve manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov za potrebe kmetijstva. Za oblikovanje navedenih vrst objektov veljajo skupni pogoj za urbanistično in arhitekturno oblikovanje za enostavne in nezahtevne pomožne objekte za kmetijstvo.«
35. člen 
V naslovu 3. Poglavja se besedilo »GRADBENIH PARCEL« nadomesti z besedilom »ZEMLJIŠČ NAMENJENIH GRADNJI«.
36. člen 
Spremeni in dopolni se 38. člen odloka:
– v (1) odstavku se v prvem in drugem stavku »Gradbena parcela« nadomesti z »Zemljišče namenjeno gradnji«, v drugem stavku se za besedilom »gostinski nastanitveni objekt« doda besedilo »na namenskih raba »H« lahko«, za besedo »meri« se črta beseda »lahko«, za besedo »450 m2« se doda besedilo »na drugih namenskih rabah pa lahko meri najmanj 350 m2«, v tretjem stavku se »gradbene parcele« nadomesti z besedilom »zemljišča namenjenega gradnji«, črta se stavek »Gradbena parcela kmetije meri najmanj 2000 m2.«;
– v (3) odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Navedene širine za dovoz do objektov morajo biti zagotovljene do objektov, ki so ob javni prometni površini (cesti) oziroma v dolžini najmanj 6 m od roba javne prometne površine (ceste) za objekte, ki niso neposredno ob javni prometni površini.«.
37. člen 
Za naslovom »4. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE« se črta besedilo »Prometno urejanje«.
38. člen 
Spremeni in dopolni se 39. člen odloka:
– v (1) odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Varovane površine za parkirišča so tudi ureditvene enote z oznako »pm«.«
39. člen 
Spremeni in dopolni se 39.a člen odloka: v oklepaju se beseda »etnološka« nadomesti z »naselbinska«.
40. člen 
Spremeni in dopolni se 41. člen odloka:
– v (1) odstavku se za besedama »Parkirišča za« doda »obstoječe in nove objekte ter«, črta se beseda »praviloma« in črta se stavek »Odstopanja so možna v okviru določbe tč. (2) istega člena.«, za besedo »zemljišču« se doda besedilo »ali na drugih zemljiščih s pridobljeno pravico graditi. Oddaljenost parkirišč na drugih zemljiščih mora biti v radiju do 200 m.«;
– v (2) odstavku se črta »Pri objektih z dejavnostmi, ki so vezane na individualni motorni promet (trgovine, gostinski obrati, servisi, delavnice za popravila avtomobilov, banke, pošte ipd.) ali pa so potrebne manjše deponije, je treba zagotoviti parkirne prostore oziroma deponije na funkcionalnem zemljišču pri objektu, na skupnem funkcionalnem zemljišču za več objektov skupaj ali pogodbeno na drugem zemljišču.« in »le izjemoma, in sicer« ter zadnji stavek »Občinska uprava soglasje izda v primeru, da javne parkirne površine zadoščajo, ali v primeru, da nosilec dejavnosti zagotovi sofinanciranje izgradnje novih javnih parkirnih površin.«;
– v (2a) tč.:
– v drugi alineji za počitniška stanovanja se število parkirnih mest spremeni iz »2« v »1«; 
– v šesti alineji za gostinstvo se besedilo »1 PM/4 sedeže in najmanj 5 PM na posamezen lokal in 1 PM na eno nastanitveno enoto oziroma na 2–6 ležišč v gostinskem-nastanitvenem objektu z zmogljivostjo do 20 nastanitvenih enot oziroma 0,8 PM na eno nastanitveno enoto v gostinskem-nastanitvenem objektu z zmogljivostjo nad 20 nastanitvenih enot« nadomesti z besedilom »v skladu s pravilnikom o minimalnih pogojih za gostinske obrate«;
– črta se besedilo »Parkirna mesta je treba zagotoviti na lastnem zemljišču, izjemoma se parkirišča lahko zagotovijo na javnih površinah v dogovoru z občino, če objekt oziroma gradbena parcela leži v območju ohranjanja značilne vaške zazidave (etnološke dediščine) in potrebnih parkirišč ni možno zagotoviti na gradbeni parceli ali lastnem zemljišču.«; 
– doda se nov (6) odstavek, ki se glasi: »Za objekte, ki nimajo priključka na javno kategorizirano cesto oziroma priključka ni možno izvesti (kot npr. planinske postojanke, gostinski objekti na prometno nedostopnih delih smučišč) parkirišča ni potrebno zagotoviti.«.
41. člen 
Spremeni in dopolni se (6) odstavek 42. člen odloka:
Za besedilom »planirane infrastrukture določajo« se doda besedilo »področni predpisi in«.
42. člen 
Spremeni in dopolni se 43. člen odloka:
Besedilo »Meteorne vode z utrjenih površin v naseljih se morajo odvajati površinsko ali v ponikovalnice. Meteorne vode s parkirišč je potrebno odvajati preko lovilcev olj.« se nadomesti z besedilom »Odpadne vode je potrebno odvajati v skladu z uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.«.
43. člen 
Spremeni in dopolni se 45. člen odloka:
Na koncu se doda nov stavek, ki se glasi: »Ureditev odjemnih mest za odvoz zabojnikov mora biti usklajena z občinskim predpisom, ki ureja obvezne lokalne gospodarske javne službe.«.
44. člen 
Spremeni in dopolni se 47. člen odloka, tako da se glasi:
»(1) Pri urejanju prostora in izvajanju posegov v obvodnem prostoru je treba upoštevati varstvene pasove vodotokov, ki jih določa področni zakon. V tem pasu mora biti omogočen dostop in vzdrževanje vodotoka, gradnja objektov in trajnih ovir ni dopustna.
Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 m od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 m od meje vodnega zemljišča. Četrti odstavek 14. ZV-1 določa zunanjo mejo priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja, ki sega najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi.
(2) Na poplavnih območjih niso dopustne dejavnosti in posegi, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.
(3) Za zagotavljanje poplavne varnosti in ohranjanje poplavnega režima so posegi na poplavnih območjih v skladu z določili 86. člena ZV-1 prepovedani. Na poplavnem območju so dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.
(4) Na poplavnem območju, za katerega razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda. Gradnja novih objektov na poplavno ogroženem območju ni dopustna dokler niso določeni razredi poplavne ogroženosti in preverjena možnost poseganja v prostor glede na izkazane razrede ter izvedeni potrebni omilitveni ukrepi. Na ogroženih območjih ni dopustno nasipavanje zemljišč in drugi posegi, ki bi vplivali na pretočne razmere.«
45. člen 
Spremeni in dopolni se 50. člen odloka:
– v (2) odstavku se besedilo »in s soglasjem pristojne službe za spomeniško varstvo je dopustna nadomestitev, pod pogojem, da se ohranijo značilnosti prvotne stavbe« nadomesti z besedilom »v primerih, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.«;
– (3) odstavek se črta;
– (4) odstavek se črta;
– nadaljnji odstavki in točke se ustrezno preštevilčijo;
– v dosedanjem (5) odstavku se črta besedilo »je opredeljeno v strokovnih zasnovah varstva kulturne dediščine za območje Občine Kranjska Gora (ZVKDS, OE Kranj, februar 2008). Evidenca o varstvu kulturne dediščine je priloga k temu PUP.« in se nadomesti z besedilom »obsega objekte in območja, ki so navedena v prilogi 5 (ki je sestavni del odloka) in prikazana v grafičnih prikazih 3-01 do 3-56.«. V nadaljevanju istega odstavka se črta stavek »Območja kulturnih spomenikov in vplivnih območij kulturnih spomenikov so razvidna iz aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine so razvidna iz aktov o razglasitvi varstvenih območij dediščine, registrirana kulturna dediščina in vplivna območja dediščine so razvidna iz tabele in grafične priloge v navedenih Strokovnih zasnovah (ZVKDS, feb. 2008).«
– v dosedanjem (8) odstavku se črta besedilo »etnološkega spomenika (oznaka: es) in etnološke«, ki se nadomesti z »naselbinske«, v nadaljevanju se črta besedilo v oklepaju »(oznaka: ed)«.
46. člen 
Za 50. členom odloka se doda nov 50.a člen, ki se glasi:
»50.a člen 
Na območjih z naravovarstvenim statusom je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave.«.
47. člen 
Spremeni in dopolni se 51. člen odloka: pred oznako »P+M« se doda »K+«.
48. člen 
Spremeni in dopolni se 52. člen odloka:
– v tretji alineji se pred oznako »P+M« doda »K+«;
– v (3) odstavku se »gradbeni parceli« nadomesti z »zemljišču namenjenemu gradnji«.
49. člen 
Za 58.b členom se doda nov 58.c člen, ki se glasi:
»58.c člen 
(Podkoren – vzhod KG SK 1) 
(1) V območju KG SK1 se na parcelah 93/2, 93/1, 224/3, 228/3, 228/5, k.o. 2168 dopusti gradnja gospodarskega objekta kmetije z dopustnim indeksom zazidanosti do 0,5.
(2) V območju KG SK 1 se na parcelah 213/2, 210/2 k.o. 2168 dopusti dozidava obstoječega objekta KS z večjim indeksom zazidanosti, kot je določen za ureditveno enoto »v«.«
50. člen 
Spremeni in dopolni se 59. člen odloka: v drugi alineji prvega odstavka se pred oznako »P+M« doda »K+«.
51. člen 
Spremeni in dopolni se 60. člen odloka:
– v (2) odstavku se pred oznako »P+1+M« doda »K+«;
– doda se nov (3) odstavek, ki se glasi: »(3) Območje je delno poplavno ogroženo, upoštevati je treba 47. člen predmetnega odloka.«.
52. člen 
Spremeni in dopolni se 62. člen odloka:
– v (1) odstavku se v peti alineji za besedo »adaptacije« črta beseda »in« in doda »,«, na koncu stavka se doda besedilo »in nadomestitev obstoječega objekta«;
– v (1) odstavku se doda nova sedma alineja z besedilom »začasna raba obstoječih objektov za kmetijstvo za opravljanje dopolnilne dejavnosti turizma na kmetiji (gostinstvo brez nastanitve ter prodaja pridelkov in izdelkov kmetij) za dobo do 6 mesecev«;
– v (2) odstavku se pred oznako »P+M« doda »K+«;
– doda se nov (4) odstavek, ki se glasi: »(4) Območje je delno poplavno ogroženo, upoštevati je treba 47. člen predmetnega odloka.«.
53. člen 
Spremeni in dopolni se 62.a člen odloka:
– (3) odstavek se črta;
– v (4) odstavku se v drugi alineji razmerje stranic spremeni v »vsaj 1:1,4«.
– v (4) odstavku se v tretji alineji oznaka »P+M« spremeni v »K+P+1+M«, za besedilom »30 cm nad« se doda beseda »urejenim«, vrednost »80 cm« se nadomesti z »220 cm«, naklon strešine se spremeni iz »38°« v »35°«, na koncu alineje se doda besedilo »dopustne so tudi medetaže in povezave etaž v en večji, večetažni prostor«.
54. člen 
Spremeni in dopolni se 63. člen odloka:
– V četrti alineji se vrednost »15,5 do 16 m« nadomesti z »min 10 m«, vrednost »3m« se nadomesti z »2 m«, vrednost »1,5 m« se nadomesti z »1 m«, črta se besedilo »4,5 m prečno parkiranje«, črta se besedilo »1 do«, v oklepaju se za besedo »pločnik« doda besedilo »na odsekih, kjer je večja širina ulice se razširi zelenice in pločnik«.
55. člen 
Spremeni in dopolni se 64.a člen odloka:
V (3) odstavku se besedi »gradbeni parceli« nadomesti z »zemljišču namenjenemu gradnji«.
56. člen 
Za 64.a členom se doda nov 64.b člen, ki se glasi:
»64.b člen 
Na parcelah št. 63 in 64, k.o. Kranjska Gora se v območju strnjene zazidave predpisan indeks za ureditveno enoto »v« ne upošteva.«
57. člen 
Spremeni in dopolni se 66. člen odloka:
– v (1) odstavku se v prvi alineji pred oznako »P+2+M« doda »K+«;
– v (1) odstavku se v drugi alineji za besedilom »je določena v » doda »podrobnejšem«;
– v (2) odstavku se za besedilom »je določena v« doda »podrobnejšem«.
58. člen 
Spremeni in dopolni se 67. člen odloka:
– v (6) odstavku se pred oznako »P+1+M« doda »K+«;
– doda se nov (8) odstavek z naslednjim besedilom »Na parcelah 853/21, 17/5, 17/6, 13/11, k.o. 2169 se za načrtovano dozidavo in nadzidavo izjemoma dopusti večji indeks zazidanosti (0,55) od predpisanega v skupnih določbah«;
– doda se nov (9) odstavek z naslednjim besedilom »Na parcelah 73/2 in 72, k.o. 2169 se za načrtovano nadomestitev objekta določi, da indeks zazidanosti ne sme presegati indeksa zazidanosti obstoječega objekta in da omejitev najmanjše velikosti zemljišča namenjenega gradnji (iz 38. člena) ne velja.«;
– doda se nov (10) odstavek, ki se glasi: »Na parceli 17/4, k.o. 2169 indeks zazidanosti (iz 11. člena) in omejitev najmanjše velikosti zemljišča namenjenega gradnji (iz 38. člena) ne veljata za kletno etažo, dozidava (povečanje zazidanosti) je dopustno za kletno etažo.«;
– doda se nov (11) odstavek, ki se glasi: »Rezervat za novo cestno povezavo (regulacijska linija) med parcelama 65/17 in 831, k.o. 2169, ki je določen v grafičnem prikazu PUP v merilu 1:1000, list 60, se ukine.«.
59. člen 
Spremeni in dopolni se 68. člen odloka:
– V (1) odstavku se za besedilom »13, 14, 15, 16 in 17 v« doda besedo »podrobnejšem«;
– v (2) odstavku se v tretji alineji pred oznako »P+1+M« doda »K+«;
– v (2) odstavku se v peti alineji za besedama »tudi v« doda besedo »podrobnejšem«.
60. člen 
Spremeni in dopolni se 68.a člen odloka:
– v (1) odstavku se črta prva in druga alineja, v drugem stavku se črta besedilo »karta 01 v merilu 1:2.000.((6) s in d PUP – Uradni list RS, št. 111/08).«, za besedama »določene v« se doda »podrobnejšem«, za besedama »grafičnem prikazu« se doda »v merilu 1:2000«;
– (2) odstavek se črta;
– doda se nov (2) odstavek, ki se glasi: »Za parcelo 373/3, 891/2, 891/4 del, 907, 903/1 ter 286/10, 373/7, vse k.o. 2169 se vrsta ureditvene enote spremeni iz »p« v »v«.«;
– doda se nov (3) odstavek, ki se glasi: »Za parcele 275/12, 275/2 del, 274/3, 274/2, 275/11, 275/14 in 275/8 del, k.o. 2169 se vrsta ureditvene enote spremeni iz »d« v »v«.«.
61. člen 
Spremeni in dopolni se 68.b člen odloka: v (1) odstavku se za besedama »določene v« doda »podrobnejšem«, črta se »karta 02«.
62. člen 
Spremeni in dopolni se 69. člen odloka:
– v (3) odstavku se za besedama »določeno v« doda »podrobnejšem«, črta se »karta 02«, oznaka v oklepaju se »(b)« nadomesti z »(b1)«;
– v (4) odstavku se za besedama »določena v« doda »podrobnejšem«, za besedo »prikazu« se črta »karta 02«.
63. člen 
Spremeni in dopolni se 69.a člen odloka: pred oznako »P+M« se doda »K+«.
64. člen 
Spremeni in dopolni se 70. člen odloka:
– v (2) odstavku se v prvi alineji pred oznako »P+1+M« doda »K+«;
– v (3) odstavku se besedi »gradbene parcele« nadomesti z »zemljišča namenjenega gradnji«.
65. člen 
Spremeni in dopolni se 70.a člen odloka:
– v (1) odstavku se za besedama »določene v« doda »podrobnejšem«, črta se »karta 03«;
– v (2) odstavku se črta besedilo »pri čemer velja, da se igralniška dejavnost uvršča v rekreacijske namene (v skladu s klasifikacijo dejavnosti)« in za besedilo »9. člena« doda besedilo »razen druge alineje, dodatno pa so dopustne dozidave in nadzidave«;
– v (2) odstavku se za besedilom pogoji glede dejavnosti za besedo »rekreacija« doda besedilo »igralniška dejavnost se uvršča v rekreacijske namene (v skladu s klasifikacijo dejavnosti),«;
– v (2) odstavku se v četrti alineji besedi »eno etažo« nadomesti z besedama »tri etaže«,
– v (2) odstavku se v šesti alineji za besedo »severni« dodata besedi »in zahodni«, v nadaljevanju se za besedo »objekta« doda besedilo », omejitev v prejšnji alineji za nadstreška nad vhodom ne velja.«;
– v (3) odstavku se v drugi alineji za besedo »etažah« dodata besedilo »pod objektom ali pod urejenim okoliškim terenom«;
– doda se nov (5) odstavek, ki se glasi: »(5) Območje leži v vodovarstvenem območju (režim 3) in zanj veljajo prepovedi in omejitve iz veljavnih predpisov o zavarovanju virov pitne vode.«.
66. člen 
Spremeni in dopolni se 70.b člen odloka:
– v (1) odstavku se za besedo »severne« doda »in vzhodne«;
– v (2) odstavku se za besedilom »dvoranski objekti (d)« doda »parcele 372/20, 372/74 del, k.o. 2169),«;
– v (2) odstavku se za besedama »določena v« doda »podrobnejšem«, črta se »karta 04«;
– v (2) odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Dodatno se za parcele 372/65, 372/44, k.o. 2169, določi ureditvena enota svojstveno oblikovanje (x).«;
– doda se nov (4) odstavek, ki se glasi: »(4) v ureditveni enoti svojstveno oblikovaje (x) veljajo poleg skupnih še posebni pogoji:
– posebni pogoji glede dejavnosti: dopustne oskrbne dejavnosti (trgovina za občasno oskrbo iz 9. člena v tem primeru ne velja), dodatno pa še šport in rekreacija;
– dopustna zazidana površina lahko presega omejitev 280 m2 iz 11. člena odloka vendar ne preko indeksa zazidanosti do 0,3;
– dopustna površina proizvodnih dejavnosti lahko presega omejitev 300 m2 iz 9. člena, tč. 6;
– upoštevanje kvalitet obstoječega objekta iz tč. 1 iz 36. člena v tem primeru ne velja;
– dopusten odmik objektov od zemljišča namenjenega gradnji je 4 m (odmik 6 m določen v tč 3. za ureditveno enoto »x«, v tem primeru ne velja); 
– dopustna je etažnost objekta do K+P+1.«; 
– doda se nov (5) odstavek, ki se glasi: »(5) Na parceli 372/40, k.o. 2169 se dopusti objekt v izvedenem obsegu na dan 23. 5. 2014 (z večjo zazidano površino, nižjim naklonom strehe in večjim indeksom zazidanosti).«.
67. člen 
Spremeni in dopolni se 71. člen odloka:
– v (1) odstavku se besedilo »posamični parceli« nadomesti z »posamičnem zemljišču namenjenemu gradnji«, navedena površina »80 m2« se nadomesti z »90 m2«, na koncu točke se doda še besedilo », mansarda ima lahko tudi dve etaži«;
– doda se nov (3) odstavek, ki se glasi: »(3) Na območju s parcelami 803/70, 803/71, 803/72, 803/73, 803/74, 803/75, 803/76, 803/77, 803/78, 803/79, 803/80, 803/81, 803/82, 803/83, 803/84, 803/85, 803/86, 803/87, 803/88, 803/89, 803/90, 803/91, k.o. Kranjska Gora velja:
a) gradbena meja za zagotovitev pretoka hudournih voda poteka ob severnem, zahodnem in južnem obodu zgoraj navedenega območja, ter je od oboda območja oddaljena od 10 m do 15 m in je določena v grafičnem prikazu;
b) na osrednjih površinah zgoraj navedenega območja je do gradbene meje dopustna gradnja:
– največ 9 objektov v skladu s tč. (1) tega člena;
– in enega objekta velikosti do 120 m2 zazidane površine, etažnostjo do K+P+M in indeksom zazidanosti do 0,30;
c) za območje z zgoraj navedenimi parcelnimi številkami so v obstoječem sistemu vodooskrbe razpoložljive količine vode za vodooskrbo samo za dva objekta, dodatne količine vode za vodooskrbo mora zagotoviti investitor v skladu s projektnimi pogoji pristojnega upravljalca vodooskrbe v Občini Kranjska Gora.«.
68. člen 
Spremeni in dopolni se 72.a člen odloka:
– v (1) odstavku se črta »karta 05«, vrednost »1:2.000« se nadomesti z »1:5.000«;
– v (1) odstavku se pred »Podrobnejša merila« doda stavek »V ureditveni enoti »h« so zdravstvene dejavnosti (klinike, sanatoriji, bolnišnice, ambulante, domovi, stavbe za rehabilitacijo) dopustne brez pogojev iz 4. in 5. all., 3.a tč., 9. člena.«.
69. člen 
Spremeni in dopolni se 75.a člen odloka:
– v (1) odstavku se črta »karta 06«, vrednost »1:2.000« se nadomesti z »1:5.000«;
– v (2) odstavku se za besedo »kombijev« doda besedi »počitniških prikolic,«.
70. člen 
Za 75.a členom se doda nov 75.b člen, ki se glasi:
»75.b člen 
(Gozd Martuljek – KG S5) 
Za obstoječe objekte na parcelah 331/15, 174/134, 174/118, 174/135, 174/97, 174/93, 174/96, 174/95, 174/131, 174/94, 174/120, 174/90, k.o. 2170 se izjemoma dopusti manjše razmerje stranic objekta (1:1,3) od razmerja v skupnih določbah odloka, nesimetrična streha, manjši naklon strehe (do 25°) od predpisanega v skupnih določbah odloka.«
71. člen 
Spremeni in dopolni se 76. člen odloka:
– v (1) odstavku se v drugem stavku črta besedilo »karta 06«, vrednost »1:2.000« se nadomesti z »1:5.000.«;
– v (1) odstavku se na koncu doda nov stavek, ki se glasi: »Do izvedbe apartmajskega naselja je dopustna raba in urejanje območja za potrebe kampinga. Stanovanja in sekundarna bivališča niso dopustna. Na območju je dopustna postavitev fiksnih ali mobilnih nastanitvenih objektov (skupno do 65 hišic) velikosti do 50 m2 zazidane površine.«;
– v (2) odstavku se črta besedilo »Stanovanja in sekundarna bivališča niso dopustna. Do postavitve apartmajskega naselja je dopustna raba površin za kamping.«;
– v (2) odstavku se v odstavku dopustnih vrst posegov v prvi alineji črta beseda »adaptacija«;
– v (2) odstavku se v drugi alineji za besedo »odstranitev« doda besedi »dozidava, nadzidava,« v nadaljevanju iste alineje pa se za besedo »novogradnja« doda besedilo »sprememba namembnost za potrebe kampa (sanitarije, pomivalnica, spremljajoče servisne dejavnosti campa in sorodno), za oblikovanje veljajo določbe za ureditveno enoto »vas v«, tč. (3) z dopustno višino P+M,«;
– v (2) odstavku se črtajo alineje z besedilom:
– »za druge obstoječe objekte so dopustne odstranitve, 
– spremembe namembnosti objektov v dejavnosti, ki so za obravnavano območje urejanja določene v prejšnjem odstavku; spremembe namembnosti objektov ali delov objektov v stanovanja ali sekundarna bivališča niso dopustne, 
– novogradnje objektov; novogradnje stanovanj in sekundarnih bivališč niso dopustne, 
– postavitve enostavnih in začasnih objektov, 
– ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno inženirskih objektov prometnega omrežja, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja vodnogospodarske ureditve, 
– ureditve javnih, parkovnih površin in igrišč, 
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.«; 
– v (2) odstavku se dodajo nove alineje z besedilom:
– »za obstoječi objekt na parceli 174/18, k.o. Gozd so dopustna vzdrževalna dela, rekonstrukcija, odstranitev, dozidava, nadzidava, novogradnja objekta, sprememba namembnosti za potrebe kampa (trgovina, poslovni prostori kampa, sanitarije, pomivalnica, spremljajoče servisne dejavnosti kampa in sorodno), za oblikovanje veljajo določbe za ureditveno enoto »vas v«, tč. (3) z dopustno višino P+M,
– na parceli 174/25, k.o. Gozd je dopustna novogradnja objekta za potrebe kampa (recepcija kampa, mala trgovina in sorodno), za oblikovanje veljajo določbe za ureditveno enoto »vas v«, tč. (3) z dopustno višino P+M,
– v ureditveni enoti »a« je dopustna novogradnja objekta za klubske prostore z gostinsko storitvijo pijače in prehrane ter za spremljajoče prostore, za oblikovanje veljajo določbe za ureditveno enoto »vas-v« tč. (3) z dopustno višino P+M«,
– novogradnja gostinskega objekta za storitve prehrane in pijače do max. 350 m2 zazidane površine, za oblikovanje veljajo določbe za ureditveno enoto »vas v«, tč. (3) z dopustno višino P+M,«;
– v (2) odstavku se za besedilom »Pogoji glede izrabe območja in oblikovanja objektov« doda »apartmajskega naselja«, v nadaljevanju se prva in druga alineja združita v en stavek, besedi »gradbena parcela« se nadomesti z »Zemljišče namenjeno gradnji«, v peti alineji se črta »se upošteva 19. člen Odloka o PUP«, za besedilom »glede oblikovanja objektov« se doda »veljajo določbe za ureditveno enoto »svojstveno oblikovanje – x«»;
– v (2) odstavku se na koncu doda besedilo:
»Pogoji za oblikovanje nastanitvenih objektov do izvedbe apartmajskega naselja:
– dopustne so novogradnje nastanitvenih objektov (fiksne ali mobilne izvedbe), za oblikovanje veljajo določbe za ureditveno enoto »svojstveno oblikovanje – x« z dopustno eno etažo, zazidane površine do 50 m2,
– dopustne so novogradnje glamping objektov, za oblikovanje veljajo določbe za ureditveno enoto »svojstveno oblikovanje – x« z dopustno eno etažo, zazidane površine do 50 m2, dopustne so »drevesne« izvedbe nastanitvenih enot,
– skupno dopustno število nastanitvenih objektov je 55 hišic.«;
– v (3) odstavku se črtajo tri alineje z besedilom:
– »ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno inženirskih objektov prometnega omrežja, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja vodnogospodarske ureditve, 
– ureditve javnih površin, 
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.«; 
– v (3) odstavku se doda še zadnji odstavek z besedilom:
»Do ureditve apartmajskega naselja in z njim povezanih igrišč je dopustna raba površin za kamping, novogradnja nastanitvenih objektov (fiksne ali mobilne izvedbe) ali glamping objektov, za oblikovanje veljajo določbe za ureditveno enoto »svojstveno oblikovanje – x« z dopustno eno etažo in zazidano površino do 50 m2, za glamping hišice so dopustne »drevesne« izvedbe nastanitvenih enot.«;
– v (4) odstavku se črtajo štiri alineje z besedilom:
– »postavitve začasnih objektov, 
– ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno inženirskih objektov prometnega omrežja, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja vodnogospodarske ureditve, 
– ureditve javnih površin, 
– postavitve spominskih plošč in drugih obeležij.«; 
– v (4) odstavku se za besedilom »Pogoji za oblikovanje objektov« doda beseda »tržnice«;
– v (4) odstavku se doda še zadnji odstavek z besedilom:
»Do ureditve tržnice je dopustna raba površin za kamping, novogradnja nastanitvenih objektov (fiksne ali mobilne izvedbe) ali glamping objektov, za oblikovanje veljajo določbe za ureditveno enoto »svojstveno oblikovanje – x« z dopustno eno etažo in zazidano površino do 50 m2, za glamping hišice so dopustne »drevesne« izvedbe nastanitvenih enot.«;
– v (5) tč. se za besedo »kombijev« doda besedi »počitniških prikolic,«;
– v (5) tč. se črtajo tri alineje z besedilom:
– »postavitve enostavnih objektov, 
– ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno inženirskih objektov prometnega omrežja, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja, 
– vodnogospodarske ureditve.«; 
– v (5) odstavku se doda še zadnji odstavek z besedilom:
»Do ureditve parkirišča je dopustna raba površin za kamping, novogradnja nastanitvenih objektov (fiksne ali mobilne izvedbe) ali glamping objektov, za oblikovanje veljajo določbe za ureditveno enoto »svojstveno oblikovanje – x« z dopustno eno etažo in zazidano površino do 50 m2, za glamping hišice so dopustne »drevesne« izvedbe nastanitvenih enot.«;
– za (6) odstavkom se doda nov (7) odstavek, ki se glasi:
»(7) V območju ureditvenih enotah »a, c, i, pm-1, pm-2, p« so dopustne gradnje:
– postavitve kioskov za drobne storitve trgovine, turizma, gostinstva (kot npr. pekarna, izposoja športne opreme in sorodno), za oblikovanje veljajo določbe za ureditveno enoto »svojstveno oblikovanje – x« z dopustno eno etažo in zazidano površino do 50 m2,
– postavitve enostavnih in nezahtevnih objektov, 
– ureditve infrastrukture, to je gradnja gradbeno inženirskih objektov prometnega omrežja, komunalnega, energetskega in telekomunikacijskega omrežja vodnogospodarske ureditve, 
– novogradnja bazena oziroma kopalnega bajerja, 
– ureditve javnih, parkovnih površin in igrišč, 
– rušitve/odstranitve obstoječih objektov,
– novogradnje stanovanj in sekundarnih bivališč niso dopustne.«; 
– dosedanja odstavka (7) in (8) ustrezno preštevilčita;
– doda se nov (10) odstavek, ki se glasi: »(10) Območje je delno poplavno ogroženo, upoštevati je treba 47. člen predmetnega odloka.«.
72. člen 
Za 76. členom se doda nov 76.a člen, ki se glasi:
»76.a člen 
Na parcelah 120/3, 125/5 k.o. Gozd se določi območje prekrivajoče rabe (R).«.
73. člen 
Spremeni in dopolni se 77. člen odloka:
– v prvi alineji se za besedilom »je določena v« doda beseda »podrobnejšem«;
– v zadnjem stavku se za besedilom »v merilu 1:500« doda »(list 2-62).«.
74. člen 
Spremeni in dopolni se 79. člen odloka: v četrti alineji se pred oznako »P+1+M« doda »K+«.
75. člen 
Spremeni in dopolni se 81. člen odloka: v (2) tč. se pred oznako »P+1+M« doda »K+«.
76. člen 
Spremeni in dopolni se 82. člen odloka:
– v (1) odstavku se pred oznako »P+M« doda »K+«;
– v (2) odstavku se črta »karta 07«, vrednost »1:2.000« se nadomesti z »1:5.000«;
– v (2) odstavku se v prvi alineji črta »karta 08«, vrednost »1:2.000« se nadomesti z »1:5.000«.
77. člen 
Spremeni in dopolni se 83. člen odloka:
– v (2) odstavku se pred oznako »P+1+M« doda »K+«;
– doda se nov (3) odstavek, ki se glasi: »(3) Območje je delno poplavno ogroženo, upoštevati je treba 47. člen predmetnega odloka.«.
78. člen 
Doda se nov 83.e člen, ki se glasi:
»83.e člen 
Na zemljišču parc. št. 2060/19 in 1663/5 k.o. Dovje se dopusti gradnja stanovanjskega objekta s pogoji za ureditveno enoto »v«. Omejitev za velikost zemljišča namenjenega gradnji iz 38. člena se v tem primeru ne upošteva.«.
79. člen 
Besedilo 84. člen odloka se črta in se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Pri načrtovanju gradenj in posegov v območju Triglavskega narodnega parka se upošteva določila Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1, Uradni list RS, št. 52/10) in Uredbe o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 (Uradni list RS, št. 34/16). Za vse gradnje in posege v prostor na območju Triglavskega narodnega parka je potrebno pridobiti naravovarstveno in kulturnovarstveno soglasje.«.
80. člen 
Spremeni in dopolni se 85.a člen odloka:
– v (3) odstavku se v tč. 2 besedi »gradbene parcele« nadomesti z »zemljišču namenjenemu gradnji«;
– doda se nov (4) odstavek, ki se glasi: »(4) Parcela 1/9 k.o. Rateče leži delno v poplavnem območju v razredu velike poplavne nevarnosti, zato je sanacija mogoča samo na podlagi izdanega vodnega soglasja. Na poplavnem območju v razredu velike poplavne nevarnosti ni dopustno postavljati greznic in drugih objektov, v skladu s predpisi s področja upravljanja z vodami.«.
81. člen 
Spremeni in dopolni se 85.b člen odloka:
– v (2) odstavku se v tč. 2 besedi »gradbene parcele« nadomesti z »zemljišču namenjenemu gradnji«.
82. člen 
Spremeni in dopolni se 85.c člen odloka:
– v (2) odstavku se v tč. 2 besedi »gradbene parcele« nadomesti z »zemljišču namenjenemu gradnji«.
83. člen 
Spremeni in dopolni se 85.d člen odloka:
– v (2) odstavku se v tč. 1 in tč. 2 besedi »gradbene parcele« nadomesti z »zemljišču namenjenemu gradnji«.
84. člen 
Spremeni in dopolni se 85.e člen odloka:
– v (1) odstavku se doda tč. 4 z naslednjim besedilom »Dopušča se sanacija zgrajenega pomožnega objekta (oporni zid in parkirišča) na parceli št. 90, k.o. Podkoren v obsegu in oblikovanju izvedenega objekta do dne 31. 12. 2015. Izjemoma se določajo drugačna merila in pogoji, kot so določena v skupnih določbah odloka o PUP, in sicer se dopustijo odmiki kot so razvidni iz geodetske izmere obstoječega objekta do dne 31. 12. 2015.«;
– za (1) odstavkom se doda nov (2) odstavek, ki se glasi: »(2) Ne glede na izvedeno stanje je treba upoštevati zakonsko predpisane odmike od vodotokov.«;
– dosedanji (2) odstavek se ustrezno preštevilči;
– v dosedanjem (2) odstavku se v tč. 1 in tč. 2 besedi »gradbene parcele« nadomesti z »zemljišču namenjenemu gradnji«.
85. člen 
Spremeni in dopolni se 85.f člen odloka:
– v (1) odstavku se doda nova 4. Točka, ki se glasi: »4. Lokacija leži v vodovarstvenem območju (režim 3), kjer izgradnja greznic skladno z veljavnimi prepisi o zavarovanju virov pitne vode za območje Kranjska Gora ni dovoljena. Gradnja stanovanjskih in gospodarskih zgradb v širšem varstvenem pasu je dovoljena pod pogojem, da je zgrajena vodotesna kanalizacija ali da se gradi sočasno.«;
– v (2) odstavku se v tč. 1 in tč. 2 besedi »gradbene parcele« nadomesti z »zemljišču namenjenemu gradnji«.
86. člen 
Spremeni in dopolni se 85.g člen odloka:
– doda se nov (1) odstavek, ki se glasi: »Za objekt na delu parcele št. 251/2, k.o. Gozd je dopustna gradnja v skladu s pogoji po varianti 1 ali po varianti 2.«;
– naslednji odstavki se ustrezno preštevilčijo.
87. člen 
Spremeni in dopolni se 85.h člen odloka:
– v (1) odstavku se v tč. 5 besedi »gradbeni parceli« nadomesti z »zemljišču namenjenemu gradnji«;
– v (1) odstavku se doda nova 7. Točka, ki se glasi: »7. Lokacija leži v vodovarstvenem območju (režim 3), kjer izgradnja greznic skladno z veljavnimi prepisi o zavarovanju virov pitne vode za območje Kranjska Gora ni dovoljena. Gradnja stanovanjskih in gospodarskih zgradb v širšem varstvenem pasu je dovoljena pod pogojem, da je zgrajena vodotesna kanalizacija ali da se gradi sočasno.«.
88. člen 
Doda se nov 85.i člen odloka, ki se glasi:
»85.i člen 
(R SK1/1)
V območju R SK1/1 se na parceli 169/9 k.o. 2167 dopusti objekt v izvedenem stanju na dan 13. 5. 2013 (večji indeks zazidanosti, pohodna terasa na plošči kletne etaže, podporni zid parkirišča).«.
89. člen 
Doda se nov 85.j člen odloka, ki se glasi:
»85.j člen 
(Kranjska Gora KG SK1) 
Na parceli 119, k.o. 2168 se dopusti objekt v obsegu na stanje 14. 5. 2014 (z večjim indeksom zazidanosti, s smerjo slemena v smeri krajše stranice, s povečanimi kapacitetami, na manjši parceli od dopustne).«.
90. člen 
Doda se nov 85.k člen odloka, ki se glasi:
»85.k člen 
Na parc. št. 1261/66, 1261/67, 1261/68, k.o. Rateče se za obstoječe stavbe Rateče 163 a, 163 b, 163 c dopusti višina strešne konstrukcije pri kolenčnem zidu 210 cm v izvedenem stanju do dne 1. 8. 2016.«.
III. KONČNE DOLOČBE 
91. člen
Osme spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Kranjska Gora so občanom, organizacijam in skupnostim stalno na vpogled pri upravnem organu Občine Kranjska Gora, pristojnem za urejanje prostora in na Upravni enoti Jesenice.
92. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
93. člen 
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-13/2015-20
Kranjska Gora, dne 14. decembra 2016
 
Župan 
Občine Kranjska Gora 
Janez Hrovat l.r.