Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2016 z dne 20. 12. 2016

Kazalo

3519. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2017, stran 12153.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 – ZIPRS1415, 38/14 – ZIPRS1415-A, 14/15 – ZIPRS1415-D, 55/15 – ZFisP in 96/15), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1I, 14/15 – ZUUJFO, 76/15) in 19. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09 in 3/10) je Občinski svet Občine Brežice na 15. redni seji dne 12. 12. 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brežice za leto 2017 
1. člen
(1) V Odloku o proračunu Občine Brežice za leto 2017 (Uradni list RS, št. 13/16, v nadaljnjem besedilu: Odlok) se spremeni drugi odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV OBČINE BREŽICE ZA LETO 2017
v EUR
Skupina/Podskupina kontov
SSP 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
24.423.406
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
19.660.790
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
15.625.470
700 Davki na dohodek in dobiček
13.387.360
703 Davki na premoženje
1.301.260
704 Domači davki na blago in storitve
936.800
706 Drugi davki
50
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
4.035.320
710 Udeležba na dobičku od premoženja
1.578.300
711 Takse in pristojbine
30.000
712 Globe in druge denarne kazni
67.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
177.807
714 Drugi nedavčni prihodki
2.181.713
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.050.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in nemat. prem.
1.050.000
73
PREJETE DONACIJE
1.000
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.000
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
3.631.616
740 Transferni prih. iz dr. javnofinan. institucij
1.410.583
741 Prejeta sredstva iz drž. pror. iz EU
2.221.033
78
PREJTE SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
80.000
787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij
80.000
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
26.583.711
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
7.097.441
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIH
1.318.205
401 PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST
209.700
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
5.049.536
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
160.000
409 REZERVE
360.000
41
TEKOČI TRANSFERJI (410+411+412+413)
9.269.688
410 SUBVENCIJE
840.000
411 TRANSFERI POSAMEZ. 
IN GOSPODINJSTVOM
4.812.500
412 TRANSFERI NEPROF. ORGAN. 
IN USTANOVAM
797.308
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
2.819.880
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
9.827.282
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
9.827.282
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
389.300
430 INVESTICIJSKI TRANSFERI
431 INV. TRAN. PRAV. IN FIZIČ. OSEBAM, KI NISO PU
362.000
432 INVES. TRANSFERI PU 
27.300
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (PRESEŽEK) (I.-II.)
–2.160.305
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
44
DANA POSOJILA IN POVEČ. KAPITAL. DELEŽEV
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
3.140.405
50
ZADOLŽEVANJE
3.140.405
500 Domače zadolževanje
3.140.405
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
1.025.000
55
ODPLAČILA DOLGA
1.025.000
550 Odplačila domačega dolga
1.025.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV 
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–44.900
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
2.115.405
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.160.305
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
44.900
« 
(2) Spremeni se četrti odstavek 2. člena, tako da se glasi:
»(4) Sestavni deli proračuna so:
– načrt razvojnih programov kot obvezni sestavni del proračuna,
– kadrovski načrt kot priloga k proračunu,
– načrt razpolaganja s premičnim premoženjem,
– letni program prodaje občinskega finančnega premoženja«.
(3) Za četrtim odstavkom 2. člena se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Priloga k Odloku je Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem«.
2. člen 
Spremeni se prvi odstavek 18. člena, tako da se glasi:
»Za zakonitost, upravičenost in namenskost porabe proračunskih sredstev odgovarja župan, za krajevne skupnosti pa predsednik KS«.
3. člen 
Spremeni se 22. člen, tako da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolga v računu financiranja se Občina Brežice za proračun leta 2017 lahko zadolži v višini 3.140.405 EUR«.
4. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-69/2016
Brežice, dne 13. decembra 2016
Župan 
Občine Brežice 
Ivan Molan l.r.