Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3302. Uredba o cestninskih cestah in cestnini, stran 11174.

  
Na podlagi četrtega odstavka 3. člena, 10. člena, drugega odstavka 12. člena, drugega odstavka 23. člena, prvega, drugega, četrtega in sedmega odstavka 37. člena, prvega odstavka 39. člena in šestega odstavka 42. člena Zakona o cestninjenju (Uradni list RS, št. 24/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o cestninskih cestah in cestnini 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina) 
(1) Ta uredba določa cestninske ceste v Republiki Sloveniji, cestninske razrede za plačilo cestnine, obliko, vsebino, prodajno ceno in druge značilnosti vinjet, namestitev vinjet, način njihove izdaje in uporabe ter ureja druga vprašanja, povezana s cestninjenjem z vinjetami.
(2) Ta uredba določa tudi način in postopek namestitve in odstranitve tehnične naprave, ki preprečuje nadaljnjo vožnjo, ter višino stroškov njene namestitve, odstranitve ali poškodovanja.
2. člen 
(pomen izrazov) 
(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. bivalno vozilo je motorno vozilo, katerega največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s posebno nadgradnjo in stalno opremo, ki omogoča prevoz in prebivanje oseb, s priklopnim vozilom ali brez njega;
2. prevozna razdalja je s to uredbo določena dolžina cestninske ceste ali njenega odseka, za katerega se plačuje cestnina na izstopni cestninski postaji pri zaprtem cestninskem sistemu oziroma na vstopno-izstopni cestninski postaji pri odprtem cestninskem sistemu;
3. proizvajalec vozil je pravni subjekt, ki izdeluje vozila ali izvaja njihovo nadgradnjo;
4. višina vozila nad prvo osjo je razdalja med podlago in najvišjo točko vozila v ravnini, ki poteka pravokotno skozi simetralo osi prednjih koles.
(2) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, katerih pomen ni določen v prejšnjem odstavku, imajo enak pomen kakor v predpisih, ki urejajo ceste in cestninjenje.
3. člen 
(cestninske ceste) 
(1) Cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina glede na prevoženo razdaljo po cestninski cesti, so določene v prilogi, ki je sestavni del te uredbe, pri čemer se za vsako cesto določijo tudi prevozne razdalje in cestninske postaje, na katerih poteka cestninjenje vozil, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg.
(2) Cestninske ceste, za katere se plačuje cestnina glede na določen čas uporabe cestninske ceste, so vse avtoceste in hitre ceste, ki so v upravljanju Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji in so v ta namen posebej označene s predpisano prometno signalizacijo.
4. člen 
(upravljavec cestninskih cest, ki izvaja nadzor nad plačevanjem cestnine) 
Upravljavec cestninskih cest, ki na podlagi javnega pooblastila, določenega v zakonu, ki ureja cestninjenje, izvaja nadzor nad plačevanjem cestnine, je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji.
II. CESTNINJENJE GLEDE NA PREVOŽENO RAZDALJO 
5. člen 
(cestninski razredi) 
Vozila, za katera se plačuje cestnina glede na prevoženo razdaljo po cestninski cesti, se glede na vrsto vozila, njegovo največjo dovoljeno maso in število osi na njem razvrščajo v naslednje cestninske razrede:
– prvi cestninski razred: motorna vozila z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in skupine vozil z dvema ali tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg;
– drugi cestninski razred: motorna vozila z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg, in skupine vozil z več kakor tremi osmi, katerih največja dovoljena masa vlečnega vozila presega 3.500 kg.
6. člen 
(znižanje višine cestnine) 
Če je zaradi izvajanja investicijskih vzdrževalnih del ali vzdrževalnih del v javno korist cestninska cesta z odprtim cestninskim sistemom delno (eno smerno vozišče) ali popolnoma (obe smerni vozišči) zaprta za promet, tako da je ta z enega ali obeh smernih vozišč preusmerjen na vzporedne ceste, se cestnina med trajanjem te omejitve zniža sorazmerno z dolžino odseka smernega vozišča, ki je zaprto za promet. Začasno znižanje cestnine določi upravljavec cestninskih cest s cenikom znižane cestnine, ki ga objavi na cestninski postaji, na kateri se plačuje cestnina za uporabo te ceste.
7. člen 
(plačevanje cestnine) 
(1) Cestnina se pri cestninjenju z ustavljanjem plačuje v gotovini in brezgotovinsko.
(2) Pri gotovinskem plačevanju cestnine upravljavec cestninskih cest nerezidentom Republike Slovenije zagotovi plačevanje v tuji valuti, kar se podrobneje uredi v ceniku cestnine.
(3) Voznik, ki na izstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu ne predloži zadnjega veljavnega dokumenta, prevzetega na vstopni cestninski postaji, plača cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
(4) Voznik na vstopni cestninski postaji v zaprtem cestninskem sistemu z elektronskim medijem ali elektronsko napravo za cestninjenje evidentira vstop tako, kakor je določeno z načinom cestninjenja, evidentiranja in nadzora plačevanja cestnine ter s pogoji uporabe elektronskih naprav za cestninjenje. Voznik brez evidentiranega vstopa plača na izstopni cestninski postaji cestnino za prevozno razdaljo od najbolj oddaljene vstopne cestninske postaje v tem sistemu.
(5) Na samodejnih cestninskih postajah se plačuje cestnina na način, ki ne zahteva navzočnosti osebja upravljavca cestninskih cest. Samodejne cestninske postaje in možni načini plačevanja cestnine na njih so določeni v prilogi te uredbe.
(6) Upravljavec cestninskih cest z začetkom veljavnosti cenika cestnine dele cenika, ki se nanašajo na višino cestnine za posamezne odseke cestninske ceste, za uporabo katerih se cestnina plačuje na posamezni cestninski postaji, objavi na vidnem mestu na tej postaji.
(7) Vozniki, ki izvajajo prevoze, za katere se ne plača cestnina, ne smejo uporabljati prometnega pasu, ki je posebej označen za elektronsko cestninjenje.
(8) Cenik cestnine omogoča proračunskim uporabnikom, ki cestnino plačujejo brezgotovinsko, plačevanje cestnine v rokih, ki jih določata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
III. CESTNINJENJE GLEDE NA DOLOČEN ČAS UPORABE CESTNINSKE CESTE 
8. člen 
(cestninski razredi) 
Vozila, za katere se plačuje cestnina glede na dolžino časovnega obdobja, v katerem se cestninska cesta uporablja, se razvrščajo v tri cestninske razrede, in sicer:
– prvi cestninski razred: enosledna vozila s priklopnim vozilom ali brez njega;
– drugi cestninski razred A: bivalna vozila in dvosledna vozila z višino vozila nad prvo osjo do 1,30 m, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega;
– drugi cestninski razred B: dvosledna vozila z višino vozila nad prvo osjo 1,30 m ali več, katerih največja dovoljena masa ne presega 3.500 kg, s priklopnim vozilom ali brez njega.
9. člen 
(prodajna cena vinjet) 
(1) Prodajne cene vinjet, ki vključujejo davek na dodano vrednost, znašajo:
– letna vinjeta za prvi cestninski razred 55,00 eura, za drugi cestninski razred A 110,00 eura in za drugi cestninski razred B 220,00 eura;
– polletna vinjeta za prvi cestninski razred 30,00 eura;
– mesečna vinjeta za drugi cestninski razred A 30,00 eura in za drugi cestninski razred B 60,00 eura;
– tedenska vinjeta za prvi cestninski razred 7,50 eura, za drugi cestninski razred A 15,00 eura in za drugi cestninski razred B 30,00 eura.
(2) Vinjete iz prejšnjega odstavka z oznako naslednjega koledarskega leta se začnejo prodajati in uporabljati s 1. decembrom tekočega leta. Z istim dnem preneha prodaja vinjet z oznako tekočega koledarskega leta.
(3) Proračunski uporabniki plačujejo vinjete v rokih, ki jih določata zakon, ki ureja javne finance, in zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
10. člen 
(izdajatelj vinjet) 
Upravljavec cestninskih cest, ki na podlagi javnega pooblastila, določenega v zakonu, ki ureja cestninjenje, izdaja vinjete, je Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji.
11. člen 
(oblika vinjete) 
(1) Vinjeta je sestavljena iz zgornjega dela, ki se nalepi na vozilo, in spodnjega dela (kupon). Obliko in velikost vinjete določi izdajatelj vinjet. Cestninski zavezanec hrani kupon za čas veljavnosti vinjete.
(2) Na prednji strani vinjete so naslednji podatki:
a) na zgornjem delu:
– oznaka koledarskega leta in obdobja veljavnosti (mesecev, dni), pri čemer ima vinjeta, razen letne vinjete, za natančno določitev roka njene veljavnosti oznake za mesece in dneve,
– hologramski obroč s piktogramom, katerega obliko določi upravljavec cestninskih cest iz prejšnjega člena,
– serijska številka vinjete,
– napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«;
b) na spodnjem delu – kuponu:
– napis »REPUBLIKA SLOVENIJA«,
– veljavnost vinjete v slovenskem in angleškem jeziku,
– navodilo glede shranjevanja kupona v slovenskem in angleškem jeziku,
– pomanjšan piktogram z zgornjega dela vinjete.
(3) Na hrbtni strani vinjete so naslednji podatki:
a) na zgornjem delu:
– telefonska številka upravljavca cestninskih cest iz prejšnjega člena,
– navodilo za nameščanje vinjete na vozilo v slovenskem in angleškem jeziku,
– skica z označenimi možnostmi nameščanja vinjete,
– opozorilo o neprenosljivosti vinjete v slovenskem in angleškem jeziku;
b) na spodnjem delu – kuponu:
– črtna koda ali QR koda,
– pomanjšan piktogram avtomobila oziroma motornega kolesa,
– firma in sedež upravljavca,
– ponovljena serijska številka vinjete.
(4) Material za izdelavo vinjete in tisk na vinjeti morata biti takšna, da je ob predpisanem ravnanju z njo zagotovljena njena uporabnost za obdobje veljavnosti.
(5) Vinjeta ima najmanj naslednje zaščitne elemente:
– obroč s hologramsko folijo z vgraviranim 3D-motivom (hologram lahko izdela le tiskarna s certifikatom),
– serijsko številko na vinjeti in kuponu,
– varnostne zaseke, ki preprečujejo odstranitev vinjete brez poškodb.
(6) Poleg zaščitnih elementov iz prejšnjega odstavka ima vinjeta za dvosledna vozila najmanj dvakrat dvoslojni napis v barvi, ki povzroči, da se pri odstranitvi na vinjeti pojavi napis »NEVELJAVNO«.
(7) Natančnejšo specifikacijo materiala, iz katerega je izdelana vinjeta, njegove mehanične in kemične lastnosti, barvo in natančnejšo razporeditev posameznih elementov na vinjeti določi upravljavec cestninskih cest iz prejšnjega člena.
(8) Rok veljavnosti vinjete, razen letne vinjete, se določi tako, da se ob prodaji le-te z ustreznim luknjačem preluknja oznaka dneva in meseca začetka veljavnosti. Če na vinjeti ni ustrezno označenega dneva nakupa, se šteje, da je neveljavna oziroma da cestninski zavezanec ni plačal cestnine.
(9) Prodajalci na prodajnih mestih uporabljajo za označitev roka veljavnosti vinjete opremo po specifikaciji proizvajalca vinjete. Opremo zagotovi upravljavec cestninskih cest iz prejšnjega člena.
12. člen 
(namestitev vinjete) 
(1) Cestninski zavezanec pred vstopom na cestninsko cesto poskrbi za predpisan način namestitve veljavne vinjete za cestninski razred, v katerega se uvršča njegovo vozilo.
(2) Po odstranitvi zaščitne folije je treba vinjeto nepoškodovano in z originalnim lepilom na njej namestiti na notranjem robu vetrobranskega stekla, tako da je jasno vidna od zunaj (ne sme se npr. namestiti na mesto, kjer je to steklo zatemnjeno). Pri nameščanju se upoštevajo tudi priporočila na hrbtni strani vinjete.
(3) Vinjete ni dovoljeno nameščati na stranska stekla in zadnje steklo vozila.
(4) Če vinjeta ni nalepljena na vozilu na predpisani način, se šteje, da je neveljavna oziroma da cestninski zavezanec ni plačal cestnine.
(5) Zaradi varnosti v prometu ter zagotavljanja učinkovite in uporabniku prijazne kontrole plačevanja cestnin se pred namestitvijo nove veljavne vinjete z vetrobranskega stekla odstranijo prej nameščene oziroma neveljavne vinjete.
(6) Na motornih kolesih se vinjete namestijo na vidni del motornega kolesa, ki ga ni mogoče odstraniti ali pa je to mogoče le z večjim naporom (npr. na vetrobranski ščitnik, rezervoar za gorivo, zunanjo stran vilic prednjega kolesa).
13. člen 
(odstranjevanje in ponovno nameščanje vinjete) 
Prepovedani sta odstranitev in ponovna namestitev sicer veljavne vinjete ali uporaba kemičnih sredstev na vinjeti oziroma drugi posegi na njenem originalnem lepilu, katerih namen je preprečiti samouničenje vinjete ob odstranitvi. V teh primerih vinjeta ne velja kot dokaz o plačilu cestnine oziroma se šteje, da je vinjeta neveljavna in da cestninski zavezanec ni plačal cestnine.
14. člen 
(uporaba vinjete na vozilih, na katera se ne da namestiti, in vozilih s trajnimi preskusnimi registrskimi tablicami) 
(1) Cestninski zavezanci, ki uporabljajo vozila brez vetrobranskega stekla, lahko uporabljajo vinjeto, ne da bi jo namestili na vozilo. Enako velja za vozila, za katera je proizvajalec izdal tehnično potrdilo, da se na njihovo vetrobransko steklo vinjeta ne sme nalepiti.
(2) Cestninski zavezanec mora imeti v primerih iz prejšnjega odstavka poleg vinjete v vozilu tudi izvirnik potrdila o nakupu vinjete, ki ga je izdal upravljavec cestninskih cest. Na potrdilu mora biti vpisana registrska številka vozila, za katero je bila vinjeta kupljena.
(3) Proizvajalci vozil in znanstvene institucije, ki opravljajo testiranje vozil in imajo dovoljenje upravne enote za uporabo trajnih preskusnih registrskih tablic, lahko uporabljajo vinjeto za ustrezen cestninski razred, ne da bi jo namestili na vozilo.
(4) Cestninski zavezanec mora imeti v primeru iz prejšnjega odstavka poleg vinjete v vozilu tudi izvirnik potrdila o njenem nakupu, ki ga je izdal upravljavec cestninskih cest. Na potrdilu morata biti vpisani registrska številka vozila in serijska številka vinjete.
15. člen 
(postopek in način namestitve tehnične naprave na vozilo) 
(1) Namestitev in odstranitev tehnične naprave, ki preprečuje nadaljnjo vožnjo (v nadaljnjem besedilu: lisice), izvaja cestninski nadzornik.
(2) Lisice se lahko namestijo le na vozilo, ki je ustavljeno tako, da ne ovira ali ogroža drugih udeležencev v cestnem prometu, ter, če je le mogoče, na sprednje levo kolo vozila in v skladu z navodili proizvajalca lisic.
(3) Ob odsotnosti cestninskega zavezanca mora cestninski nadzornik na steklo voznikovih vrat oziroma na vetrobransko steklo pred voznikovim sedežem ali na drugo primerno in dobro vidno mesto na vozilu prilepiti pisno obvestilo za tega zavezanca, da so na vozilu nameščene lisice. S tem obvestilom je voznik obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov njihove namestitve in odstranitve.
(4) Vozila, na katerega so nameščene lisice, cestninski zavezanec ne sme odpeljati ali premikati, dokler niso odstranjene.
(5) Cestninski nadzornik vsako vozilo, na katero se namestijo lisice, fotografira in napiše zapisnik o stanju vozila.
(6) Če je zaradi namestitve ali odstranitve lisic vozilo poškodovano, upravljavec cestninskih cest iz 4. člena te uredbe lastniku vozila poravna nastalo škodo.
(7) Stroški namestitve in odstranitve lisic se plačajo upravljavcu cestninskih cest iz 4. člena te uredbe.
(8) Cestninski nadzornik odstrani z vozila lisice takoj ali najpozneje v dveh urah po predložitvi dokazila o plačilu cestnine ali nakupu in namestitvi vinjete ter plačilu stroškov njihove namestitve in odstranitve.
(9) Za odstranitev lisic, ki jo opravi nepooblaščena oseba, in za njihovo namerno poškodovanje, uničenje ali odtujitev se zaračuna odškodnina v višini njihove dvakratne nabavne vrednosti, ki jo upravljavec cestninskih cest iz 4. člena te uredbe objavi na svoji spletni strani. Odškodnino plača lastnik ali imetnik pravice uporabe vozila, na katerega so bile nameščene lisice.
(10) Višina stroškov namestitve in odstranitve lisic znaša 50 eurov.
16. člen 
(preusmeritev prometa na cestninsko cesto) 
(1) Če je zaradi izvajanja vzdrževalnih del v javno korist ali investicijskih vzdrževalnih del ali drugih razlogov (npr. javna prireditev, izredni dogodek, naravna nesreča) delno ali popolnoma zaprta vzporedna cesta in je promet, ki ga ni mogoče preusmeriti na necestninsko cesto, s soglasjem upravljavca cestninskih cest preusmerjen na cestninsko cesto, na odseku, ki velja kot obvoz, ni treba uporabljati vinjete.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko promet s soglasjem upravljavca preusmeri na cestninsko cesto tudi v primeru, ko se na vzporedni cesti omeji promet motornih vozil, ki lahko uporabljajo cestninsko cesto, zaradi doseganja ciljev, ki so določeni v državnih razvojnih aktih, če prometa ni mogoče preusmeriti na drugo necestninsko cesto ali če druga necestninska vzporedna cesta iz upravičenih razlogov (npr. iz razlogov prometne varnosti, pretočnosti prometa, varstva bivalnega okolja ob necestninski cesti) ne more prevzeti dodatnega prometa. Na odseku, ki velja kot obvoz, ni treba uporabljati vinjete.
(3) Razloge za omejitev prometa motornih vozil na vzporedni cesti in upravičene razloge iz prejšnjega odstavka mora v vlogi za izdajo soglasja izkazati upravljavec ceste, s katere se preusmerja promet. Če razlogi iz prejšnjega stavka ne izkazujejo potrebe po preusmeritvi prometa na cestninsko cesto, upravljavec cestninskih cest soglasja ne izda.
(4) Upravljavec cestninskih cest na svoji spletni strani objavi odseke cestninskih cest, ki veljajo kot obvoz in na katerih ni treba uporabljati vinjete.
(5) Vozila, ki uporabljajo cestninsko cesto zaradi obvoza in nimajo vinjete, le-to zapustijo na prvem odprtem izvozu oziroma izvozu, ki ga določi upravljavec cestninskih cest.
IV. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
17. člen 
(nadzor) 
(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo cestninski nadzorniki.
(2) Nadzor v zvezi z uporabo vinjet opravljata tudi policija in Finančna uprava Republike Slovenije.
18. člen 
(prekrški) 
(1) Z globo 5.000 eurov se kaznuje pravna oseba, ki pobira cestnino na javni cesti, ki s predpisom vlade ni določena kot cestninska cesta.
(2) Z globo 3.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.
(3) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.
(4) Z globo 500 eurov se za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.
(5) Z globo 300 eurov se za prekršek kaznuje posameznik, ki:
– prevozi cestninsko postajo v nasprotju s sedmim odstavkom 7. člena te uredbe;
– v vozilu nima vinjete in pisnega potrdila upravljavca cestninskih cest o nakupu vinjete z vpisano registrsko številko vozila (drugi odstavek 14. člena);
– v vozilu nima vinjete in pisnega potrdila upravljavca cestninskih cest o nakupu vinjete z vpisano registrsko številko vozila in serijsko številko vinjete (četrti odstavek 14. člena);
– odpelje ali premakne vozilo, na katerega so nameščene lisice (četrti odstavek 15. člena).
V. KONČNI DOLOČBI 
19. člen 
(prenehanje uporabe) 
Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha uporabljati Uredba o cestninskih cestah in cestnini (Uradni list RS, št. 109/09, 51/10, 71/11, 76/13, 79/14 in 24/15 – ZCestn).
20. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00710-32/2016
Ljubljana, dne 1. decembra 2016
EVA 2016-2430-0054
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti