Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2016 z dne 2. 12. 2016

Kazalo

3282. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016, stran 11148.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),določil Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 17. in 101. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10 in 39/15) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 17. redni seji dne 24. 11. 2016 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 
1. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 se spremeni 3. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Konto
Naziv
REBALANS PRORAČUN 2016
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
17.106.381
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
14.638.608
70
DAVČNI PRIHODKI
11.344.002
700 Davki na dohodek in dobiček
8.778.262
703 Davki na premoženje
2.190.230
704 Domači davki na blago in storitve
375.510
706 Drugi davki
71
NEDAVČNI PRIHODKI
3.294.606
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
2.548.539
711 Takse in pristojbine
12.000
712 Denarne kazni
148.300
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
230.900
714 Drugi nedavčni prihodki
354.867
72
KAPITALSKI PRIHODKI
1.369.470
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
42.069
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmet. dolgoroč. sredstev
1.327.401
73
PREJETE DONACIJE
7.050
730 Prejete donacije iz domačih virov
7.050
731 Prejete donacije iz tujine
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.091.253
740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij
277.213
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev EU
814.040
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
16.437.481
40
TEKOČI ODHODKI
5.133.986
400 Plače in drugi izdatki zaposlenih
1.281.700
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
192.570
402 Izdatki za blago in storitve
3.221.972
403 Plačila domačih obresti
139.500
409 Rezerve
298.244
41
TEKOČI TRANSFERI
7.749.578
410 Subvencije
26.700
411 Transferji posameznikom in gospodinjstvom
3.072.036
412 Transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam
548.497
413 Drugi tekoči domači transferi
4.102.345
414 Tekoči transferi v tujino
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.206.229
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.206.229
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
347.688
431 Invest. transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso prorač. upor.
171.500
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
176.188
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.–II.)
668.900
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.–I.)
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
234.900
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
234.900
750 Prejeta vračila danih posojil
14.300
751 Prodaja kapitalskih deležev
220.600
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
72.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITAL. DELEŽEV
72.000
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
72.000
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
162.900
C. 
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
114.550
50
ZADOLŽEVANJE
114.550
500 Domače zadolževanje
114.550
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550)
685.100
55
ODPLAČILA DOLGA
685.100
550 Odplačilo domačega dolga
685.100
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)
261.250
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–570.550
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.–IX.)
–668.900
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2015
–261.250
Posebni del rebalansa proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.«
2. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 se spremeni besedilo prvega odstavka 13. člena in se glasi:
»V proračunu mestne občine se zagotavljajo sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 0,24 % prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.«
3. člen 
V Odloku o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2016 se črta tretji odstavek 16. člena.
4. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Rebalans proračuna se z vsemi prilogami objavi na spletnih straneh Mestne občine Murska Sobota.
Št. 410-0221/2016-2
Murska Sobota, dne 24. novembra 2016
Župan 
Mestne občine Murska Sobota 
dr. Aleksander Jevšek l.r.

AAA Zlata odličnost