Uradni list

Številka 25
Uradni list RS, št. 25/2000 z dne 23. 3. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 25/2000 z dne 23. 3. 2000

Kazalo

1127. Odlok o simbolih Mestne občine Kranj (prečiščeno besedilo), stran 3374.

Na podlagi 18. člena statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95) je Svet mestne občine Kranj na 13. seji dne 23. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o simbolih Mestne občine Kranj
(prečiščeno besedilo)
1. člen
Mestna občina Kranj ima svoj grb in svojo zastavo.
Grb in zastava Mestne občine Kranj sta stalni oznaki, ki simbolizirata Mestno občino Kranj kot samoupravno lokalno skupnost.
2. člen
Grb Mestne občine Kranj ima obliko zgodnjerenesančnega ščita z obojestranskim plitvim rezom bočne strani, kobaltno-sivo-črnim poljem in orlom z razprtimi krili in na desno obrnjeno glavo. Orel je cinober-rdeče barve.
Osnova za figuro orla, dimenzijska razmerja, obliko ščita in barvno kombinacijo je zgodovinski grb iz pečatnika iz leta 1530.
Orel s kranjskega grba se brez ščita lahko v plastični obliki uporablja na spomenikih in javnih objektih.
3. člen
Zastava Mestne občine Kranj je rdeče (bordo) – bele barve.
Rdeča (bordo) barva je pri navpičnem izobešanju zastave na desni strani in pri poševnem izobešanju zastave na spodnji strani.
Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve.
4. člen
Grb in zastava Mestne občine Kranj se smeta uporabljati samo v obliki, ki je določena v 2. in 3. členu tega odloka, ter na način, ki ne krni ugleda in dostojanstva Mestne občine Kranj.
5. člen
Grb občine se uporablja:
1. na listinah, ki jih izstavlja Svet mestne občine Kranj v svečani obliki in na publikacijah, ki jih izdaja,
2. na plaketah, značkah in drugih javnih odličjih Mestne občine Kranj.
Grb in zastava se uporabljata:
1. ob prireditvah, ki jih neposredno organizira Svet mestne občine Kranj oziroma njihov pokrovitelj,
2. ko predstavniki Mestne občine Kranj sprejemajo pomembnejše osebnosti, delegacije in predstavnike,
3. za okrasitev prostorov, kjer je sedež Mestne občine Kranj oziroma so seje Sveta mestne občine Kranj.
Zastava Mestne občine Kranj se uporablja za okrasitev ulic v naseljih ob državnih in občinskih praznikih ter ob praznikih krajevnih skupnosti in je stalno izobešena pred stavbo Mestne občine Kranj.
Grb in zastavo občine smejo uporabljati tudi krajevne organizacije, ki delujejo v Mestni občini Kranj:
1. na listinah o priznanjih, značkah ter drugih odličjih, ki jih izdajajo oziroma podeljujejo,
2. na krojih, oblačilih ali na drugih simbolih, s katerimi njihovi člani v večjem številu javno nastopajo,
3. za okrasitev prireditvenih prostorov ob pomembnejših prireditvah.
Župan lahko odobri uporabo grba in zastave občine tudi v drugih primerih.
6. člen
Simbole Mestne občine Kranj (grb in zastavo) je prepovedano uporabljati kot blagovno znamko, storitveno znamko, vzorec ali model.
Prepovedana je uporaba poškodovanih ali po videzu drugače neprimernih simbolov Mestne občine Kranj.
Župan lahko odobri uporabo grba in zastave Mestne občine Kranj tudi v drugih primerih, ne glede na določbe 6. člena.
6.a člen
Znamenje županskih časti Mestne občine Kranj je častna veriga z mestnim grbom. Sestavljena je iz osrednjega motiva – kranjskega grba kot simbola mestnega statusa, 14 medaljonov s 7 različnimi motivi, ter 15 veznih členov. Grafična podoba častne verige je sestavni del tega odloka.
Častna veriga se uporablja ob:
– vseh slovesnih priložnostih,
– protokolarnih dolžnostih,
– drugih za Mestno občino Kranj pomembnih dogodkih.
Hrani jo kabinet župana v okviru občinskega urada.
7. člen
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava.
7.a člen
Z denarno kaznijo od 150.000 SIT do 300.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba:
1. če uporablja grb Mestne občine Kranj brez dovoljenja,
2. če uporablja grb Mestne občine Kranj v komercialne namene, pa ima dovoljenje le za uporabo v nekomercialne namene,
3. če uporablja zastavo Mestne občine Kranj brez dovoljenja,
4. če zavaruje ali uporablja kot znamko, model oziroma vzorec za označevanje blaga ali storitev grb ali zastavo Mestne občine Kranj ali njene sestavne dele.
Z denarno kaznijo od 100.000 SIT do 150.000 SIT se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
Z denarno kaznijo od 15.000 SIT do 30.000 SIT se kaznuje fizična oseba:
1. če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,
2. če uniči, poškoduje, odstrani ali odtuji iz javnega mesta grb ali zastavo Mestne občine Kranj.
8. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o grbu Občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 1/79).
9. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Iz sprememb in dopolnitev odloka o simbolih Občine Kranj z dne 23. 2. 2000
7. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok preneha veljati grafična podoba grba Občine Kranj (Uradni list RS, št. 15/91).
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02101-0001/00-17
Kranj, dne 23. februarja 2000.
Župan
Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina