Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2016 z dne 18. 11. 2016

Kazalo

3101. Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice, stran 10202.

  
Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT, Uradni list RS, št. 2/04 in spremembe) in 131. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 16. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel
O D L O K 
o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja pogoje za izvajanje lokalne turistične vodniške službe, register lokalnih turističnih vodnikov, naročilo, izvajanje in evidenco turističnih vodenj ter nadzor nad izvajanjem tega odloka in kazenske določbe.
2. člen 
Izvajanje lokalne turistične vodniške službe po tem odloku pomeni spremljanje in vodenje domačih in tujih obiskovalcev, raziskovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih in kulturnih znamenitosti, zgodovinskih spomenikov, pomembnih dogodkov, umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti na območju Občine Jesenice.
Osebe, ki opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodenja na območju Občine Jesenice, so lokalni turistični vodniki na območju Občine Jesenice.
Lokalno turistično vodniško službo na območju Občine Jesenice vodi Turistično informacijski center Jesenice (v nadaljevanju: TIC Jesenice).
II. POGOJI ZA IZVAJANJE LOKALNE TURISTIČNE VODNIŠKE SLUŽBE 
3. člen 
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo, ki se dokazuje s spričevalom šole oziroma pooblaščene organizacije za opravljanje tovrstne izobrazbe,
– imajo pridobljeno znanje najmanj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe, ki se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje strokovne šole ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika, ki ga izda pooblaščena inštitucija za opravljanje tovrstnih izobraževanj in je enakovreden programu srednje strokovne šole,
– imajo opravljen tečaj in uspešno opravljen preizkus strokovnega usposabljanja za lokalnega turističnega vodnika za območje Občine Jesenice (v nadaljevanju: tečaj in preizkus znanja), kar izkazujejo z ustreznim dokazilom inštitucije,
– so vpisane v Register lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice, ki ga vodi TIC Jesenice.
Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika na območju Občine Jesenice:
– kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije,
– če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah, spomenikih, gorsko vodenje ipd.),
– kadar je za vodenje možno pridobiti licenco (dovoljenje, soglasje) na podlagi posebnega programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojen strokovni organ in h kateremu je dalo soglasje ministrstvo, pristojno za turizem.
Stroške tečaja in preizkusa znanja za opravljanje lokalne turistične vodniške službe na območju Občine Jesenice krije kandidat za turističnega vodnika, oziroma turistični vodnik sam, v kolikor ni drugače dogovorjeno.
Dokazilo in izkaznico o zaključenem tečaju in uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti izda inštitucija, ki je organizirala tečaj za lokalnega turističnega vodnika. Na podlagi dokazila in ob predložitvi izkaznice se kandidat vpiše v Register lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice. Vpis v register turističnih vodnikov se izvede brezplačno v TIC Jesenice.
III. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV 
4. člen 
Register lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice vodi Občina Jesenice v okviru TIC Jesenice.
Register lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice vsebuje naslednje podatke:
– ime in priimek,
– prebivališče,
– telefonsko številko,
– elektronski naslov,
– znanje tujih jezikov.
Seznam lokalnih turističnih vodnikov mora biti objavljen na spletni strani: www.turizem.jesenice.si. Seznam obsega: ime in priimek lokalnega turističnega vodnika, njegov elektronski naslov ter navedbo tujega jezika, v katerem vodnik lahko izvaja turistično vodenje.
IV. IZBRIS LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA IZ REGISTRA 
5. člen 
Turistični vodnik lahko na lastno zahtevo na TIC Jesenice poda predlog za izbris iz Registra. Oddelek, pristojen za področje turizma na Občini Jesenice, izbriše lokalnega turističnega vodnika iz Registra lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice in o tem obvesti predlagatelja.
V. NAROČILO, IZVAJANJE IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ 
6. člen 
Domači in tuji turisti za vodenje po območju Občine Jesenice lahko naročijo vodenje:
– lokalnega turističnega vodnika, ki je evidentiran v Registru lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice pri TIC Jesenice ali
– turističnega vodnika, ki je vpisan v registru turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Oseba, ki nima veljavne izkaznice turističnega vodnika, ne sme voditi organiziranih turističnih skupin na območju Občine Jesenice.
7. člen 
Naročila za lokalno turistično vodenje sprejema TIC Jesenice.
Po sprejemu naročila za vodenje TIC Jesenice izbere turističnega vodnika in mu izda naročilo za lokalno turistično vodenje. Ko lokalni turistični vodnik sprejme naročilo za vodenje, se vzpostavi obligacijsko razmerje med naročnikom storitve vodenja in lokalnim turističnim vodnikom. Vse morebitne obveznosti TIC-a do naročnika vodenja s tem prenehajo.
Lokalni turistični vodnik mora v času lokalnega turističnega vodenja na vidnem mestu nositi izkaznico.
VI. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE 
8. člen 
Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR). Lokalni turistični vodnik se je na zahtevo pristojnih služb dolžan predstaviti z veljavno izkaznico.
9. člen 
Z globo 50 € se za prekršek kaznuje fizična oseba, če za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika nima ustrezne izkaznice turističnega vodnika iz 3. člena tega odloka.
Z globo 150 € se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.
Z globo 300 € se kaznujeta za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne zagotovita turističnega vodnika ali ne izpolnjujeta pogojev, ki so navedeni v 3. členu tega odloka, pri vsaki izvedbi potovanja na območju Občine Jesenice.
Pri izvajanju pooblastil so zbrane globe prihodek občinskega proračuna.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
10. člen 
Lokalni turistični vodniki na območju Občine Jesenice, ki imajo do uveljavitve tega odloka že zaključen tečaj in uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti, so že vpisani v Register lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice in lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti.
11. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 27/12).
Št. 007-15/2016
Jesenice, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost