Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2016 z dne 15. 11. 2016

Kazalo

3070. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica, stran 10013.

  
Na podlagi 28. člena in pravega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13,14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 55/12 – Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl. US:U-I-186/12-34, 46/13 – ZIPRS1314-A, 47/13, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZDavNepr, 85/14, 95/14, 16/15 – odl. US, 24/15 – odl. US, 57/15, 69/15, 90/15, 102/15 in 104/15), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 12. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel
S K L E P 
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica 
1. člen 
Prvi člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cene programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno- izobraževalnem zavodu Vrtec Škofljica, katerega ustanovitelj je Občina Škofljica, znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
1. starostna skupina:
466,70 EUR
2. starostna skupina:
339,80 EUR.«
2. člen 
Sklep se uporablja od 1. 12. 2016 dalje in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Občine Škofljica.
Št. 007-13/2016
Škofljica, dne 27. oktobra 2016
Župan 
Občine Škofljica 
Ivan Jordan l.r.