Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2016 z dne 8. 11. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2016 z dne 8. 11. 2016

Kazalo

2972. Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, stran 9551.

  
Na podlagi 8. člena ter 1. in 5. točke 9. člena Zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00 in 17/04), izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov 
1. člen 
(1) Ta uredba določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov (v nadaljnjem besedilu: distributerji), in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine.
(2) Mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati distributerji, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine, navedene v tej uredbi, se ne uporabljajo za oblikovanje cen naftnih derivatov, ki se prodajajo na bencinskih servisih na servisnih prometnih površinah avtocest in hitrih cest. Za avtoceste in hitre ceste se štejejo ceste, kot jih določa Uredba o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 102/12, 35/15, 38/15, 78/15, 21/16, 52/16 in 64/16).
2. člen 
(1) Za naftne derivate iz prejšnjega člena se štejeta 95-oktanski neosvinčeni motorni bencin (v nadaljnjem besedilu: motorni bencin), ki se uporablja v cestnem ali pomorskem prometu, in dizelsko gorivo (v nadaljnjem besedilu: dizel).
(2) Cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša en liter, in sicer kot povprečna 14-dnevna cena tekočega obdobja.
3. člen 
Povprečna 14-dnevna prodajna cena tekočega obdobja brez dajatev (v nadaljnjem besedilu: modelska cena) za posamezni naftni derivat se določi z naslednjim izračunom:
Slika 1
pri čemer je:
Pt:
modelska cena naftnega derivata v eurih/liter;
r:
gostota naftnega derivata (za motorni bencin znaša 0,755 kg/l, za dizel 0,845 kg/l);
r:
članarina Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve v eurih/l, ki jo na podlagi 21.b člena Zakona o blagovnih rezervah (Uradni list RS, št. 96/09 – uradno prečiščeno besedilo in 83/12) z uredbo določi Vlada Republike Slovenije;
M:
marža distributerjev, navedena v 9. členu te uredbe;
i:
dnevni podatek; i = 1, 2, 3, …, n;
t:
14-dnevni interval tekočega obdobja;
n:
n = 14; spremljamo 14-dnevno povprečje (dejansko je n = 10, ker za soboto in nedeljo ni objave borznih kotacij);
e:
1 USD = x EUR (objavljeni dnevni tečaj Banke Slovenije);
CIF MedH:
PLATTS kotacija derivata (najvišja dnevna vrednost v USD/tono po viru: Platt's European Marketscan v rubriki Mediteranean Cargoes CIF Med (Genova/Lavera).
4. člen 
P* je najvišja prodajna cena brez dajatev v eurih/liter, popravljena po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene.
5. člen 
(1) Drobnoprodajna cena se določi tako, da se modelski ceni Ptv skladu z veljavnimi predpisi dodajo vse davčne obremenitve. Drobnoprodajna cena se v skladu z matematičnimi pravili zaokroži na tri decimalna mesta. S ponovnim preračunom dobimo po odbitku vseh davčnih obremenitev najvišjo popravljeno prodajno ceno brez dajatev P*t, ki se lahko uveljavi na trgu v obdobju t + 1.
(2) Po postopku zaokroževanja drobnoprodajne cene, kot ga predvideva prejšnji odstavek, se popravljena prodajna cena tekočega 14-dnevnega obdobjaP*tdoloči kot najvišja prodajna cena brez dajatev Pt, ki velja v obdobju t + 1 (P*t = Pt).
6. člen 
Postopek delovanja mehanizma iz 3. člena te uredbe je naslednji:
a) osnova za izračun najvišje prodajne cene brez dajatev (v eurih/liter), ki se lahko uveljavi na trgu, so PLATTS kotacije CIF MedH (CIF Mediteran – High), izražene v ameriških dolarjih/tono;
b) modelska cena v eurih/tono se izračuna tako, da se vsakodnevna borzna cena pomnoži s tečajem ameriškega dolarja za isti dan, skupna vsota pa se deli s številom dni, za katere so na voljo podatki;
c) če za določen dan ni podatka o deviznem tečaju, se kot ustrezen podatek vzame zadnji razpoložljivi devizni tečaj;
d) dejansko se modelska cena izračuna na podlagi podatkov za deset dni (v soboto in nedeljo ni podatkov o borznem trgovanju), in sicer od ponedeljka v tednu x do petka v tednu x + 1. Če je zaradi državnih praznikov ali dela prostih dni ali zaradi drugega vzroka na voljo manj kakor deset podatkov, se 14-dnevno povprečje izračuna na podlagi razpoložljivih podatkov. Za razpoložljive podatke se štejejo podatki o PLATTS kotacijah CIF MedH in podatki o deviznem tečaju, ki so objavljeni najpozneje do ponedeljka v tednu x + 2, in sicer do 8. ure. Navedeni podatki se za izračun modelske cene štejejo kot dokončni podatki;
e) izračunana modelska cena, izražena v eurih/tono, se prek gostote (Slika 2) derivata in faktorja 1/1000 preračuna v eure/liter ter se ji prištejeta v eurih/liter izražena članarina Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve ter v eurih/liter izražena bruto marža.
7. člen 
(1) Nova najvišja cena se uveljavi v torek v tednu x + 2 in velja do ponedeljka v tednu x + 4, distributerji pa morajo že v ponedeljek v tednu x + 2 o višini oblikovane cene obvestiti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
(2) Če je v ponedeljek v tednu x + 2 v Republiki Sloveniji državni praznik ali dela prost dan, morajo distributerji prvi naslednji delovni dan o višini oblikovanih cen obvestiti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, cena pa se na trgu v tem primeru lahko uveljavi drugi naslednji delovni dan.
8. člen 
Pri izračunu cen se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– borzna cena v ameriških dolarjih/tono: 
eno decimalno mesto (vhodni podatek);
– tečaj Banke Slovenije: 
štiri decimalna mesta (vhodni podatek);
– borzna cena derivata v eurih/liter:
zaokrožitev na pet decimalnih mest;
– modelska cena:
zaokrožitev na pet decimalnih mest;
– prodajna cena brez dajatev:
zaokrožitev na pet decimalnih mest;
– drobnoprodajna cena:
zaokrožitev na tri decimalna mesta.
9. člen 
Najvišja višina marže za motorni bencin znaša 0,08701 eura/liter in za dizel 0,08158 eura/liter.
PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
V obdobju od 9. novembra 2016 do 21. novembra 2016 je najvišja prodajna cena enaka najvišji prodajni ceni na dan 8. novembra 2016.
11. člen 
Za prvi izračun povprečne 14-dnevne prodajne cene tekočega obdobja brez dajatev se upošteva obračunsko obdobje od 7. novembra 2016 do 18. novembra 2016.
12. člen 
Ta uredba začne veljati 9. novembra 2016 in velja do 30. junija 2017.
Št. 00726-22/2016
Ljubljana, dne 7. novembra 2016
EVA 2016-2130-0100
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti