Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016

Kazalo

2911. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče, stran 9357.

  
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja /ZOFVI/ (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) ter 20. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) je Občinski svet Občine Žalec na 14. redni seji dne 18. oktobra 2016 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče 
1. člen 
4. člen Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 63/01, 65/02, 56/08 in 37/10) se črta.
2. člen 
16. člen Odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Petrovče (Uradni list RS, št. 63/01, 65/02, 56/08 in 37/10) se spremeni tako, da se glasi:
»16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki se ugotavlja skladno s predpisi. Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti zavoda.
O razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki odloča ustanoviteljica na predlog sveta zavoda.
Ustanovitelj krije primanjkljaj sredstev za opravljanje dejavnosti zavoda, ki jih je dolžan zagotavljati v skladu z veljavno zakonodajo.«
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 641-01-0004/2016
Žalec, dne 18. oktobra 2016
Župan 
Občine Žalec 
Janko Kos l.r.