Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016

Kazalo

2883. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 13 Gruda – del, stran 9322.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 13 Gruda – del
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 13 Gruda – del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN 
Obravnavano območje ob Tržaški cesti, ki obsega na zahodnem delu obstoječo parkirno površino, na vzhodnem delu pa poslovno stavbo Tržaška cesta 134, omogoča oblikovanje vstopa v mesto z zgoščevanjem in dominanto neposredno ob vpadnici in ob priključku z avtoceste.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15 in 38/16 – avtentična razlaga) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) je za enoto urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) VI-529 predvidena priprava OPPN 13 Gruda.
Z OPPN bo omogočena gradnja objektov z mešanim poslovnim, trgovskim, gostinskim, storitvenim in podobnim programom, brez stanovanj. Predvideni sta prostostoječa stavba in stolpnica, katerih skupna bruto površina znaša približno 13.500 m2 nad terenom. Zunanje površine bodo v zahodnem delu, ki se navezuje na Pot spominov in tovarištva, urejene parkovno. Poleg parkirnih površin, ki bodo zagotavljale potrebe novih programov, bodo nadomeščena tudi parkirna mesta za potrebe stavbe Tržaška cesta 134. V primeru fazne gradnje, prvo fazo predstavlja gradnja prostostoječega objekta, drugo fazo pa gradnja stolpnice, vsaka s pripadajočo komunalno in prometno ureditvijo.
Namere se skladajo z osnovno namembnostjo območja.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v zahodnem delu Mestne občine Ljubljana, v Četrtni skupnosti Vič, in meri približno 1,4 ha. Na severu območje omejuje železniška proga Ljubljana–Trst, na zahodu nova povezovalna cesta med Tržaško cesto in Cesto na Brdo, na jugu Tržaška cesta, na vzhodu pa stavba Tržaška cesta 132.
Območje OPPN obsega zahodni del EUP VI-529, EUP VI-632 ter dele EUP RD-477, RD-407, VI-533 in VI-377.
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami 1564/2, 1564/5, 1564/11, 1564/12, 1565/1, 1568/4, 1568/1, 1568/5, 1568/7, 1568/11, 1568/12, 1569/1, 1569/3, 1569/4, 1570/1, 1570/2, 1570/4, 1570/8, 1570/9, 1571/2, 1572/3, 1573/12, 1573/13 in 2009/4 ter dele zemljišč s parcelnimi številkami 1479/19, 1479/20, 1479/21, 1482/9, 1563/1, 1563/3, 1563/11, 1571/5, 1571/6,1573/4, 2009/11, 2009/12, 2009/16 in 2013/9, vse v katastrski občini (1723) Vič.
Območje OPPN se v fazi priprave lahko spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja srednje Save;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo;
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
7. Javna razsvetljava d.d.;
8. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
9. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
11. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
12. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
14. SŽ-Infrastruktura, d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Podlaga za OPPN je rešitev iz arhitekturnega natečaja "Poslovna palača na lokaciji Tržaška 134 v Ljubljani – območje OPPN 13 Gruda Vič", ki jo je izdelalo podjetje LUZ, d.d. V postopku priprave OPPN bo treba izdelati še preveritve in strokovne podlage, predvsem zaradi poseganja na območje, ki je poplavno ogroženo. Z OPPN bo preverjena tudi prometna ureditev širšega območja, vključno s priključevanjem Fajfarjeve ulice na novo povezovalno cesto.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem OPPN je predviden 15 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, Jadranska vrata d.o.o., Tržaška cesta 134, 1000 Ljubljana, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-19/2013-33
Ljubljana, dne 13. oktobra 2016
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.