Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2016 z dne 28. 10. 2016

Kazalo

2882. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Lendava, stran 9320.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 75/10 – uradno prečiščeno besedilo – Statut UPB) je župan Občine Lendava sprejel
S K L E P 
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Industrijska cona Lendava 
1. člen 
(predmet sklepa) 
S tem sklepom se začne postopek priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Industrijska cona Lendava (v nadaljnjem besedilu: OPPN IC Lendava).
2. člen 
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo OPPN IC Lendava) 
Območje se je po osamosvojitvi privatiziralo in razdelilo med več gospodarskih subjektov, kar je privedlo do situacije, da na območju cone ni določenih koridorjev javnih cest in gospodarske javne infrastrukture. Kot posledica tega ni omogočen direkten dostop do javne površine vsem gospodarskim subjektom v coni, ker preprečuje njihov nadaljnji razvoj.
Z OPPN bodo določeni koridorji za ureditev javnih prometnih površin in gospodarske javne infrastrukture ter podane bodo regulacijske linije za razvoj tako obstoječih kot predvidenih gospodarstev znotraj cone.
Pravna podlaga za izdelavo OPPN je Zakon o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZPNačrt).
3. člen 
(območje OPPN IC Lendava) 
Območje OPPN IC Lendava se nahaja v Občini Lendava. Območje obsega del Industrijske cone v Lendavi, ki jo omejuje železnica na zahodu, zemljišča Lek na jugu, industrijska ulica na vzhodu in nekdanja regionalna cesta na severu.
Območje OPPN IC Lendava obsega zemljišča s parcelnimi številkami: parc. št. 6369/4, 6649/6, 6649/8, 6890, 824/5, 823/2, 823/9, 823/8, 6659/1, 6936, 732/13, 6649/4, 6649/4, 6615/1, 6649/5, 6637/2, 6637/1, 732/10, 732/8, 732/11, 732/12, 732/7, 6659/2, 823/10, 823/11, 6779/34, 6779/43, 735/4, 732/4, 732/3, 732/2, 735/27, 735/6, 735/16, 732/5, 732/6, 735/21, 735/2, 735/7, 735/19, 735/26, 735/14, 735/20, 735/23, 735/22, 735/8, 735/15, 735/13, 735/12, 735/1, 763/1, 763/2, 735/9, 735/10, 735/11, 738/1, 738/15, 738/20, 738/16, 738/24, 738/26, 738/25, 738/27, 738/28, 738/18, 738/22, 738/19, 738/23, 758/3, 758/1, 744/1, 744/3, 744/2, 745, 746, 748/2, 748/1, 748/3, 749, 755/6, 752/4, 752/3, 755/4, 755/5, 755/7, 758/2, 761/1, 760/1, 759/3, 757/1, 757/2, 759/4, 760/2, 761/2, vse v k.o. Lendava.
Površina območja meri ca. 16,5 ha.
Območje OPPN IC Lendava se v fazi priprave lahko tudi spremeni.
4. člen 
(nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN IC Lendava) 
V postopku priprave OPPN bodo s podajo smernic in mnenj k načrtovanim prostorskim ureditvam sodelovali naslednji nosilci urejanja prostora ter drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
2. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure, Slovenska ulica 2, 90000 Murska Sobota
3. RS, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
4. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana
5. Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana
6. Telekom Slovenije d.d., PE Murska Sobota, Bakovska ulica 27, 9000 Murska Sobota
7. Telemach d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana
8. Mestni plinovodi d.o.o., Poslovna enota Lendava, Mlinska ulica 5, 9220 Lendava
9. Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2a, 2000 Maribor
10. Eko-park d.o.o. Lendava, Glavna ulica 109, 9220 Lendava
11. Občina Lendava, Glavni trg 20, 9220 Lendava
12. Krajevna skupnost Lendava, Glavna ulica 16, 9220 Lendava.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če načrtovana ureditev poseže na področje v njihovi pristojnosti.
Osnutek OPPN se pošlje tudi na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje, ki določi ali je za načrtovano prostorsko ureditev potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO).
5. člen 
(način pridobitve strokovne rešitve) 
Strokovne rešitve za izdelavo OPPN bodo temeljile na usmeritvah iz veljavnih prostorskih aktov občine, izdelane strokovne podlage za določitev koridorjev gospodarske javne infrastrukture na območju Industrijske cone v Lendavi, št. 16039-00, ki jo je izdelalo podjetje Savaprojekt Krško d.d., na podlagi dejanskega stanja prostora, pridobljenih smernic nosilcev urejanja prostora in njihovih strokovnih podlag ter razvojnih teženj oziroma izraženih potreb lastnikov poslovnih subjektov znotraj cone.
V kolikor se med postopkom priprave ugotovi potreba po dodatnih strokovnih podlagah, le te zagotovi naročnik oziroma nosilec urejanja prostora.
6. člen 
(roki za pripravo OPPN IC Lendava) 
Postopek priprave in sprejema OPPN bo potekal po naslednjem okvirnem terminskem planu (upoštevani so minimalni roki):
Faza
Rok izdelave
Objava sklepa o začetku priprave OPPN
oktober 2016
Osnutek OPPN
november 2016
Pridobitev smernic
december 2016
Dopolnjen osnutek OPPN
januar 2017
Javna razgrnitev OPPN
februar 2017
Priprava in sprejem stališč do pripomb podanih v času javne razgrnitve
februar 2017
Predlog OPPN
marec 2017
Pridobitev mnenj
april 2017
Usklajen predlog OPPN
maj 2017
Sprejem OPPN na občinskem svetu
maj 2017
Če bo potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) se terminski plan ustrezno podaljša.
7. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN IC Lendava) 
Finančna sredstva za pripravo OPPN zagotovi Občina Lendava v proračunu občine. Občina Lendava sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.
8. člen 
(objava in uveljavitev) 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Občine Lendava: www.lendava.si.
Št. 032-0057/2016-BA
Lendava, dne 19. oktobra 2016
Župan 
Občine Lendava 
mag. Anton Balažek l.r.