Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2016 z dne 14. 10. 2016

Kazalo

2792. Uredba o obnovljivih virih energije v prometu, stran 9004.

  
Na podlagi drugega odstavka 380. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o obnovljivih virih energije v prometu 
1. člen 
(vsebina in področje uporabe) 
(1) Ta uredba določa načine in ukrepe za izpolnjevanje ter preverjanje izpolnjevanja obveznosti distributerjev goriv glede dajanja biogoriv in drugih obnovljivih virov energije za promet na trg.
(2) Ta uredba se ne uporablja za kerozin kot gorivo za zračna vozila in za goriva za plovila na morju.
2. člen 
(prenos predpisov Evropske unije) 
S to uredbo se v pravni red Republike Slovenije delno prenašata:
– Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 16, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2009/28/ES) in
– Direktiva (EU) 2015/1513 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o spremembi Direktive 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (UL L št. 239 z dne 15. 9. 2015, str. 1, v nadaljnjem besedilu: Direktiva (EU) 2015/1513).
3. člen 
(pomen izrazov) 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
a) »biogorivo« je tekoče ali plinasto gorivo, namenjeno uporabi v prometu in proizvedeno iz biomase;
b) »biološki odpadki« so biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, restavracij, gostinske dejavnosti in trgovin na drobno ter primerljivi odpadki iz obratov za predelavo hrane;
c) »biomasa« je biološko razgradljiva frakcija proizvodov, ostankov in odpadkov biološkega izvora iz kmetijstva (vključno z rastlinskimi in živalskimi substancami), gozdarstva in z njim povezanih proizvodnih dejavnosti, vključno z ribištvom in ribogojstvom, ter biološko razgradljiva frakcija industrijskih in komunalnih odpadkov;
č) »distributer goriv« je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki proda končnemu uporabniku gorivo, biogorivo, mešanico obeh vrst goriv, vodika iz obnovljivih virov ali električno energijo za uporabo v prometu. Za distributerja se štejejo tudi proizvajalec goriva, biogoriva, mešanice obeh vrst goriv, vodika iz obnovljivih virov ali električne energije, njihov uvoznik iz tretjih držav ali njihov pridobitelj v državah članicah Evropske unije, če ga uporabi sam kot končni uporabnik;
d) »gorivo« je tekoče ali plinasto gorivo fosilnega izvora, namenjeno uporabi v prometu;
e) »lesna celuloza« je material, sestavljen iz lignina, celuloze in hemiceluloze, kot so biomasa, pridobljena iz gozdov, gozdne energijske poljščine ter ostanki in odpadki iz gozdarstva;
f) »neskladno biogorivo« je biogorivo, ki ne izpolnjuje trajnostnih meril, določenih s predpisom, ki ureja trajnostna merila za biogoriva in emisijo toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu;
g) »neživilska celuloza« pomeni surovine, ki so pretežno sestavljene iz celuloze in hemiceluloze ter imajo nižjo vsebnost lignina kot lesna celuloza; vključuje ostanke poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo (kot so slama, koruzna stebla, ličje in lupine), travnate energijske poljščine z nizko vsebnostjo škroba (kot so ljuljka, proso, miskant in navadna kanela ter pokrovne poljščine pred glavnimi poljščinami in za njimi), industrijske ostanke (vključno z ostanki poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo, potem ko so bili izločeni rastlinska olja, sladkorji, škrob in proteini) in materiale iz bioloških odpadkov;
h) »obnovljivo tekoče in plinasto gorivo nebiološkega izvora, namenjeno uporabi v prometu« je tekoče ali plinasto gorivo, ki ni biogorivo in katerega energijska vsebnost izhaja iz obnovljivih virov energije, ki ni biomasa, ter se uporablja v prometu;
i) »obnovljivi viri energije v prometu« so biogoriva, električna energija iz obnovljivih virov energije, vodik iz obnovljivih virov energije in drugi obnovljivi viri energije;
j) »odpadki« so odpadki, kot so opredeljeni v Uredbi o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15);
k) »poljščine z visoko vsebnostjo škroba« so žitarice (ne glede na to, ali se uporabijo zrna ali cela rastlina, kot v primeru silažne koruze), gomoljnice in korenovke (kot so krompir, topinambur, sladki krompir, maniok in jam) ter stebelne gomoljnice (kot sta kolokazija in malanga);
l) »promet« obsega vsa cestna vozila in necestno mobilno mehanizacijo, vključno s tirnimi vozili, plovili za celinske plovne poti in plovili za rekreacijo, ko niso na morju, zračnimi vozili na letalski bencin ter kmetijskimi in gozdarskimi traktorji;
m) »skladno biogorivo« je biogorivo, ki izpolnjuje trajnostna merila, določena s predpisom, ki ureja trajnostna merila za biogoriva in emisijo toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu.
4. člen
(obveznosti distributerjev) 
Distributer goriv mora pri prodaji goriv in električne energije za uporabo v prometu v posameznem koledarskem letu dosegati energijski delež obnovljivih virov energije v prometu, kot je določen z Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020, pri čemer so skupni energijski deleži obnovljivih virov energije v prometu po posameznih letih naslednji:
– v letu 2017 – najmanj 6,20 %,
– v letu 2018 – najmanj 7,00 %,
– v letu 2019 – najmanj 8,40 %,
– v letu 2020 – najmanj 10,00 %.
5. člen 
(načini za dosego energijskega deleža obnovljivih virov energije v prometu) 
Energijski delež obnovljivih virov energije v prometu iz prejšnjega člena distributer goriv doseže s prodajo:
– skladnih biogoriv;
– električne energije iz obnovljivih virov;
– vodika iz obnovljivih virov in
– kombinacije goriv iz prejšnjih alinej.
6. člen 
(izračun energijskega deleža obnovljivih virov energije v prometu) 
(1) Energijski delež obnovljivih virov energije v prometu (v nadaljnjem besedilu: OVE-P) se izračuna kot količnik med energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE), porabljeno v prometu, in energijo, porabljeno v prometu, po naslednji enačbi:
OVE-P = 
Energija iz OVE, porabljena v prometu
Energija, porabljena v prometu
pri čemer je:
– »energija iz OVE, porabljena v prometu«, izražena v joulih (J) oziroma desetiškem večkratniku in opredeljena kot vsota naslednjih elementov:
 skladnih biogoriv, porabljenih v prometu,
 električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov in porabljene v prometu,
 vodika iz obnovljivih virov, porabljenega v prometu;
– »energija, porabljena v prometu«, izražena v joulih (J) oziroma desetiškem večkratniku in opredeljena kot vsota naslednjih elementov:
 motornega in letalskega bencina, porabljenega v prometu;
 dizla, porabljenega v cestnem in železniškem prometu;
 biogoriv, porabljenih v cestnem in železniškem prometu;
 vodika iz obnovljivih virov, porabljenega v prometu;
 električne energije, porabljene v prometu, vključno z električno energijo, porabljeno za proizvodnjo obnovljivih tekočih in plinastih goriv nebiološkega izvora, namenjenih uporabi v prometu.
(2) Energija, porabljena v prometu, ne vključuje utekočinjenega naftnega plina (UNP), kerozina za letalski promet ali drugega goriva, ki se uporablja za mednarodno plovbo.
(3) Pri izračunu energijskega deleža biogoriv in goriv se uporabljajo energijske vrednosti, ki jih določa predpis, ki določa trajnostna merila za biogoriva in emisijo toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv v prometu.
7. člen 
(ukrepi za dosego energijskega deleža obnovljivih virov energije v prometu) 
(1) Pri izračunu energijskega deleža električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije in porabljene v prometu, se uporabi povprečni energijski delež električne energije iz obnovljivih virov v državi ali Evropski uniji, izmerjen v drugem letu pred letom, za katero se energijski delež določa. Pri izračunu energijskega deleža porabe električne energije iz obnovljivih virov v železniškem prometu se energijska vrednost dovedene električne energije iz obnovljivih virov energije množi s faktorjem 2,5. Pri izračunu energijskega deleža porabe električne energije iz obnovljivih virov energije v električnih cestnih vozilih se energijska vrednost dovedene električne energije iz obnovljivih virov energije množi s faktorjem 5.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko za izračun energijskega deleža električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije in porabljene v prometu, upošteva količina električne energije, za katero so pridobljena potrdila o izvoru.
(3) Pri izračunu energijskega deleža biogoriv se energijska vrednost biogoriv, proizvedenih iz surovin, navedenih v Prilogi I, ki je sestavni del te uredbe, množi s faktorjem 2.
8. člen 
(biogoriva, proizvedena na kmetijskih zemljiščih) 
(1) Največji skupni energijski delež biogoriv in drugih tekočih biogoriv, proizvedenih iz žitaric in drugih poljščin z visoko vsebnostjo škroba, rastlin za pridelavo sladkorja, oljnic ter iz poljščin, ki se na kmetijskih zemljiščih pridelujejo kot glavne poljščine predvsem za energetske namene, leta 2020 ne sme presegati 7 % končne porabe energije v državi v prometu.
(2) Biogoriva, proizvedena iz surovin, navedenih v Prilogi I k tej uredbi, se ne štejejo v največji skupni energijski delež biogoriv in drugih tekočih biogoriv iz prejšnjega odstavka.
9. člen 
(poročanje in preverjanje izpolnjevanja obveznosti distributerjev) 
(1) Distributer goriv poroča ministrstvu, pristojnemu za energijo, skladno s predpisom, ki ureja vrste in način posredovanja podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci.
(2) Ministrstvo, pristojno za energijo, na podlagi poročila distributerja goriv iz prejšnjega odstavka preverja izpolnjevanje obveznosti distributerjev glede doseganja energijskega deleža obnovljivih virov energije v prometu iz 4. člena te uredbe.
10. člen 
(prenehanje veljavnosti in ustavitev postopkov) 
(1) Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Uradni list RS, št. 103/07, 92/10 in 74/11).
(2) Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati odločbe o ugotovitvi izpolnjevanja obveznosti dajanja biogoriv na trg, ki so bile izdane na podlagi 10. člena Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Uradni list RS, št. 103/07, 92/10 in 74/11).
(3) Postopki ugotavljanja izpolnjevanja obveznosti dajanja biogoriv na trg, začeti v skladu z Uredbo o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Uradni list RS, št. 103/07, 92/10 in 74/11), se z dnem uveljavitve te uredbe ustavijo.
11. člen 
(uveljavitev uredbe) 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. julija 2017.
Št. 00710-30/2016
Ljubljana, dne 13. oktobra 2016
EVA 2014-2430-0023
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik 
 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti