Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2016 z dne 30. 9. 2016

Kazalo

2669. Odlok o priznanjih Občine Jesenice, stran 8742.

  
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 94/07, UPB in spr.) in 5. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 15. redni seji dne 22. septembra 2016 sprejel
O D L O K 
o priznanjih Občine Jesenice 
I. UVODNA DOLOČBA 
1. člen 
Ta odlok določa vrsto, obliko, pogoje in postopek podeljevanja priznanj Občine Jesenice (v nadaljevanju priznanja), ter vodenje njihove evidence.
Občina Jesenice podeljuje priznanja po določilih tega odloka osebam in organizacijam, ki so s svojim delom in uspehi pomembno prispevali k političnemu, znanstvenemu, gospodarskemu, športnemu, kulturno-umetniškemu ali drugemu napredku, ter k ugledu Občine Jesenice.
II. VRSTE PRIZNANJ 
2. člen 
Priznanja Občine Jesenice so:
1. Naziv: Častni občan Občine Jesenice,
2. Plaketa Občine Jesenice,
3. Plaketa župana Občine Jesenice,
4. Priznanja župana Občine Jesenice za uspehe v času šolanja.
5. Druge vrste priznanj župana Občine Jesenice.
Nagrajenec lahko prejme posamezno priznanje samo enkrat.
Nagrajenec lahko v tekočem letu prejme največ eno priznanje.
3. člen 
Priznanja: Naziv Častni občan Občine Jesenice, Plaketo Občine Jesenice in Plaketo župana Občine Jesenice, ter Priznanja župana Občine Jesenice za uspehe v času šolanja, podeljuje župan Občine Jesenice praviloma na osrednji prireditvi ob praznovanju občinskega praznika Občine Jesenice. V primeru županove odsotnosti ali zadržanosti priznanja podeli eden od podžupanov.
Druge vrste priznanj župana Občine Jesenice se podeljujejo ob drugih posebnih priložnostih.
Prejemniki in vrste podeljenega priznanja s kratko obrazložitvijo se objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu.
4. člen 
Naziv Častni občan 
Naziv Častni občan Občine Jesenice se podeli fizičnim osebam, ki so s svojim delom in prizadevanji pomembno prispevale k blaginji občanov, k utrjevanju demokracije in človekovih pravic, uveljavljanju vladavine prava in pravne države, razvoju in napredku na različnih področjih človekove ustvarjalnosti, ter so prispevale k ugledu, pomenu in razvoju Občine Jesenice. Kriterij za podelitev naziva Častni občan Občine Jesenice so izjemni dosežki v življenju posameznika, njegova odličnost, moralna drža in zavzetost za blaginjo in pravičnost vseh, ter zavzetost za prepoznavnost Jesenic v slovenskem in mednarodnem prostoru.
Sklep o podelitvi naziva Častni občan Občine Jesenice sprejme Občinski svet Občine Jesenice na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Jesenice. V obrazložitvi sklepa se navede razloge, na podlagi katerih se podeli naziv Častni občan Občine Jesenice.
Prejemniku naziva Častni občan Občine Jesenice se izroči posebna listina, ki jo podpiše župan Občine Jesenice.
5. člen 
Letno se lahko podeli samo en naziv Častni občan Občine Jesenice.
Občinski svet Občine Jesenice lahko odloči, da se naziv Častni občan Občine Jesenice za posamezno koledarsko leto ne podeli.
Podelitev naziva Častni občan Občine Jesenice ni vezana na denarno nagrado.
6. člen 
Plaketa Občine Jesenice 
Plaketa Občine Jesenice se lahko podeli fizičnim in pravnim osebam, (gospodarskim družbam, javnim ali zasebnim zavodom, organizacijam in skupnostim, društvom ter združenjem), za njihove dosežene uspehe na posameznih področjih gospodarskega in družbenega življenja in dela, s katerimi so pomembno prispevali k razvoju in ugledu občine. Kriteriji za podelitev plakete so pomembni dosežki pri razvijanju in utrjevanju sodelovanja na občinski, državni in mednarodni ravni, dosežki na humanitarnem, znanstveno-raziskovalnem, kulturno-umetniškem, športnem področju, ter na področju trajnostnega razvoja Občine Jesenice.
Sklep o podelitvi Plakete Občine Jesenice sprejme Občinski svet Občine Jesenice na podlagi predloga Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Jesenice. V obrazložitvi sklepa se navede razloge, na podlagi katerih se podeli Plaketa Občine Jesenice.
Plaketa Občine Jesenice je v obliki odlitka grba Občine Jesenice v bronu, kvadratne oblike, velikosti 10 x 10 cm.
7. člen 
Vsako leto se lahko podeli največ tri plakete.
Občinski svet Občine Jesenice lahko odloči, da se ena ali več plaket v posameznem koledarskem letu ne podeli.
Višina nagrade za Plaketo Občine Jesenice se določi v bruto znesku in znaša eno minimalno plačo v Republiki Sloveniji v zadnjih treh mesecih pred podelitvijo priznanja. Občina Jesenice z vsakoletnim proračunom zagotovi ustrezno višino finančnih sredstev za podelitev denarne nagrade iz tega člena.
8. člen 
Plaketa župana Občine Jesenice 
Plaketo župana Občine Jesenice podeli župan za različna področja človekove ustvarjalnosti oziroma za dosežke na področju gospodarstva in družbenega življenja, in sicer po svoji lastni presoji in odločitvi.
Plaketa župana Občine Jesenice je v obliki odlitka grba Občine Jesenice v medenini, kvadratne oblike, velikosti 10 x 10 cm.
Podelitev plakete župana ni vezana na denarno nagrado.
9. člen 
Priznanja župana Občine Jesenice za uspehe v času šolanja. 
Župan lahko podeli tudi priznanja in nagrade odličnim dijakom srednjih šol, (s stalnim bivališčem na območju Občine Jesenice), ki so dosegli izjemen uspeh na maturi (zlati maturanti), ter priznanja in nagrade odličnim študentom (s stalnim bivališčem na območju Občine Jesenice), ki so zaključili študij s povprečno oceno vseh letnikov študija in diplomske naloge 9,5–10.
Predlogi za podelitev priznanja iz tega člena se zbirajo z javnim povabilom, ki ga na spletni strani in v Jeseniških novicah objavi Občina Jesenice do 1. novembra tekočega leta, po zaključku šolskega leta.
Višina nagrade za tovrstni dosežek je simbolična. Določi se v neto znesku in znaša za dijake 200,00 EUR, za študente pa 300,00 EUR neto.
Občina Jesenice s proračunom zagotovi ustrezno višino finančnih sredstev za podelitev denarne nagrade iz tega člena.
10. člen 
Druge vrste priznanj župana Občine Jesenice 
Župan lahko po lastni presoji in odločitvi podeli tudi druge vrste priznanj. Druga priznanja župana so diploma, zahvala, pohvala idr.
Diploma, zahvala, pohvala se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam, ter skupinam, za gospodarske, podjetniške, kulturne, umetniške, športne, ter druge dosežke in dogodke v posameznem koledarskem letu.
Druge vrste priznanj župana se podeljujejo v obliki posebne listine, na kateri je upodobljen grb Občine Jesenice, naziv listine ter obrazložitev razloga za podelitev takšne listine.
Druge vrste priznanj župana Občine Jesenice niso vezane na denarno nagrado.
III. POSTOPEK PODELJEVANJA PRIZNANJ 
11. člen 
O podelitvi naziva Častni občan Občine Jesenice, ter o podelitvi Plaket Občine Jesenice odloča Občinski svet Občine Jesenice, na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki opravlja naloge Komisije za priznanja (v nadaljevanju Komisija).
12. člen 
Komisija mora najkasneje v mesecu januarju tekočega leta objaviti javni razpis za podelitev priznanj v koledarskem letu, ko se priznanja podeljujejo.
Javni razpis za podelitev priznanj se objavi za podelitev naziva Častni občan Občine Jesenice, ter za podelitev Plaket Občine Jesenice.
Razpis mora biti objavljen v sredstvih javnega obveščanja in na spletni strani Občine Jesenice.
Rok za posredovanje pobud ne sme biti krajši od 30 dni.
13. člen 
Javni razpis za podelitev priznanj 
Javni razpis mora vsebovati:
– naziv in sedež Občine Jesenice;
– predmet javnega razpisa (vrsta in število priznanj);
– navedbo pobudnikov za podelitev priznanj;
– kdo so lahko prejemniki priznanj,
– kriterije za podelitev priznanj,
– dokumentacijo, ki jo je potrebno priložiti pobudi (utemeljitev pobude),
– naslov, na katerega je treba pobudo za priznanje posredovati,
– rok (datum in uro) do katerega morajo biti pobude za priznanja posredovane na naslov Komisije.
14. člen 
Predložitev pobud 
Komisiji lahko predložijo pobude za podelitev naziva Častni občan Občine Jesenice, ter za podelitev Plaket Občine Jesenice, fizične in pravne osebe, gospodarske družbe, javni in zasebni zavodi, organizacije, krajevne skupnosti, politične stranke, društva ali združenja.
Pobude za priznanja morajo biti poslane v zaprti ovojnici, ovojnica pa mora biti označena z »ne odpiraj – priznanje Občine Jesenice«, za leto, ko se priznanja podeljujejo. Na ovojnici mora biti naveden tudi naziv in naslov predlagatelja.
Prepozne in nepravilno opremljene pobude Komisija zavrže in o tem obvesti predlagatelja.
15. člen 
Člani Komisije, v času trajanja mandata Komisije, ne morejo biti predlagatelji, niti predlagani za občinska priznanja.
16. člen 
Člani občinskega sveta, ki po svoji funkciji niso člani Komisije, so lahko predlagatelji v postopku podelitve priznanj Občine Jesenice.
Člani občinskega sveta v času trajanja mandata ne morejo biti predlagani za občinska priznanja.
17. člen 
Vsebina pobude 
Pobuda mora vsebovati podatke o predlagatelju, podatke o predlaganem kandidatu, kandidatovo pisno soglasje k predlogu, vrsto priznanja, za katero se pobuda vlaga, ter obrazložitev in utemeljitev pobude.
K utemeljitvi pobude so lahko priložena tudi druga mnenja, ki podpirajo pobudo.
Kolikor pobudnik ne predloži soglasja kandidata k predlogu in pobude ne dopolni s soglasjem kandidata tudi po pozivu komisije, se pobuda izloči iz nadaljnje obravnave.
18. člen 
Pobuda za podelitev posmrtnega priznanja 
Pobuda za podelitev posmrtnega priznanja se ne sprejme.
19. člen 
Način dela Komisije 
Komisija dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi njen predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
Komisija lahko dela in odloča le, če je na seji prisotnih več kot polovica vseh članov komisije. Komisija sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
20. člen 
O delu Komisije se vodi zapisnik.
Član Komisije, ki ima ob odločanju Komisije ločeno mnenje, lahko zahteva, da se njegovo mnenje vpiše v zapisnik.
21. člen 
O odpiranju pobud mora Komisija voditi zapisnik, ki vsebuje:
1. naslov, prostor in čas odpiranja prejetih pobud;
2. predmet javnega razpisa (posebej za vsako vrsto in število priznanj);
3. imena in nazive navzočih članov Komisije;
4. določitev vrstnega reda odpiranja pobud;
5. imena in nazive predlagateljev;
6. seznam pravočasno prispelih pobud;
7. seznam pobud, ki ne zadostijo formalnim pogojem javnega razpisa in tega odloka in se izločijo iz nadaljnje obravnave.
22. člen 
Nepravočasne posredovane pobude in nepravilno opremljene pobude, kot je določeno v 14. členu, Komisija zavrže in v osmih dneh od odpiranja pobud o razlogih za zavrženje pobude pisno obvesti pobudnika.
Pobude oziroma predloge iz 15. člena, drugega odstavka 16. člena in 18. člena tega odloka Komisija zavrže in v osmih dneh od odpiranja pobud o razlogih za zavrženje pobude pisno obvesti pobudnika.
Pravočasne in pravilno opremljene pobude Komisija vzame v obravnavo.
23. člen 
Člani Komisije izdelajo oceno na podlagi postopka ocenjevanja, ki sestoji iz treh stopenj, in sicer:
1. stopnja – točkovanje pobud od 1–10 po osebni presoji člana Komisije
2. stopnja – izločitev tistih pobud, ki so prejele manj kot 50% vseh točk
3. stopnja – usklajevalni sestanek in glasovanje.
24. člen 
Na 1. stopnji ocenjujejo člani Komisije posamezne pobude ločeno, tako, da ob vsaki pobudi določijo pripadajoče število točk. Maksimalno število točk je odvisno od števila prisotnih članov Komisije na seji Komisije.
Na 2. stopnji Komisija izloči vse tiste pobude, ki so na 1. stopnji dobili manj kot 50% vseh točk.
Na 3. stopnji in po zaključenem ocenjevanju na 1. in 2. stopnji ter kolikor Komisija ugotovi, da imajo posamezne pobude enako število točk, Komisija prične z usklajevalnim sestankom.
Usklajevalni sestanek je usklajevanje ocen oziroma števila točk tako, da vsak član Komisije za posamezno pobudo izrazi dodatno obrazložitev. Nato se o tako obrazloženi pobudi glasuje.
25. člen 
Komisija lahko odloči, da se o vsaki pobudi glasuje tajno. Za tajno glasovanje se za Komisijo pripravijo glasovalni lističi, na katerih so napisani predlagani kandidati po abecednem vrstnem redu.
26. člen 
Po skrbni proučitvi pobud in po izvedenem ocenjevanju Komisija oblikuje dokončen predlog in ga posreduje v obravnavo in sprejem Občinskemu svetu Občine Jesenice.
IV. KONČNE DOLOČBE 
27. člen 
O podeljenih priznanjih se v skladu s tem odlokom vodi evidenca.
V evidenco priznanj se vpiše podatke o dobitnikih priznanj, z navedbo predlagatelja, ter datum in kraj podelitve priznanja.
Strokovna in administrativna dela v zvezi s podeljevanje priznanj opravlja sodelavec občinske uprave Občine Jesenice, zadolžen za delovanje občinskega sveta.
28. člen 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehata veljati Odlok o priznanjih Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 79/04 in spr.) in Pravilnik o metodah dela komisije za izbiro kandidatov za priznanja Občine Jesenice (Uradni list RS, 79/04).
29. člen 
Priznanja Občine Jesenice, podeljena pred uveljavitvijo tega odloka ohranijo svoj status in pomen v celoti.
30. člen 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-5/2016
Jesenice, dne 22. septembra 2016
Župan 
Občine Jesenice 
Tomaž Tom Mencinger l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti